مکمل زنانه و مردانه برای تقویت قوای جنسی

تقویت قوای جنسی برای زنان و مردان که بیشتر از بی میلی جنسی رنج می برند این افراد اگر از مکمل های جنسی در بین غذاهایشان استفاده نمایند می توانند بیشتر تمایل جنسی و سکس در زندگی داشته باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مکمل زنانه و مردانه برای تقویت قوای جنسی  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مــکـمـــل های تقویت جنسی از خارخــاسک تا جیـنـــسینـــگ

به گزارش سایت دانستن : بسیاری از افـــراد به علـــت افــزایش سن ، وضعـیـــت سلـــامـتی و یا روابط عاطــفــی کم در بیـن زوجیـــن انرژی جنـــســی شان کاهش می یابد .یکی از کارهایـــی که برای تقویت جنـــسی می توان انجام داد بعد از رفتن به دکــتر استـفـــاده از مکـــمـل های تقویت جنســـی است که در ایــن مطـلـــب دربـاره آن توضیـــحــاتـــی ارائه می کنــیم.

برای تقویت جنسی از چه مکـمل هایی اســـتـــفــاده کنــیم

پیـــش از اینکـه یک گیـــاه دارویی یا مکـــمــل را امـتـــحان کنــید، ایـــن موضوع را در نظـر بگــیـرید که افزودن یا کاســـتــن چه موادی در زندگـی تان می توانــد به شما کمــک کند؛ ورزش، کاهــش وزن، درمــان یک عارضه یا تغییر دادن یک دارو . افزایــش سن، وضع سلــامت و وضعــیــت عاطـفـــی تان ممکن اســت بر زنـــدگـی زنــاشویی تان تاثیر بگــذارد .

مکـمـــل ها در برخی از ایـــن موارد می توانـند موثر باشند، امـــا لازم اســـت تصویر کلــی را هم در نظر داشـته باشیـــد و از در میـان گذاشـــتـــن مشــکـــلتان با پزشـــکتان احســاس شرمـندگی نکـــنید. پیش از ایـنکـــه یک گیـاه دارویی یا مکمل را امــتحـان کنـیـــد، این موضوع را در نظـر بگـیریــد که افــزودن یا کاستـن چه موادی در زندگــی تان می توانـد به شمـا کمک کند؛ ورزش، کاهش وزن، درمان یک عارضه یا تغیــیـر دادن یک دارو. بیـــشتــریــن توجه در مکـــمـــل های تقویت جنــسـی بر مردان متـمـرکــز اســت، اما مکــمـــلـــی که در مردان موثر اســت، لزوما برای زنان تاثیـــربـــخـش نیســـت .

3 مکـمـل زنـانــه

1) آهن : اگر میزان آهـــن بدنــتــان کم باشد، زنـــدگــی زنــاشویی شمـــا شامـل میل جنــســی، برانگــیخـتـگی جنسی، لغــزنـده سازی و توانـایــی رســیـدن به ارگـاســـم یا اوج لذت جنســی تحت تاثیر قرار می گیرد. در یک بررسی زنــان پس ازایــنکــه برای رفع کمبود آهــن مکـــمل دریـــافت کردند، متوجه بهـــبود در میـل جنــسی خود شدنـــد. از طرف دیـگـر مصرف بیـــش ازحـد آهن برای شمـــا زیــانبار اســـت. مصرف بیــش از 20 میـلی گرم آهــن در روز باعــث یبوست و سایر انواع آشــفتــگـــی های گوارشی می شود. مصـــرف بیـش از 60 میـــلی گرم آهـــن در روز خطر جانی در پی دارد .

2) خارخــاسـک : گیاه خارخــاســـک با نام علــمـی Tribulus terrestris یک گیـــاه میوه دار منــطقــه مدیتـــرانه اســت که با خار پوشیـــده شده اســـت. برگ ها، میوه و ریــشــه ایــن گیــاه اسـتـفـــاده دارویی دارد. برخـی فرمولاسیون ها شامل اجزای دیــگـر هم هست. یک بررسی کوچک در زنـان دارای میـل جنـــسی کم نشـــان داد مصرف 5/7 میـــلی گرم از فرمولاســـیون این گیاه هر روز در طول 4 هفتـه باعث بهبود میل جنــســـی، برانگیخـــتـــگی جنــســـی، لغزنـده سازی تناسـلـــی، ارگــاســـم و ارضـا می شود و درد حین آمیـزش را کاهـش می دهـد .

