ناخن ها شکننده علائم بیماری مختلف می باشند

ناخن های که شکننده و نازک شده اند ناسالم بودن و کمبود مواد غذایی را در بدنتان نشان می دهند بسیاری از افراد از شکننده بودن ناخن ها شکایت می نمایند و دوست ندارند ناخن های نازکی داشته باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ناخن ها شکننده علائم بیماری مختلف می باشند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : ناخــن‌ـهـا جداي از اين‌كـه نشانـــي از زيبايي‌انــد، يكــي از بخـشــ‌هاي بدن هسـتـــند كه مي‌توانـنـــد سالـم بودن يا نبودن جســم را هم نشان دهنـــد. تغيير شكــل ناخنـ‌هـا از نخــستـــين نشــانــهــ‌ــهــايي است كه مي‌ـــگويد بدن شمـا با مشكـــلـي روبهــ‌ــرو شده. اين نشـانـــهـ‌ــها آنـــ‌ـــقـدر در ناخنـ‌ـهـــا واضح و روشن هستــند كه در بسياري از موارد خود زنــان پيش از مراجـــعـــه به پزشك متوجه مي‌شوند.

اين نشـانـــهـ‌ـهــا را جدي بگيريد

علــم پزشـكي ثابـت كرده اســـت اصلــي‌ــترين راه براي داشـــتــن ناخـــنـ‌ـهاي سالــم پيروي از يك رژيم غذايي درســت اســـت و سالم زندگــي‌كــردن يا نكردن را مي‌ــتوان از روي همين 20 ناخـن دســـت و پا به آســـاني تشـخيص داد. ناخنــ‌ــهـــا نمايشــگــر سلامــت شما هســـتند، اين نكـته را فراموش نكـنــيد. در كنار تغـــذيه منــاسـب، ناخن‌ــهـا مي‌تواننـد زودتر از هر عضو ديگري در بدن شما آلوده به قارچ‌هـا و ميكـروب‌ـهـــا شوند و برخي از اين قارچــ‌ـهـــا ممــكن اســت تنـها با يك بار ابتـــلـا براي هميشه ناخن‌ـهـــاي شما را از بين ببرنـــد. برخـي علـــائمي كه با مشاهده آنهـا روي ناخـــن‌هـاي‌تــان بايد نگران باشيد و خيلي زود به پزشــك مراجعـــه كنـيد، عبـارتند از:

كمبود آهـــن يا پروتئين / كلـسيم: ناخـــنـــ‌ــهـا شكنـنـده، مقعــر همراه با خال‌هـــاي نيمـه سفـــيد مي‌شوند.

اسـتفـــاده بيش از حد از نمك: رشـد غيرعادي پوست يا همـان كوتيكول در اطــراف ناخن

عصبي بودن يا تيروئيد پركار: جدا شدن ناخـــن از گوشت

مشكلات تنفــسي: تيره شدن ناخن و مايل شدن رنــگ آن به رنـگ آبـي يا حتي كبود

مبــتــلـــا بودن به بيماري برونشيت: ناخـن مايل به زرد

كم خوني: رنـــگ پريده ناخــن ها

كمـــبود ويتـامــين: پوستـــه پوستــه شدن سطح ناخـن

كمبود روي: رشـــد كم ناخـــن

كمـبود سبزيجات و روغن‌هـــاي گياهـــي در رژيم غذايي: نازك شدن قشــر ناخـــن

افراط در مصــرف گوشت قرمـز: ايجــاد برآمدگـــي روي سطــح ناخن

با ظاهر شدن هر يك از اين نشانـــه‌ــهـــا روي ناخـنـ‌ـهاي‌ـــتان مطــمئن باشــيد درسـت غذا نمـــي‌ــخوريد يا دچـار بيمـــاري شدهـ‌ـايد و اين يك زنگ خطـر جدي اســـت نه تنها براي ناخـنـ‌ـهـــاي‌ـتـــان بلــكـــه تهديدي است بر ديگـــر انـــدام‌ـــهاي داخـلي‌تـــان.

سلـــامت رژيم غذايي‌ـتـان به وضوح بر اين قشـر به ظاهـر تزئينــي بدن تاثـــير‌گـــذار است، هر چند كه سالم بودن خود ناخـن‌ــها هم بهـــ‌ـــعنوان يك انــدام كارآمـد اهـميت بســزايي دارد، در واقـــع با داشــتن ناخنــ‌هاي سالــم مطـــمئن مي‌ـشويد كه بدن سالــمـي هم داريد.

