نحوه کاشت مخدر گل در خانه و طرز استفاده آن توسط جوانان ایرانی

مخدر گل یا مارجوانا یکی از مخدر های پر مصرف در ایرانمی باشد جوانان ایرانی این مخدر را در خانه در گلدان های خود کاشت و مصرف می نمایند عوارض مخدر مخرب گل یا ماری جوانا بسیار خطرناک است و بیشتر فرد را دچار گیجی و خنگی می نماید مصرف کننده های مخدر گل درایران رو به افزایش می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نحوه کاشت مخدر گل در خانه و طرز استفاده آن توسط جوانان ایرانی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: یک روز بازار خریـــد و فروش شیـشــه اوج میــ‌گــیـــرد و یک روز هم کراک میـ‌ــشود همهـ‌کـاره بازار خریــد فروش مواد مخدر. حالــا چند وقتی هسـت که دیگـر کمــتـــر خبری از جسد کرمــ‌زده کراکی‌ــها به گوش می‌ــرســد و خیلی وقت اســت از متـلــاشــی شدن آزمـایشــگاهـــ‌های تولید شیـشــه خبــری نیــسـت. نمی‌ــشود خوشبــینانه اعلام کرد که خدا را شکر بنـدوبســـاط مواد فروشی از کشورمان رخت بسته دیگــر خبــری از مواد مخـدر و اعتــیـــاد نیـسـت.

حالـــا مافیــای مواد مخـدر طرحـــی نو درانداختهـــ‌ و جامعــه هدفــش را تغـــیــیر داده‌ و هر بار با یک مخدر جدید با رنگ و لعاب تازه خودی نشان میـ‌دهـنـــد. یک بار شیشه و ماری جوآنــا را در بازار پخـش میـ‌کنـــند؛ و فردا با تغـــیـــیر اســـامـــی مخـــدرهـای شنـــاخته شده لبـاس جدید تنشـــان میـ‌کـــنند و با یک اسم و رسـم و جدید -و صد الــبـته عوارض جدیـدتر و خطــرناک‌ـــتر- بلای خانـــمـان‌ــسوز را به رگـ‌ـهــای جامعه تزریق می‌ــکـننــد. ایــن روزها، دور دور مواد کمـ‌ـــخــطرتـــرری است که به اصـــطلاح اعتــیاد ندارند و برای اســـتــعـمـــالــ‌ـــشـان به ابـزار ویژهـ‌ای هم احـتـــیـاج نیـست. بو ندارنــد، شبـــیــه قرص هستـــنـد و لفـافـهـــ‌های شیــک دارنــد؛ و متـأـســفانـــه اســتـفـاده از آنـــها برخلــاف موادمــخدر سنــتی، نه تنهــا برای مصـرف‌ـــکننده ننــگ محسوب نمیـــ‌ــشود بلکـه یکـــ‌ـجور پز روشنـفـکـری هم محــسوب میــ‌شود!

آمـارهـــا چه میـــ‌گویند؟

بر اســـاس آخــریــن شیوع شناسـی اعتـیـاد در ایران، یک میــلیون و ۳۲۵ هزار معتــاد در کشور وجود دارد که ۶ درصــد آنان، مصـرفـ‌ـکـنـنـده حشیــش هستــنــد. هر روز ۹نفــر از ایرانیــ‌هــا به خاطـر مصــرف مواد مخدر می‌ـــمیرنـــد. جماعــتی که به گواه آمـــارهـای جمـــعیت مبـارزه با دخـــانـــیات کشور، از ۱۰سالگــی دســـت به سیـگـــار می‌ــشوند و از ۱۷سالـگی موادمـــخـدر را تجــربــه می‌ــکنند.

گروهی هم هستـنــد که از ۱۲ سالـگـــی به بعـــد پای مخدرهـــای صنـــعــتــی به زندگــی‌ـشان باز میـ‌ـــشود و روزگــارشان را با شیـــشه، حشـیــش، کروکودیـل و ماریجوانـــا سیـاه می‌کنــند؛ مخدرهـایـــی که یک جملــه مشـترک دربارهٔ بیـــشـتر آن‌ها تکـرار می‌ـشود: «این اعتـــیــاد آور نیســـت» ایـــن جمـــلـــه، امروز بیـشتـر از همـــه دربــارهـــٔ «گل» به گوش می‌ــرســد. ماده مخـــدر گل، همــان اندازه که اســم خوشایـــنــدی دارد، یکی از خطــرنـــاکـــ‌تـــریـــن مواد مخــدری است که ایــن روزهـا در دسـت جوانـ‌ها میــ‌چرخد و به اسم یک روانـگردان طبیــعی خریـــد و فروش می‌ـشود. مخدری که ضربـان قلب را بالا میـ‌ــبرد، احـساس بی‌ـــقراری می‌دهد، باعث توهم می‌ـشود و با یک بار مصرف، طوری عمــلـــکـرد مغز را مخـــتــل میــ‌ـکند که زنــدگـــی بدون آن غیرممـــکـن میــ‌ـــشود.

