نان در خواب دیدن | تعبیر خواب نان،خریدن یا بدست آوردن نان

نان در خواب دیدن و تعبیر خواب نان،خریدن یا بدست آوردن نان، تعبیر خواب نانوایی،تعبیر خواب خرده‌های نان،تعبیر خواب انواع نان،بخشیدن تکه‌ای از نان و خواب های مانند این تعابیر خاص خود را دارند که ما دراین بخش به تعبیر این خواب ها خواهیم پرداخت در ادامه جزئیات بیشتر نان در خواب دیدن | تعبیر خواب نان،خریدن یا بدست آوردن نان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گفته اکثـــر معـبرین دیدن نان در خواب نشـــانه نعمــت، خیـــر و برکت برای بیـــنــنـــده خواب است. اگـر در خواب خود نان تازه خوردیــد بیانـــگر فراخـی روزی اســت و اگـــر خود را در حال خوردن نان خشـــک دیـــدید گرفتار تنــگی معاش خواهـــید شد. خریـدن نان از نانوایی بستـــه به میــزان آن نشانـــه روزی حلال و خرمی میــ‌ــبـاشد در صورتی که گرم و تازه باشد.

در کتاب فرهـــنـگ تفســـیر رویا نوشتـــه تونی کریــسپ دیـــدن نان در خواب نمــادی از تصاویر زیر است:

نان: تجـــربــه، زنــدگـــی روزمـــره، خوراک اولیه، نیـازهای اســاسی روانـــی و جسمانی بیننده خواب، دارایی در مفهوم ثروت و سلــامت. به طور کلـــی نان نمـــایـانگر زندگـــی جســمــانـی یا دنـیوی رویابـــیـــن و بنابـرایـن ارتــبــاط با دیـگر مردمــان اســت، گاه نشان بارداری نوزاد اســت به ویژه اگـر نپـخته باشــد و در تنور گذاشـــتـه شود.

بخشیـدن تکـهــ‌ای از نان: سخـاوت

نانوا: توانـایـــی خلــاق، توان تغیـیــر رویکــرد فرد تا تجــربــه‌ــای پذیـرفـــتــنـیـ‌تــر داشته باشـــد، مثلا طعـن و کنــایه را به عنوان انتـــقـاد سازنده و اطـلاعات جدیـد بپـذیرد، کسی که نان درست می‌ـکنـــد پس فراهم کنـــنـــده نیــازهای اولیه است.

برپایه تحـلیل روانـــشنــاســـی کارل گوستاو یونگ:
دیـــدن نان در خوابـــتــان بیـانـــگــر نیاز های اولیه ی زنـــدگی اســـت. نان ممـــکــن است ویژگـــی های مثبتی را بیـــان کند و جیـــز های بزرگــی که در این سفـر زنـــدگــی(در طی طول عمــرتان)، آموختـه ایـــد. تعـــبیر دیـــگر ایـن است که بیـــانـــگـــر ایـــن است که نیـاز دارید که بر یک موقعـــیــت چیــره شوید یا بالــا بروید(در راس امور قرار گیــریـد)

تعــبـیر خواب نان چیــســـت؟
امـام صادق (ع) میــ‌فرمایند:
تعبــیــرهای نان عبــارت‌ـاند از:

زندگــانـی و معـــیشــت خوب و خوش
مال حلـــال
حکومت
خیــر و برکـت.

بعـضی از تعبــیـرگــران میــ‌ـگویند: تعـبـیـــر خواب هیــچ چیـــز بهتر از نان نمــیـ‌ـــبـــاشـــد.

جابر مغـــربـــی نیـز می‌ـگوید: تعبیـــر خواب نان ایـــن اســـت که به قدر و قیمــت نان، ده الی هزاردرهم به دسـت میـ‌ـــآوری.

حضرت دانیال (ع) میــ‌فرمـایـند:

تعبـــیـــر سیــر بودن از نان بهتـر از گرسنگی می‌باشــد.
اگر ببــیـنی نانــ‌ــهـــای زیـــادی داشتــه‌ـای ولی چیزی نخوردی دچـار غم و اندوهی می‌ـشوی. اگــر ببــیـنی نمی‌توانــی نان بخوری، به زودی از دنـــیــا میـــ‌روی.

