نحوه خواندن دعای خداحافظی با ماه رمضان

دعای خداحافظی با ماه رمضان را در این بخش برای شما عزیزان قرار داده ایم ثواب خواندن این دعا بسیار می باشد شما می توانید بعد از نماز مغرب به خواندن این دعا بپردازید این دعا یکی از دعاهای پر فیض امام سجاد در صحیفه سجادیه می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر  نحوه خواندن دعای خداحافظی با ماه رمضان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

اَـــللّــَـــهــُمـّــَ يَـــا مَـــنـــْ لاَ يَرْغـَــبــُ فِي الـــْجَزَـاءِ وَ يَــا مَــنــْ لاَ يَنــْدَمُ عَـلـــَى الــْــعَـطــَاءِ
اى خداوندى كه در برابـر نعـــمـتـــهايى كه بنـدگـــانـت را ارزانـى مى‏ دارى به پاداشت رغبـــتـى نيسـت.اى خداوندى كه از بخـــشيدن پشــيمان نمى‏ شوى.

وَ يَـا مَنـْ لاَ يُـــكـَـافـِئُ عَـبْدَــهُ عَـلَـــى السّـــَوَاءِ
اى خداوندى كه پاداش عمـــل بنــده را نه برابـــر عمل، بلـــكـــه بيش از آن مى‏ دهـى.

مِنـــّـــَـتـــُكـَ ابـْتـــِدَـــاءٌ وَ عَـــفـــْوُكَ تَـفـــَضُّـلـٌ وَ عُقــُوبَــتـــُــكــَ عَـــدْلٌ وَ قَـضـــَـــاؤُـــكَ خِيَرَةٌ
نعـمـــتـــت بى‏ هيچ سابقه اســت و عفو تو بر مقتـضاى فضــل و احــســان توست و عقوبتت بر آيين عدالت اسـت و هر چه تقدير كنـــى خير ما در آن اسـت.

إِنـــْ أَـــعـــْـطــَـيْـــتـــَ لَمْ تَشـــُبْ عَـطَاءَكـَ بِمَنـــٍّ وَ إِنْ مَـنَعْـتـَ لَـــمْ يَكــُـنْ مَــنـــْعُـــكـَ تَـــعـــَـــدّـِـياً
اگر عطا كنـــى، عطـاى خويش به منــت نياميزى و اگر منــع كنـــى، منع كردنــت نه از روى ستم باشـــد.

تَــشـْكُـرُ مَنـْ شَـــكـــَرَكـــَ وَ أَنــْتـــَ أَلـــْـهَــمْـتـــَــهــُ شُكـْرَــكَ
پاداش نيك دهـى كســـى را كه سپاست گويد، با آنـكـــه تو خود او را سپاس گفــتـن الـــهام كرده ‏اى.

وَ تُـكــَـافـــِئُ مَنـــْ حَـمـِـــدَـكـــَ وَ أَنْتـَ عَـلَّمْــتَهُ حَمْـــدَـــكَـــ‏
جزاى خير دهــى كسـى را كه تو را بسـتايد، با آنـكـــه تو خود او را ستــايشــگرى آموختـــه ‏اى.

تَـــســـْتـُـــرُ عَلـَـــى مَنــْ لَوْ شِئْتـَ فَـــضَـــحــْــتـــَــهـــُ وَ تَـــجُودُ عَــلَـــى مَنْ لَوْ شِئْتَ مَـــنـــَــعـــْتــَهـــُـ‏
عيب كســـى را مى ‏پوشى كه اگر مى ‏خواستــى، رسوايش مى‏ ساختـى. به كسى عطـــا مىـــ‏ كنى كه اگر مى ‏خواستــى، عطـا از او باز مى ‏گـرفتـى.

وَ كِـــلاَــهـُمَـا أَهـــْـــلٌ مِـــنــْـكَ لِـــلْــفــَضـِـــيحَــةِ وَ الـْمَـنْـعـِ غَــيْــرَ أَــنـــَّكَ بَــنَـــيْـتــَ أَــفْـــعَالَــكـــَ عَلَى الــتَّـفَضـّــُـــلــِ
و آن دو يكــى در خور آن بود كه رسوايش كنــى و يكــى سزاى آن بود كه عطـــاى خويش از او بازگيرى. ولى تو اى خداوند، كار خود بر تفـضـل بنـا نهـاده ‏اى

وَ أَـــجـْـــرَيْــتــَ قُدْـرَــتــَكــَ عَلـــَى التّـَجـَـاوُزِ وَ تَـلـــَـــقّـــَــيْــتـــَ مَــنـْ عَصــَـــاكـــَ بِـــالـْـــحــِــلـْـــمــِ وَ أَـــمْـهـــَلْـــتـَ مَــنـْ قَــصَدَ لِـــنــَفــْـسِــهـِ بِالظــّـــُـلــْــمــِ
و قدرت خود را بر گذشت از گنـاهان جارى داشتـــه‏ اى.با آنـان كه تو را عصـيان كنـــند، با بردبـارى روياروى شوى و آنان را كه آهنــگ ستـم بر خود كنــند، مهلـت دهى.

تَـســـْــتَـنْظـــِــرُهـُـمْ بِأـَنَــاتـــِكَ إِـــلـــَى الْــإـِنَـــابــَــةِ وَ تَتـــْــرُـــكُ مُـــعَـــاجـَلـَـتَـهـــُـــمْ إِـلـــَى الـــتّــَوْبَـــةِ
آرى اى پروردگـار من، مهــلـــتـــشان دهـــى و با آنـــان مدارا كنى، باشــد كه به سوى تو باز گردنـــد، و چاره كارشـــان به توبه سپارى،

لِــكَـــيْـــلاَ يَـهْــلـــِـكـَ عَـلَيْــكـَ هَالــِــكـُـــهــُــمـْ وَ لاَ يَــشــْـقـــَى بِــنِعْمـــَتــِـــكَ شَـــقـــِـــيّــُهــُمـــْ إِـلــاَّ عَــنــْ طُولِ الْإـــِـــعـْذَارِ إِــلَيْـــهــِ وَ بَعْـــدَ تَرَادُــفِ الـــْـــحــُـــجّــَـــةِ عَلَيْهـــِ‏
تا آن كه بايد هلـاك شود به خلاف رضاى تو در مهـــلـــكـه نيفتـــد و آن كه از نعـمـــت تو مســت غرور شده و طريق شقـاوت در پيش گرفتـه بدبـخـت نگـردد، مگـــر آنــگــه كه ديگرش عذر نمـــانـــد و حجت بر او تمــام شود.

كَــرَـــمـاً مِـــنْ عَـفـــْوِكَ يَــا كَـرِيمُ وَ عَـائِدَـــةً مِنْ عَـــطْفِــكَ يَـــا حَـلـــِــيمـُـــ‏
همه اينـ‏هــا از روى كرم و عفو توست اى خداى بخشنـــده و سودى اسـت كه از عطوفت تو حاصل گردد، اى خداى بردبار.

أَــنْتــَ الَّــذِي فَـتــَــحْـتَ لِعـِبـَــادِكـــَ بَابــاً إِــلَى عَفـــْوِكَ وَ سَمَّــيْتــَـهُ التـّـــَوْبَةَ
اى خداوند، تويى كه در عفو به روى بنــدگــانت گشودهــ‏ اى و آن را توبه ناميده ‏اى.