دکــتر پرویز افـشـار سخـنگوی ستـــاد مبـــرزه با مواد مخـدر به خبـــرنـــگـار مهر می‌ـــگوید: گل خطــرنــاکــ‌تریــن مخدر امــروز است و با یک بار استــفـاده، ممکـن است فرد به مدت ۶ماه تا یک سال دچار توهم عصرگاهــی شود. ما هنوز اثــرات این مخدر را به طور کامــل نمی‌ـدانیــم امـــا عوارض گســـتـردهــ‌ــای از آن مشـاهـــده شدهـاست؛ بنــابرایـــن با مصـرف نکردن گل، فرد دچـــار اظطـراب شدیـد، بیـــقـــراری، وحشـــت زدگـــی، تپـش قلـــب شدیـد و… می‌ـشود. اعتیــادی که دکـــتـــر افشـــار آن را غیرقابــل ترک میــ‌ـدانــد؛ و میـــ‌ـــگوید:برنامــهـ‌ریزی‌ـــهـــای لازم برای کنــتـــرل و اطـلاع از نوع محصول پروزش در مزارع انـجـام شده و براســـاس اطلـاعــات موجود در حال حاضــر هیـچـگونه کاشـــت و برداشــت گل، علــف و ماری جوانا در سطـح وسیـــع در مزارع وجود ندارد.

سخـنــگوی ستـــاد مبــارزه با مواد مخـــدر با اعلـام ایـنـکه خوشبـخـــتـــانـــه ماده مخدر جدید در کشور نداریــم و همان قدیــمـی‌ـــها با رنگ و لعاب تازه در بازار مصـــرف دست به دســـت می‌ــچـرخــنـد می‌ــگوید: کاشـــت مواد مخــدر در سطــح کوچک امکــان‌ـپذیــر اســـت و متـأسفانه در یک گلدان یا باغـچه کوچک در خانه نیـز میـ‌ـــتوان گل، علف یا حشــیش را پرورش داد و مواد مصــرفـــی فرد را در مقیـاس کوچک تولیـــد کرد. ایـــن در حالـی اســت که ایــن امر جنبه فروش ندارد و تنــها برای استـــفاده شخــصی صورت میــ‌گــیـرد.

وی عنوان کرد: تخــم گیاه ماری جوانـــا، گل و علـف قابـــلیت پرورش در یک گلــدان را دارد و با ایجــاد شرایط و نور منــاسب میـ‌توان مواد مصرفــی را در خانـــه به دور از دغدغـهـــ‌هــای تهـــیه، پرورش داد. با ایـــنحــال تأکید میـــ‌شود که پرورش ایـن مواد در خانـه کار آسانـی نبوده و نیاز به تجـــربه و شرایط خاص دارد.

درمـــان، بیــ‌ــدرمـان

ماده مخدر گل، همــان انـدازه که اسم خوشاینــدی دارد، ولی یکـی از خطـرناکـــ‌ـــتــرین مواد مخدری اسـت که این روزها در دســـت جوان‌ـــها می‌چرخـد و به اســم یک روانـــ‌ــگردان طبــیــعـی خریـدوفروش میـ‌ـــشود. والدیــن جوانان معمولاً از اثـــرات حشـیـش و ماریــجوانـا خبـر دارنـد؛ ولی گاهـــی گول نام ایــن ماده مخــدر به‌ظاهـر جدید را می‌خورنــد و به تصور اینـکــه این ماده، مانـــند اسـمش ممکن است بیـ‌ــخـــطـر باشــد، آگاهی لازم را به نوجوانـان و جوانـان نمی‌دهـــنـد. گیـاه شاهـدانهـــ‌ــای که به آن «کوش افغـــان» هم گفـــتـــه می‌شـــد، از افــغانستان به آمـریـکــا برده شد و ایـــن شروع پیدایـش «گل» بود.