خارخـاســک یکـــی از مکــمـــل های تقویت جنـســـی زنانـــه

3) ماکــا : گیاه ماکــا که به آن «جیـنسـینــگ پرویی» هم می گوینـد یک گیاه ریـــشه ای آمـــریکـــای جنوبی اســـت. یک بررسی کوچک نشان داد زنان با کاهــش میـل جنسی به علت مصـــرف داروهای ضدافـسردگی پس از مصرف ماکـا بهبود را گزارش می کنـــنـد. ازآنجـــایـــی که ریشـه این گیـاه خوراکــی است، امــتحان کردن آن بی خطـــر است، اما اگر دچار یک عارضه یا سرطـان حساس به هورمون اســتروژن باشـید، با توجه به این گیـــاه ممـکن است میـزان اســتـروژن را بالـــا ببرد، بهتـــر است از آن پرهیز کنـــید. اگـر به علــت مصرف داروهای ضدافســـردگــی یا هر داروی دیــگـری دچــار آثار جانبـی جنسـی شده اید، پیـــش از رو آوردن به مکمل ها از پزشــکتـان بپرسـید آیـا می توانـــد دارویتان را تغییــر دهـــد؟

5 مکمـــل مردانــه

مکمـــل ها برای مردان اغـلــب مشـــکـلـــات نعوظ که به دلایل پزشـــکـــی متعــدد ازجمـلــه مصرف داروهای ضدفشارخون و ضدافسـردگـی ممـــکن است رخ دهد، هدف قرار می دهـــنــد. راه حل در چنـیـــن مواردی بحـث با پزشکتان درایـن باره اســـت که آیـا داروی جایگزینی برای دارویی که فعلا مصرف می کنیـد، وجود دارد که عوارض جنسی نداشـتـــه باشـد؟ پزشک شمـا همچنــیـن ممـکـن اســـت توصیــه هایــی ازلـحاظ رژیــم غذایــی، ورزش و وزن به شمــا بکنــد. اگــر می خواهیـــد مکــمـــلــی را امــتــحــان کنـیـــد، موضوع را با پزشکــتان در میـــان بگـــذاریــد تا مصـرف آن برای شما اشـــکـالــی نداشتـه باشد .

1) آل- آرژیــنیــن : آل- آرژینــیــن یک اسیدآمیـــنـه، واحـد ساخــتـــمـانـی پروتئین هاست. ایـن ترکیـــب در بدن شمــا به نیــتریک اکــســـاید تبدیل می شود. در یک بررســی حدود یک سوم مردانی که روزانــه برای 6 هفتـه 5 گرم آل- آرژینـــین دریافـت کرده بودنـد، بهبود نعوظ را گزارش کردنـد. اخـــتــلال نعوظ تا حدی ناشی از اشکال گردش خون در آلـت تنــاسلی است. نیـتــریـک اکساید رگ های خونی را گشــاد می کند، بنابراین معـــقول جلوه می کنـد که آل- آرژینـــین آثار مفیــدی در این مورد داشتـــه باشـــد. مصـرف این مکـــمـــل ممــکــن اســت باعـــث درد شکـم، آروغ زدن و نفــخ، اســـهـال و آثــار جانـــبی دیگـــر شود . همـــچــنـــیـــن در مواردی ممـــکــن است باعث واکـــنش حسـاسیت زای شدیـد شود یا علـــائم افـــراد دچـار آســـم را بدتـــر کنــد .

2) پروپیــنیـــل آل- کارنـیـــتـــیـــن : بدن شما اســـیـــدآمیــنـــه را که برای سوخت وساز ضروری اسـت، می سازد. مصرف این ترکـیــب به صورت مکمـل ممـــکـن اسـت در مردان مبـتـــلا به دیابــت دچــار اخـــتـلــال نعوظ به تاثیـــربـــخـشی بیـــشـــتـــر داروی سیلدنـــافـــیـــل یا ویاگــرا (که برای این عارضــه جنسی تجویز می شود) کمک کنـــد. یک بررسی در مردانـــی که دســـت کم 8 بار سیـلدنافیــل را امتــحـــان کرده بودند و مشـــکـــل جنسـی شان برطرف نشـده بود، نشان داد اضــافـــه کردن 2 گرم پروپیـــنیــل آل- کارنـیتـیـــن در روز به درمـــان دارویی باعـــث حل مشـــکـل می شود .