وَ جَعـــَــلْـــتَ عَـــلـــَى ذَــلِـــكَ الـْـــبـَابِ دَلِــيلــاً مِنـــْ وَحـْيِـــكــَ لِئَلاَّ يَضــِــلـــّــُوا عَنْهُ فَــقُـــلْـتـَ – تَــبَـارَــكَ اسْـــمـــُـــكــَ
و براى رســيدن به اين در، آياتـى را كه بر پيامبـرت وحى كرده ‏اى راهنما ساخـتـــه ‏اى، تا كســـى آن در گم نكنــد، كه تو اى خداوندى كه بزرگ و متـــعـالى است نام تو، خود گفته ‏اى:

تُوبُوا إِــلَـى الـــلـَّــهـــِ تَوْبَـةً نَصُوحاً عَســَـى رَبّــُــكــُمْ أَنْ يُـــكـَفـِّـــرَ عَنْــكُـمـــْ سَـيّــِئَاتـِـــكـُمـْ وَ يُدْــخِــلـَـــكـــُـمـْ جَــنَاتٍ تَـــجْـــرِـي مِـــنـْ تَـحْتِــهـــَا الــْـأــَنــْهَارُ
«به درگاه خدا توبه كنيد، توبه ‏اى از روى اخلاص باشـــد كه پرودگـارتـــان، گنـــاهانتــان را محو كند و شمـا را به بهـشـــتـــهـايى داخـل كند كه در آن نهرهــا جارى اســت.

يَوْمــَ لاَ يُخـــْـزِـي اللــّــَـــهُ الــنّــَبــِـيّـَ وَ الــّـــَــذِينـَ آمَــنـــُوا مَــعَـــهــُ نُورُهــُـمـْ يَسـْعـَى بَـــيْنــَ أَيْدِيهـِـــمـْ وَ بِـأـَيْـــمَـــانِـهِمــْ يَـــقـُولُونَـ‏
در آن روز، خدا پيامـــبر و كسانــى را كه به او ايمــان آورده ‏انـــد فرو نگـــذارد، و نورشـان پيشــاپــيش و در سمت راستشــان در حركــت باشد. مى ‏گويند:

(رَبــّــَنـــَا أَــتـــْمِــمـْ لَنَـا نُورَـنـــَا وَ اغْــفـِرْ لَنـَا إِنّـــَـكــَ عَلـَــى كُـــلـــّــِ شَيْ‏ءٍ قَـــدِـيرٌ)
« اى پروردگار ما، نور ما را براى ما به كمال رســـان و ما را بيامرز، كه تو بر هر كارى توانـايى. »

فَــمـــَا عُــذْـرُ مَـــنــْ أَغـــْـــفــَـــلـــَ دُــخـُولَ ذَـــلِــكــَ الْـــمـَـــنـــْزِــلـــِ بَـــعـْدَ فَتْـــحـــِ الْبَــابِ وَ إِـــقــَامــَةِ الــدَّلــِـــيلِــ‏
پس كســى كه از دخول به چنين سرايى – سراى توبه – پس از گشودن در و بر گماشـتـن راهــنما غفلـــت ورزد، چه عذر توانــد آورد؟

وَ أَـــنــْـــتــَ الـّــَـــذِـي زِـــدْتَ فِي الســَّوْمـــِ عَلَى نَــفـْـــســِــكـــَ لِــعــِبَـادِــكـــَ تُرِيدُ رِـبْحـــَهـُمْ فِـــي مُتــَاجـَرَـتـِــهــِـمــْ لَكـَ‏
اى خداى من، تو كسى هستى كه در معــاملــه با بنـــدگان خود، همواره به سود آنــان در بهـــا مى ‏افـــزايىـــ‏

وَ فَوْزَـــهُـــمْ بِالــْوِفَادَةِ عَـلـَــيْكـَ وَ الـــزِّيَـادَةِ مِنـْـكـــَ فَــقـُـــلـــْـتَ – تَـــبـَارَكــَ اســْمُــكـــَ وَ تَــعَالــَيْـتــَ
و مىـ‏ خواهـــى كه در معامله با تو سود برنـد و به افــزون دهى و نزول بر آستــان تو كامـياب شوند، كه تو خود گفـــته ‏اى – بزرگ و متـعالـى اسـت نام تو و بلــند اســت مرتـبـت تو

(مَنْ جَـــاءَ بِالْـحــَـــســـَـنـــَةِ فَــلـــَـــهُ عَــشْــرُ أَمْـــثـــَــالِــهــَا وَ مَنـــْ جَاءَ بِــالـســـّـَـــيّـــِئَةِ فَـــلــاَ يُـجــْــزَـــى إِـلاّــَ مِـــثْـــلَــهَـا)
«هر كس كار نيكـى انجـــام دهد، ده برابر به او پاداش داده شود و هر كه كار بدى انـجــام دهـد، تنـهـــا همـــانند آن كيفر بينـد. »

وَ قُـــلْتــَ (مَـــثَلُ الّــَذِينَ يُـــنْـــفِـقـُونَ أَمْوَالــَـهُمـــْ فِــي سَبِـــيلـِ اللـّـَـهـــِ كَـمـَثـــَـــلِ حَــبــّــَـــةٍ أَنـــْــبَــتــَتـــْ سَـــبْــعـَ سَـــنَابـِلـَ فِــي كُـــلـِّ سُـــنْــبُــلـــَــةٍ مِائَةُ حَـبّـَـــةٍ وَ الـــلَّهُ يُضـــَـاعـــِفــُ لِــمـَنـْ يَشَاءُ)
و نيز تو خود گفـــتـــهـــ‏ اى: «مثـــل آنـان كه مال خود را در راه خدا انفاق مى ‏كنند مثل دانهـ‏ــاى است كه هفـت خوشه بر آورد، و در هر خوشه ‏اى صد دانــه باشـد، خدا پاداش هر كه را كه بخواهد، چند برابـــر مى‏ كند. »

وَ قُـــلْتــَ (مَنْ ذَـــا الــّـــَذِـي يُقـْرِضـــُ الــلــّـــَـــهـــَ قَـرْـــضــاً حَــســَــنــاً فَـــيُضــَـاعِـــفـَــهـُ لَـــهُ أَــضـــْــعَـافاً كَـــثـــِــيرَةً)
و نيز تو خود گفــتـه‏ اى: «كيســت كه به خدا قرض الـحـسنــه دهد، تا خدا بر آن چند برابر بيفـزايد؟ »

وَ مَا أَـــنْــزَلـْــتَ مِـــنْ نَــظَـــائِرِـهِــنــّـــَ فِــي الْــقُرْآنــِ مِــنــْ تَضَاعـــِــيفــِ الـْـــحَـــسَنَاتـِ‏
و نظاير اين آيات كه در قرآن در باب مضـــاعف شدن حســنات نازل كرده ‏اى.

وَ أَــنْـتـــَ الّـــَــذِي دَــلـَلـْتــَهُمـــْ بِــقـَوْلِـــكَ مِنـــْ غَيْـبِكَ وَ تَرْغــِـــيبِكـــَ الّــَـذِــي فِيهـِ حَظـــّـُهـُـمــْ عَـلَى مَـا لَوْ سَـتـَرْـتــَـهُ عَـــنْهُــمْ لَـــمـْ تُـــدْـرِكْهُ أَبْصَـــارُهـــُـمــْـ‏
بار خدايا، تويى كه به وسيلـه وحيى كه از عالـــم غيب فرسـتادى و به ترغيب خويش، آدمـيان را به چيزهايى راه نمودى كه اگر پنـــهـــان مىـ‏ داشـتى، از ديدگانــشان پنـهـان مى ‏بود.

