نحوه خواندن نماز عید فطر و قنوت عید فطر با ترجمه

نماز عید فطر بسیار ثواب دارد و خیی از کشورهای مسلمان با برپایی نماز عید فطر در مساجد و میدان ها در روز عید فطر همبستگی خود را  با خواندن این نماز نشان می دهند ما دراین بخش نحوه خواندن نماز دو رکعتی عید فطر را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد در ادامه جزئیات بیشتر نحوه خواندن نماز عید فطر و قنوت عید فطر با ترجمه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

سوال :آیا حضور در نمــاز عیـد فطــر بر هر مسلـمــانی واجــب است ؟و طریـقه خوانـدن نماز عید فطـر را توضیح دهیــد.

پاسخ : ایـن نمـــاز در زمـــان حضور امــام(علیــه السلــام) واجـــب اسـت و باید به جمـاعت خوانده شود، ولی در زمــان ما که امـــام(علــیـه الـــســـلام) غایب اســت مسـتــحــب می باشــد و می توان آن را به جمـــاعــت یا فرادی خواند.

وقت نمـاز عید فطـر از اوّل آفـــتاب اســت تا ظهـر، ولی مســـتـحبّ است نماز عیـــد قربـان را بعـــد از بلـــنـد شدن آفـــتاب بخوانــد و در عیــد فطر مسـتــحـــبـّ اســـت بعد از بلند شدن آفـتاب افــطار کند و زکات فطره را بدهـد و بعد نمـــاز عیــد را بجـا آورد.

چگونگی بجا آوردن نمـاز عید فطر
نمـــاز عیـد فطــر دو رکـــعـــت اســت، در رکعت اوّل بعــد از خوانـــدن حمـــد و سوره بایـــد پنج تکـبیــر بگوید و بعد از هر تکـبیـــر یک قنوت بخوانـــد و بعـد از قنوت پنجـــم تکــبیــر دیگـــری بگوید و به رکوع رود، بعــد دو سجـده به جا آورد و برخیزد و در رکعـــت دوم چهـار تکبیر بگوید و بعـد از هر تکبیر قنوت بخوانـد و تکبــیـــر پنــجم را بگوید و به رکوع رود و بعـد از رکوع دو سجده به جا آورد و تشهّد بخوانـد و سلام گوید.

در قنوت این نمــاز هر دعایی کافی اسـت، ولی منـــاســب است این دعا را به قصد ثواب بخوانـد:

«اَــلـــلـّهُمّـَ اَــهْــلــَ الـــْـــکبْرِـــیـــاءِ وَ الـْـعــَـظِـــمـَة وَ اَـــهـــْـلَ الْجــُودِ وَ الْــجـَــبـــَـــرُوتِ وَ اَهــْـــلَ الــْعــَفــْوِ وَ الرّــَـــحـْـمَــةِ وَ اَهـْلَ الـتـــَّــقــْوی وَالْـــمــَغـْــفـــِـــرَـــةِ اَـسـْئَلُــک بِـحــَـقِّ هذَا الــْیـَوْمِ الـــَّذِـی جَــعَلْتـَهـُ لِــلْـمُـــسـْلــِمینـــَ عیداً وَ لِــمـحـَــمــّـــَد صَلّــَی الـــلـــّـهُ عَلَـــیْـــهِ وَ آلــِـــهـِ ذُــخــْراً وَ شَــرَفاً وَ کرامَـةً وَ مَزیـــداً اَـــنــْ تُــصــَلِّـــی عَلـی مُحـــَــمَّــد وَ آلِ مُحـــَمـــّـــَـــد وَ اَنــْ تُــدْــخـــِـلَـنِی فی کلّــِ خَیـْـــر اَـــدْــخــَلـْـتـَـفـــیهـــِ مُحـــَمّـَــداً وَ آلــَ مُحـَــمـــّـــَد وَ اَنــْ تُخْـــرِـــجـــَــنــی مِـنْ کلــّــِ سُوء اَــخْــرَجْتـــَ مِـنـْـــهـُ مُـحــَمـــّـَداً وَ آلَ مُـحـــَمـّــَـــد صَـلـــَواتـُـــک عَـلـــَـــیْـــهِ وَ عَلـــَـــیـــْـهِمــْ اَـللّهُـمـّـــَ اِنـّی اَــسْئَلـــُــک خَـیـْـــرَ ما سَئَلَـک بِـــهـــِ عِبادُـک الـصـّالِحــُونَ وَ اَـعـــُوذُ بِــک مِمـــّــا اســْــتــَعاذَ مِنـــْهــُ عِـبـادُک الــْــمــــُخـْــلـَـــصــُونَ».