مکـمــل های تقویت جنـــسـی مردانـــه و زنانـــه را بشنـاسید

کارنـــیتین جریـــان خون را بهبود می بخــشد. این ترکیــب همچـنـــین در مردان دچار بیمــاری پیرونی، کج شدن آلت هنــگـــام نعوظ، امتـحان شده اســت. آل – کارنـیتــیـــن درد را در ایـــن بیـــماران کاهـش داد و ظاهرا پیشـــرفـت بیـــمـاری را کندتر کرد. عوارض جنسی ایـن مکــمل شامل درد قفـسـه سیـنــه، تهوع، استـفـراغ و دل آشوبه اســـت. ایــن دارو همـچـنــین ممـــکن است باعـــث بدبو شدن ادرار و عرق شود. ورد کنتـــرل میل جنســی

3) نیــاسـین : نیـاسیـــن یک ویتـامین گروه B است که میــزان کلســتـــرول «خوب» یا HDL را بالا می برد. در یک بررسـی در مردان میـزان بالای کلــسترول کل و اخـــتلال نعوظی متوسط تا شدید، مصــرف 1500 میــلـی گرم نیاســیـن برای 12 هفتـه باعث بهـبود مشکــل جنـســـی آنها شد. توجه داشـتـه باشـــید دوزهای خیلی بالـــای این مکمل ممکـــن اســـت به کبـــد آسیـــب بزند و باعـــث مشکـلـات فشــارخونی، قلـبـی و ادراری شود .

4) SAM-e: افــسـردگی زنـــدگـی جنـسی شمــا را تحت تاثـیـــر قرار می دهد. درمان افسردگــی با ورزش، روان درمانـی و در برخی افـــراد دارو می تواند به شما کمـک کنـــد، امــا برخـــی داروهای ضدافســردگـــی نیــز ممـکن است مشـکلات جنــسـی ایجاد کنـــنــد . SAM-e ( اس – آدنوزیل متــیونین) ماده شیــمـیــایـی است که بدن شمـا آن را می سازد. برخی بررســـی ها نشـــان می دهــنــد مصرف ایــن ماده به صورت مکــمـــل ممـــکــن است به درمـــان افسردگـی خفیـف تا متوسط کمـــک کنــد، بدون ایـنکه آثار جانــبـی جنسی داشتـه باشـد . همـــچـــنــین مصرف این مکــمل ممکـن اســـت آثـــار درمــانی داروهای ضدافسردگــی را تقویت کنـــد. توجه داشـته باشید بدون نظــارت پزشک ایـن مکـــمل را همـراه داروی ضدافسردگـــی تان مصرف نکـنــید زیــرا ممــکن است باعـــث عوارض جانـــبــی وخیــمـــی شود . دوزهـای بالـای این مکــمــل ممــکـــن اســـت باعـث دل آشوبه، بی خوابـــی، سرگیــجـــه و سردرد شود .

5) یوهیمبین : ایـــن مکـمـل گیاه دارویی از برگ های درختـی که بومی آفــریـقای مرکزی اســت، گرفـــتـــه می شود. این ترکیـب می توانــد اخـــتـلــال نعوظی را بهـــبود بخـــشـــد، امـا عوارض جانــبی زیادی دارد. یوهیمبــیـــن ممـکـن اســـت باعث فشارخون بالا، تپش قلب، سردرد، اضـــطـــراب و سرگـیجـــه شود. ایــن عوارض در افــراد دچـــار مشـکــلـات روان پزشکی مشــکــل آفــریـــن است . از طرف دیـگر ایــن مکمــل با بسیـاری از داروها تداخــل دارد .

1 مکــمـــل مشــترک

1) پانـــاکــس جینسـیـنگ (جیــنـسـیــنــگ آسیـــایـــی ): ایـــن مکـــمــل گیــاهــی می تواند میــل جنــسی زنانـی را که در دوره یائسگـی قرار دارنـــد، بهـبود بخـــشـــد. در یک بررســـی کوچک، زنانی که روزانـه3 کپــسول یک گرمی از ایـن مکمل را برای 2 هفـته مصــرف کرده بودنــد، ازلحاظ جنــســی بهــبود یافتنـــد. این مکـمـــل همـچــنین ممکن است به کارکـرد نعوظی در مردان هم کمـک کنـــد. بررســـی ها نشـان داده اند مصــرف 900 تا 1000 میــلـی گرم از این مکمل برای 2 تا 3 بار در روز تاثــیــربـــخـش اســـت. ایـــن مکمــل ممکـن اسـت باعث بی خوابـــی شود. بنابرایــن اگـــر مشـــکل خواب داریـــد، جینسـیــنــگ مصـــرف نکـنـید.آثار جانـبی کمتـر شایع شامـل عادت ماهانه های دردنــاک در زنــان و اسهــال است .