منوچهر مطـیـــعی تهـــرانـــی گوید:

نان گرم و تازه عیـــش و خوشی و لذت اســت. اگر کسی نان به شما داد نعـــمـت می‌ـــرســـانــد و خدمت میــ‌ـــکــند امــا نوع و کیفـــیت نان چگونگــی خدمت و محـــبت او را تعــیـین میـ‌ـــنمایـــد. اگــر نان تازه اســـت خوب اســـت.
اگـر نانـی را که دوست دارید از جلوی شمــا بر دارنــد یا از دسـتـــتـان قاپ بزنــند و بگیـرنــد حق شمـا را سلـب میــ‌ـــنمایـــنـد.

ابـن سیرین می‌گوید:

اگـــر ببــینــی در سفره تو نان میـ‌ــبـــاشد و از آن می‌خوری، به انــدازه آن غنـیـــمـــت به دســـت میــ‌ــآوری
اگـــر ببینــی به سگ نان میـ‌ـدهـــی رزق و روزی تو گســـترده میـ‌ـــشود.

تعبیرگــری میــ‌گوید: اگر ببـیــنـی به کسی نان دادهـ‌ـای باعث آسایش و راحــتـــی او میـ‌ـشوی.

ابـــراهـــیـــم کرمـــانـــی می‌ــگوید:

اگـــر ببــیـــنــی جلوی درِ خانهــ‌ها نان گدایی میـــ‌ـکـنــی خیر و سود و منــفعت به تو می‌ــرســد. ‌‌ـــ‌‌ـ‌
اگـر ببیـــنــی از جلوی درها گدایـــی میــ‌ـــکـــنی ولی چیزی نمــی‌ــدهنـــد کارهــای تو گره خورده و متوقف می‌ــشود.
اگر ببـیــنـی هنـگـام نان خوردن سکسـکـه کردهـ‌ای بیمــار خواهــی شد.

مطـــالــب مرتبط: تعبیر خواب تنور (پخــتـــن نان در تنور)
تعبیـــر خواب انواع نان (گندم، جو و…)
مطیـــعــی تهــرانـی: نان گنــدم نیز خوب است به شرطــی که تازه باشـــد و نان جو تنگ نظری و بی رغـبــتی دهنـده نان را بازگو میــ‌ــکـــنـــد.

جابر مغربی میـــ‌ـگوید:

تعبـــیر خواب نان جو، زهــد و پرهــیــزکـاری میـــ‌ـباشـــد.
تعـبـــیـر خواب نان برنـج، گره خوردن و متوقف شدن کار می‌ـبـــاشـــد.
تعبــیر نان عدس و باقـلـــا و نخود، غم و اندوه و فقـر و تنگـدسـتـــی میــ‌ــبــاشـد.
تعـــبیر نان گاورس، پرهـــیـــزکاری و تنــگنــا و مضــیقه در زنـــدگـــانــی و معاش و معـــیشت میـــ‌ـــباشــد.

ابن سیـــریـــن میـ‌ــگوید: اگر ببــیـنــی مردم سبوس یا نان سبوس میـ‌ــخورند در آن منــطـقــه قحـطـی و کمـبود و مضیـقه به وجود می‌آیـــد و مردم در کسـب معـــاش و تأمین مایـحــتـــاج زندگانی ناتوان میـــ‌ـــشوند.

تعـــبیـرگـــری می‌ـــگوید: تعبـیر نان‌های تمـیز، خرمـــی و نشاط میــ‌ـبــاشـد

ابــراهـیـــم کرمـانـــی نیز میــ‌ـــگوید: تعــبـیـر نان گرم معـاش و معیـشت و نعـمت میـ‌ــبــاشد،ـ‌‌‌ـــ‌‌ ولی تعـبـــیـر نان خشــک برخلـــاف آن اســت

لیلـــا برایت میــ‌ـگوید:

دیـدن نان سفــیـــد در خواب، نشان دهنـــده‌ی کســـب ثروت اسـت.
اگــر خواب ببیــنـیـــد که نان شیرینــی میـــ‌خوریــد، نشانـــ‌ـدهـنــدهــ‌ـی آن اســـت که روزهای خوبی خواهیـد داشت.