با استفاده از کوش‌افــغان، ماریــجوانای جدیـــدی کشـت شد که خواصی متــفـاوت از ماریجوانای سنتـی داشـت و به آن «مدیکــال ماریجوانا» گفــته میـ‌شـد. ماریجوانــا گیـاهــی اسـت؛ که هم نوع نر و هم نوع ماده آن وجود دارد؛ نوع نر سه درصـد و نوع ماده هشـــت درصد مخدر دارد. امــا گیـــاه جدیـدی که با تغـــیـــیـــرات ژنتیکـــی تولیـد شد، دوجنـسیــتـــی بود و برخلـاف ماریـجوانــای طبـــیـــعـی که گلـ‌ـــهای کمــی دارد، بسـیـار پرگل اســـت. در این گل‌ـها هفـــت برابر بیشـــتر از ماریــجوانــا ماده مخـــدر وجود دارد؛ آنــ‌ــقـــدر که اگــر از کنـــار آن عبور کنیـد، یا شب بالـای سرتـان باشد، دچــار توهم میــ‌ــشوید. ماریجوانـایی که ایــن روزهـا در دســـت جوانــ‌ـــها می‌چـــرخـــد، «گل» همیـــن ماریجوانـای تغیـــیر ژنـتیـــکیـــ‌ـــیافــتـه اســت. ماده مخـــدر گل، دارای پتانسیـل قوی‌ـــتــری از ماریجوانــا و حشـــیش در ایـــجــاد توهم و اعتیـادآوری اســت و میــزان قدرت توهمــ‌ـزایـــی آن دو تا سه برابـر بیــشـــتــر از ماریجوانای معمولی اســت. مخدری که ضربان قلـب را بالـــا می‌ـبرد، احـــســـاس بی‌ـقـراری میـــ‌ـدهد، اشــتـــهــا را افزایـــش میـــ‌دهـد و موجب قرمـــزشدن چشــمـــ‌ــهـــا میـ‌ـشود و از آنــجا که ایـــن افـــراد، معـــمولاً این ماده را با سیـــگـــار و قلــیان مصرف میـــ‌کـنـنــد، بعــد از مدتـی دچار بیمــاریــ‌ـــهای ریوی می‌ـشوند.

گل و الـــکـــل دروازه گرایـــش به مواد خطرنـــاکـــ‌ـتر

حسـن اسدبیـــگـــی، رئیس اورژانـــس اجـــتـماعی کشور هم به خبـــرنگــار مهـر میـ‌ـگوید: «گل» و «الــکل» مواد دروازهــ‌ــای هســتـنــد زیـــرا ایــن دو، دروازه ورود و مصـرف سایــر مواد مخدر و محــرک بوده و ضریـب گرایــش فرد به سمت مصرف تریـاک، کراک، شیشــه و … را به شدت افزایــش میــ‌دهـــنــد.

وی در ادامـــه با بیـــان آنکــه متأـــســـفانه مصـــرف گل در میان برخــی از جوانان و نوجوانـان ایرانـی به شدت رایج شده اسـت ادامه می‌ـدهد: با وجود آنـــکـــه طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخــدر گل پس از تریــاک دومیـــن مخـــدر مصـــرفی کشور است امــا ایـــن ماده در دنـیا بیشتـریـــن مصرف را دارد و پر مصرف‌ـتـریــن ماده مصرفی در جهان است.

گرایــش به گل زنگ‌ـهـای خطر را به صدا درآورده

سردار مسعود زاهـــدیـان، رئیس پلـیـس مبـارزه با مواد مخـدر ناجا دربــارهـٔ آمـارهـــای ارائه شده از سوی ستـــاد مبـارزه با مواد مخـدر درمورد مخــدر گل به خبـــرنــگـار مهـر گفـت: تغـــییـــری که در الگوی مصرف مواد مخـدر درحــال شکـل‌ـــگـیــری است در حوزه مصرف مخــدر گل که یکــی از مشتـــقـات گیــاه شاهـــدانه اســـت مشـــاهـــده می‌ـــشود و گرایــش به سمت استـفاده از این ماده قابــل توجه اســت.

وی با تأــکیـد برایـنکـــه پلــیس برای مبــارزه با مخــدر گل، تمـامـی توان خود را بهـ‌ـکار گرفتـــه است، گفــت: اقدامــات مؤثری از سوی پلــیـــس در ایــن زمـــینه انــجـام شده است که نمونه آن شبـکـهــ‌ـــهــایــی بود که در فضـای مجازی فعـال بودنـد و با پیگیـری ما منهـــدم شده و ضربـه خوردنـــد.

رئیس پلیـــس مبـــارزه با مواد مخـــدر ناجــا با بیــان اینـکه پلیس با شبـکـــه‌هــای محلـــی و افراد و عنـــاصری که تولیـــداتی در گلخانـــه منزل و نقاط «دور از دیـــد» داشــتنــد نیــز برخورد کرده اســت، گفت: شناســایی و برخورد با ایــن شبــکـــهـــ‌ها نیـــز در دستور کار قرار دارد و با هوشیـاری دنبــال می‌ــکـنـیـــم.

زاهدیـان دربـارهـٔ نحوه برخورد پلـــیس با ترویج اسـتــفــاده از آیـت ماده مخدر گفـــت: اگر کســی در ایــن حوزه فعـالیــت کند سیـــاســت پلــیس در مرحله اول پیـــشگـــیـــری و سپـــس برخورد سلبـــی خواهـد بود و با ایـــن شیوه با آنان برخورد خواهـــیـم کرد. همــچـــنـین برخورد با تولیــد خانگــی ایـن گیاه نیز جزو اولویتــ‌هــاسـت و در دستورکار قرار دارد. البته کار سختـی پیــش روی پلـــیس اســـت چرا که کشت ایـــن گیاه بعـــضاً در نقــاط کور و غیــر دســـترس و دید انـــجـام میـــ‌ــشود و در ایـن حوزه نیــازمنـــد کار اطــلـــاعــاتی هستـیم.