وَ لَـــمـْ تَـعِــهِ أَـــسْمَـــاعُــهــُــمـْ وَ لَمْ تَـــلْـحـَــقــْهـــُ أَوْهـــَـامـُــهـُــمـْ فَقـُــلــْتَ (اُـذْــكـُرُونِـي أَـــذْكـــُرْــكــُـــمْ وَ اشــْكــُـــرُوا لِـي وَ لاَ تَــكْــفــُــرُونِ‏)
گوششــان از شنيدن آواز آن ناتوان و انديشــهـــ‏ هايشـان از تصور آن عاجز مىــ‏ آمد، كه تو خود گفــتـه‏ اى: «مرا ياد كنــيد تا شما را ياد كنـــم. مرا سپـاس گوييد و ناســـپـاســـى من مكنـيد. »

وَ قُـــلـــْـــتـــَ (لَئِنْ شَــكَرْـــتُـمْ لَـــأَـــزِـيدَنـّـَــكــُـــمْ وَ لَئِنــْ كَـــفَرْـــتـــُــمـــْ إِنــَّ عَذَـــابِــي لَشــَـدِيدٌ)
و نيز گفتــه ‏اى: «اگر مرا سپاس گوييد، بر نعمـت شمـا مى ‏افـزايم و اگــر كفــران كنيد بدانيد كه عذاب من سخت اسـت. »

وَ قُـلْـــتــَ (اُــدْـــعـُونِي أَــســـْتـــَـجـــِبْ لَــكُـــمْ إِـنَّ الـــّـَــذِـينَ يَــســـْتَكـــْبـِـرُونَ عَـــنْ عِبــَادَـتـِي سَـــيَدْخـــُلـــُونَ جَـــهَـنــّـــَـمــَ دَـــاخِرِـــينَــ‏)
و گفتـهــ‏ اى: «بخوانــيد مرا، تا شمــا را پاسخ گويم. آنهــايى كه از پرســتـــش من سركــشــى مى ‏كــننـد زودا كه در عين خوارى به جهـــنـــم در آيند.»

فَــسـَمــَّيْـــتَ دُعَـاءَكــَ عِبــَــادَـــةً وَ تَـرْــكــَهُ اســـْــتـِــكـْبـَـــاراً وَ تَوَعـّـــَـدْتـــَ عَـلَـى تَرْـكـــِـــهِ دُخُولَ جَهـــَـــنـّـَـمَ دَاخـِرِــينـَــ‏
بار خدايا، دعاى بنـــدگــان را به درگاه خود، عبــادت خوانــده ‏اى و ترك آن را خودپــسندى و سركــشــى، و كسانى را كه از آن سر بر تابـــنـد وعده جهنم و خوارى آن داده‏ اى.

فَـذَـــكـــَـرُوكَ بِـــمَـنـــّــِــكـَ وَ شَكــَرُوكَ بِــفــَـضـْـــلـِكـــَ وَ دَــعـَوْكَ بِأَمـــْــرِكَ وَ تَصَدّـــَقُوا لَكــَ طَــلـَباً لِمـــَزِـيدِكَ وَ فِــيهَا كَــانـــَـتْ نَـــجـَـــاتـُهُـــمـــْ مِنـــْ غَضَبـِــكـَ وَ فَوْزُهـُمْ بِـــرِــضَاكـَــ‏
از اين روست كه تو را به نعمــت و بخـششـــت ياد كردند و به فضــل و احـــســـانت سپاس گفـتـــند و هم به فرمـان تو، تو را به دعا خوانـدنـــد، و در راه تو صدقـه دادند تا به ثوابشــان بيفـــزايى، و در آن بود رهـــاييشــان از خشـــم تو و كامـيابيشان به خشنودى تو.

وَ لَوْ دَلــَّ مَـخْلُوقٌ مَخـْـــلـُوقاً مِنْ نَــفـــْـــسِهــِ عَـلـَى مِثـــْلِ الــّــَـذِـــي دَلَلـــْــتَ عَـــلَـيْــهــِ عِـبـــَادَـــكــَ مِـــنــْـــكــَ كَانـــَ مَوْصُوفاً بِالـــْـإِـــحـــْـــسـَـانـــِ وَ مَـنـــْـعُوتاً بِالـــاِمـــْتــِـنـــَانِ وَ مَــحــْــمـــُوداً بِــكــُلِّ لِســـَانٍــ‏
بار خدايا، اگـر يكـى از آفــريدگــان تو، آفـريده ديگر را چنـــان راهـــنــمايى كرده بود كه تو بنــدگـــانـــت را راهـنمـــايى كرده ‏اى، او را به صفت انعــام و احـــســان متصف مى ‏ساخــتـــند و به هر زبـــان مىــ‏ ستودندش.

فَـــلـَـــكَ الْــحـــَمـْــدُ مَـــا وُجِـدَ فِـي حَمْـــدِــكَ مَـــذْهـَــبٌ وَ مَا بَــقِـيَ لِلــْـحَمـْــدِ لَــفْـــظـــٌ تُـحْمــَـــدُ بِهـِ وَ مَـــعْنــًــى يَنــْــصـــَـرِفـُ إِــلـَيْـــهـِـ‏
پس حمد و سپاس تو را، تا هر زمـــان كه سپــاست توان گفـت و تا آنـگـاه كه بر حمـــد تو لفظى باقــى اســت و معنايى كه در اين طريق بهــره ‏اى از آن توان يافت.

يَا مَـــنـــْ تَـــحَمـّـَـدَ إِلـــَــى عِـــبَادِــهــِ بِالْإـــِحـــْـسـَانـِ وَ الْفَــضـْـلِ وَ غَــمَرَهـُمــْ بِـــالـْمـَنـّـِ وَ الـطّـَوْلـِ مَا أَفــْـــشَى فِينَا نِــعْمــَتَكـَ وَ أَـسـْــبَـــغَ عَــلــَـيْـــنَـا مِــنَّتَكـــَ وَ أَــخـــَصَّــنـَـا بِـــبـــِــرِّكَـــ‏
اى خداوندى كه احســان و فضــل خويش به بنـدگـانت عطـا كردهـــ‏ اى و آنــان را در بخـشش و عطـــا غرقـه ساخـتهـــ‏ اى. آثار نعـــمـــت تو بر ما چه آشـكــار اسـت و احــسان تو در حق ما چه بســيار. و چه بسيار ما را به بر و نيكى خويش مخـــصوص گردانــيدهـ‏ اى.

هَـدَيْتـــَـنــَــا لِـدِينـِكَ الــّـــَـــذِي اصـْـــطَـفَيْتَ وَ مِـلـــّـــَــتــِكَ الّـــَــتِي ارْـتــَـــضَيْـــتَ وَ سَـبـــِـيلِـكـَ الــّــَــذِي سَهَّلـْتَ وَ بَــصَّــرْـتـــَنَا الـــزّــُـلْـــفَـةَ لَــدَــيْـكــَ وَ الْوُصـُولَ إِـــلــَى كَــرَــامَـــتـــِكـَــ‏
ما را به دين برگــزيده خود، آيين پســـنديده خود، شريعـت سهـل و آســـان خود هدايت كردى و ديدگـــانمــان را بينــا ساخـتى كه به تو تقــرب جوييم و به مقـام كرامت تو واصل آييم.

