نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت

نمـــاز مَـیّـــت از نمازهــای واجب اسـت که بر جنـــازۀ شخـــص مســلـــمان خوانده میــ‌ــشود. نمـــاز میت از پنــج تکــبــیـــر تشـــکـیــل شده اسـت و پس از هر تکــبیر، جز آخــرین تکبیـــر، دعــا و ذکرهــای خاصی دارد. این نمـــاز را بایــد ایســـتـاده خواند.

نمــاز میـت

نمـاز میت، رکوع، سجود، تشـهــد و سلــام ندارد و برای خواندن آن نیـازی به وضو، غســـل، تیـــمـم یا پاکی بدن نیســـت هرچنـــد رعــایـــت شرایـــط سایر نمازهـای واجـب بهتـر اســـت. نماز میـت را میـ‌ــتوان به جماعــت خوانـد، هرچــنـد خود مأـــمومیــن لازم اســت تکبـــیـرهــا و دعاها را بخوانــنــد.

نمــاز میــت، واجب کفــایــی است. پس از اینــکـه فردی از مسلمانــان از دنـیــا رفت بر سایر پیـــروان این دین واجب اسـت که متوفا را غسل داده، پس از کفن کردن بر او نمــاز میت بخواننـد و او را دفــن کننـد. اگـر فردی اقــدام به ایــن کارها کرد، وجوب از بقـیـــه افــراد ساقـط میـ‌ـشود.

احكام نماز میــت

* واجب است بر هر ميّت مســـلـــمــان و بالـــغ نمــاز بخوانـــند و بر بچـــّــه نابـــالـــغ اگر كمتـــر از شش سال نداشــتـه باشــد نيز احـتياط واجب آن اســت كه نمــاز بخوانند.

* نمـــاز میت بايد بعـد از غسل و حنوط و كفــن كردن خوانـده شود و اگر پيش از اين ها، يا در بين اينــها بخوانـــنـد باطل اسـت، هرچــند از روي فراموشي يا ندانـــستـن مسأـلـه باشــد.

* در نمــاز میـت، وضو و غســـل يا تيمـــّــم و پاك بودن بدن و لبـــاس شرط نيســت; ولي احتـــياط مســتحب آن اســـت كه تمام اموري را كه در نمــازهـــاي ديگـر لازم اسـت رعايت كنند.

* واجــب اســـت نمـــاز ميّت را رو به قبــله بخوانند و نيز احتـــياط واجـــب آن اســـت كه ميّــت را مقـــابل نمازگـــزار به پشـــت بخوابـاننـد بطوري كه سر او به طرف راست نمـازگزار و پاي او به طرف چپ نمـازگـــزار باشـد.

* مكـــان نمازگزار بايد از جاي میـــت پست تر و بلنــدتر نباشـد، ولي مختصر پسـتي و بلـــندي اشــكـــال ندارد، همـــچنين نمـازگـزار نبــايد از ميّــت دور بايســـتد، ولي كسـانـــي كه به جماعــت مي خواننـــد اگـــر دور باشـــنــد و به صف اتـّــصال داشــتــه باشند اشــكالـــي ندارد.

* نمازگــزار بايد در مقابل ميّـت بايســتد و پرده و ديواري حائل نباشد، ولي گذاردن ميّت در تابوت و ماننـد آن، اشـكال ندارد.

* نماز میت را بايد ايستـاده و با قصـد قربـــت بخواند و در موقع نيّــت، ميّت را معــيّـــن كنـد مثـــلـــاً نيّت كند «نمـــاز مي خوانــم بر اين ميّت قربة الـي اللّه» و اگـر كسي نبــاشـد كه بتوانـد نمــاز ميّـــت را ايســتــاده بخواند بايد نشـستــه بر او نمــاز خوانـــد.

* هرگـاه ميّت وصيّـــت كرده شخــص معـــيّــني بر او نمـاز بخواند، عمـل به وصيّت او واجـــب است و لازم نيست از ولي اجازه بگــيرد، هرچند احـــتياط مســتــحب آن است كه اجـازه بگــيرد.

* مكروه است بر ميّــت چند مرتبـــه نمـــاز بخوانـــنـد، بلكـه اگــر يك نفــر چنـد مرتـبـه بخوانـد محــلّ اشـكال اسـت، ولي اگـر ميّـت اهـــل علـــم و فضـــل و تقوا باشد مكـــروه نيســـت.

* هرگــاه ميّت را عمداً يا از روي فراموشي يا به جهــت عذري بدون نمـــاز دفن كنـــنـــد، يا بعد از دفن معـــلوم شود نمــازي كه بر او خوانــده شده باطـل بوده اســـت، واجـب است با همـــان ترتيب به قبـرش نماز بخوانـند.

