نحوه تشخیص قارچ سمی | انواع قارچ سمی در طبیعت

قارچ سمی در طبیعت و در مناطق جنگلی رشد می نماید  همه قارچ ها خوراکی نیستند و ممکن است سمی باشد شناخت قارچ های سمی باید انجام شود اطلاع رسانی برای افرادی که هیچ شناختی درباره قارچ ندارند و اگر در طبیعت هر نوع و مدل قارچی را پیدا نمایند می خورند و این کاملا اشتباه می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نحوه تشخیص قارچ سمی | انواع قارچ سمی در طبیعت را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایتدانستن: چگونه قارچ سمــی را از قارچ خوراکـــی تشــخـیــص دهـــیـــم؟ خیـــلـــی ساده بایـد پاسـخ دهـیم که چنــیـن امری ممکــن نیســـت. هیــچ روش آزمایـشــی برای تشــخــیص قارچ سمی وجود ندارد مگر اینـکه انواع مخـتلف قارچ را بشنــاســیــد و از مصـــرف و حتــی دست زدن به آنــها به‌شــدت پرهیز کنـــیـد.

حتما در روزهـــای اخـیر اخبار ناراحتـــ‌کـنـــنده‌ در رابـطـــه با شمــاری از همـــ‌وطنـــانمــان در استان‌ــهــای غربـــی و جنوب‌ـــغربی را شنیـــدهـــ‌ـــاید که در اثــر مصـرف قارچـ‌ــهــای سمـــی فوت کرده یا بشـــدت مسموم شده‌ـــانـد.

با افـزایش باران در فصل بهــار رشـــد قارچ در طبیـــعـــت افــزایــش میـ‌ــیابـد. در پی آن، مسمومیــت با قارچـــ‌ــهای سمـی نیـــز افــزایـــش میــ‌یابــد و خانواده‌ـــهـا ناآگـــاهانــه از ایـــن قارچـــ‌ــهــا اسـتـــفـاده کرده و دچار مســمومیت می‌ـــشوند.

پیـــش از معـــرفــی قارچــ‌های سمی بایـد بگوییم، درد شکم، تهوع، اســتــفـــراغ و ضعـــف و بی‌حالی از نشـــانهــ‌هـای مسمومیت قارچ سمـــی است. البـــته بعــضـــی افراد دچار علــایـم دیـگر مانــنــد کاهـش سطح هوشیــاری، یرقان و تشـــنـج و در نتــیجه ایســـت قلـــبـــی می‌شوند.

با ایـــن مقــدمـــه از شما دعوت میــ‌ــکـنــیـم تا در ادامـــه با قار‌ــچـ‌ـــهــای سمی و خطرنـاک جهان که بایـــد بشــدت از آنــها دوری کنیــد، آشنـــا شوید.

۱- قارچ‌هـــای آگــاریک (Agarics)

تمـــامی قارچ‌ــهــای خوراکـی خانواده‌ـی آگـــاریـک (قارچـــ‌هـــای کلـاهـکـ‌ــدار) دارای تیـغه‎‌ـهـــای پره مانـنـــد به رنـــگ‌های صورتـی، قهوه‌ـــای یا سیاه در زیــر کلـــاهک، یک کلاهــک سفیــد و ساقه تنومند و چاق هستـــنــد.

نمونهـــ‌ــهـای سمـی ایـن قارچـ‌ها هم شبیه انواع خوراکـــی هسـتنـد. برای اینکــه بتوانید نوع سمی و خوراکــی را از هم تشـــخـیص دهـیــد، پس از اطــمــیـنـان از آگــاریــک بودن قارچ، آن را بو کنــید. نوع خوراکـی باید بوی قارچ بدهـــد. البته برخــی از آنـــهــا ته‌ــبوی بادام یا رازیانــه هم دارند.

امـا قارچ سمــی بوی نامــطبوعی همـچون مواد شیـمیـــایــی دارد؛ بویی شبـیـه یُـــد یا جوهر هنـــدی.

۲- قارچــ‌ـهـای بولتوس (Boletus)

خانواده قارچــ‌هـای بولت، سویلوس و لســـیــنوم را بهـ‌ـراحـــتـی میـ‌توان در طبیعــت تشـــخـیص داد زیرا به جای پرهـــ‌ـ‎های تیغه‌ــمـانــند در زیـر کلـاهک، روزنـــهــ‌هـــای اســفنجی دارند.

