ناتوانی نعوظی و التهاب لثه ها و بیماری های مربوط به دهان

بیماری ها دهانی برای سلامتی افراد بسیار خطرناک می باشند بسیاری از  افراد از بیماری لثه هایشان به انواع بیماری ها دچار می شوند ولی خودشان نمی دانند که این بیماری ها مربوط به دهان و لثه ی آنهاست در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ناتوانی نعوظی و التهاب لثه ها و بیماری های مربوط به دهان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: رعـــایت بهـداشـت دهان و دندان نه تنها بر سلامـت ایــن ناحـــیه بدن، بلکــه بر سلـــامـــت سایـــر اعـــضــای بدن هم تاثـیرگذار اســـت. پژوهشگران در چنـــد سال گذشـته به شواهـد فراوانی دســـت یافتـــه انـــد که نشـــان می دهـنــد لثه ها و دنـدان ها آیـنــه ای برای چگونگی کارکرد سایر بخش های بدن هســـتنــد و ممـکن اسـت به طور مستـــقـــیــم بر سلامــت قلــب، سوخت و ساز، مغــز و حتـی دســـتگاه تنــاسلـــی تاثیـر بگــذارنـــد، امـا این رابــطـه چگونه ایــجاد می شود؟

دهـان شایع ترین نقطه ورود عفونت به بدن اســت. با ایـــن وجود تا همــین اواخــر پزشکان چنــدان به آن توجهـی نمی کردند، امـا اکنون آنـهـا می گویند سلامت دهـــان را بایـد جدی تر گرفت. تقریبـا هر عارضــه پزشـکـــی نمودهــایی در دهان دارد. پژوهشـــگران دهان را «سیاهــچـاله» بدن هم خوانده انـــد زیـــرا راز بســـیــاری از مشـکـلـــات پزشـکـــی در آن نهفــته اسـت.

بافــت های اطراف دنـــدان چطور بیـمــار می شوند؟

هر بار که شمـا غذا می خورید، ذرات غذا به دنــدان هایـتان می چسـبـــند. اگـر روزانـــه مسواک نزنـید و نخ دنـدان نکشید، این ذرات باکــتری ها را به سوی خود جذب می کنـــند و پوشش نازکی روی دنـدان ها ایجاد می کننــد که «پلاک» خوانده می شود. اگـــر حتــی کمــتــر از یک هفته به دندان هایـتان بی توجهــی کنــیــد، کلـسـیـــم در ایـــن پلــاک ها رسوب می کنـد و به جرم دنـــدانـی تبـدیل می شود که سخـــت تر اســـت. جرم دنـدانی را بدون اسـتفاده از ابـــزارهای دندان پزشـکـــی نمی توان از روی دنـــدان ها برداشــت و به تدریج روی لثـه ها که محـــافظ دنــدان ها هســـتند هم می نشـــیـنـد.

بعـد از آن لثـه ها ملــتــهـب می شوند و بیــمـاری «ژنژیویت» ایجــاد می شود که نخســـتین مرحلـه بیــمـاری پریودنـتــال (بافـت های اطراف دنـدانـــی) اسـت. در این وضعیت بین دندان ها و لثه ها فضــاهـای کوچکی ایجاد خواهــدشــد. در طول زمان این فضاها بزرگ تر می شوند و جای بیشتـــری برای باکـــتــری هایـی فراهم می کنــنـــد که باعث پوسیدگی دندان و تحــلـیــل رفــتــن لثه های محافــظ آن و در نهایت نابودی دنـــدان می شوند. ایــن شکـــل بیمـاری که «پریودنـتـیت» خوانده می شود، شدیـــدتـریـــن شکل بیـماری لثه اســت.

میکـروب ها به خون راه می یابـــند

شایـــد کم و بیــش از ایـــن روند بیمار شدن لثـــه ها آگاه باشید، اما نکته ای که شاید ندانــید این است که در مرحله بعد باکتــری هایی که باعـث قرمزی و تورم لثـه ها شده اند، به خون راه می یابـند و می تواننـــد باعـــث ایــجـــاد واکنش التــهاب در نقاطــی بســیار دورتر از دهان شوند. توجه داشــته باشیـــد که الـتـهـــاب یک عامـل عمـــده زمــینه ساز برای بسـیاری از بیـــمـاری های مزمـــن است. دچار بودن طولانــی مدت به حتـــی اشـکال خفـــیـــف تر التــهــاب لثـه (ژنــژیویت) می تواند در ایجاد بیمـــاری قلـــبی- عروقی نقـــش داشـــتــه باشـد. این تاثــیـــر به خصوص هنگـــامـــی که فرد دارای سایــر عوامـــل خطـرســـاز برای بیــمـــاری قلــبـــی است، می توانـــد خطــرنـاک باشــد.

آسیـــب جانبـی ناشـــی از نادیـده گرفــتن بهـداشـت دهــان و دندانـــتـان به پیامدهـای بد گســـتـــرده ای منجـر می شود، از جمــلـــه بیمـاری قلبـــی، سکتـه مغــزی، دیــابت و حتی احتـمـالا اخـــتـلـــال نعوظ و بیـمـــاری آلزایـــمـر. الـــتـــهابــی که تصور می شود زمیـــنــه ساز ایـــن بیمــاری ها باشد، اشــکـال متفاوتی به خود می گیرد. در مورد بیمـاری قلـــبی، باکتـری های دهــانـــی باعــث آزادشــدن گروهی از مولکول های الــتــهــابی در بدن به نام «سایــتوکاین ها» می شوند که انــعطاف پذیـری و توانایی شل و سفــت شدن رگ های قلـبـی را مختــل می کنـــند.