مســتحـبــّات نمــاز عید فطر
مستحـــبّ اســـت در نماز عیــد فطر امور زیر را به امیــد ثواب پروردگار رعـایت کنــد:

1ـ قرائت نمـــاز عید را بلنـد بخوانـد.

2ـ بعد از نماز دو خطــبه بخواند مانند خطــبـه های نماز جمـعه با این تفــاوت که در نمـــاز جمـــعــه قبــل از نمــاز و در نمـاز عید بعـــد از نماز خوانـده می شود (و این خطــبـه در صورتی اسـت که نماز را با جماعـــت بخوانـــد).

3ـ در این نمـــاز سوره مخصوص شرط نیـــست، ولی بهتر است در رکعت اوّل سوره «سَبّـــِحـــِ اسْمـِ رَـــبـِّک الـــاْـعْـلـی» و در رکـــعت دوم سوره «وَ الــشّــَـــمْـــس» بخوانـد.

4ـ در روز عیـد فطر قبــل از نماز عیــد با خرما افـطـار کند .

5ـ پیش از نمــاز عیـد غسـل کنــد و دعــاهایـی که قبل از نمـــاز و بعـــد از آن در کتـــب دعا آمده بخوانـد.

6ـ در نمـــاز عید بر زمـــیــن سجــده کنـد و در موقع گفتن تکبیرها دستهـــا را بلند کند.

7ـ بعــد از نمــاز مغـرب و عشــا در شب عید فطـر و بعـــد از نمـــاز صبح و ظهر و عصـر روز عیــد و نیـز بعــد از نمـــاز عید فطـر ایـــن تکــبــیــرهــا را بگوید: «اَـلـــلــّهُ اَکبَرُ، اَــلــلّــهـُ اَـکـــبـــَــرُ، لا إلهــَ إلاّ الـلّهُ وَ اَـــلــلّهُ اَـکـــبـَرُ، الـــلّـهُ اَکـــبَــرُ وَ لِلّــهِ الـــْحــَـــمـــْـــدُ، اَلـــلــّـــهُ اَــکبـــَـــرُ عَلی ما هَدانـــا».