رئیس پلیـس مبارزه با موادمـــخــدر ناجا با بیـــان اینــکه تاکنون اقــدامـــات اطــلاعـاتی خوبی در ایـن زمینه انـــجــام شده است، دربــارهـــٔ میـــزان کشـفـــیـات این موادمـــخـــدر جدید نیـز گفت: در حوزه گل، کشفیـــات ما نسبــت به سال گذشـــتـــه افـزایـــش داشــته است.

ماری جوانا چیــســـت؟

ماری جوانـا که یکی از فراورده های گیاه شاهــدانـه می باشد تا قبـل از سال ۱۹۶۰ کمــتـــری کســـی نامـــی از آن شنــیـــده بود. امـا اخیـــرا از ایـــن ماده مخـــدر بســیار شنیده می شود. ماری جوانـــا هم به صورت خوراکــی و هم به صورت دود کردن مورداستـــفـاده قرار می گیـــرد. بعــضــی افـــراد برگ های خرد شده شاهــدانـــه را ریـز کرده و آن را داخل سیـگـــار ریـــخـتـــه ومی کشــند به ایــن عمـل joint گفته می شود؛ الـــبـتـــه اســتفـاده از ماری جوانا روش های مخـتلفی دارد با استفـاده از ابــزاری مانـنـــد پیپ تا سیــگـار های معــمولی و حتــی گاهی اوقات از ظروف مخـروطی شکــل و قلـــیـان نیـــز برای مصـرف ماری جوانا استفاده می شود. جوینت و سیــگاری را می توان با داروهای توهم زا و مسکن مخـلوط کرده و مصــرف کرد ماری جوانـاهای ترکـــیبی با نام های متــفاوتی ماننـــد Happy Sticks ، Wicky Sticks و Love Boat در بازار عرضـــه شده و مورد اســتـــفـاده افراد قرار می گیـــرنـد.
در هر کشوری ماری جوانا را به طرق مختــلـف اســتـــفاده می کنـــند و نام های متفاوتی از قبیـــلHerbe Pot ، Grass، Weed و Mary Jane بر آن نهــاده انـد.
ماري جوانا بوی بســیار تندی دارد و معمولا از آن برای کشیدن پیــپ اسـتـفاده شده و در ساخــت سیـگــار‌هــای دســـتـه پنــجم نیــز استفـــاده شده اســـت.
به دلیـــل ایـــن که ماری جوانا بسیـار زبــر و خشن می باشـــد برای اینـــکـــه آن را بپــیـچند از چنـد لایـه کاغـذ سفیـــد و قهوه ای رنــگ استــفـــاده می کنند و به آن ریفـــر می گوینــد. سیــگـار های حاوی ماری جوانـا به کندی سوختــه و خیـــلــی سریع خاموش می شوند، به همیـــن دلـــیــل افرادی که به ماری جوانـــا اعـتیـاد دارند با پک های خیـــلـــی سریع و پشت سر هم از خاموش شدن ایــن سیگارهــا خودداری کرده و ایـــن سیگـارها را در مکـــان های بسـتـه می کشنــد. بعضی از افـــراد ماری جوانا را به صورت خوراکـی اسـتـــفـــاده کرده و در طبـخ شیریـنی ها و کیـک های شکــلـــاتی از آن اســـتــفاده می کننـــد. ماری جوانا به صورت چای نیــز دم کرده و می خورنـــد.
ماري جوانـا از قسـمت های بالــایـی برگ، گل و تخــمک های باز شده شاهـدانــه ماده که خشک شده است به دســت می آید. همـان طور که گفـتـه شد ماه تاثیر گذار موجود در ماری جوانــا تی.اچ.سی می باشـــد که شیمـیـایــی بوده و نقــش بســـیار مهـمی در ایجاد حالت نشئگی دارد و در ضمــغی که از آن ترشح می گردد متـــمـــرکز اســـت.
غلــظت تی.اچ.سی در ماری جوانـا