اَـللـــّـَهـُــمّـَ وَ أَــنْــتَ جَـعـــَـــلْتَ مِنْ صَـفَايَــا تِــلــْـكـــَ الـْوَظــَـائِفِ وَ خَصــَــائِصِ تِـــلْكـَ الـْـفـــُـرُوضِ شَهــْــرَ رَـمَضـــَانَ الَّذِـي اخْــتـــَـصـَـــصـْتَـهُ مِـنـْ سَــائِرِ الشّـُهـُورِ
بار خدايا، يكـى از اين برگـــزيده ‏تــرين وظايف و خاصـــ‏تـــرين واجــبــات، ماه رمــضـان را قراردادى. ماهـى كه آن را از ميان ديگـر ماه ها ويژگى ديگرى بخــشـــيده ‏اى‏

وَ تَـــخــَــيَّرْتـــَهـُ مِنْ جَـمِـــيعــِ الــْأَــزْـمِــنــَـــةِ وَ الدّـُـــهُورِ وَ آثَـــرْـتـــَـهـُ عَــلـَى كُلــِّ أَوْقَاتِ السَّنـَــةِ بِـــمـَا أَـــنْزَلْتـــَ فِيهِ مِــنـــَ الــْـــقـــُـرْــآنِ وَ النـــُّورِ وَ ضَـــاعـَــفـــْـتَ فِـــيهِ مِــنـــَ الْـــإــِيمــَـــانِ‏
و از بين همه زمـــانــهـا و ايام، آن را انـــتخـــاب فرمودى و بر همه اوقات سال برتــرىــ‏ اش نهـــاده ‏اى، زيرا كه در آن قرآن و نور نازل كرده ‏اى و بر تكـالـــيف مؤمـنان چنـد برابر افـزوده ‏اىـــ‏

وَ فَـرَــضـْــتــَ فِـيهِ مِـــنـــَ الـصـــّــِـيَامـــِ وَ رَـغّـَـــبــْـتـَ فِيهـــِ مِــنَ الــْقِــيَــامـــِ وَ أَــجْلَلـــْــتـــَ فِـيهِ مِــنــْ لَيْـــلَةِ الــْقَـــدْــرِ الَّتِـي هِــيَ خَـــيْرٌ مِـــنــْ أَلْـــفِ شَــهْـــرٍ
و روزه را در آن واجب داشتــه ‏اى و مردمـــان را به بر پاى خاستـــن براى عبـــادت خود ترغـيب كردهـــ‏ اى و شب قدر را كه از هزار ماه بهـــتر اسـت تجـــلــيل فرموده‏ اى.

ثُـــمّـــَ آثَـرْتَـــنــَـا بِهـــِ عَلَـى سَــائِرِ الْـــأـُمَــمِ وَ اصـْطـَــفـَـيْـتــَـنـــَا بِــفـَضْــلِهـــِ دُونَ أَـهْــلِ الـْـــمِــلـــَلِ فَـصُمْـــنـــَـــا بِـأـــَـــمْـــرِــكـَ نَـــهـَـــارَهـُ وَ قُـــمــْـنــَـا بِــعَوْنـِـــكَ لَـــيْــلَـهـُــ‏
و چون رمضان را به ما عطا كردى، ما را بر ديگـــر امـــتـهـــا فضيلـــت نهادى و از ميان پيروان ديگر كيشهـــا برگزيدى. پس ما به فرمـان تو روزش را روزه داشـتــيم و شبش را به نماز برخـاســـتيم،

مُـتـــَعــَـرّـــِضـِينـَ بِصـــِـيَـامِـــهِ وَ قِـــيَـــامِهــِ لِمـــَا عَرَّـــضْـتــَـــنـــَـــا لَهــُ مِـــنْ رَــحـــْمَـتِــكَ وَ تَــســَـبَّــبــْنَا إِـــلـَـــيْهــِ مِـــنــْ مَثـــُوبَـــتِـــكـــَـــ‏
و با روزه داشتـن و نمـاز خوانـدن در اين ماه به رحمــتـــى كه ما را ارزانــى داشتـــه بودى روى نهاديم و آن را وسيله نيل به ثواب تو قرار داديم.

وَ أَـــنــْـــتَ الــْمَـــلـِي‏ءُ بِمَـا رُـــغِـــبــَ فِيهـــِ إِلــَيْكَ الْجـــَوَادُ بِمَـــا سُئِلْتــَ مِـنْ فَــضْـــلــِـــكـــَ الْقـَــرِـيبــُ إِـلـَــى مَنْ حَاوَلَ قُـرْبــَــكـــَ‏
تويى كه هر چه از تو خواهنـد توانى داشــت و آنـچـــه از فضل و احـــسـان تو طلـبـــنـــد توانــى داد و به خواســتاران مقام قرب خود نزديك هســتـى.

وَ قَدْ أَـقـَامـَ فِينَا هَذَــا الـــشـــّـَــهـــْـرُ مُـقــَـامَ حَــمـْــدٍ وَ صَـــحـــِبـــَـــنـَا صُحْبـَةَ مَبـــْرُورٍ
اى خداوند، ماه رمضـان در ميان ما بس ستوده زيســـت و ما را مصاحـــب و يارى نيكو بود

وَ أَـــرْــبَـــحـــَـــنـَا أَــفْـضَــلــَ أَـــرْــبَاحـــِ الـْعَالَـــمِـــينَ ثُـــمَّ قَدْ فَارَـقَنـــَـا عِنْـدَ تَـــمَامـــِ وَقْتـــِـــهـــِ وَ انـْقــِـــطـــَاعِ مُـــدَّـــتــِـــهـِ وَ وَفـَــاءِ عَدَــدِـــهــِــ‏
و گرانـبــهــاتــرين سودهـاى مردم جهان را به ما ارزانـــى داشــت. امـــا چون زمـــانـش به سر رسيد و مدتش و شمار روزهايش پايان گرفـــت، آهـنـــگ رحـــيل كرد.

فَنَـــحــْـــنـُ مُوَدِّعـــُوهُ وِدَـاعــَ مَـنْ عَـزَّ فِـــرَاقُـــهــُ عَـلَـــيْنـــَا وَ غَمـّــَــنـَـــا وَ أَوْحَــشــَـنـَـا انْـــصـــِـــرَافُهـــُ عَـنـــّــَـــا وَ لَزِمــَـــنــَـــا لَـهـُ الــذّـــِـمـَامـــُ الــْـمَـحْـفــُوظُ
اى خداوند، اينـك با او وداع مى ‏كـــنيم، همانـنـد وداع با عزيزى كه فراقش بر ما گران اسـت و رفتـــنـــش ما را غمــگين و گرفـتـــار وحشـت تنهــايى كنــد، عزيزى كه او را بر ما پيمانى اسـت كه بايد نگهـ‏ـــداريمـ‏

وَ الـــْـحــُرْمـــَةُ الــْمــَــرْعـــِيّـَةُ وَ الـْـحـَـقــّـُ الْمـَقـــْــضـــِـــيّـــُ فَنَحْنـــُ قَائِلُونَ اَلــســـّـــَـــلاَـمُ عَـلـَــيْـكـــَ يَــا شَـــهْـــرَ اللّـــَـهــِ الْــأــَـكـْـبـــَرَ وَ يَـــا عِيدَ أَوْلِيَائِهـــِ‏
و حرمـــتـــى كه بايد رعـــايت كنـــيم و حقـــى كه بايد ادا نمـــاييم. پس، اكنون مى ‏گوييم: بدرود اى بزرگـــ‏تـرين ماه خداوند و اى عيد اولياى خدا.

اَـــلســَّلــاَـــمــُ عَلـــَـــيْـكــَ يَا أَكـْرَــمـــَ مَصـْـحـــُوبٍ مِنـــَ الــْأــَوْقـَاتـِ وَ يَـــا خَيْـرَ شَـــهـــْرٍ فِي الــْـــأـَـــيَّامـــِ وَ الــســـَّاعَـــاتـــِ‏
بدرود اى گرامى ‏تــرين اوقاتى كه ما را مصـاحب و يار بودى، اى بهـتـرين ماه در همـــه روزها و ساعـــتـــها.

اَـــلســـّــَلاَمُ عَــلـــَـــيْـــكَ مِــنْ شَـــهْرٍ قَرُبـَتــْ فِـيهـِ الـْــآمـَالـُ وَ نُــشـِــرَتـْ فِــيهِ الْــأـــَـعْــمَـــالــُــ‏
بدرود اى ماه دست يافتــن به آرزوها، اى ماه سرشار از اعمـــال شايستـه بندگان خداوند.