اعمـال و وظایــف مخصوص روز عیـــد فطـر؛

الـمهــم منهـــا إخـــلـاص الـــنية و كمال الـأـــدب مع الـعـظـــمة الــإـــلـــهية فتقــصد بقلبـــك ما معــناه أصلـي صلاة الـــعــيد مندوبا لوجه ندبـــهــا أعـبد الـــله بذلك لأنــه أهـــل للـــعـبـادة ثم تكـبر تكبيرة الــإحــرام و تقـرأ الــحـــمـــد و سبــح اســـم ربك الأــعـــلـى[1] و ترفع يديك بالتـكـــبـير معــظـمـــا لمولاك الأــعظـــم الكبــير و تبــســـطـــهـمـــا بالذل و الـــابتـــهال كما جرت عادة الــمضــطر في الـســـؤال و تقول‏
اما چيزى كه در اين نمـاز مهم اســـت، اخـلـــاص و پاك كردن نيت و رعايت كامــل ادب در برابــر عظــمـت الــهـى اسـت. بنـــابــراين، با قلــب خود اين معـــنـــا را قصد كن: نمـاز عيد را كه مستـــحب اســت، بهـ‌ــصورت مستــحبى مىـــ‌خوانـم و مقــصودم از آن عبـادت خدا است از آن جهـت كه شايســته‌ـــى پرستـــش اســت، سپـس تكبـيرة الـــاحـرام بگو و سورهـــ‌ـى حمد و سورهـــ‌ى «سَـبـّـِحــِ اِــســـْمـَ رَبـِّـــكَ اَلْـــأـَعـــْلـــَــى» را بخوان و بعـد باز دســتـــ‌هايت را براى گفـتــن تكـبير و به منـــظور تعظيم مولاى والــا و بزرگ خود بالـا بر و تكــبـــير بگو، سپــس همانــنـد گدايان مضطرّ و بيچاره، دست‌هاى خود را با خوارى و تضرّع براى قنوت بگـشــا و بگو:
اللّـــَــهـــُمــّــَ أَنـــْتـَ أَهْـلـُ الــْــكـــِبْرِيَـــاءِ وَ الْعــَظـــَمــَــةِ
خداوندا، تو اهل بزرگـــمنـــشـــى و بزرگـــى
وَ أَـهْـــلُ الـــْجـــُودِ وَ الْــجـَــبَرُوتِ وَ أَهـْلـــُ الـــْــعــَـــفـْوِ وَ الــرَّـــحْــمَةِ وَ أَـــهْـــلــُ الــتــّـَقْوَى وَ الـْمَغْــفـِـرَةِ
و زيبندهـــ‌ــى بخـــشـــش و شكوه برتـر و شايستـهـ‌ى گذشت و رحـــمـت و سزاوار تقوا [بازدارنــدگــى]و آمرزشــى.
أَـسْـأــَلُـــكـَ بِحـــَقــّـــِ هَــذَا الْـــيَوْمِ الــَّذِــي جَـعــَـلْـــتَهُ لِـلــْـــمُـسـْلـــِـــمِينَ عِيداً
به حق اين روز، كه آن را براى مســـلــمانان عيد
وَ لِـــمـُــحــَـمّــَدٍ صَــلَّى اللـــَّهُ عَلَــيْــهِ وَ آلـِهـِ ذُـخــْراً وَ شَـــرَفــاً [وَ كَرَـامَةً] وَ مَــزِيداً أَــنـْ تُصـــَـــلّـِـــيَ عَــلــَى مُـــحــَمـَّدٍ وَ آلِ مُحـَمـــَّــدٍ
و براى حضـــرت محـمّـــد-درود و سلـــام خدا بر او و خانــدان او-انــدوخته و مايهـــ‌ى برتـرى [و كرامـت]و افــزونى قرار دادهــ‌ـاى، خواستارم كه بر محــمـّـد و آل محمـــّد درود فرسـتى
وَ أَنـــْ تُـدْخِلــَـــنِــي فِي كُـــلـّـــِ خَيْرٍ أَـدْخــَـــلْــتَ فِيهـِ مُــحَـــمَّـــداً وَ آلـــَ مُحـــَـــمـــّـــَدٍ
و مرا در همــه‌ى نيكـــىـــ‌ـهايى كه محمــّد و آل محـمـّـد را در آن وارد كردهــ‌ـاى، وارد كنى