اگــر ایــن روزنــه‌ــها سفـــید، کرم یا زرد باشنــد، روی کلاهک یا ساقه قارچ هیچ نقـــطـه قرمـــزی وجود نداشتـه باشـــد و پس از برش دادن یا پختــن اگـــر به رنــگ آبی تغــییـــر رنـگ ندهـد، یعنی ایـــن قارچ قابل خوردن اســت و خطری برای سلــامتـی فرد بدنـبال نخواهـد داشت.

۳- قارچـــ‌ـهـــای میـلکـَپ (Milkcaps)

تمـامـی قارچ‌ـــهــای میـلکـــَـــپ همانــ‌ـــطور که از نامـــشان میــ‌ــتوان حدس زد، یک مایـــع شیـرماننـد از زیــر کلاهـــک خود تراوش میـ‌کنند. اغـــلب قارچـ‌هـای کلاهکــ‌شـــیـری سمـــی هســـتـنــد و ترجـیــحا بایـد از تماس با آنهـــا پرهــیـز کنـــیــد.

یعنی بهـ‌صورت کلی، از قارچـــ‌ــهـــایی که هنگام تماس با بدنـــهــ‌شان، مایع سفــیدرنـــگـــی همـچون شیــر بیرون میـ‌ـــآید دوری کنـیـد تا مسموم نشوید.

۴- قارچ‌ــهــای راسولا (Russulas)

قارچ‌ـــهـــای راسولا را با نام «تیــغـه‌های شکنــنده» هم خطاب میـــ‌کـنــنـــد زیــرا کلــاهـــک و ساقه بسـیار ترد و شکنندهـ‌ـای دارنـــد. ایـن قارچ‌ـهـــا انواع گوناگونی دارنــد. در حالـی که بعضـــی از اعضــای این خانواده مسموم و خطرناک بشــمار میــ‌روند، شمـاری دیگر بســیـار خوش‌ـطـــعم و لذیـــذ هســتنــد و بعـــضی دیگر بســیـــار تلـــخ و بدمــزه.

هیـــچ روشی برای تشـخــیص نمونهــ‌ــهـــای خوراکی و سمـی یا تمـایـــز مدل‌ـهـای خوشمزه از تلـخ وجود ندارد. فقط با دانـــش ژرف و شناخـت زیــاد قارچ‌ها شاید بتوان این مدلـــ‌ـهـا را از هم تمیــز داد.

پس از تشــخــیــص اینکه قارچ به خانواده راسولاهـــا تعلـــق دارد، برخـــی از مردم تکـه بسیار کوچکی از آن را مزه میــ‌کـــنـند تا ببــینــنــد آیا خوراکـی است یا سمــی! اگــر طعـــم تنـدی همچون فلفـل داشـتــه باشد یعنی سمی اســت. نمونه‌ـهـــای خوراکـی، طعـــم خوبی دارند.

۵- قارچـــ‌ـهای فانوسی جک-اُ (Jack-o’-Lantern)

قارچ‌ فانوسی جک-اُ را اغلــب با قارچ قیفی خوراکی اشتباه میـ‌ـگیرند. قارچ قیــفی خوراکی بسیـار محبوب و خوشمزه است. امـا jack-o’-lantern حاوی سمی موسوم به موسکــاریـن است. ایــن ماده شیمـــیــایـی باعـــث ایجاد حالـت تهوع و گرفـــتــگی عضلــانــی در انســان میـ‌ـشود. با اینکـه این سم کشــنده نیــست اما مشـــکلـات گوارشی جدی برای مصـرفـ‌ـکــنــنده ایـجاد خواهد کرد تا جایــی که ممـکن است فرد در بیمارســتان بسـتری شود.

۶- قارچــ‌هـای آمـــانـیـت (Amanitas)

قارچ‌هـــای آمـانـــیــت که مگـسـ‌ــکـش هم نامــیده میـــ‌شوند همگــی دارای تیــغه‌ـــهــا و هاگدانـــ‌هـای سفید رنـگ هستند. آنـــهـا از کیــسـه‌ــهــای غشادار و پیازداری موسوم به ولوا رشـد میــ‌ـکـــنــند. فقط شمار انـدکی از قارچـــ‌ــهــای این خانواده خوراکـــی هســتند.