روغن‌ــهـايي كه معجزه مي‌ــكـنـند

حفـــظ سلامت ناخـــنــ‌ـــها برخـــلــاف تبلـــيغـــات شركـــتــ‌ـــهايي كه محــصولات آرايشـي و بهــداشتـي توليد مي‌ــكـنــنــد، دشوار نيســـت و نياز به هزينه كردن پول زيادي ندارد. بســـياري از اين مشــكـلـات را مي‌ــتوان در كنـار تصحـيح رژيم غذايي با اسـتفـــاده از حمـام ناخن رفــع كرد، يعـــنـــي مي‌توانيد با قرار دادن ناخنـــ‌هاي‌تان در يك كاســه كوچك از روغن‌ــهـــاي طبيعــي اين مشكلــات را برطـــرفــ‌كنــيد. به ياد داشـــتــه باشــيد هيچ انــدام ديگري به اندازه پوست و ناخـن خاصـــيت جذب كردن ندارد.

يك كاسـه كوچك ترجـــيحـــا از جنـــس چينــي تهـيه كنيد، روغنـــ‌ــهاي طبيعي و گياهـــي را بســتـه به مشـكل ناخـــن‌‌هاي‌تـان درون آن بريزيد و در هفــته چنـــد بار ناخـنــ‌ــهاي‌تـان را درون اين روغن به آرامي ماساژ بدهـيد.

در هواي سرد و خشـك از دستـــكشـــ‌هـــا و جوراب‌ـهــايي از جنـس كتـــان استـــفاده كنـــيد.

تاثير خواب درست و به اندازه بر سلامت ناخنـ‌ــهــاي‌ـــتـــان را اصـــلـا دســت كم نگيريد.

بهـــترين تقويت‌كـــنـــنــدهــ‌‌ــهاي طبـيعي

بهـــترين روغنـــ‌هـايي كه مي‌ـتوانـــيد براي سالمـ‌ــســـازي‌ ناخــنــ‌هاي‌ـتــان اســـتــفــاده كنـــيد(كه در ضمـــن ارزان و در دسـترس هستــند)عبارتـــنــد از:

روغن نارگيل: يكــي از معدود منـــابع گياهي سرشـــار از اســـيد لوريك همين روغن نارگــيل اســـت، در ضمـــن بســـياري از ويتـامــين‌ها و زنـــجـيرهــ‌ـهــاي اســيد چرب كه تنــها در شير مادر يافت مي‌ـشود، در اين روغن وجود دارد. روغن نارگـيل علـاوه بر اينـــكه سبب درخشش و قوي شدن ناخـــن مي‌ـشود به افـــزايش ضريب سيستـــم ايمـنــي ناخــن هم كمـك مي‌كنـــد و راهي اســـت براي مبارزه با قارچـــ‌هايي كه جذب ناخن مي‌شوند.

روغن هســـتـــه زيتون: روغن هسته زيتون و حتـي روغن هسته انگور به‌ـشدت از عنـــاصــر لازم براي يك ناخن سالــم اشـــبـاع شده‌اند و خاصيت اصلي شان اين است كه بيش از روغن‌ـهـاي ديگر جذب پوست و ناخن مي‌ـشوند.

روغن زيتون: بهـــ‌نـــظـــر مي‌رسد پوشانــدن گهــگاه پوست و ناخـــن با قشر نازكـــي از روغن زيتون پيش از حمــام فايده‌ـــاش بيشـتــر از خوردن روغن زيتون اسـت. اين روغن سرشار از ويتامين اســـت. مي‌ــتوانــيد هر بار در حمام از شيوه ماسـاژدادن ناخن‌هـــاي‌ـتان با اين روغن استـفــاده كنـيد.

سرعـت رشد ناخنـ‌ــها فرق دارد

سرعت رشد ناخــن بســـتگـــي به عوامــل بسياري ازجـــمـــلــه سن، تغـذيه، بيماري‌ــها، هورمون‌هـــا و فصل دارد:

ناخن به شكــل طبـيعـي ۳ ميلي‌متـر در ماه رشـــد مي‌ـــكـند.

سرعــت رشد ناخـنـ‌هاي دست 2 تا 3 برابـــر بيشـــتـر از ناخــنــ‌ـــهاي پاســـت.

سرعـــت رشـد ناخنـــ‌هــا در تابســتان بيشـتــر از زمســـتـــان است.

سرعت رشد ناخنــ‌ــها در افـــراد راست دست در دســت راسـت و افـراد چپ دسـت در دسـت چپ بيشــتـر است.