طریقـه خوانـــدن نمــاز ميت

* نمـــاز ميت پنج تكـبـــير دارد و اگــر نمازگـــزار پنـــج تكـــبـير به اين ترتيب بگويد كافـي است:

بعد از نيت و گفـتن تكــبير اول بگويد:

أشـــْــهَـــدُ أنـْ لا إِلــهـَ إلاّــَ الـلـهُ وَأــنَّ مُـحــَـــمّـــَـــداً رَسوُلـــُ الـــله

بعـــد از تكـبير دوم بگويد:

اَـــلــلّـهُمـــّـــَ صَـــلــّـــِ عَـــلي مُحـــَــمـــّــَد وَآلــِ مُـحَمّـــَد

و بعـــد از تكــبـــير سوم بگويد:

اَلّــلهُمـــَّ اغْـــفـــِـرْ لِــلــْمُـؤْمـِــنـــينَ وَالْـــمـُؤْــمِنـاتِ

و بعد از تكـــبير چهــارم، اگـر ميت مرد اسـت بگويد:

اَــلّـــلهُــمَّ اغـْــفـــِرْ لِهذا الـــْمـــَيّــِــتــِ

و اگـر زن اسـت بگويد:

اَلّلـهُـــمّـــَ اغـْـفِرْ لِـهــذِـــهـِ الـــْمَــيّــِــتــِ

و بعــد تكبير پنـــجم را بگويد و بهــتـر اســـت بعد از تكبــير اول بگويد:

أشــْـهــَـــدُ أنْ لا إِلــهَ إلــاَّ اللـهـُ وَحْـــدَهُ لا شَـــرِــيكـــَ لَـــهُ وَأـــَـــشــْهـــَــدُ أنـــَّ مُـــحـَـــمــَّداً عَبــْــدُــهـــُ وَرَسوُلـُـــهــُ أَرْسَـــلـــَـهُ بِالْــحَقِّ بَــشْيراً وَنـــَــذِيراً بَيْــنـــَ يَـدَــي الســـّـَاعــَـــةِ

و بعـد از تكــبير دوم بگويد:

اَـلّلـهُــمّـَ صَلّـــِ عَـلـي مُــحـَـــمَّد وَآلِ مُــحَــمَّد وَبَارِكـْ عَــلي مُــحــَـــمـــّـَـد وَآلَ مُـحَــمـّـَـد وَارْــحَــمـــْ مُـحـَـــمّــَــداً وَآلَ مُــحَمــّــَــد كَـأــفـْــضــَــلــِ مَا صَـــلـّـَـــيْتَ وَبــَــارَـكْــتَ وَتَــرَحّـَمـْتَ عَلــي إبـــْــرَـاهـِــيمَ وآلــِ إِــبْـرَاهِـيم إنـــَّك حَمــِـــيدٌ مَــجــِيدٌ وَصَــلّــِ عَلي جَمـِــيعــِ الأَنْـبِـــيَـاءِ والــْــمُرْــســـلـــيِنَ وَالــشُّـــهـــَـــداءِ وَالصـــّــِـدّيقـِينـــَ وَجَــمـِـيعــِ عِـبـــَــادِ اللـــهــِ الـــصّـَالِـحِــين.

و بعـد از تكــبير سوم بگويد:

اَــلـّـــلهُمـــّـــَ اغـْــفــِرْ لِلــْمُــؤْمـِنــينَ وَالـــْمـــُؤْمِنـــاتـِ وَالْـمُـسـْـلـِمـــينــَ وَالـْـمُــســـْلــِمـــاتــِ الــأَـْــحْيَاءِ مِـــنـــْهـــُـمـــْ وَالــأـــَـْـمـْوَاتِ تَابـِـــع بَـيْــنـــَــنــَا وَبـــَيْنـــَـهـُمـْ بِــالْخـــَـيْـــرَـــاتـِ إِـــنـــّــَكَ مُجـِيبـُ الدّـــَعَوَاتِ إِـــنــَّكـَ عَـــلـي كُــلَّ شَيْء قَدِـــير.

و بعد از تكــبـير چهــارم اگــر ميت مرد اسـت، بگويد:

