نحوه نگهداری گل آپارتمانی بونسای و روش های تکثیر این گل

گل آپارتمانی بونسای گل زینتب بسیار زیبایی می باشد که بسیاری از افراد از زیبایی این گل و ظاهرش بسیار خوششان می آید ولی نمی توانند از این گیاه آپارتمانی درست نگهداری نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نحوه نگهداری گل آپارتمانی بونسای و روش های تکثیر این گل را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

• سوالی که خیـلی ها از من می پرسنـــد ایـــن است که آیـا نگـهـــداری بونســای سخت اسـت؟

جواب: اگـر آب دادن یک روز در میان و دادن کود هر 15 روز یک بار برایــتان سخـت نیســت نه و البته آبپاشـی هر روز برگ ها با اســپـــری.

• دومیــن سوالـــی که زیــاد می پرســنـد این اســت که: اگـــر ما بونســـای را به خانــه ببریم نمـی میرد؟

جواب: اگـــر به آن کم یا زیــاد آب بدهید.

در برابـــر نور مســـتـقیـــم خورشید قرار دهــیـــد، جلوی باد کولر، نزدیک بخاری یا در هوای سرد قرار دهیـد حتـمـــا” می میرد.

• بدلــیـل این که منـشــاء این گیاهان از کشورهای آسیـای جنوب شرقــی می باشد، ماننــد: چین، تایلـــنـــد و … .

آب و هوای منــاسـب برای گیاه بونســای، گرم و مرطوب می باشــد. پس بهــتر است که برگ های بونسای را 1 یا 2 بار در روز با اسپری خیــس کنـیـد.

تا رطوبت آن تامــین شود همـچــنــیـن دمـای اتاق هم برای بونسای منـاسب است.

نور مستــقیـــم خورشید باعــث سوختــن درخــتـــچـــه بونســـای می شود.

نور غیــر مستقــیم یا نور پشت پرده با حداقـــل یک متر فاصــله برای بونســای منـاسب می باشد.

با توجه به خاک بونســـای که زهـکشـی قوی دارد بعد از یکــســال خرید، داخـل خاک با آبیـاری روزانه شستـه می شود و بونســـای بدلـــیل کمبود مواد مغــذی شروع به ریـزش برگ می کنــد. پس بایـد به آن کود داد.

• ریزش برگ های بونســـای و شل شدن تنـــه بونســای دو موردی که بیــشتـــر دوستــان در موردش سوال می کنــنـــد.

خشکــی کشــیــدن

آبیاری بی موقع

جابجایــی

و از همــه مهـم تر آب کلردار باعـث ایـــن عارضـه می شود.

• از جابـجا کردن آن جدا بپـــرهیزیــد چون باعـث قهر گیاه و ریــزش برگ هایـش می شود.

توجه: برای اینــکه تنه بونسای محـــکم بمانـــد. پس از هر بار آبیـــاری آب زیـــر گلــدانــی خالـی شود.

نحوه نگهداری گل آپارتمانی بونسای و روش های تکثیر این گل

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.