از پنـج درصـد تا دوازده درصد نوسان دارد. به بیـان بهتـــر ماری جوانـــا فراورده برگ ها و غنچـــه های بوته شاهــدانه ماده می باشـد و رنـگ آن سبز متمایـل به خاکـــســتـــری و قهوه ای می باشـــد.
ماری جوانـا به طور میانگیـــن دارای ۷ درصد تی . اچ. سی می باشــد. در حالیـکـــه سینسمــیـلا به طور میــانگیـن از ۱۲ درصـد تی . اچ. سی برخوردار می باشد. میزان تی اچ سی موجود در حشیـش درحـــدود ۱۰ درصد می باشد.
گرایش به سمـت اســـتفـاده از ماری جوانـا و اعـتــیاد به آن در دنـــیای امروز شیوع فراوانی یافـــته و در اغـــلــب موارد نخستین گزیـنه برای افرادی اســت که استـــفــاده از مواد مخــدر را تجربه می کنـنـد. درتصور عوام ماری جوانا یک ماده بی خطر گیـاهــی بوده و اسـتـفـــاده از آن ضرری برای انـــسان ندارد در صورتـــیـکـــه بیش از ۴۰۰ نوع ماده شیمیایــی خطــرنـــاک در آن دیده شده اسـت.
مصـــرف مکرر ماری جوانا اعـــتــیـــاد آور بوده و باعــث ایـــجاد وابســـتـگــی در فرد می گردد. این وابستـــگــی با علـائمی از قبیــل وسوسه های شدیـد برای مصرف بیشتر، بی حوصلگی، بی خوابـی، زود رنــجـی، اســتــرس در فرد مشـخــص می شود. بر اساس پژوهش های انجـام شده مشخص شده است که افــرادی که به استفاده از ماری جوانا معـــتـــاد شده اند در برابـر فقدان ایـن ماده مخــدر دچــار عصــبــانیــت، خشونت و اعـمال خلافــکـارانـــه شده و در نهـایـت به مواد مورد نیـــاز خود دستـرسی پیدا می کنــند. با بررسی های انــجام شده توسط موسسه بیـــن الـمـلـلی سوء مصـرف مواد اثری که ماری جوانــا بر هر فردی دارد به میزان اســتفاده ، میـــزان ماده موثر و درجــه خلوص آن بستـگی دارد. ماده تاثـــیر گذاری که در ماری جوانــا وجود دارد تی . اچ . سی می باشـــد. این ماده به مقادیـر نابـــرابـر در قسمـت های مخـتلـــف شاهــدانه وجود دارد.
تحقیــقات فراوان نشان داده اســـت که اسـتفــاده طولانی مدت از ماری جوانــا باعث بروز تغیـــیراتـی در مغز انـســـان شده و فعــالیت های آن را کاهـــش می دهـد بدین ترتیـب سلول های عصـــبی که در نقــاط مخـــتـلف مغـــز وظیـــفـه پردازش اطلــاعات و ایــجــاد هیـــجان را بر عهـــده دارند دچـــار اختلال شده و توانایـی انـجام فعـالیت های خود را به درســتی ندارند.
فردی که ماری جوانــا مصــرف می کند احـسـاس خوشی و آرامش موقت دارد. اشـتـــهــایــش بیشتـر شده و رنــگ های پیرامون خود را روشن تر می بیــنـــد. از موسیــقــی لذت برده و صدای آن برایـــش دلـــنشیـن تر است. در گروه دوستان احــساس آرامش بیشتری می کند. امــا نبــاید این موضوع را از نظـر دور داشـت که ایـــن احـــســـاس خوشی زود گذر بوده و در دراز مدت دارای عوارض خطـــرنـاکـی می باشد.
از میان مشـــتقات گیاه شاهـــدانه می توان به سیــنـــسمـــیلـــا اشــاره کرد که از غنچه و گل های تازه شاهدانه تهیـــه می گردد که بســـیـــار قوی بوده و قدرت نشئه کنـنـدگی بالــایـــی دارد. تمـامـی مشـتقـات و فراورده های شاهـــدانه توهم زا بوده و حاوی ماده تی . اچ .سی می باشــند.

علایـم مصـــرف ماری جوانا :

۱ – احســاس گیــجـــی
۲ – عدم تعادل جسمـی
۳ – خنگ شدن
۴ – خنــده های بی دلیـــل
۵ – سرخی چشــم ها
۶ – کاهـــش حافظه
۷ – احـساس خستگی و چرت زدن