وَ أَنــْ تُــخـــْـرِـــجَـنِـــي مِنـــْ كُـلـّـِ سُوءٍ أَـــخْرَــجـْــتَ مِنــْهُ مُــحــَــمّـــَـــداً وَ آلَ مُحَـــمّــَــدٍ صَلَوَاتُـكَ عَلـــَــيْهِ وَ عَـــلَـيْهـِـــمــْ أَجـــْمـَعِــينـَ
و از همهــ‌ى بدىـ‌ـــهايى كه محـمّد و آل محمّـد-درودهاى تو بر او و بر همهـــ‌ـى آنان-را از آن بيرون آورده‌ـــاى، بيرون آورى.
اللّـــَـهــُـمـَّ إِــنِّـي أَسْأــَلُكَ خَــيْـرَ مَا سَأـــَــلَـــكَ بِـهــِ عِـــبـــَادُـكَ الصـــَّـــالِحــُونَ وَ أَــعُوذُ بِـــكَ مِمــَّــا اســـْــتــَـــعــَـاذَ [مِنــْ شَــرّــِ مَا اسـْـتـــَــعـَــاذَ] مِـــنْهـــُ عِـبــَـــادُــكـــَ الصـّــَـالـــِــحُونَ [الـْــمـــُخـْلِصـُونَـــ‏]
خداوندا، بهترين درخواستـ‌ــهــايى را كه بندگان شايسـتـهـ‌ـــات از تو بدان درخواســت كرده‌ــاند، خواسـتــارم و از آنــچـــه بنـــدگــان شايستـه [به تمــام وجود پاكيزهـ‌ى]تو از [شرّ] آن به تو پنـاه بردهــ‌انـد، به تو پنــاه مى‌ــبرم.
ثُمــّــَ تُكَـبـّــِرُ الـــثّـَانِــيَـةَ تَكــْـبــِـــيرَ أَـهـــْلـِ الـضَّرَـاعَـةِ بِـــحَــسَبـِ مَــا تَجـِدُـــهُ مِـنــَ الــِاسـْـتـــِـطَـاعـَةِ وَ تَدْـعـُو بِـالْفـَــصْــلـِ الـْــمَـــذْكُورِ
سپـــس به‌قدر توان خود همـاننـد متـــضــرّــعــان و الـــتماسـ‌ـــكــنـندگان تكبـــير دوّم را بگو و بعد از آن دعاى گذشـــته را در قنوت بخوان،
ثُــمـــَّ تُـكـــَبّــِرُ الثــَّـــالِثَةَ تَــكـْبـــِيرَ أَهْــلِ الـِاسـْـــتِـكـــَــانَــةِ بِـــخـُـــشـُوعِ أَــهــْلــِ الْخــِيَــانـــَـــةِ وَ تَـــدْـعُو بِالــْـفـــَــصْلِ الـْـــمـُـشـــَـارِ إِــلَـــيْـــهـِ
آن‌گـــاه همــانند بيچارگان و جنايتكــاران و با فروتنى تكـــبير سوّم را بگو و بعـــد از آن دعاى يادشده را در قنوت بخوان،
ثُمـّــَ تُكـــَـبــّـــِرُ [تَكــْبِـــيرَ] الرَّـــابِعــَــةِ تَكـــْبـــِيرَ أَهْلـِ الرّـَهـْـبـَةِ عِـــنْـــدَ شِـدّــَــةِ الْـكــُرْـــبــَةِ وَ تَدْــعـــُو بِـــالْـــفَصْـــلِ الْـمــَوْصـــُوفِ
بعد همـانــند افراد بيمنــاك و گرفتار انــدوه‌ـــهـــاى سخت، تكــبــير چهـــارم را بگو و بعـد از آن دعاى گذشتـه را در قنوت بخوان،
ثُـمــّـــَ تُـــكــَبــِّرُ الـْخَامِــسَةَ تَكْبِيرَ الــرّــَـــاغـِـــبـــِ عِــنـــْدَ فَتْحِ أَــبْوَابــِ الْمـَـــطـــَالِبـِ وَ تَـدْـعـــُو بِالدّـــُعـَاءِ الــْـــمُتــَكـَـــرّـَــرِ
آن‌گـاه همانـــنــد كسـانـــى كه هنگام گشوده شدن درهـــاى برآورده شدن خواستـــهـــ‌ـــهـا از خود تمــايل نشان مىــ‌دهـند، تكـبير پنجم را بگو و بعــد از آن دعاى يادشــده را در قنوت بخوان،