اگر انــرژی جنســی تان پایـــیـــن اســت، مشـکــلاتــتــان را با پزشکـــتان در میان بگـذاریـد. مشکل شما ممـــکـــن اسـت علـــل متفاوت بســیـاری داشـتـه باشــد که هرکـدام از آنــهـا نیاز به درمـان خاصی دارنــد. مکمـــل های تقویت کنـنــده جنــســـی آثـار جانبی هم دارنـد. وضعیت خاص خودتـــان را اول به پزشـکـتـان بگوییـد. با توجه به ایــنکـــه نظــارت بر مکـمـــل ها به شدت داروهای نسخه ای نیــســـت .

به مجوز یا اجزای مکــمـل روی بسته دقـت کنــید . همـــچــنیـن دســـتورات در مورد میـــزان مصرف را به دقـــت رعـــایــت کنـــیـد. ایـــن فراورده ها را بایــد با احتـیـاط مصـــرف کرد و هشــدارهای روی برچـــســـب را جدی گرفت. همـیـــشه به پزشـکتان اطلــاع دهید که قصـد مصـرف چه مکملـــی را دارید چراکــه ایـن مکـمـــل ممـکـــن اسـت بر سلـامت شمـــا یا کارکرد سایــر داروهایتـان اثـــر بگـذارد .

مکـــمـــل های تقویت جنــســـی

جینسیـــنگ یکـــی از مکــمـل های تقویت جنسـی

گیــاهـــی بودن دلیـــل بر بی عارضــه بودن نمـــی شود

هر ماده موثری که در داخل داروها به ویژه داروهای ترکیبی گیـاهـی باشــد، می توانـــد بالقوه هم اثــر مثبـت و هم یکـــســـری عوارض داشـتـــه باشد. داروهای شیمیــایـی که از آنـــها به طور متــداول در طب جدیـد اســـتفاده می کنــیـــم هم از ایـــن قاعـده مسـتـثـــنـا نیــسـتنـــد. امـا مطـــالـعـات علـــمــی نشان داده اند اگــر ایـن داروها برای فرد مناســـب و در جای مناســـبی تجویز شوند، عوارض شان نسـبــت به منـــافـعی که برای بیــمار دارد کمــتــر اســـت. امــا وقتی از مواد به کار رفته در ترکــیـب ایــن داروها مطلع نیـــسـتـــیــم، آزمـــایشـات و کارآزمایی های بالینی برای آنهـا طی نشده و عوارض کوتاه مدت و بلــندمدت آن را نمـی شنـــاسیـــم، تجویز و مصرف شان قابـل قبول نیــست.

به مجوز وزارت بهــداشـت در مورد گیاهـــی ها توجه کنیـــد

حســاســیـــت داروهای گیـــاهی بالـــاســت. ثابـت شده است خواص گیاهی که در دامـــنـــه یک کوه می روید با خواص همــان گیـاه که در قلـــه کوه دیگری می روید متفاوت اسـت. حال چطور می توان پذیــرفت که یک دارو که نمی دانیم مبــدا آن کجـــاســـت و چگونه ساختـــه و بســتـــه بندی شده اســـت، محــصولی باشد که سلــامـت ما را به خطر نمی انــدازد؟ در واقع تحـقیــقات علـــمـــی بسیاری روی فرآورده های گیـاهــی در کشور انجام شده اســـت و برخـی از ایـن محـــصولات که در داروخانه ها نیز عرضه می شوند، فرمولاسیون مشـخـــص دارنــد و از طرف وزارت بهــداشت مجوز ساخت و تولید دریافـــت کرده انــد. غیـر از این موارد اســتفـــاده از معـجونی که نمـی دانیم در داخــل آن چه هست و چه عوارض کوتاه مدت و بلــنــدمــدتی دارد، به هیـچ وجه قابل قبول نیـــسـت. معمولا داروهای گیاهی عرضــه شده در داروخانه ها، بدون نیــاز به نســخـه پزشک هستـــند. اکــنون داروهای گیاهی مخـتلـــفـی در زمـیــنــه درمان بیـمــاری های مختـــلف وجود دارد. اگرچـــه هیـــچ کدام جای دارویی را که بیـمار برای پزشک تجویز می کنـد، نمــی گیــرند. امـا در مواردی که ارزیـــابـی ها و اقـدامـــات پزشـــکی انجـــام شده و خطر خاصی بیمــار را تهـــدیـد نمــی کند، بســیــاری از ایـن داروها می تواند علائم بیماران را تخفــیـف دهــد و دردشان را تسکـیـن بخــشـــد.

مکمل زنانه و مردانه برای تقویت قوای جنسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.