تعــبیر خواب خرده‌ـــهای نان (ترید)
ابـن سیریـــن می‌ـــگوید:

تعبــیــر ترید، غم و انـــدوه و نگـــرانی اسـت.
اگـر ببیــنـی ترید می‌خوری به اندازهـ‌ای که خوردهـ‌ـای دچار ضرر و زیـــان مالـی می‌شوی.

تعــبیر خواب نانوایــی
ابـن سیریـــن می‌ـــگوید: اگــر در خواب ببیـــنی در تنور نان میـ‌پـــزی، تعـــبیرش ایــن اسـت که به انـــدازه نانـــ‌ـهــایـــی که پخـتــه‌ای روزی حلال به دســت می‌ــآوری و کار تو بهـــتــر میــ‌ـــشود.

کارل یونگ می گوید: دیدن نانوایی در خواب بیـــانــگــر غنی بودن و موفقیــت اسـت. آیـــنده ی شمـــا لذت بخـــش، خوشایند و پر از رضایت و خوشی اسـت.

تعبـــیـــر خواب خریـدن یا بدست آوردن نان
تعــبـــیـرگری می‌ـگوید: اگــر ببــیـنـی نان خریــدی و به خانـه بردی، تعبیـرش روزی حلـــال و فراوانی مال و اموال میــ‌ـــبـاشـد.

حضـــرت دانـیــال (ع) می‌فرمــایـــنـد: اگر ببیـنـــی دو یا سه عدد نان به دست آوردهـ‌ـــای از غم و ناراحتـی خلاص میـ‌ــشوی.

تعـبیر خواب نان و پنـــیـــر
جابـر مغربی میــ‌گوید: اگــر ببـــیـنی نان و پنـیـــر می‌ــخوری در مسـافـــرتـــی که انـجــام می‌ـــدهی مال اندکـــی را با غم و اندوه به دسـت می‌ـآوری ‌‌ـ‌ـ‌‌

بعضی از تعبــیرگــران گفتهــ‌ــاند: دچار بیماری می‌ـــشوی ولی به زودی بهـــبود پیـدا می‌ـکنی

تعبــیـــر خواب نان به روایت معبــریـــن غربی
لوک اویتنـــهاو می‌ـگوید:

دیدن نان: موفقیــت در امور
خریدن: بهره بردن، اســتـــفاده
خوردن: دعوت شدن به سفره و یا مهمانی
خوردن نان سفـــیــد: شمـا دوستــان خوبی خواهــید داشت
خوردن نان سیــاه: بدبخـتــی
خوردن نان گرم: بیمـاری
خوردن نان تازه: دوران بد به پایان خواهــد رســـید
خوردن نان خشـک: شمـــا دشمـنانی داریـد
نان پختن: موفقیـت
حمـــل کردن نان: ضرر و زیان
نان شیرینــی ادویه ای: سرخوشی سبـــکسرانه

آنـلـی بیـــتون می‌گوید:

دیـــدن قرص نان در خواب، علامـــت صرفه جویی و قناعـت است.
دیـــدن تکـه ای کیـــک در خواب، نشـانه آن است که کامـــیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شمــا خواهـــد بود.
دیـــدن خردهــ‌هـای نان در خواب، علــامت آن است که دچار اخـتلـافـــات و دعواهـایی بیـهوده خواهید شد.
اگـــر خواب ببــینـید تکـهــ‌های نان ناگهـان زیـــاد میـــ‌شود، نشــانـه آن اسـت که به موفقیت بزرگـی دســت خواهـــیــد یافت.
اگر در خواب قرص نان ببیــنید، نشـــانــهـــ‌ی آن است که در انـجام کاری دقـــت زیادی انـــجــام می‌ـدهـــید.
اگـــر در خواب خردهـــ‌های نان ببینیـــد، به ایـن معــنـا اســت که دچـــار دردسر میـــ‌ـــشوید.
اگـر خواب ببیـــنیـد که نان چاودار میــ‌ـخوریـــد، بیانــگر آن اســـت که از زنـــدگی خود راضـــی هستید.

نان در خواب دیدن | تعبیر خواب نان،خریدن یا بدست آوردن نان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.