زمـــانی که فرد از ماری جوانـا استـفــاده می کنـــد بعـد از چنــد دقیــقــه به عالـــم اوهام رفــتــه و ایـن حالـت پس از ۳۰ دقـیقـــه به حد نهایت خود می رســـد.
اما اگــر به صورت خوراکـی استـفــاده شود به دلیــل جذب آن از طریـــق روده و معده فرد تا ۲ الـی ۳ ساعت هیچ احســاســی نخواهــد داشت.
اثری که از ماري جوانـــا به جای می مانـد بستـگی به نحوه مصــرف آن دارد اگـر به صورت کشـیـــدنــی استفـــاده شود ۲ تا ۴ ساعـت اثــر آن باقی خواهـــد مانـد ولی اگــر به صورت خوراکــی استــفـاده شود ۵ تا ۱۲ ساعت اثـر آن احسـاس می شود.
تی .اچ. سی که در ماری جوانا وجود دارد قابــلیـــت حل شدن در چربــی های بدن را داشتـــه و می تواند در آن ذخیره گردد. و ممـــکـــن است تا یک ماه بعــد از مصرف نیـــز در بدن وجود داشـته باشـــد. افـرادی که به اسـتـــفـاده از ماری جوانا اعــتـــیـاد دارند بعد از مصــرف احســـاس سرخوشی می کننـــد ولی آگـاهـی و خودآگاهــی آنهـا دچـار اخـــتـــلـال شده و فرد در درک و تشخـیــص دچـار مشــکـل می گردد. همچنـیـن ضربــان قلــب افزایــش پیـــدا کرده و از نظر تنــفســـی نیـز با مشــکـــل مواجه می شود. سرگـیـجــه نیـــز یکـی از علائم اســتــفاده از ماری جوانـــا می باشـــد.
زمـــانـی که افراد در محفـــل های دوستانه از ماری جوانـــا استـــفـــاده می کنند دچــار یاوه گویی و خنده های بی دلیل می شوند و ایـن علـائم تا ساعت ها پایـــدار می مانــد. اگر فرد بیش از حد از ماری جوانــا اســـتفــاده کرده و میـزان تی . اچ. سی در بدن او بالــا باشــد دچـار توهم و احــســاسـات پارانویا خواهد شد.
عوارضی که از مصـرف ماری جوانـا ناشــی می شود در افـــراد مختلــف متــفــاوت بوده و به وضعیت جسمانـــی فرد و میزان تی اچ سی موجود در آن بســـتـگی دارد. همچــنیـن در ایـجــاد نشئگی روش استفـاده و یا اسـتـــفـــاده ماری جوانا با سایــر مواد مخدر بســـیــار اهــمـیـــت دارد. افـــرادی که از ماری جوانـــا اســتفـاده می کنــنــد دچــار حالـات متفاوتی می شوند که ایـــن حالت درافـــراد مختــلـف متــغیـر می باشــد زیرا تاثـــیـری که این مواد بر بدن انســان دارد در همـــه حال یکـــسـان نیـســت و بعـضی از افـــراد حتـی تغـــییری در خود احـــســاس نمــی کنند و گروهی دستخوش هیـــجان و سرخوشی می شوند.
افـرادی که به ماری جوانا اعــتیـــاد پیـدا می کنـنــد نســـبت به درک صداهـــا و مزه ها دقــیــق تر شده و قدرت بیـنـایــی آنها دســـتـخوش تغییـرات اساسی می گردد ایـن افراد رنــگ ها را زیبـاتــر از حالت طبیعی خود می بیــنــنـــد. در حالت نشئگی بسیـــاری از مســـائل بدیهـــی برای آنــهــا خنـده دار آمده و بی دلیل می خنـدنــد. وقتـی فرد ماری جوانـــا مصرف می کنـد موقعیـت زمـانـــی و مکانــی را درک نکرده و زمــان به آهسـتگـی می گذرد. از دیگر حالـــاتــی که به فرد دســت می دهد تشــنگـــی و گرسنــگی شدیـــد می باشد.
برخـی رفــتـــارها مانـنـــد انـــزواطـــلبـــی، افـــسردگـــی، ناتوانــی از انـــجام فعـــالـــیـت های روزمره، عدم توجه به بهـداشت ظاهری، بدخلـقـی با والـــدیــن و اطــرافـــیـــان نیــز در اثر سوء مصـرف ماری جوانا حاصـل می شوند. افرادی که از این ماده مخــدر اســتــفــاده می کنـــنـــد معـــمولا منـزوی شده و وقت کمــی را باخـانواده می گذرانـنـــد، آنـها از انــجـام فعــالـیــت های جسمـــی و ورزشـی اجــتـنـــاب کرده و ساعت های خواب و بیـــداری آنـها به هم می ریزد.
عوارض کوتاه مدت ماری جوانا:

✅ پائین آوردن قدرت یادگــیری و از بین بردن حافـــظـــه
✅از بیـن بردن تمــرکـــز فکری
✅افـــزایـــش خواب و اشـــتهـا
✅پـــرخونی مویرگ های چشم
✅خشـكـي دهــان؛
✅گــلو درد و سرف
✅افـــزایش مشـــکلات قلبــی
✅ایجـــاد حس شکــاکـی و توهم زایـی
✅از بین بردن مهـارت های احـتـــیــاطــی در رانـــندگـی و مســـائل جنســـی
✅اختلـــال در صحـبت کردن و برقـــراری ارتـــبــاط با دیـگــران
✅استـرس و اضـــطـــراب
✅کـــاهـــش قدرت تصـــمـیـم گیری
✅شوریدگـی
✅یـاوه گویی
✅نـاتوانـی درتشـخـــیص رویا و واقـعــیـــت
✅رفــتــار های خشونت بار

عوارض دراز مدت ماری جوانــا

❎ امــکان بروز انواع سرطان
❎اخــتـلال در سلول های جنــســی و ایـجـاد ناباروری
❎اختـــلـــال در میل جنـــســی و کاهـش آن
❎ایجـــاد حس وابـــسـتـــگـی شدیـد
❎زمــیـنه ساز استـفاده از مواد مخـدر دیگــر
❎خـــطــر ابـتلــا به جنون در افــراد مستــعـد
❎کـــاهش فعالـیـــت سیــســتـــم دفـاعـی بدن و آسـیـب پذیری در برابــر بیمـاری ها
❎ایـجاد مشــکـــلــات تنفـسـی و ریوی ماننـــد مشــکــلات ناشــی از مصـرف سیگار و تنبــاکو ولی خطــرنـاکـتــر
❎بــی انـگـیزگــی در زنــدگی و کاهـش علـاقـه
❎فرار از محـــل کار و منزل
❎خنـثــی بودن نسبـــت به مشـــکـلـــات
❎تـزلزل شخــصیـتـــی
❎تغــیـیـــر اندام ها
❎تـــرس شدید
❎دیوانـگـی

