نحوه خواندن تعقیبات نماز ظهر

 

بـــه دنبال نماز ظهر – چنـان كه در كتـــاب مصبـــاح الـمُــتــَـهـَجِّد آمده، بگو:

لَـــا إِـــلـَـهَ إِـلـــّا الـــلـّــَهـُ الْعَــظــِـــيمـُ الــْحــَـلــِـــيمــُ لا إِـــلَهَ إِـــلــا اللـــّــَهـــُ رَبــُّ الـــْـعــَـرْـشــِ الـْـــكَرِــيمُ الْــحَـــمـْـــدُ لِــلـــّــَهـــِ رَبــِّ الـْـعَالـــَـمِـــينـــَ الـــلــّــَهُمّــَ إِنـــّـــِي أَســـْأَـــلُـكَ مُوجِــبَاتِ رَـحـْـمـــَـتِـكــَ وَ عَـــزَـائِمـَ مَـــغْـــفــِرَـــتـــِـــكـــَ وَ الْغَــنِيمـَةَ مِـنْ كُـــلـِّ بِـــرّــٍ وَ الـســـّــَلـامــَـةَ مِنْ كُلّـِ إِـــثْـــمــٍ الـــلــَّـهــُـمـَّ لا تَدَـعْ لِي ذَـنـــْبا إِـلّا غَـــفـــَرْـــتـَـــهــُ وَ لَـا هَمــّا إِـلّا فَرَّجــْتـَـهـــُ وَ لَـا سُـــقْمــاً إِــلّــا شَـــفـــَيْتَهُ وَ لَـــا عَـيْــباً إِلـّا سَتَرْتَهــُ وَ لَـــا رِزْقاً إِــلّـــا بَــسـَـــطــْـتـَــهـُ وَ لَا خَوْفـاً إِلّا آمــَــنــْـــتـــَــهُ وَ لَا سُوءَاً إِـــلـّا صَـــرَــفْتـَهـــُ وَ لَا حَــاجَةً هِـــيَ لَـــكـَ رِـضـاً وَ لِــيَ فِـيهــَا صَلاحــٌ إِـــلـــّا قَضَـيْـتــَهــَا يَا أَــرْـــحَــمــَ الـــْــرّـَـاحـِــمـِـــينــَ،

معبودى جز خدا نيست، خداى بزرگ بردبار، معـــبودى جز خدا نيســـت، پروردگــار عرش آن پروردگار كريم، ستـايش ويژه خداىـــِ پروردگارِ جهــانــيان اســـت.

خدايا از تو میــخواهـــم مرا موفق به انــجـام موجبـــات رحـــمـت خويش و اســبـاب آمـــرزش خويش بگردانــى و بهـره مندى از هر كار نيك و سلامت از هر كار بدى را از تو می طلـــبــم.

خدايا! بر من گناهـى مگذار، جز آنكـــه بيامـرزى و اندوهى منــه جز آنـكــه از دلــم بردارى و نه دردى مگر آنــكه شفــا دهی و نه عيبى مگـــر آنكه بپوشانـــى و نه رزقى مگر آنـــكـه گسـترده سازى و نه ترســى جز اينــكـه مرا از آن ايمنــى دهـــى و نه پيش آمـد بدى مگر آنـكـه آن را برگـردانی و نه حاجـــتى كه تو را در آن رضـايت و مرا در آن مصلـــحت اســـت مگـر اينــكـــه روا كنـــى اى مهربــان ترين مهربـــانـــان،

آمِينــَ رَـبــّـــَ الـــْـــعـَــالـَـــمِــينــَ و میگويى ده مرتــبه بِـــاللـــّـَهِ اعــْــتـَــصـــَـمْـــتــُ وَ بِـالــلـــّـــَـــهِ أَـــثِـقُ وَ عَلَى الـلــّـَهــِ أَتـَوَكّـــَـــلـُ پس میگويى الـلّــَهــُـــمــّــَ إِــنــْ عَظُـــمــَــتــْ ذُنُوبِي فَأـــَنـْــتـَ أَـعـــْـــظـــَــمـــُ وَ إِنْ كَــبـُرَ [كَثـــُرَ] تَــفـــْـرِيطـــِـي فَأَنْتـــَ أَكـْبـَرُ وَ إِـــنـْ دَـامـَ بُخْـلِي فَـأَـــنـْـتـــَ أَـــجْوَدُ الـــلـــّـَــهُمـــّــَ اغْـفـــِــرْ لِي عَظـِــيمـــَ ذُـــنُوبِـي بِــعــَـظِـــيمِ عَفـْوِكــَ وَ كَــثــِــيرَ تَـــفْرِـيطـِـي بِـظـــَـــاهـِرِ كَرَـمـِكـَ وَ اقـــْـــمَـــعْ بُـــخْـلِــي بِـــفـَـــضْلِ جُودِكَ الـــلـَّــهُــمــَّ مَا بِنَا مِنْ نِــعْمَــةٍ فَـمِـنْـــكَ لَـــا إِـلـــَهـَ إِـــلــّا أَـنْــتَ أَسْـتَـــغْـــفــِـرُكـَ وَ أَـــتُوبُ إِلـــَـــيْـــكَ

دعايم را مســتجاب كن اى پروردگــار جهانـــيان.

و ده مرتـبه میـگويى: به ريســـمان خدا چنـــگ میزنم و بر خدا توكل میـكـنـــم و به خداوند اعــتـماد مینـمــايم بار خدايا اگــر گنـــاهانم بزرگ است تو بزرگــتـرى، و اگـــر كوتاهى در بنـدگـی ام بزرگ است تو بزرگـتــری و اگر همواره بخـــل می ورزم تو بخـــشــنده ترى.

خدايا بزرگــى گنـاهـانم را به بزرگـى گذشتت، و بســـيارى كوتاهـی ام را به بزرگوارى آشــكــارت بيامـــرز و بخـل مرا با جود سرشـارت ريشه كن نما.

بار الـــهــا! هر نعمتى كه در دست ماست از سوى توست، معـبودى جز تو نيسـت، از تو آمـرزش میـــخواهــم و به سوى تو باز می گردم.

نحوه خواندن تعقیبات نماز ظهر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.