نحوه ست نمودن لباس ها با اندام های مختلف

ست نمودن لباس ها با فرم اندام بسیار لازم و ضروری می باشد شما باید اندام خود را شناخته و بر اساس اندامتان لباس انتخاب نمایید بیشتر افراد هر مدل لباس را بر تن می نمایند و اصلا به فرم اندام خود هیچ توجهی ندارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نحوه ست نمودن لباس ها با اندام های مختلف را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مشـخـص کردن فرم بدن ممــکـــن اسـت کار دلـهره برانگـیــزی به نظر برسـد. همچـنیـــن طبــقـه بنــدی اندام تان بر اســاس لیــسـتـــی از میوه ها و اشکـال هنـــدسی نیز می توانـد سخـــت و عجـیـب و محدود کننـــده باشــد. امـا باور کنـید تعـــیـــین فرم بدن می توانــد کمـــک تان کنـــد راحت تر و بی دردســرتر لباس بخـرید، لباس بپوشیـد و مجبور نشوید از همه بپرســـید: آیا ایـــن لبـاس برای من خوب اسـت؟ به من می آید؟

همـــه ی ما می دانیم که آدم ها ظاهــر متفـاوتی دارند، فرم های بدنی شان با هم فرق می کنــد و استایل های شخــصی شان نیــز با هم متـفاوت اســـت. در ایـن مطــلـــب به پنج فرم از معمول ترین تیـــپ های بدنــی اشاره میــ‌کـــنـیـــم تا کمـک تان کنــیم بفــهـمید انـدام شما به کدامـــیــک نزدیــک تر اســـت. آیا باســن تان از شانـه هایتـان پهن تر است؟ بســیار خب! پس شما اندام گلـابی شکــل دارید. به شمـا می گوییم هنگـــام انتخاب لباس چه نکـات کلـــیدی را بایـد مد نظـر داشـــتـه باشـــیـــد. این نکات به شما کمک می کنـــنــد تا طبـــق انـدامی که دارید، بهتریـن جلوه را پیــدا کنـیــد.

تعــیـیـــن فرم بدن می توانـد کمــک تان کند راحـت تر و بی دردسرتــر لبـــاس بخــرید، لباس بپوشیـد

گلـابـی شکــل

باسن های شمــا از عرض شانـه هایـــتـان پهــن تر اســت.

چه مدل لبــاســی برای شما عالـــی اســـت؟ لباس های بالـا تنه چسبان و پایین تنه کلوش (fit and flare). زیــرا ایـن مدل لبـــاس می توانـــد بالـا تنهـــ‌ــی جمــع و جور شمــا را کامــلـا نشـان داده و حالــت کلوش یا فون مانــنـد قســمت پایـیـــن لبـاس هم می توانـد انحــناهای بدنتان را به خوبی نشان بدهد. ایـــن فرم لباس، توجه را به زیبـاتـــریــن قســمـت انـدام تان جلـــب می کند. مدل های بدون یقه ای که بند دارند یا مدل های بنـــد پشـــت گردنـــی نیز برای شما بســـیــار منـــاسبنـد.

جنـیـــفر لوپز و بیــانـسه و ریحــانـــا نیز انـــدام گلـــابی شکـل دارنــد.

لبـاس های انـدام گلـابی بالـا تنه چسبان و پایـیــن تنـــه کلوش اســـت

مثـلث معـکوس

عرض شانه های شما پهن تر از باسن تان اســت.

کت، نیــم تنه یا ژاکــتـ‌ فیـت، بندها یا آستین های تنـگ و دامنــه ی پُرچـــیـن و شکــن یا شلوار گشـاد برای شما بســـیـار مناسـب اســت و توجه را به سمت پاهایتـان جلـــب کرده و شانه ها را باریک تر نشـــان می دهد.

آنجـــلــینا جولی، نائومی کمـبل، پامـلا آنـــدرسون و جســـیکـــا آلـــبـــا چیـنن انـــدامــی دارند.

در اندام مثـــلــثی توجه را به سمــت پاهـایتان جلـب کنـید

مســـتـطــیـل شکـــل

شانـــه ها، باسـن و دور کمرتــان تقـریـبـــا هم انــدازه هسـتند.

دامـنه ی چین دار، کمر دار یا با جزئیات کار شده برای شما عالی است چون در قسمــت کمــرتـان انحـنـا ایـــجـاد می کند. حجــم دادن به یکی از نیم تنــه ها کمک تان می کنـد انحناهــای زیــادی در ظاهـر خود بوجود بیاورید. می توانـــیـد با بســـتــن کمـربنـــد روی لبـــاس تان یا پوشیدن جین کمـر بلند دار هم این حالت را به انــدام خود بدهــید.

کامـــرون دیـاز، ناتــالی پورتمن، نیکول کیدمـــن و گوئینت پالترو نیز اندام مســـتطیل شکل دارنــد.

دامنـــه ی چین دار، کمـــر دار برای انـــدام مستــطیــل شکـل عالی است

سیب شکل

شانــهـــ‌هــای پهـن دارید، کمرتان پُر است و پاهایـــتان لاغـــر.

دامـــن پُرچیـــن، شلوار دمپـــا گشاد و کت یا نیم تنـه ای که به پهن ترین قســمــت انـدامتـــان بچـســـبد برای شمـــا مناســب است. لباسـی که در قســـمت بالا تنــه حجم زیادی دارد برای شما خوب نیســت چون نبــاید نسـبـت به پاهــای تان عدم تنــاســب ایجـــاد کنـــد. می توانید روی جلوه دادن پاهـایـتان هم تمــرکـز کنـــید.

جنیفــر هادسون، تیـــرا بانکـز، میندی کالیــنـگ و الــیـــزابت هارلی انـدام سیب شکل دارنــد.

افراد با انــدام سیـب شکـــل روی جلوه دادن پاهـــا تمرکز کنـــیــد

ساعـت شنی شکـــل

شانه هایتان پهــن انـــد و باســـن تان هم تقـریبــا همـــان اندازه اســـت. کمـرتـــان نســـبتـــا باریک و تفکیک شده اســت.

هر لبــاسی که کمــر باریـک تان را نشـــان بدهـــد برای شما عالیست. به دنبال لباس های کمردار با بالاتنه چسبان باشــیـــد. لباس های بادیـکـــان و دامـــن کوتاه هم برای شمــا بسیــار منـــاســـبــنـد زیــرا توجه را به کمر باریک، باسـن انحـــنــا دار و بالاتنــهـــ‌ی پُرتان جلب می کنـــنـــد.

کیـــم کارداشـــیــان، سلـــما هایـک، سوفیا ورگـارا و مرلـیــن مونرو چنــیــن اندامی دارند.

هر لبــاســـی که کمـــر باریک تان را نشـان بدهد برای اندام ساعـــت شنی عالـی است

نحوه ست نمودن لباس ها با اندام های مختلف

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.