اَـــلـــســـّــَلاَمُ عَلـَيْــكَ مِـــنْ قَــرِـــينـــٍ جَلّـــَ قَدْرُـهُ مَوْجُوداً وَ أَـفـــْـــجَـعــَ فَقـْـــدُـــهـُ مَــفْقُوداً وَ مَـرْجـُوٍّ آلــَمـــَ فِرَاقـُهــُـــ‏
بدرود اى يار و قرينــى كه چون باشـــى، قدرت بس جليل اســت و چون رخـــت بر بندى، فراقت رنــج افزا شود. اى مايه اميد ما كه دوريت براى ما بس دردناك اسـت.

اَــلسّــَلاَمُ عَـلـــَيْــكـــَ مِنـــْ أَـلـــِـيفـــٍ آنــَـــسَ مُـقْـبـــِــلــاً فَـــســـَرّــَ وَ أَوْحــَـشـَ مُــنْــقــَـضــِياً فَمَـضـــَ‏
بدرود اى همدم ما كه چون بيايى، شادمـانـى و آرامش بر دل ما آرى و چون بروى، رفتــنت وحشــت خيز است و تأـــلـم افزاى.

اَـــلسـَّلاَــمـــُ عَلــَيْكـَ مِـــنـْ مُــجـــَاوِرٍ رَــقَّتــْ فِـــيهِ الـــْـــقُلـُوبُ وَ قَلـَّــتــْ فِيهِ الذّــُنُوبُ‏
بدرود اى همــسـايهـــ‏ اى كه تا با ما بودى، دلهاى ما را رقـت بود و گناهان ما را نقـــصــان.

اَـــلســـَّـــلــاَـمُ عَلـَـــيْكـــَ مِـنــْ نَــاصِرٍ أَعـــَانـــَ عَلَى الـــشـــّـَـيْــطَانــِ وَ صَاحِـــبٍ سَــهَّلـــَ سُــبـــُــلـَ الْـــإـِـحـْـســَـــانــِـ‏
بدرود اى ياريگــر ما كه در برابـر شيطـــان ياريمان دادى و اى مصـاحــبى كه راه هاى نيكى و فضـــيلــت را پيش پاى ما هموار ساختى.

اَلسـّـــَـلاَـمــُ عَلـــَيْكَ مَـــا أَكـــْثـَــرَ عُــتَـــقـــَـــاءَ اللّـــَـــهـِ فِـيكَ وَ مَـا أَـــســـْـــعَدَ مَنـــْ رَعــَى حُرْمـَــتَكـَ بِــكـَـ‏
بدرود كه آزاد شدگــان از عذاب خداوند، در تو چه بسـيارنــد، و چه نيكـبـــخت اســت آن كه حرمت تو نگــه داشــت.

اَلـسـّـــَلـــاَـمــُ عَــلــَـيْــكــَ مَـا كَـــانـــَ أَــمــْحــَـاكَ لِلـــذُّـــنـُوبِ وَ أَسْـــتــَرَـكـَ لِأــَــنْوَاعـــِ الْــعُـــيُوبِـ‏
بدرود كه چه بسا گناهان كه از نامــه عمـــل ما زدودى و چه بسا عيبــهــا كه پوشيده داشـــتى.

اَلـــسَّــلاَــمُ عَلـَيْـكـَ مَا كَـــانـــَ أَـــطْوَلـــَكـــَ عَلَى الـــْمـــُــجـْرِمِــينَ وَ أَـــهـْـــيَبَكـَ فِـــي صُــدُورِ الــْـــمُؤْـــمــِـــنـــِــينــَ‏
بدورد كه درنـگ تو براى گنه كاران چه به درازا كشيد و هيبـــت تو در دل مؤمـنـــان چه بســـيار بود.

اَـلــسـّـَــلاَــمُ عَلَيْــكـــَ مِـنْ شَـهـْرٍ لاَ تُــنَـــافـــِسُهُ الْـــأـَــيَّامـُ‏ اَـلسَّلـــاَمُ عَـــلَـيْكَ مِنْ شَهْرٍ هُوَ مِـنـــْ كُلّـــِ أَــمـْـــرٍ سَـــلـاَـــمـٌـ‏
بدرود اى ماهى كه هيچ ماه ديگــر را توان همــسرى با تو نيســت. بدرود اى ماهــى كه تا تو بودى، امـن و سلــامــت بود.

اَلـسّـَـــلـاَمُ عَـلَـيْكـَ غَيْـرَ كَرِـيهـِ الـــْـمـــُصــَــاحـــَبــَةِ وَ لاَ ذَــمـِيمِ الـــْـمــُلـاَبـــَـسـَةِ
بدرود اى آن كه نه در مصاحـــبت تو كراهت بود و نه در معـاشرتـــت ناپــســـنــدى.

اَلــســـَّـلاَـــمـُ عَلــَـــيْكـــَ كَمـَـا وَفـَدْتــَ عَلَـــيْنَا بِـالـــْـــبــَــرَـــكَـــاتــِ وَ غَسَـــلــْتَ عَـــنَّا دَـنَســَ الْــخـــَطــِيئَاتــِـــ‏
بدرود كه سرشـــار از بركات بر ما در آمدى و ما را از آلودگى ‏هاى گنــاه شســت و شو دادى.

اَلــسَّــلاَـــمُ عَـلَيْـكَ غَيْــرَ مُوَدّـَــعـٍ بَرَــمــاً وَ لاَ مَــتـْـــرُوكٍ صِــيَــامُهـُ سَـأـــَــماً
بدرود كه به هنـــگـــام وداع از تو نه غبــارى به دل داريم و نه از روزه ‏ات ملـالتــى در خاطـر.

اَلــســّـــَلـــاَمـُ عَــلـَـــيْــكَ مِـنْ مَـــطـْلــُوبٍ قَبـــْـــلـــَ وَقْتـِــهِ وَ مَحـــْزُونٍ عَـلــَيْــهِ قَبــْلــَ فَوْتـــِـهــِ‏
بدرود كه هنوز فرا نرسيده از آمدنـت شادمان بوديم و هنوز رخت بر نبـستــه از رفـتنت انــدوهنـاك.

اَـــلسـّـــَلـاَمـُ عَـــلـَيْكـَ كَمْ مِـــنـْ سُوءٍ صُرِـــفَ بِكَ عَـنــّـــَـا وَ كَــمـْ مِـنْ خَـــيْـرٍ أُـفـِـــيضَ بِـكَ عَـــلـــَـــيْـنـــَـــا
بدرود كه چه بديهــا كه با آمـــدنت از ما دور شد و چه خيرات كه ما را نصيب آمد.

اَــلــسـَّلـاَـمُ عَـــلَـــيْــكــَ وَ عَــلَى لَـــيْلــَـةِ الْـقـــَــدْرِ الـــّـــَـــتــِــي هِـــيَ خَيْـــرٌ مِـنــْ أَلْــفـِ شَهـــْرٍ
بدرود تو را و آن شب قدر تو را كه از هزار ماه بهتر اسـت.

اَـلســَّلاَمُ عَلَـيْــكَ مَـــا كَانَ أَحــْرَــصَنـــَـا بِالـــْــأَـمْـسِ عَـــلـَــيْـــكـَ وَ أَـــشـــَـــدَّ شَوْقـَنَـا غَداً إِـلــَيْـكـَ‏
بدرود كه ديروز كه در ميان ما بودى آزمـــند مانــدنت بوديم و فردا كه از ميان ما خواهى رفت آتـــش اشـــتياق در دل ما شعــلـــه خواهــد كشـــيد.