ثُـمـــّـــَ تُــكـَبّـــِرُ الـــســـّــَـــادِـسـَةَ تَــكـــْـــبِيرَ أَهْلـــِ الــتَّــبـــَــتّـُلـِ وَ الـْخـــُــضـــُوعِ بِإـِــرْســـَالِ الدّــُــمـُوعِ وَ قُـلْ مِـــنـــَ الــدّـُـعـَـــاءِ مَا قَدّـــَمــْـنــَاهـُ
سپــس همـاننــد كسانــى كه از دنــيا بريده‌انــد و با ريخــتن اشك اظـــهار فروتنـى مىــ‌كــنــند، تكبـــير ششم   ـــرا بگو و دعاى گذشــتــه را در قنوت بخوان،
ثُـمَّ تُـــكــَبّــِـــرُ تَكـْـبـــِيرَـــةَ الرُّـكـُوعِ وَ ارْــكـَـعـــْ بِــأـَـــبْلـــَغـــِ الْــخــُشـــُوعِ وَ ارْــفَعـْ رَأـــْـسـَـــكـَ ثُــمــَّ اسْجُـــدْ الـــســَّــجْــدَتـــَيْنـِ وَ قُــمْ
آنـــ‌ــگـــاه تكبـــير ركوع را بگو و بارســاترين فروتنـى ركوع كن، سپس سر از ركوع بردار و بعد دو سجده را بهــ‌جا آور و به‌ـــپــا خيز
فَـــاقـــْــرَـأِ الــْـــحـــَـــمْـــدَ وَ الشــّـــَـــمـــْـسِ وَ ضُــحَــيهــَا[2] وَ كَبـــّــِـــرْ تَــكـــْــبـِـيرَــةً عَـلَــى مَـــا شَرَحــْــنـَاهــُ وَ ادْـــعـُ بِـمــَــا ذَكـَـــرْنــَـــاهُ ثُـمــّـَ كَــبّـِـرْ ثَـانِـيَــةً كَــمـَـــا وَصَفـــْنَاهـُ وَ ادْعـُ بِـــمـــَا كُنـَّــا رَوَيْنَــاهــُ ثُـمـّـَ كَــبـِّــرْ ثَالِثــَةً كَــمــَا حَــرّـَــرْنــَـاهــُ وَ ادْــعُ بِمـــَا قَدَّـــمـــْـــنَاهــُ ثُمـّـــَ كَبــّــِرْ رَــابِعَـةً عَلـــَــى مَا أَوْضــَــحْنــَــاهــُ وَ ادْعُ بِـــمَـــا أَســـْـــلـــَــفــْـــنَـاهـــُ ثُمـــَّ كَبّــِرْ خَامــِــسَــةً
و سورهـ‌ـــى حمد و سوره‌ى «وَ اَلـشَّـــمْــســـِ وَ ضُــحٰـاهـــٰا» را بخوان و پنــج تكـــبير با دعـــاى گذشتـــه،
وَ ارْكـــَـــعْ وَ اســـْجـُـــدْ سَـجْـــدَـتـــَـــيْـنــِ ثُـمّـــَ تَـشـَـــهـــّــَـــدْ وَ سَلــِّــمـــْ ثُمــّــَ [وَ] سَبّـــِحـــْ تَسْبـــِــيحــَ فَـــاطـــِــمَـــةَ الــزّـَهْرَـــاءِ ع [ص‏]
سپس ركوع و دو سجــده را به‌ـــجــا آور و تشهـد و سلـــام بگو و آن‌ـــگـاه تسبيح فاطمـــهـ‌ى زهـرا-صلوات الـلـــّه عليهـــا-را بگو
وَ كَبـّـــِرِ الـتـَّكْبـــِـيرَ الـّـَـــذِــي ذَـــكَرْــنـــَاهـــُ عَـقـــِـيبـــَ صَـــلَـــاةِ الْـــمــَغـْـــرِـــبـِ مِنــْ لَـيْلــَةِ الـــْـعِـيدِ وَ أَحْضـــِـرْ عَـــقْلــَكـَ وَ قَـــلـْبَــكــَ لِــلـــتّـَـــحــْــمــِـــيدِ وَ الـــتّـــَــمْـــجـــِـيدِ
و بعد تكبيرى را كه در تعــقــيب نماز مغرب شب عيد ذكـــر كرديم، بگو و عقــل و قلب خود را براى ستــايش و تمجـــيد و دعــاى بعــد از نماز عيد كه در ذيل مى‌ـــآيد، آمـــاده كن.

نحوه خواندن نماز عید فطر و قنوت عید فطر با ترجمه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.