سرعت رشـــد ناخــنـ‌هـــاي مردان از زنـــان بيشتــر است. (جز در زنــان باردار و مســن)

اگــر ناخــن به‌ـطور كامل از جايش كنـــده شود براي دست، ۳ تا ۶ ماه طول مي‌ـكشـــد تا مجددا بهـ‌ـطور كامـــل رشد كنــد و براي ناخـــن‌هاي پا ۱۲ تا ۱۸ ماه اســت.

نكــتـه‌هـايي كه ناخـنـ‌ــهـاي شمــا را فولادي مي‌ــكــنــد

1. غذاهـــاي سرشـــار از پروتئين را در اولويت برنــامــه غذايي‌تان قرار بدهيد. اگـر مشــكـل كبــدي نداريد يكـي از بهـــتــرين گزينـــهـــ‌ـــها مصـرف 2بار تخم مرغ در هفته اســـت، حواســ‌ـتــان البته به كلـسترول خون‌تان هم باشد.

2. غلـــات بخوريد، از آجيل و دانــهــ‌ـــهـــاي روغنـي هم غافـــل نبــاشيد.

3. مطمئن باشــيد كه حداقـل 50درصد رژيم غذايي‌تان شامــل سبـــزيجات و ميوه‌ـهاي تازه اســـت.

4. اضافه كردن غذاهـــايي كه از سيلــيكون غني شدهـــ‌ـــاند كمــك زيادي به رشــد ناخــن‌ـهاي شمـا مي‌كنـد، پياز، ماهي، كلم بروكلـي و همـــه سبزي‌ها در اين زمـينـــه كارســاز هستـنــد.

5. مواد‌غـذايي سرشــار از بوتين همـچون برنــج قهوه‌اي و دانـــه‌ـهاي سويا تاثـــير معــجزه آسايي در سلامت ناخنـــ‌ــهـا دارند.

6. از روغنـ‌ـهـاي گياهي همـــچون زيتون و روغن هســـتـــه انگور در پخت و پز استــفـــاده كنيد.

7. غذاهــا و محـصولاتـي كه ميزان ويتــامين B موجود در آنهــا بالـــاســت يكـــي ديگــر از نكـتهــ‌ـهـاي كلـــيدي براي داشــتـــن ناخن سالـــم هستـــنــد.

8. حداقل يك‌ـبـار در ماه جوشانـــدهــ‌ـاي با تركـــيب يونجـه، ريشـه بابـا آدم، زنجبـيل، قاصـــدك و گشـنـيز براي خود دم كنيد.

9. سلامــت ناخنـ‌هـا با اســتفاده از عسل طبــيعي هم حاصل مي‌ـشود. اگـــر دور ناخـنـــ‌ـــهـاي شمـا زخــمي شدهــ‌انـــد يا مدت زيادي لاك روي ناخـــن‌هاي‌ـــتان بوده، سراغ عســـل برويد. يك روش براي التــيام جراحـت نوك انگشتـان و ناخنـــ‌ــهــا، خيســاندن آن‌ــها در عسـل است. براي راحتــ‌ـــتر شدن اسـتـــفاده مي‌توانــيد كمي عســـل را گرم كنـــيد. بايد انگـــشتـان را ۱۵ تا۲۰ دقـيقه در عسل بخوابـــانــيد. سعـي كنــيد اين درمان را هر شب قبـل از خواب انجام دهـــيد. براي زخـمـــ‌هــاي بســيار شديد، مي‌ـــتوانـــيد دســـتــ‌هـــا را به عسل آغــشـــتـــه كنـيد و بعــد دسـتـ‌ـــهـــاي خود را با دستــكش بپوشانــيد و در نهايت بخوابـــيد. عسل ضد‌بـاكــتري اسـت و مي‌ـــتواند باكـتــري روي بريدگــي‌ــهــا را بكـــشد و از بين ببرد. به اين ترتــيب بريدگــي‌ها از هرگونه آســـيب محفوظ مي‌ماننـــد. با اين حال استـفـاده از عســـل همـراه موم در رژيم غذايي هم تاثـير بسزايي در سلـــامـت ناخــنـ‌هـاي شمـا دارد.

10. اگر از سفـــيدي و رنگ طبيعـي ناخن‌ـــهـاي‌ــتـان راضي نيستيد چنـــد ماه يك بار مي‌ــتوانيد از دم نوش سوسن عنبـــر اســتـــفــاده كنيد، نوشيدن اين دم نوش به شفــاف شدن ناخنـ‌ـــهاي شما كمك مي‌ــكند.