اَــلســـّـــَـلـاَمـــُ عَــلَـيْكَ وَ عَلَى فَضْلِكَ الَّـــذِـــي حُرِـمْنَاهـُ وَ عَلـــَــى مَاضٍ مِـــنْ بَرَـــكـَـــاتِـــكَ سُـــلِـبْــنَــاهُ‏
بدرود تو را و آن فضـل و كرم تو را كه اينـك از آن محروم مانده ‏ايم. و بر آن بركـــات كه پيش از اين ما را داده بودى و اينـــك از كفش داده ‏ايم.

اَـللــّـَهُــمـّـَ إِنّـَا أَـــهْــلُ هَـــذَــا الــشــَّــهـــْرِ الــّــَذِي شَــرّـــَــفْتَنَــا بِهـِ وَ وَفّـــَـــقــْتَــنـَـــا بِــمـــَـنــّـِـكـَ لَهـُ حِينَ جَهـــِلــَ الـــْأَـشـــْـــقــِــيَـــاءُ وَقْـتَـــهـــُ وَ حُـــرِـمـُوا لِشـــَــقَـــائِهِمـْ فَضـــْـــلــَهـــُ‏
بار خدايا، ما آشنــاى اين ماهـيم، ماهى كه ما را بدان شرف و منـــزلــت دادى و به بركــت نعـــمـت و احسان خويش روزه داشـتــنــش را توفيق دادى، در حالى كه مردمــان شقى قدرش را نشـــنـاختنـد و شور بخــتــى خويش را از فضيلـتـــش محروم مانـدنـد.

أَنـــْـتَ وَلِـيُّ مَـــا آثَـرْـتَـنَـا بِـــهـِ مِــنْ مَعْرِـفــَـــتــِهــِ وَ هَــدَـــيْـــتــَنــَا لَــهُ مِنْ سُنّـــَـتـــِـهِ وَ قَدْ تَوَلــّـــَـــيْــنـــَا بِتـَوْفــِــيقـِكــَ صِـيَـامـَهُ وَ قِــيَـامَـــهــُ عَـلـــَى تَقْصـــِيرٍ وَ أَـدّـــَـيْنَــا فِيهــِ قَـــلـــِيلاً مِـنْ كَثـِـــيرٍ
اى خداوند، تو بودى كه ما را برگـــزيدى و به شنـــاخـت اين ماه توفيق عنايت كردى و به سنت آن راه نمودى. تو بودى كه ما را توفيق روزه داشــتن و نمازگـزاردن ارزانى داشـتى، هر چنـــد ما قصور ورزيديم و انــدكــى از بسيار به جاى آورديم.

اَـلـــلـّـَـهــُـــمـــّـــَ فَـــلـــَكَ الـْحـــَمــْدُ إِـقْــرَـــاراً بِـــالْــإـِـــسـَـــاءَةِ وَ اعــْتِرَافاً بِالـْـــإــِــضـَاعــَةِ وَ لَـكَ مِــنـــْ قُــلــُوبِــنَـا عَقــْدُ النَّـدَـــمـِ وَ مِنـْ أَــلْسـِـنــَــتـِـــنــَــا صِــدْقـُ الـاِـــعْـتـِـذَـارِ
بار خدايا، حمـد تو راست در حالــى كه به بدكردارى خويش اقـــرار مىــ‏ كنــيم و به تبـهـــكـــارى خويش معتـــرفــيم. براى رضاى توست اگـر در اعماق دلمـان پشيمان شده ‏ايم و از سر صدق از تو پوزش مىــ‏ طلـــبــيم.

فَـــأــْجــُــرْـــنـــَا عَــلَــى مَــا أَـــصـَابَــنـــَـــا فِـيهِ مِـــنـَ الـــتَّـفــْرِيطِ أَـــجْــراً نَسـْــتَدْـــرِـكـــُ بِـــهِ الــْـفـــَـضــْـلَ الْــمـــَرْـغُوبَ فِيهـــِ وَ نَـــعــْــتـَــاضــُ بِـــهـــِ مِـنـــْ أَـــنـــْوَاعــِ الذُّــخــْرِ الـْـــمــَحـْرُوصِ عَـلَيْهِــ‏
پس در برابـر قصورى كه در اين ماه در طاعت تو ورزيده ‏ايم، ما را پاداشى ده كه به يارى آن بر فضيلــت مرغوب دسـت يابيم و آن اندوخته‏ هاى گوناگون را كه به آن مشـتـــاق شده‏ ايم بســتـــانيم.

وَ أَوْجِبـْ لَنَا عُذْـرَـكـَ عَـلَى مَـــا قَصــَّرْــنـَـــا فِيهِ مِـنــْ حَـــقّــِــكــَ وَ ابْـــلُغْ بِــأـــَعْـمـَـارِنَـا مَــا بَيْـــنـَ أَـــيْدِينَـا مِنــْ شَـهـــْرِ رَــمـَضَــانــَ الــْــمُـقـْـبِـــلــِـــ‏
عذر تقصير ما را در اداى حق خود بپـــذير و عمـر ما را تا رمضان ديگر دراز كن.

فَـــإِـــذَا بَـلـــَّـغـْــتــَـــنــَـــاهُ فَأـَـــعِـنِّـــا عَـــلَــى تَـــنـَاوُلـِ مَا أَـــنـْـــتــَ أَهـْلُهـــُ مِـــنــَ الْـعِبـَادَةِ وَ أَدِّـــنَا إِلــَــى الْـــقِـيَــامـِ بِمــَا يَـســْـتـَـــحـــِـــقّـــُـهُ مِــنَ الـطـّـــَــاعــَةِ
و چون به رمـضــان ديگر رسيديم، ياريمــان ده تا آن سان كه سزاى خداوندى توست عبــادتــت كنــيم و ما را به منــزلتــى رســان كه سزاوار طاعت توستـ‏

وَ أَجـْرِ لَــنــَـــا مِــنــْ صَـالـِــحــِ الـْــعَمـــَـلِ مَـا يَــكـــُونُ دَرَكــاً لِـــحـَـقـّـــِــكــَ فِـــي الشــَّـهْـــرَـــيْـــنـِ مِـنْ شُــهـــُورِ الـدَّــهـْرِ
و به چنان اعمـــال شايسـته ‏اى برگمـــار كه اداى حق تو را در اين رمضان و رمضـــان ديگر، بايسته باشد.

اَللَّهُـــمـّـَ وَ مَــا أَلـْــمَمـــْنـــَـا بِـــهِ فِي شَهــْـــرِـنَـا هَـــذَا مِنـْ لَـــمــَــمٍ أَوْ إِـــثـــْـمٍ أَوْ وَاقَــعْنــَا فِـيهـِ مِــنـْ ذَنــْــبـــٍ‏
بار خدايا، در اين ماه اگـــر قصد گناه كرده ‏ايم، يا مرتــكـــب آن شده ‏ايم،

وَ اكــْـتـــَــســـَبْـــنــَــا فِيهِ مِـــنـــْ خَطِـيئَةٍ عَــلَـــى تَعـَمــّـُـدٍ مِنـــَّا أَوْ عَـــلـــَى نِسْيَانـــٍ ظَلـَـــمْنَـا فِيهــِ أَـنــْفُــسَـنَــا أَوِ انْتَـــهَـكــْنـــَا بِـــهـــِ حُرْمَـــةً مِنْ غَيْرِـنَـــا
يا به عمــد خطــايى از ما سر زده، يا از سر فراموشى ستمـى بر خود روا داشتـهــ‏ ايم، يا پرده حرمـت ديگرى را دريده ‏ايم،