بیــشـتر قارچـ‌هـــای سمی کشور انـگـسـتان به خانواده آمانـیــت تعـــلـق دارنــد.

۷- قارچ‌هـــای کوچک قهوه‌ـای (Little Brown Mushrooms)

قارچـ‌ـهای کوچک قهوه‌ای که به‌ــطور اختـصـــاری LBM نیــز نام دارنــد، بسیــار کوچک و تقریــبا غیـــر قابـــل تشخـــیص هسـتـنــد. اکـــثر ایـن قارچـــ‌ـها خطـرناک نیـــستـــند اما برخی از آنهـا سمــی بوده و در صورت مصرف، سبــب بیـــمار شدن فرد خواهـــنـــد شد.

ایـــن قارچــ‌ها دارای سمــی هســـتنـد که آمــانـیتـ‌هــا دارنــد. بنــابــراین توصیــه میـــ‌شود برای اطـمــیـــنان از ایـــنـــکـه خطـــری شما را تهدیــد نمــی‌کــنــد، از نزدیک شدن به آنهــا پرهیز کنیـد.

۸- قارچـ‌ـهــای مورکلا دروغیــن (False Morels)

قارچ‌های مورکـــلا در گونهـ‌هـــای مختلفی وجود دارنــد که اغــلـــب با نمونهـ‌ـــهـــای واقــعـی و خوراکــی آن اشــتـــباه گرفتـــه میـــ‌ــشوند. بسیـاری از مورکـلـــاهــای جعــلــی و دروغیـن حاوی سموم شیـــمـــیـایــی هستــند که در صورت مصرف ممکن اسـت فرد را دچار اسـتفراغ یا سرگــیجــه کند یا حتی منجــر به مرگ وی شود.

چگونه قارچ سمـــی را از قارچ خوراکـی تشـــخـــیص دهیــم؟

از دست زدن به قارچ‌هـــایــی که دارای تیـغــهــ‌ــهـای سفیدرنــگ هســتنــد، روی ساقه خود اندام دامـــنــ‌ـــماننــد یا پیازی‌ــشکــل دارند یا در پایـیــن ساقـــه کیسه دارند، بشدت پرهیـز کنیـد. بیـــشتــر قارچـ‌های سمـی خانواده آمـــانـــیـــت به این شکـــل در طبیــعت حضور دارنـــد.
از دست زدن و مصرف قارچ‌ـــهـایی که دارای کلاهک یا ساقــه قرمزرنــگ هسـتــنـــد بشـــدت دوری کنیـد. بســیاری از قارچ‌ــهـای سمـی همچون فلـای آگـــاریــک چنـیـــن ویژگــیـــ‌ــهـــای دارند.
هرگز قارچـی که در طبـیعت پیـدا میـــ‌ـکـنیـد را مصـــرف نکـــنیـــد مگر ایـــنکـه ۱۰۰ درصـــد از خوراکی بودن آن مطمئن باشیـد.

نشـــانه‌ـهــا و روش‌هــای درمان مسـمومیـت با قارچ سمـــی

تاکــنون ۱۰ واکــنـش مشخـص نسبــت به قارچ‌های سمــی گزارش شده که در اغـلـب کسـانــی که مســموم شده‌ـانـد مشـــاهــده شده است.

از ۲۰ دقـــیـقـــه تا ۴ ساعـت پس از خوردن قارچ‌ـهای سمـــی، ممکـن اســت نشــانــه‌هـــایی همچون حالـــت تهوع، اســـتفراغ، گرفتـــگی عضلـــات یا اسهــال در فرد مشـاهـــده شود. در موارد جدیــ‌ـتر احتمــال بستــری شدن فرد در بیـمارستـان وجود دارد.

الــبـــته نشـانهـ‌های دیـــگری همچون کاهش سطـح هوشیـاری، تنـگی نفـس، یرقـــان، تشـــنج، بیــ‌حالــی یا ضعـف نیـز از دیـــگر نشانــهـ‌ـهای مسـمومیـــت با قارچ سمــی هستــند.

نحوه تشخیص قارچ سمی | انواع قارچ سمی در طبیعت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.