چرا زنـــان بايد لبـــنيات و تخــمـ‌مرغ بخورند؟

بيوتين: در افرادي كه دچــار سوء تغذيه نيستـــند كارآمــدي ماده مغذي بيوتين كه بخشـــي ازويتـــامـــين B – كمـپـلـكـس اسـت، براي سلـامــت ناخن‌هــا به اثــبـات رسـيده اسـت. پژوهشگـــران مطالــعهـــ‌اي را روي افــرادي كه مصـرف بيوتين آنـ‌ـــهـا ظاهــرا طبيعـــي بود (28 تا 42 ميكــروگرم در روز) انـــجــام دادنــد و متوجه شدنـــد افــرادي كه ناخـــن‌هاي نازك، شكنـنـده و شكستــه شده داشــتــند، وقتي به مقــدار 5/2 ميلـــي‌گرم (2500 ميكــروگرم) يا تقريبا70برابر مقدار متوسط نياز روزانـــه بيوتين مصــرف مي‌ـــكـــردنــد، ضخامت ناخــنــ‌ــهاي‌شان 25 درصـد افـزايش مي‌ـــيابــد. دلــيل ضخامت ناخـــن هم اين است كه بيوتين به داخل ماتــريكس ناخــن جذب مي‌ـــشود و در آنـــجا به اصـلـــاح ناخنــ‌ـهـاي شكـــننده كمــك مي‌ـــكـنـد. به بيمـاران مبتـــلا به سستي ناخن مكــملـــ‌ــهــاي بيوتين تجويز مي‌ـــشود. درحـالي‌ــكه بيوتين يكـي از بي‌ـخـــطرترين مواد مغـــذي اسـت امـــا اين ميزان را فقط زيرنـــظـر پزشـك مي‌ــتوان مصـرف كرد. زرده تخم‌ــمرغ، آرد سويا، غلات و قارچ از جملـه منابع غنـي بيوتين هســـتــنـــد. كلـــم برگ، عدس و شير نيز تا حدي حاوي بيوتين هســـتــند.

كلسيم: جداي از نوشيدن شير و استـــفـــاده از لبنيات مي‌توانيد گهـــ‌ـگاه ناخن‌ــهاي‌ـتان را در يك پيالــه كوچك شير بهـــ‌ــمدت نيم ساعت قرار بدهـــيد، در اين روش نيازي به ماساژ نيســت. به اين ترتـيب به استـحكام ناخــن‌هـاي شما افزوده مي‌شود.

ويتــامـــين A: اين ويتـــامــين در كنــار كراتـــين و سيلـيكون طبــيعـي يكــي از عناصر اصــلي در سلـامـت ناخن اســـت. كمـــبود ويتـــامـين A سبــب ايجاد خشكـــي و شكــنـــنـــدگـي در ناخنـــ‌ـهـــاي شما خواهـد بود و هيچ‌ـگـاه نمــي‌ـــتوانيد با ناخن‌ـهاي شكـيل ظاهر شويد. با اين حال استفـــاده بيش از اندازه از اين ويتـامين در برنـامه غذايي هم ممكن اســت در مواقـع نادري سبب ايجـاد نرمـي و قوس در ناخن شود. هويج، زردآلو، جگر و همچــنين تخــمـ‌ـــمـــرغ منـــابــع خوبي براي دريافـــت اين ويتامـــين هسـتنــد.

آهـــن: كمـــبود شديد آهـــن سبب قوس برداشــتن ناخـن رو به بالا مي‌ـشود و نوك ناخــنــ‌ـهــا وقتي كمـــي از روي پوست بلنـدتر شدند به شكـــل زشـــتي درمـــي‌آيند. گاهــي هم ممـكــن اســت اين كمـــبود به شكـل ايجـــاد حفــرهـ‌هايي ريز و به انـــدازه سرسوزن روي ناخن ظاهـــر شود. حبوبات و غلــات مي‌تواننــد اين كاســـتـــي را جبـران كنـــنـــد.

منـگـــنــز: وجود كافـي اين عنصــر در بافـت ناخن مي‌ـتوانــد به زيبايي آن كمــك كند. وقتــي رشـــد ناخن‌ــهــاي شما به انـــدازه استاندارد نبـاشد اين يكي از اصـلــي‌ــتـرين نشانهـــ‌هاي كمبود اين ماده مغـــذي اســـت كه همواره بايد از طريق رژيم غذايي به بدن برسـد. اين ماده مغــذي در بلــغور، جو، آرد گنـدم كامل، فنــدق و نان تهـــيه شده از گنـــدم كامل يافــت مي‌ـــشود.

ناخن ها شکننده علائم بیماری مختلف می باشند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.