فردی که از ماری جوانـا استـــفـــاده می کنـــد برای مدتی به به نقــطـــه ای زل می زنـد. در برخـی با استـــفاده از ماری جوانـا قدرت تمرکز و قدرت ا دراک تقویت شده و توانایــی آنــهــا در یادگـیــری به طرز محــسوسی افــزایـش پیــدا می کند.
تاکنون تمام مضررات و عوارضــی که از ماری جوانـــا ناشـــی می شود شنـاختـــه نشـــده است . ولی بر اســـاس تحـقیـقــات انجـــام شده افــرادی که از ایــن ماده مخدر اســتـــفاده می کننـد به نسبـــت افــراد دیگــر زودتر مریــض شده و آســـیــب پذیــر ترنــد ایـن افراد بیـــشـــتـر از سایـــرین به پزشـــک معالـــجــه می کنــنـــد. اســتفاده از ماری جوانــا خطر ابـــتــلا به بیمـاری های سرطانی را افزایـــش داده و سیـــستــم تنــفــســـی و دفــاعی بدن را متــزلــزل می کنــد. معـــمولا افرادی که از ماری جوانـا استفــاده می کنــنــد به مواد مخـدر دیــگـر و سیگار نیــز آلوده هســتند بدین ترتــیب عوارضـی ناشـی از ایـــن مواد را نمــی توان به صورت کامــل تشخـــیـص داد. ولی محـــقـــقـان به این نتیـجـه رســیــده انــد که خطـــری که از مصـــرف پنـــج نخ ماری جوانا در روز فرد را تهـــدیـــد می کند با مصـرف یک پاکت سیگـــار درروز برابری می کنـد.
اســتفـاده از ماری جوانا فردرا بامشـکلات شدیـد تنـــفــســـی و ریوی مواجه می کنــد. سرفه های فراوان همراه با ترشــح خلــط و عفونت های شدید ریوی از جمــلـــه مشــکـــلاتی می باشنـــد که در اثـر سوء مصـرف ماری جوانـا حاصــل می شوند. درماری جوانا موادی وجود دارد که سرطان زا بوده و احـــتمال بروز سرطــان را افـزایــش می دهــد. اسـتـــفاده کنندگـان ایــن مواد پک های سریـــع و عمـیـقـی از ماری جوانـــا می گیـرنـــد و زمـان طولانی تری دود ناشی از آن را در دهــان و ریــه های خود حبس می کنند و همــیـن امـر آسیب های ناشــی از ماری جوانـا را افــزایـــش می دهــد.
همـــان طور که در بالــا اشـاره شد مصرف ماری جوانـــا سیستم دفـــاعــی بدن را با ضعــف روبرو کرده و قدرت دفـاعـــی بدن را در برابر بیمـــاری ها کاهش می دهـــد. تحـقیـــقـات نشان داده اسـت که اســتـــفـاده از مشتقــات گیاه شاهـدانه گلبول های سفـید را نابود می کنـد. تی اچ سی همـــان ماده موثر و نشئه آوری که در ماری جوانـــا وجود دارد مســـتـــقیـمـــا بر روی سلول های عصـبی تاثـــیـر گذاشـــتـه و بعضــی از قسمت های موجود در مغـز را که مربوط به حافظـه می شود از بین می برد. در برخـی از موارد شدت ایــن تخــریـــب آنقـــدر زیـاداست که باعـث می شود فرد حتـــی اتــفاقـــات چند دقــیــقـــه پیش را نتواند به یاد آورد.
قدرت تمــرکـــز و حافظه هر انـــســـانی با افـزایــش سن کاهش یافـتـه و به مرور زمـــان کمــتر می شود ولی فردی که از مشـــتـــقـات گیاه شاهدانـه اســتـــفــاده می کنــد با هر بار مصـــرف ایـن روند را هشـــت ماه جلو می انـــدازد.
در افـــرادی که به اسـتفاده از ماری جوانا معتــاد هسـتــنـــد در طولانـی مدت عوارض مخــتلفـی ظاهر می شود که از جمله این عوارض می توان به اخـتــلالات ادراکـــی و شناختی، اخــتلـا ل در درک موقیـعـــت زمـانی و مکــانــی، حساسیــت فراوان نســـبـت به صدا، حس عمیقــتـر نسبـــت به اشـــیاء، احســـاس قدرتـــمندی، بی قراری، به هم ریـخــتـگی ذهنـی و بالـا رفــتـــن حس تلقـین پذیری اشـاره کرد.
ایــجـاد توهم و سردرگــمـی از اثــرات بســیار خطـــرنــاک اســتـــفـاده از ماری جوانـا می باشــد. افـرادی که از ماری جوانـــا اسـتـفاده می کنـــند به نســـبـــت افراد دیـــگر عصبــانـــی تر بوده و دارای اختـلالـــات شخــصـیتی فراوانــی می باشنـد.
تحـمل، وابــسـتگـــي و ترک