سایــتوکایـن ها

ایـــن عارضـه نه تنـــهــا باعــث می شود جریـان خون طبــیعــی به عضــله قلــب نرسـد، بلـکــه با احـتمـــال بیـشــتــری ممـــکن اســـت درون ایـــن شریان های سفـــت شده پلـــاک هایی تشــکـیــل شود که رگ ها را مســـدود می کنـــنــد و می تواننـــد در نهایــت باعـــث حمـله قلبــی شوند. پدیــده مشـابهی در شریـان های مغز ممکـن اسـت رخ دهـــد و به سکــته مغزی بینجـامد. نتایــج تحـقیقـات اخیر نشــان می دهـد بیـــمــاران دچـار بیماری پریودنتــال، نســبـــت به بیماران با لثه های سالـم، حتـــی پس از در نظــر گرفــتن تاثـــیـر سایــر عوامل، با احـتـــمـــال 30 درصـد بیـشتــر ممـکــن است دچـار نخسـتیــن حملــه قلبی شوند. تاثـیر باکتـــری های دهانـــی در مشـکـلات قلـــبـــی، هنــگـامـــی مورد توجه قرار گرفت که پژوهشگران پس از عمــل جراحــی بای پس شریـــان های کرونری، شریان های مسدودشـده را که از بدن بیــمــاران خارج شده بودنـــد، تشــریـح کردنـــد و باکتـــری های دهــانـی را درون آنـــها یافـتــنـد.

دیابت و باکتـــری های دهــانـــی

بیــمـاری دیـــگری که کانون توجه پژوهش ها درباره رابطه میان مشــکـــلات دهانـی و بیـــماری های عمومی بوده، دیابت است. مجموعه ای از بررسی ها نشــان داده انــد که اگر شما بیـــمـاری لثه داشـته باشـــید، با احـــتمال بیـــشــتری ممــکن اسـت دچـار دیـــابـت شوید و هرچـه وضع لثــه های شمـــا بدتر باشــد، احتــمال بروز دیـــابــت بیـــشتـــر می شود. در ایـــن مواقع هم مولکول های التـهـــابـی آزاد شده در بدن به وسیــلـه باکـــتری های دهــانی با توانــایی طبــیعی بدن برای خارج کردن قند از خون تداخل می کنــند. در نتـــیجه میـــزان قند خون بالـــا می رود و احتـمــال ایجــاد پیـــش دیـــابـــت و در نهایت دیــابت افزایـش می باد.

دیـــابت و بیماری پریودنـتال بر یکــدیــگــر تاثیــر متـــقابـل دارنــد و باعـث تشـدیــد یکدیــگـر می شوند. هر دوی آنـهــا منجـر به افـــزایش التـــهـاب می شوند و افــزایــش قنـــد خون باعــث تشـدید بیــماری لثـــه ها خواهــدشـــد. تحـقیقـات نشـــان می دهـنـد درمـان بیمـــاری پریودنـتال و کاهـــش الـــتهاب لثـه ها می توانـد این تشـــدیـــد متــقــابــل را متوقف کند.

ناتوانـی نعوظی و التــهــاب لثـــه ها

بیـــماری لثه ها کارکـرد جنسی مردان را هم تحت تاثــیـر قرار می دهـــد و بررســی ها نشان می دهند مردان دچـار بیــماری پریودنتـال با احتمــال 3 برابر بیشتـــر ممـــکن اسـت دچار ناتوانـــی نعوظی شوند. گرچـــه تجمــع پلـــاک های مسدودکـــنــنـده درون رگ های درون آلـت تنـــاسلی مرد ندرتـا رخ می دهـد، اما این رگ ها حســاسـیــت بیــشـــتری به محـدود شدن جریـــان خون دارنـد. قطــر رگ های درون آلت تنـاســبـی حدود یک چهارم قطــر رگ های کرونری قلـــب اسـت. بنابـــرایـن از لحاظ نظری، آثار عروقی ناشـــی از بیماری پریودنتــال بایـــد زودتـــر از قلـب در این قسـمت ظاهــر شود. گرچه هنوز شواهـد پژوهشی قاطـعـی دربـــاره تاثــیر درمـان بیـــماری لثـه ها بر بهــبود ناتوانی نعوظ وجود ندارد، اما توجه به ایـن رابــطه می توانــد هنگــام بررسی علل ناتوانی نعوظ سودمـــند باشـد.

تاثـــیر بر بیـــمــاری های دیگر

بالاخره ایـن احتمال وجود دارد که باکتـــری های دهـــانــی روی مغز هم اثـر بگـــذارنـــد. در یک بررســی کوچک در سال گذشته پژوهشگــران بریتــانــیـایـی گروهی از بیمـاران دچـــار زوال عقل از نوع آلـــزایـــمر را برای 6 ماه پیـگیـــری کردند و دریافـــتنـــد افرادی که دچـــار بیـــمـاری لثـــه هستــنــد نســـبــت به آنهــایی که مشکلـات لثه ندارنــد، با سرعتی 6 برابر بیـــشـــتر دچـــار نقــصان شنـاخـــتـــی می شوند.
البــتـــه ایــن موضوع را هم باید در نظر داشـت که افـرادی که مغـزشان با سرعت بیــشـتـــری زوال پیــدا می کنــد، با احـــتمال بیــشـتری ممکــن است مسواک زدن دنـدان هایــشان را فراموش کنـند بنـابراین در این مورد هم رابطــه میــان دهــان و مغـــز دوطرف اســت.

ناتوانی نعوظی و التهاب لثه ها و بیماری های مربوط به دهان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.