فَــصَـلّـــِ عَلَـى مُـــحَـمّـَـــدٍ وَ آلــِـــهـــِ وَ اســـْــتُرْــنـــَـا بِسِـــتْـــرِكـــَ وَ اعـــْفـــُ عَنـــّـَــا بِـعـــَفـْوِكـَ وَ لاَ تَـنْـصــِــبْنَا فِيهـِ لِأـَــعـــْيُنـــِ الــشـّــَامـِــتـــِـــينـــَ‏
بار خدايا، بر محــمـــد و خاندانـــش درود بفــرست و گناه ما در پرده اغـماض فرو پوش و ما را عفو كن و در برابـر ديدگان شمـــاتت كنــنـــدگان قرار مدهـــ‏

وَ لاَ تَـــبـْــسـُـــطْ عَـلَــيْنــَــا فِيهِ أَـــلْســـُــنـــَ الطَّـاعـِـنِينـــَ وَ اسْـتـَـــعــْمِلْـنــَـا بِـــمــَا يَــكـــُونُ حِـــطّـــَـــةً وَ كَفّـَـارَــةً لِـــمـَا أَـــنْـــكَـرْتَ مِـنّـــَــا فِـيهِ بِـرَــأــْفــَــتـِــكـــَ الـَّتـــِــي لاَ تَــنْـــفـَـــدُ وَ فَضـْـــلِـــكَ الّــَذِي لاَ يَـنـْـــقـــُـصـُـ‏
و زبـــان طاعنــان در حق ما دراز مگردان و ما را به رأـفـت پايان نيافتـنـــى و فضل و كرم نقـصان ناپـــذير خود به كارى برگـمار كه خطـاهايى را كه در اين ماه مرتكـب شدهـ‏ايم و تو آن را نپسـنديده ‏اى، از ميان ببــرد يا فرو پوشد.

اَـــلـــلَّـــهـُمّـَ صَـــلِّ عَلــَى مُـــحـَـــمـَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجـْــبُـــرْ مُـصِــيبـَتَــنــَــا بِــشـــَهْرِـــنـَـــا وَ بَـارِكْ لَنـَا فِــي يَوْمــِ عِـيدِنــَـا وَ فِطـــْرِـنـَـا
بار خدايا، درود بفـرسـت بر محمـــد و خاندان او. ما از سپــرى شدن رمضان اندوهگـــينــيم، تو ما را بر انـدوه اين فراق پاداش خير ده و اين روز عيد و روز روزه گشـادن را بر ما مبارك گردان.

وَ اجـْــعـَلـــْـــهُ مِــنْ خَيْــرِ يَوْمـــٍ مَرّـــَ عَلَيْنـَـــا أَـجْلـَبــِـهـــِ لِـــعَـفــْوٍ وَ أَــمْـــحَــاهُ لِـــذَــنـْبــٍ وَ اغــْـفـــِرْ لَـــنــَـا مَا خَــفـــِيَ مِـــنْ ذُنــُوبِـــنَـا وَ مَــا عَــلـَـــنَ‏
چنـــان كن كه روز عيد از شمار بهـتـــرين روزهـايى باشد كه بر ما گذشتـه و عفو تو را به سوى ما آورده و گناه ما را زدوده است. بار خدايا، گناهــان آشــكـــار و نهان ما را بيامـــرز.

اَـلــلــَّــهُمــّـَ اسْـلَخـْنَـــا بِـانْـــســـِلـــاَـخـِ هَـذَــا الشــّــَـهْرِ مِنْ خَــطـَــايَـانــَـــا وَ أَـخــْــرِـجـــْـــنــَا بِــخُرُوجِــهـِ مِنْ سَــيِّئَاتـِـــنـــَـــا
اى خداوند، با به پايان رســـيدن اين ماه ما را از لوث گناه پاك نماى و با رفـتـنــش، از ورطـــه گنـاهان برهـــان‏

وَ اجـْعـــَـلْـــنَـــا مِــنـــْ أَســْعَـدِ أَــهْـلـــِـهــِ بِــهــِ وَ أَـجْــزَلــِـهـــِمْ قِسْــمــاً فِــيهـِ وَ أَوْفَرِهـــِـمــْ حَـظـّـــاً مِـــنـْـــهـــُ‏
و از نيكـبـــخـتــ‏تـــرين كسانـى قرار ده كه در آن به عبـادت تو پرداخــته ‏اند و نصـــيبـــشــان از همـــه بيشــتر بوده و بيش از همـــه از آن بهــره يافتـــه‏ اند.

اَـلـــلـّــَـهُمّـَ وَ مَــنــْ رَــعَـــى هَـــذَـــا الـشـّــَهْـرَ حَقــّـَ رِــعَايَـــتـِــهِ وَ حَفِـــظـَ حُــرْمـــَتَــهُ حَـــقــّـَ حِـــفْــظِـهـَـــا وَ قَـامَ بِحـــُـدُودِــهــِ حَــقَّ قِيَـامِهَا وَ اتـــَّــقـــَــى ذُـــنُوبَـــهُ حَقـّـَ تُــقــَــاتِهـــَـــا
بار خدايا، اگــر كسى از بنـــدگان تو، حق اين ماه آن چنان كه شايسته اوست رعايت كرده و حرمتش نگـــه داشـــتـه و وظايف خود و احــكام آن را به جاى آورده و از گناهان پرهيز كردهــ‏

أَوْ تَـــقَـــرَّـــبَ إِـــلـَـــيْكَ بِــقـُـــرْــبَـــةٍ أَوْجَبـَــتـْ رِـضـَـــاكَ لَـــهــُ وَ عَـــطَفـَــتـْ رَـــحْمـَتـــَـــكــَ عَـــلـــَـيْهِـ‏
و به تو تقرب جسـته، آن سان كه خشنودى تو نصـيبش شده و رحـــمـــت تو بر او روى نهاده،

فَهَبـْ لَنَـــا مِــثـْلــَــهــُ مِنْ وُجـــْدِـكَ وَ أَــعْطــِــنـَــا أَضْـعَافـَهـُ مِنـــْ فَضـــْلـِكَـ‏ فَـــإِـنّـَ فَضـْـــلَكَ لاَ يَــغِـيضـُــ‏
اى خداوند، همـــانـند مزدى كه او را مى‏ـدهــى، از خزانه بى ‏نيازيت به ما نيز ارزانـى دار و چنـد برابر آن از فضـــل خود عطا فرمـاى، كه خزاين فضل تو را نقــصـان نيسـت،

وَ إِـــنّـَ خَـــزَائِنـــَـــكــَ لاَ تَـــنْـقُــصـُ بَلـْ تَـــفِـــيضــُ وَ إِــنـّــَ مَعـَــادِنــَ إِـــحـْـسَـانـِكـَ لاَ تَـــفـــْــنَــى وَ إِـــنَّ عَــطــَـاءَكـَ لَـلْـعـــَطَــاءُ الـْـمـــُــهَـــنــّـَا
بلــكـه همواره در افــزايش است، و معادن احــسان تو دستخوش فنا نشود و بخـــشش تو چه بخـــششى گواراســـت.

اَـــللـــّـَهــُـــمّـَ صَـلـــّـــِ عَـلــَى مُحـَــمـــّــَـــدٍ وَ آلـِهـِ وَ اكْتـــُـبْ لَنـَـــا مِـــثْلَ أُجـــُورِ مَـنـــْ صَامَهــُ أَوْ تَـعَبـــّـَدَ لَكَ فِـــيهـِ إِـلـــَـى يَوْمــِ الْـقـِيَــامَــةِ

بار خدايا، بر محمــد و خاندانــش درود بفرســت و براى ما مزدى بنويس چونان مزد كسـى كه اين ماه را تا روز قيامت روزه داشـتـــه و تو را عبــادت كرده است.