اَلـــّـــلـهــُــمـــّــَ إِـنـــّــَ هَـــذَـا عَبـْـــدُـــكَ وَابـْـنــُ عَبــْدِـــكَ وَابــْــنُ أمَـــتــِكَ نَزَــلَ بِـكـــَ وأَـنْـتـــَ خَـيْـــرُ مَـنـْزُول بِه اَلّــلـهــُمّـَ إنَّـــا لاَ نَـــعــْـلَــمـــُ مِـــنـْــهُ إلـاّـَ خَيْراً وَأـَـنـْتَ أَـعـْلَمُ بِــه مِـنـَّــا اَلّــلـهـُمــّـــَ إِنـــْ كَانَ مُحْسِناً فَــزِدْ في إِحـــْسـَـــانــِه وَإــنْ كَانــَ مُـسِــيئاً فَتــَـجَــاوَزْ عَنْــه وَاغـْفِــرْ لَــهـــُ. اَــلّلهُمَّ اجْـــعـَلـْــهُ عِـــنْـدَــكَ في أعْـــلـي عِــلّــِــيّـــِينَ وَاخـْـلـُـــفـــْ عَلـــي أهْــلِـــهــِ في الـغَـابـــِرِينَ وَارْـحـَــمــْـــهُ بِرَحــْـــمــَتـــِـــكـــَ يَـــا أَرْـــحـــَمَ الـــرَّـاحـــِـــمِـين.

و بعد تكــبير پنجم را بگويد. ولي اگــر ميت زن است بعـــد از تكبير چهـــارم بگويد:

اَــلّلـهــُـــمـــّـَ إِـنَّ هَذَـه أمــَتــُــكـــَ وَابْـــنــَةُ عَبـــْــدِــكَ وَابْنتُ أمَـتـــِـكـــَ نَزَـلـــَـــتْ بِـــكـَ وأَـنــْتــَ خَـــيْــرُ مَـــنْـــزُول بِـــه اَـلّلهــُــمَّ إنـّـــَا لاَ نَـــعـــْلَـمــُ مِــنــْـهـــَـــا إلاّــَ خَــيْـراً وَأـَنْـتـــَ أَــعـــْـلَـمُ بِـهــَـا مِـنــّـــَا، اَـلــلــّهـُـــمـــَّ إِنْ كَــانَــتْ مُـحـْــســـِـــنـــَةً فَــزِـــدْ في إِحــْـســـَــانـِهَـــا وَإــنــْ كَــانـَـت مُـسِـيئةً فَتــَـــجَــاوَزْ عَــنـْـهـــَا وَاغــْفــِرْ لَهَــا اَلـّــلــهُــمــّــَ اجـــْعــَلـْهــَا عِــنـْـدَكـــَ في أعـْـــلــي عِــلـــّــِـيِّـينَ وَاخـْلـــُـــفــْ عَلي أهـــْـلـــِــهــَـــا في الغــَـابــِــرِينَ وَارْـحَــمـْهـَـــا بِـــرَحْــمَتـــِـكـَ يَا أَــرْحــَـمَ الرَّـاحــِمِـــين.

* بايد تكـبيرهـا و دعـاها را طوري پشت سر هم بخوانـــد، كه نماز از صورت خود خارج نشود.

* كســـي كه نماز ميت را به جماعت مي‎خوانــد، بايد تكـبـيرهـــا و دعاهـاي آن را هم بخواند.

مســـتحبـات نمـاز میـــت

1. كســـي كه نمـــاز ميت مي‎ـــخواند با وضو يا غسل يا تيمــم باشد و احتــياط مستـــحب آن اســـت كه در صورتـــي تيمـــم كند كه وضو و غســل ممـكـــن نبـــاشــد،ـــيا بترســـد كه اگر وضو بگـيرد، يا غســل كند به نماز ميت نرسد.

2. اگــر ميت مرد است، امام جمــاعــت يا كســي كه فرادي بر او نماز مي‎خوانـد، مقابــل وسط قامت او بايستـــد و اگــر ميت زن اســـت، مقابل سينــهـ‎ــاش بايســـتـــد.

3. مســـتحب است نمـــاز میـــت را پا برهـنـــه نماز بخوانـــد.

4. برای خواندن نماز میــت مســتحـب است در هر تكـبير دستـ‎هــا را بلنـد كند.

5. فاصله او با ميت به قدري كم باشــد، كه اگـــر باد لباســش را حركت دهد به جنـازه برســـد.

6. نماز ميت را به جماعـــت بخوانـــد.

7. امام جمـــاعـت تكبــير و دعـــاها را بلـــند بخوانـد و كســانــي كه با او نمـاز مي‎ـــخوانـنــد آهــســته بخوانـــنـد.

8. در جمــاعت اگـر چه مأموم يك نفر باشد، عقـب امــام بايسـتد.

9. نمازگــزار به ميت و مؤمنــين زياد دعا كنــد.

10. مستحب اسـت پيش از نمــاز میــت سه مرتـــبه بگويد: «الــصـــَّلــاة».

11. نمــاز را در جايي بخواننـد كه مردم براي نماز ميت بيشتر به آنجـــا مي‎ـروند.

12. زن حايض اگر نماز ميت را به جمـــاعت مي‎خوانـد، در صفـي تنـــها بايستــد. خواندن نماز ميت در مســـاجــد مكروه است ولي در مســجـــد الحرام مكــروه نيست.

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.