میوه هایی که قند طبیعی دارند و برای بدن مفید می باشند

میوه هایی که دارای قند طبیعی می باشند و برای افرادی که قند دارند مضر نیستند شما می توانید از این میوه ها برای تامین قند خونتان استفاده نمتیید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر میوه هایی که قند طبیعی دارند و برای بدن مفید می باشند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: مـیوه ها از بهترین و سالـــم ترین خوراکی هایــی هستـنـد که هر یک با طعـم و فصـــل خاص خود محفل های ما را شیـرین، ترش یا ملـــس می سازنـد! در این میان بســـیاری از میوه ها به خاطــر طعم شیـریــنـــشــان مورد توجه قرار می گیـــرند.

اما آیــا تابحـــال با خود فکـــر کرده اید که چه میوه هایی بیـشـتریــن مقدار قند را در خود دارند؟ برای مثـال یک موز و یک سیـــب به شمـــا داده شده و از شمــا پرســـیده می شود که کدام یک دارای قنــد بیـــشتری است. جوابتان چه خواهد بود؟ اگـــر چه ایـــن دو میوه هایی بسیار مقوی و سالـم هســـتـــنـــد و می توان آن ها را به شیوه های مخــتـلــفـی به عنوان دســر مصرف کرد اما یکی از آن ها دارای مقــادیـــر بسـیار بیـشــتــری قنـد نسـبــت به دیگری اســـت.

در حالــی که یک سیب متوسط دارای کالــری کمتـــری نسبت به یک موز متوسط اســـت اما وقتی پای قنـــد به میـــان می آید بایـد گفت که مقـدار قنـــد سیـــب بیــشتــر از موز خواهـــد بود که ایـــن میـزان در هر دانه نزدیــک به ۵ گرم اســت. امـا ایــن بدان معنا نیــسـت که موز انتخـــاب بهـــتـــری برای خوردن است به این دلــیـــل که قنـــد کمتـری دارد. بسیاری از افراد درک نمــی کنــنــد که شکر آنـقدر که گفــته می شود نیــز برای بدن مضــر نیسـت و بایـــد مقادیر زیادی قند فراوری شده (شکــر) مصرف کرد که شاهد وارد شدن صدمـــات جدی به بدن بود. در واقع در ایـن میــان نوع قنــدی که مصــرف می شود بسیــار تعـــییـن کننــده است و بدین ترتیــب می توان گفــت که قند طبیعـی که در میوه ها یافت می شود بســیار مفید بوده و برای بدن لازم اســت.

به عبــارت دیگـــر اســـتـــرس ناشـــی از نگـران بودن در مورد خوراکـی های دارای قنـــدی که در طول روز مصرف می کنــد بســـیـــار بیشـــتـــر از مصرف قند به بدن شمـــا آســیب وارد خواهد کرد مگــر ایـــن که هر روز مقدار معینـــی قند مصرف کنیـــد. بدین ترتــیب می توان گفـت که بهــتـــریــن راه برای تامـین میزان قند مورد نیاز روزانـــه افـراد از طریــق میوه های شیریـــن اســـت. در ادامـه ایـن مطلب می خواهــیم شمــا را با میوه هایـــی که نســـبت به دیــگر میوه ها مقــادیـر قنـد بیشـــتری دارند آشنـا کنیــم.

۵- انگور

برای مثال یک خوشه انـــگور بسیار کوچک حدود ۱۵ گرم قنــد دارد. در این میان برخـی انـــگورها نســبـــت به دیــگــر گونه ها شیـرین تر هســتــنـــد؛ برای مثال انـگور یاقوتی نســبـــت به دیـگــر انــگورها مقـــدار قنـد بیـشــتری دارد. به همین دلیـــل انـــگور یاقوتی بو و طعـم خاص تری نسبـــت به دیــگر انواع انـــگور دارد.

۴- گیـــلاس

کیـلـــاس خشــک شده در مقــایسه با گیـلـــاس تازه مقـادیـر بســـیـــار بیـشتری قند دارد. برای مثال در یک فنجان پر از گیـــلـــاس خشــک شده حدود ۳۰ گرم قنــد وجود خواهـــد داشت. در واقع مقـداری از این شکـــر پس از خشـــک شدن به آن اضـــافـه می شود. مقدار قنـــد موجود در همــین انـــدازه گیلـــاس تازه ۲۰ گرم خواهد بود. گیـلاس حاوی ترکیبات بســـیــار مفـیـــدی مانـنـــد آنتـــی اکــسیـــدان های قوی و ترکیــبـــات ضد التهاب اســت.

۳- انـــبه

اگــر تمــام یک انبـــه را بخوریـــد بایـد بدانـیـــد که بیــش از ۴۶ گرم قنـــد وارد بدن خود کرده اید که بســیار بیـــشـــتــر از مقــدار قنـــد موجود در یک دونات اســت. الـبــتــه خوردن یک انبه کامل معـمولاً کار آسانــی نیــسـت و به طور معـمول نیمـــی از آن برای هر نفر سرو می شود که حدود ۲۳ گرم قند خواهد داشـت.

۲- لیـــچـــی

در واقـــع استـــفـــاده از میوه کمـیــاب لیچی به عنوان اسـنک چنـــدان رایـج نیـســت اما در رســتوران های هندی و دیگر کشورهای جنوب شرق آســیا بیشـــتـر از سایـر نقاط جهـان مورد اسـتفاده قرار می گیــرد. ایـن میوه دارای پوستــه ای قرمـــز و شبـیـه چرم اسـت که مغز سفـــیـــد درون آن در صورت رســـیـــده بودن بســیــار شیـــرین خواهـد بود. به طور متوسط هر دانـه از ایـن میوه دارای مقادیر قابل توجهی شکـــر است و همـیــن مقدار نیـــز نیاز روزانــه شمـا به ویتـــامــین سی را به طور کامل تامیـــن خواهـد کرد. شایـد خوردن این میوه شیریـن کمــی سخــت باشـــد اما بدون شک ارزشـش را خواهد داشت.

۱- انـجـیر

انـجیر غنـــی تریــن میوه از لحاظ قنـد اسـت و در هر دانه انـــجـــیـر متوسط بیـــش از ۸ گرم قند وجود دارد. بدیـــن ترتیـب با خوردن تنـها ۴ دانه از ایـن میوه خوشمـــزه حدود ۳۲ گرم قنــد وارد بدن شمـا خواهد شد. الــبــتــه هســـته انجـــیــر دارای ترکیــبـات مغـــذی بسیـار بیشــتری اسـت.

به طور کلی به شما توصیـــه می کنــیـــم که همواره میوه را با پروتئین ها و چربی های سالم میل نمـــایـید. معـــمولاً افـراد هنــگــام صبح اســـموتی های خود را تنـــهــا با اســـتفــاده از میوه درسـت کرده و می خورند که اشـتـــباه بزرگــی اســـت. بهــتـــرین راه برای غنـی کردن اســموتی استـــفـاده از میوه همراه با ترکــیـــبـات مغذی دیگر مانــنــد پروتئین هاست.

میوه هایی که قند طبیعی دارند و برای بدن مفید می باشند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.