نحوه چیدمان کتابخانه در اتاق نشیمن

کتابخانه ها در خانه می تواند یک مکان زیبا و پر از کتاب برای مطالعه باشند شما می توانید از این ایده ها برای دکوراسیون کتابخانه هایتان استفاده نمایید و خانه ای با کتابخانه مدرن و جذاب داشته باشید بسیاری از افراد دوست دارند در خانه خود کتابخنه درست نموده و کتاب هایشان را در این کتابخانه جا دهند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نحوه چیدمان کتابخانه در اتاق نشیمن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: هــر وقت از شلوغی های یک زندگی شهـــری و پر دغدغه، خســتـه و دل زده می شوم به سراغ کتابـــخـــانه ای می روم که دوست بی بدیـل من در خلوت و آرامـشــم به حســـاب می آیـد. کتـاب هایــم را با تمـــام وجود نگاه می کنم و دستـی به سر و رویشـــان می کشم.

هر وقت از شلوغی های يک زندگـــی شهری و پر دغــدغــه، خســـتـــه و دل زده می شوم به سراغ کتـابـخانــه ای می روم كه دوست بی بدیــل من در خلوت و آرامـشـم به حســاب می آیـــد. کتاب هایم را با تمـــام وجود نگـــاه میــ‌کنم و دسـتـــی به سر و رويشــان می کشـــم. هميشه و هميشه در تمام مراحل زندگي خود، واژه‌ـــها، كلمـــات، داستـانـــ‌هـا و اشعار را می ستـایم و برای آنـكــه رسـالــت خود را به فهم و دانش ادا كنـم دست از مطــالعـه و آرامشی كه از آن به دسـت می‌آورم نخواهــم شست. در اين مطلـب همـراه من باشــيد تا با هم كتـابـخانـــه دلـبـــنـد و روح بخش خود را تيمـــار كنــيم و آن را زيبــاتــر از همـــيشه گردانيم تا شايد هم برای خودمــان و هم همه اطـرافـــيانـــمـــان مشوقی باشيم برای مطالـــعه، دانستـن و فهـم.

داشتـن يک كتـابـخانه مرتـــب و زيبـــا یکـــی از مهم تریـــن خصوصیـات افــراد کتاب خوان اســت

حرف اول

فراموش نكـــنيد كه شخـصيت يک فرد کتــاب خوان و اهل مطالـــعه، بايد در جای جای زندگی او مشـخص باشـد كه به راستی يكــی از مهـــم تریـــن آنـــها داشتــن يک كتــابـخـــانـه مرتـــب و زيبـــاست.

تصور كنـــيد كه در يک روز شيرين و سرد زمــستانی، فنــجان گرمــی چای به دسـت داريد و برای آرامـــش خاطـر خود می خواهیـد خوانـدن كتـــاب تازه ای را شروع كنـيد.

به سراغ كتــابخانه خود می روید؛ اما چنـــان شلوغی و پراكندگی ای گریـبـــان گیــرتـان می شود كه حتـــی فراموش می کنـیـد كه به دنــبال چه به اينجا آمـــده ایــد! پس قبل از هر چیز بايد بدانيد كه جای هر كتـابـــی در كجـاســـت؛ در واقع ساده ترین و ابــتـــدایـــی ترین راه برای چيدمان كتـاب ها، آن است كه آنـهــا را بر اسـاس موضوع و مضــمونی كه دارنـــد طبــقه بنــدی نمـاييد؛ براي مثـال می توانـید يک طبــقــه از كتابـــخـانـــه خود را به کتـــاب های شعر و دیوان‌ـهـای شاعــران نامـــی، طبـــقــهـــ‌ــای را به رمـــان ها و طبقه ای را هم به کتـاب های علمــی و… اخــتــصاص دهــيد. با اين كار می توانید تكليف خود را برای انتـخاب هر موضوع و مضـمونی از کتاب ها روشن كنيد.

يک بغــل مطالــعـه

اگـر كتابخـــانـــه دوستـ‌داشـــتــنـــی شما در اتــاق نشيمـن منـزلــتـان قرار دارد بايد به چند نكـتـه دقــت كنـيد. اگر در اين كتابخـــانــه، تعـــداد كمــی كتـاب وجود دارد بايد آنـــها را به بهتــرين حالت ممـكـن چيدمـــان نمـــاييد؛ بنـــابـراين سعـــی كنــيد کتاب ها را به صورت نامـتـــقارن در دو طرف كتابخـــانـه قرار دهيد؛ يعنـی برای مثـــال در سمت راســت كتــابـــخـــانــه، چهـــار کتـاب و در سمت چپ آن دو يا سه كتاب قرار دهـيد. اگـر اين شيوه نامتقـارن را برای چيدمان کتـــاب های خود پیـش گرفتــه ایــد بهتر است الـگوی تعــداد کتـــاب ها را برای طبــقـه های بعـدی متفـــاوت تر تعـيين كنـيد؛ درواقــع اگـر در طبقــه اول سمت چپ سه كتـــاب گذاشتــه اید در همان سمت از طبــقه بالا بهـتـر اســـت تعداد آنهــا را تغيير دهيد. توجه داشتــه باشيد كه بهــتر اســـت رنــگ کتاب ها را نيز در چيدمــان خود دخــيل كنيد. ايجـــاد تنـــاسـب و رعـايت زيبـايی کتـــاب ها در حقـيقــت می تواند ظاهــر برازنده و چشم نوازی را برای كتابـخــانه شمـا به ارمغان آورد.