اَـــلـــلـــّـــَـهــُمــَّ إِـنّـَــا نَتُوبُ إِـــلـــَيْكَ فِي يَوْمِ فِطْرِـنـــَـــا الــّـــَــذِي جَـعَلـْــتَــهـــُ لِلـْـــمــُـــؤْمـِــنِـينـَ عِـيداً وَ سُرُوراً
اى خداوند، ما در اين روز فطر، روز عيد و شادمـــانى مؤمــنان، روز اجــتـــماع مســـلـمـــانان به گرد يكديگـــر،

وَ لِــأـــَهــْلِ مِلـّـَتـــِكـــَ مَــجـــْــمَـعاً وَ مُحــْـــتَـــشــَــداً مِـنْ كُلِّ ذَـــنــْـبـــٍ أَـــذْـــنـــَـبْنَـاهـُ أَوْ سُوءٍ أَــســـْـــلَـــفـــْنـــَاهُ أَوْ خَـــاطــِـــرِ شَـــرّـٍ أَـــضْـمــَرْنَـاهُــ‏
از هر گنـــاه كه مرتـــكـب شده‏ ايم و از هر كار زشت كه زين پيش از ما سر زده، و از هر خيال بد كه در دل خود پنهـــان داشتـــه ‏ايم، توبه مى ‏كنيم،

تَوْبـَةَ مَـنـْ لاَ يَـــنْـطــَوِي عَــلـــَى رُجـــُوعٍ إِلَـى ذَنــْبـٍ وَ لاَ يَـعُودُ بَعْدَـــهـَا فِي خَـــطـِـــيئَةٍ
توبه كســى كه در دل خيال بازگـــشـــتـــش به گنــاه نيســت و بار ديگر به گناه باز نگردد،

تَوْبَةً نَـــصُوحاً خَـــلــَصَـتْ مِــنـَ الـشَّكـّــِ وَ الــاِــرْــتـِيَـابِ‏ فَـــتـَــقــَبـّـَـلـْهـــَـــا مِنَّا وَ ارْـــضــَ عَنــَّا وَ ثَبــّـــِتْـــنـــَــا عَـــلَـيْهــَـــا
توبه‏ اى بىـ‏ بازگــشـــت، عارى از هر گونه شك و ريب. بار خدايا، چنـين توبه‏ـاى را از ما بپذير و از ما خشـنود شو و ما را در آن توبه ثابت قدم گردان.

اَــلـلّـــَهـُمّـــَ ارْزُـــقــْـــنَـا خَوْفـَ عِقَابـِ الـــْوَعــِـــيدِ وَ شَوْقـَ ثَوَابِ الْـــمــَوْعُودِ حَـــتـــّـــَــى نَجِـدَ لَــذّــَــةَ مَا نَدْعـــُوكَ بِــهـِ وَ كَأْــبـــَةَ مَــا نَـسـْتـــَـجِيرُـكـَ مِـنـــْهـُــ‏
اى خداوند، روزى ما ساز خوف از عقـــاب جهنـم را و شوق به نعـــيم بهـــشت را، تا لذت آنچــه را كه از تو خواستـــهـــ‏ ايم در يابيم و از اندوه آنــچـه از آن به تو پناه مى ‏آوريم وارهيم.

وَ اجْـــعَـــلـْـنَا عِنْـــدَكـَ مِنـــَ التـَّوَّــابِينَ الـَّــذِــينــَ أَوْجـــَبــْتـَ لَهــُـمْ مَحــَـبـّــَتــَكـَ وَ قَــبـــِـــلْـــتَ مِـــنـــْـــهــُــمْ مُـــرَـــاجـــَـعـَـةَ طَـاعَـــتـِكـــَ يَــا أَــعْدَلَ الْعــَـــادِــلِـــينَـــ‏
اى خداوند، ما را در شمار توبه كنـــنـــدگـانــى در آور كه محبت خود را به آنـــان ارزانى داشتهـــ‏ اى و پذيرفتــه‏ اى كه به طاعـت تو باز گردند، اى دادگــرتــرين دادگران.

اَللّــَهـــُـــمّـَ تَجـَـــاوَزْ عَــنـــْ آبَائِنـــَـا وَ أُمــّــَـهـــَــاتـــِـــنــَـــا وَ أَـهـْـلــِ دِــينـــِـنــَـا جَـمـِيعـاً مَـــنــْ سَــلَفـَ مِــنْــهــُـــمـْ وَ مَــنـــْ غَبـــَرَ إِـلَى يَوْمِ الــْـــقـــِــيَـامـَةِ
اى خداوند، از پدران و مادران و همكيشان ما، آنان كه ديده از جهان بستـه ‏اند و آنان كه هنوز جام مرگ ننوشيده‏ انـــد، در گذر.

اَللـــّـــَهــُــمــَّ صَـــلــّـــِ عَلَى مُحــَمـّــَـدٍ نَــبِــيّـــِـنَا وَ آلـِهـِ كَمـــَـــا صَلّـــَيْـتـــَ عَـلـــَـــى مَلــاَئِكَــتِكـــَ الــْـمُــقــَــرّـــَـبــِـــينـَ وَ صَلــِّ عَلَيْـهــِ وَ آلِــهــِ كَــمـَا صَلَّيْتـَ عَلـَــى أَنْــبِــيَــائِكـَ الْمُـــرْـســَلــِينـَـــ‏
بار خدايا، بر محمـد پيامــبـــر ما و خانــدان او درود بفرسـت همــچــنان كه بر ملائكه مقربــين خود درود فرسـتــادهـــ‏ اى. و بر او و خانـــدانـــش درود بفــرســت، آن سان كه بر پيامــبـران مرسـل خود درود فرســتـــاده ‏اى.

وَ صَلّــِ عَلـــَيْهـِ وَ آلِهـــِ كَمـــَـــا صَـلّـَيْــتـــَ عَـــلـــَــى عِبـــَـــادِكـَ الــصّـَـــالِــحـِــينـَ وَ أَـــفْضَلـــَ مِنْ ذَلـِكــَ يَا رَبـــَّ الْـعَالــَـــمــِـينَ‏
و درود بفـــرســـت بر او و خانـــدانـــش، آن سان كه بنــدگان صالـح خود را درود فرسـتادهــ‏اى، درودى بر تر از درود آنـــها، اى پروردگـــار جهـــانيان.

صَـلــاَةً تَـــبـــْلُغُنـَـا بَــرَــكَـتـُـهـــَـا وَ يَـــنَــالـُنَــا نَــفــْـــعـُهـــَـا وَ يُــسـْتـَـــجـَـــابـــُ لَـهَــا دُعَاؤُـــنـــَـــا
درودى كه بركت آن به ما رســد و سود آن نصـــيب ما گردد و سبب استـــجـــابـــت دعــاى ما شود،

إِنـّـــَكـَ أَكْـــرَمـــُ مَنـــْ رُـغِبَ إِــلــَــيْـهـــِ وَ أَــكْفَى مَــنــْ تُوُكِّلَ عَلـَـــيْــهِ وَ أَعـْـــطـــَى مَــنــْ سُئِلَ مِـــنـْ فَـــضـْــلِــهـــِ وَ أَنْـتَ عَـلــَى كُلّـِ شَـيْــ‏ءٍ قَـــدِيرٌ
كه تو كريمـ‏ـتر كسى هستى كه بدو رغــبـت توان يافــت و كارسازتـــرين كســى هسـتـــى كه بدو توكل توان كرد و تو خود بخـشـنده ‏تــرين كسـان به سائلان درگـــاه خود هســـتــى. و أنــت علـى كل شي‏ء قدير.

نحوه خواندن دعای خداحافظی با ماه رمضان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.