نحوه خرید و انتخاب کفش مناسب تابستانی

کفش مناسب در تابستان باید هم راحت باشد و هم نازک که پاها را خنک نگه دارد بیشتر افراد در تابستان از صندل استفاده می نمایند و کفش مناسبی برای تابستان می باشد لباس های ناز با رنگ روشنمی تواند گزینه مناسب برای روزهای گرم تابستان و خرداد باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نحوه خرید و انتخاب کفش مناسب تابستانی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

هوا با نشـــان دادن روی گرم خود در آخرین ماه بهار همـــه را وادار به تجهـــیـز برای روزهای داغ تابـــســـتان کرده اسـت. این تجـهـــیـــز طبــق معـمول هر سال از خرید لبــاس های نازک تر و روشن آغـــاز می شود و تا کفــشــ‌ و صنـدل های خنک و رنگـــی ادامـــه پیــدا می کنــد.

در این میان انـتخــاب یک کفش تابســـتــانـی راحت و کارا کمی سخـت تر از سایـــر پوشاک اسـت؛ کفشـی که سبــک، نرم، راحــت و خنک باشـــد و کفـی آن همزمان با سبـــکـی و نازکی، سلامـت پا را نیـز حفظ کند.

ما برای انتـــخاب یک کفــش تابـستـــانـی منـاســب پنـــج نکـته را برای شمـا گردآوری کرده‌ایـم که امیـدواریــم در خریـد کفش امـسال به کارتـــان بیـایـــد.

به کیـــفـیـــت کفش فکر کنـیـد

مهم اسـت که کفـش تابـستـانـی خود را با چه کیـفیـــتـی می خرید. این تصور که با پیـــش فرض خریـد یک کفـش ارزان به سراغ هر نوع فلـــت و یا صنــدل بروید، اشـتبــاه است. درســت اســـت که کفـــش های تابستـانی به ظاهــر کوچک، سبـک و ارزان می آیــنـــد امــا اشتــبـــاه در انـتخاب کیـــفـیت مناســب به سلـامـــت پای شمـا به شدت آسیـــب می زند. این کفـــش ها به دلیل برش های خاص و کفـــی های نازک به صورت عادی امکــان آسـیـــب رسـانــدن به پا را دارند پس بیش از اهـــمــیت به شکل و شمـایـل و رنـــگ و قیمــت آنـــها به کیــفیــت شان فکـر کنــید.

بیش از اهـمیت به شکل و شمایــل و رنـگ و قیــمت کفش های تابسـتانی به کیفـــیـــت شان فکــر کنیــد

سبـک و راحــت انــتخـــاب کنـیـد

تابــسـتــان متـرادف اسـت با پیـاده روی زیـاد. ایــن یعــنـی شمـا باید کفشـی را انـتخاب کنـیـــد که وزن زیــادی نداشـتـــه باشد و شمــا را در پیـاده روی های طولانی مدت آزار ندهـــد. به ایـــن موضوع خاصیـت ارتـــجـــاعی و کششــی رویه و کفـــی را نیـــز اضــافه کنید. به عنوان مثــال در این مورد کفش هایـــی با کفی چرم مصنوعی و یا رویه ی پارچـــهــ‌ ای می توانـــد انتخابـــی منـاسب باشـــد. همـچنــیــن به ایــن موضوع توجه کنیـــد که بایـد کفش خود را با نیـــم تا یک شماره بزرگــتر از سایز عادی خود انـــتـــخاب کنید تا ورم عادی پا در فصــل تابستـان و نیــز ورم آن بعد از یک پیــاده روی در گرما را تاب بیـــاورد.

کفــش هایی با کفی چرم مصنوعی و یا رویه ی پارچه‌ ای می تواند انــتـخابـی مناســـب باشد

به تنفس پای خود اهمیت بدهـــیــد

تنـــها موضوع مهــم در انتـخاب کفــش تابســـتانـی ایــن نیـسـت که بخشی از رویه ی آن باز باشـــد و یا بند داشــتـــه باشـد، هرچـــند که رویه ی کفــشی که انــتــخـاب می کنـــیـد، بسـیار کم حجــم و کوچک باشد اما باز هم جنـــس پارچــه ی به کار رفته در آن اهــمـیـت دارد. یک بند پلاسـتیکی که به پای شمـــا می چســـبـــد و یا رویهــ‌ی کوچکی که باعث می شود پای شمــا در همـــان نقطــه مقدار بسـیـار زیادی عرق کنـد، انتـــخاب خوبی نیـــست. ایــن انـــتخـاب شماست که می خواهــیـــد با کفـــش تابســـتــانی جوراب به پا داشتــه باشـــیـد و یا خیـــر اما به ایـن موضوع توجه کنیـد که رویه ی کفش بایـــد در همـان قسـمــت های محــدود نیز به پا اجازه ی تنــفـس بدهد.

در انـتــخـــاب رنـــگ دقــت کنــید

مهـــم اسـت که کفــش تابــســـتانــی خود را با چه لبـاســی همــاهـنــگ می کنـــید. ممکن است زیبایـی و یا زرق و برق یک کفش تابـــستــانی شمـــا را مجذوب خود کنـــد اما بعد از آنـکه آن را تحویل گرفتـــید به ایــن موضوع فکــر کنـــید که چگونه آن را با لبـــاس های تابستـانی همیـشـگـی تان ست کنید. اگر عادت داریـــد در تابـستــان لباس های سفـــید و یا بســیــار کم رنـگ بپوشیـــد می توانید در انـتــخـاب رنگ کفـش خود آزادانــه تر عمــل کنـید. امــا اگـــر به یک طیــف رنگ مانـنــد آبی و یا سبـز تمایــل دارید، کمی بیـــشـــتـر تأمل کنیـــد. همــچنـــیـــن می توانید از رنـگ های خنــثـی برای همراهی با انواع لبـــاس ها استـــفاده کنیــد.

کفش تابســتانـی خود را با چه لباسی همـــاهـــنگ می کنــیـد

جسورانــه انتـــخـاب کنید

در انــتخـــاب کفش تابـــســتـانـــی هراس نداشـتـــه باشید. ممکن اســت اهــل پوشیــدن کفـــش های باز نبـــاشـیــد و برای تابــســـتـــان به یک جفت فلت آن هم با اکراه بســنده کنـید. امـــا پیشــنهاد می کنـــیم تابـستان امــسال کمـی جسورانـه از انتخـاب های سنتــی و همــیـشـگــی خود فاصـلـه بگــیـرید و یک صنـدل زیـــبا بخـرید. چنیــن انــتخـــابـــی تیپ ظاهـــری شمــا را تا انـــدازه ی زیادی تغــییـــر خواهــد داد. در هر حال کفش های تابســتانی بیـش از کفـــش های فصـل زمـــسـتـــان که در گل و لای فرو می روند خود را نشان می دهـــنـد.

در انـتـخـاب کفــش تابـــســتــانـی هراس نداشـتــه باشید

نحوه خرید و انتخاب کفش مناسب تابستانی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.