کتاب ها را بر اســاس موضوع و مضــمونی كه دارند طبقـه بنــدی نمــاييد

سانت به سانت كتاب

يكـی از روش هایی كه بعـــضی از افـراد براي چيدمـــان کتـاب های خود پيش می گیـرنـــد چينــش افقـی آنهــا بر روی يكــديگـــر اســت. توجه داشـــتـــه باشــيد كه اين شيوه از چيدمـــان كمـتر توصيه می شود و اگر تصـمـــيمتان برای اين كار جدی اســـت بايد نكـاتی را مدنظــر داشـته باشـيد. بايد بگوييم كه اگر كتـابخانــه دفـتـر و يا فضـــای كاری و رسمـــی خود را چيدمــان می کنــید بهـتـــر اســت كه اصـــلـاً سراغ چنـين روشی نرويد؛ اما اگر در فضای خانه هستــيد بهتــر اســـت برای چيدمـــان کتـــاب ها به صورت افـــقـی در ابتدا ابعاد کتــاب ها و در مرحله بعد، رنـــگ آنها را مدنظر قرار دهــيد تا شكــل بهـتـــری در چيدمـان خود به  دسـت آوريد.

هر كتاب، كجا؟

پيشــنـهـــادی كه برايتان داريم اين است كه کتاب های آشـــپــزی خود را بر روی پيشـــخوان آشــپـزخـــانـه قرار داده و روی آنـها را بپوشانــيد تا آســـيبـــی نبينــنــد.

توجه داشـــتــه باشـــيد كه اگـر در خانه خود کتاب هایـــی نفيس و عتيقـــه داريد بهـتـر اسـت آنـــها را از ساير کتـــاب های خود جدا نگـه داريد، چرا که هم از نظــر ظاهری و شكــل جلد با آنـهـــا تفاوت دارد و هم لازم اسـت در نگهــداری از آن دقـت بيشــتـــری داشـته باشيد.

پيشـــ‌تر گفــتـيم كه بهتر است هر مضـــمون از کتـاب ها را در طبقـه ای خاص قرار دهـيد؛ اما بد نيست در اينـــجـا به اين نكـته نيز اشاره كنــيم كه در صورت امكـان و داشتـــن فضـای كافــی می توانــیـد هرکدام از موضوعات کتاب ها را در جاي مخـــصوص به خود قرار دهـــيد؛ برای مثال رمــان ها و کتـــاب های متــفرقه را بهـــتر اســت در نشــيمــن و کتاب های مرجــع را در نزديكـــی میـز تحـــریر خود قرار دهيد. برای قرار دادن کتـــاب های مرجع به شمـا پيشنهـاد می کنیم كه از داشـــتن يک طبقه در بالـای میزتحریـر خود غافــل نشويد.

صفحـه ها، صف به صف

بهــترين روش برای چيدمـان کتاب ها در كتــابــخانـه، چينش عمودی آنــهـا از بزرگ به كوچک اســت، آن هم به صورتی كه کتاب های بلنـدتـــر در سمـت راسـت و کتـــاب های کوچکتـر در سمت چپ قرار بگيرنـد. علاوه بر اين بهــتـر اسـت كه کتـــابــخانه تان را به‌ـگونه ای در نظــر داشته باشيد كه به فاصلـــه 40 سانــتیمـــتر از سقـــف قرار گرفـتــه باشـــد تا برای دســـتــرســی به کتــاب هایی كه در طبقات بالا قرار دارند دچار مشـكـــل نشويد.

کتــاب ها را بر اساس موضوع و مضمونی كه دارنـــد طبــقــه بنــدی نماييد

به زيبايی كتــاب

درســت اســـت كه وجود خود کتاب ها سراســر حس مثــبــت است و به خودی خود، حال شمـــا را خوب می کند؛ امـــا از برای افــزايش اين حال خوب می توانــیـــد در كتابـخانـه خود تنوعی ايجـاد كنيد. پيشنـــهاد می کنیم كه در كنــار آن همه يار مهربان از چنـــد عكس خانوادگـــی، گل های طبـــيعـــی و وسايل دكوری استـفــاده كنـــيد و آنهــا را در طبـــقات كتابخـــانـــه خود قرار دهيد.

كنج دل انگـیـــز

اگر شما هم از آن دســته افـرادي هسـتيد كه احتــياج به جنـــس متفاوتی از آرامـش داريد، می توانـیــد در صورت امكـان، كنـج دنـــجــی را در منـزل خود مدنـظـــر قرار دهيد و با قرار دادن يک كاناپه و ميز كوچک، ساعات دلنشـينـی را در آن قسمـــت به مطــالـــعه بپـردازيد، چای بنوشيد و روح خود را شسـتشو داده و تغـذيه كنــيد. قطــعاً هرکــدام از ما در برابر روح خود مسئول هســتـــيم و كمــتـــرين كاری كه می توانـــیم برای حفـــظ شخصـــيت و تفـكر خود انـــجــام دهيم آن است كه مطـــالعه و خوانــدن كتـاب را فراموش نكــنيم. نبـــايد اين نكــته را نيز از قلم انداخت كه نه فقـــط كتاب خواندن، بلـكــه كتاب خوب خوانــدن است كه اهــميت دارد.

نحوه چیدمان کتابخانه در اتاق نشیمن

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.