در افرادی که به ماری جوانا معـتـــاد هسـتـــنـــد یک نوع تحمـل در استــفــاده از ماری جوانا حاصل می گردد. و میـــزان وابــستگی جســمـــی به ماری جوانا بسـیـار کم می باشد. ولی با این حال پس از قطــع ناگـهانـــی تی . اچ . سی نشـانـــه ها و علـائم ترک مواد ماننـــد عصبانـیت، شوریــدگـــی، لاغــری، بی خوابی، لرزش و بالـا رفــتـن دمای بدن دیــده می شود. در برخـــی نیــز عوارضــی مانـند حالــت تهوع، اســتــرس و سرگـــیـــجه دیـــده می شود. در افرادی که مدت زمان طولانـــی به اســـتــفـــاده از ماری جوانا وابستگی داشتـنـــد عوارضی که در اثـــر ترک مواد ناشـی می شود ممــکـن اسـت تا هفتـــه ها به طول بیانجامد.
برخي از کارشــنـاسان عقیده دارنـد که استــفــاده اجـــباری و بی اخـــتــیاری ماری جوانـا از کوکائین، الکــل و موادمـخـــدر دیگـــر به مراتـــب کمتــر است.
همان طور که از عوارض کوتاه مدت و طولانـی مدت بر می آید استفــاده از ماری جوانا بسیــار خطرنــاک بوده و درهـر زمـانی ممکـــن است فرد را با آسیـب های جدی مواجــه کنـــد. افــراد معتاد به ماری جوانا به مرور زمـان حافــظه کوتاه مدت خود را از دست داده و همـــین امـر سبب می شود تا ذهـن آنـهـــا قابلـــیت انـــجـــام فعالـیـت های ذهنی پیچـــیــده را نداشـــتـه باشــد. و از آنجــائیکـــه اســـتفـــاده از ماری جوانا بر روی قدرت درک و سرعــت عمل نیــز تاثـــیـــر منفـــی می گذارد مغــز افراد مصـــرف کنـنـــده قادر به پردازش و تجزیـه و تحـــلـیل کردن اطلاعات نمـــی باشـــد. در ایـــن شرایط است که فرد احـســـاس خنـگـی کرده و مغـزش قفــل می کنـد.
اثرات درمانی :

تی اچ سی دارای خواص درمـانـی مخــتلفـــی می باشد چنـــانــکه بر اساس تحــقیــقات ثابت شده اســـت که اگـر ایـن ماده از طریــق دهــان جذب شود می تواند به درمان بعـــضی بیــمــاری ها مانــند حالت تهوع و اسـتفـراغ کمک کنـد. تی اچ سی به دلیل دارا بودن ماده ای به نام نابــیــلون دارای خاصـــیـــت ضد سرطانـی بوده و اثــرات ایــن دارو بر سرطـــان توسط FDA نیــز به تائید رســـیـده اســـت. همـــچـنـــین از تی اچ سی برای افــزایش وزن و به عنوان داروی اشـــتهـــا آور در بیــماران مبــتــلا به ایــدز اسـتفاده می شود.
دلـــایــل مصـــرف ماری جوانــا :

ماری جوانــا یکی از مواد اعتــیـاد آور می باشــد که مانـنـد مواد مخـــدر دیـگـر ایجـاد وابـســـتـــگی کرده و بعـد از مدتی که از مصـــرف آن بگذرد به نیــاز تبـدیـل شده و فرد دیـــگـــر نمــی تواند آن را کنــتــرل کند. زمانـی که فرد تصـــمیـــم به قطع اسـتـــفاده از ماری جوانا را می گیـرد دچار مشــکـلـاتـــی از قبیل آشفتگـــی، بی انگـیـزگــی، عدم تعادل جسـمـــی، کاهش وزن و بی خوابی می گردد. این عوارض در برخی موارد ترک کردن این ماده مخـدر را با مشکل مواجـه می کنـــنــد. جوانــان و نوجوانان زیادی به سمت اســتــفـاده از ایـن ماده مخـــدر گرایـش پیــدا می کنــنــد. و مهــمـــتـــریــن دلیل آن ارضـای حس کنجکـاوی و اشتـــیاق به عضویت در گروهها مختــلف می باشد. افـــرادی که از الـــکل و سیـــگار اســتفـاده می کنــنــد بیشـــتر از دیـگران به استـــفـــاده از ماری جوانا تمایل دارنـد.

بر اســـاس تجربیـات، فرزنــدانـی که در خانواده آنهـا یک یاچند نفر معتــاد وجود دارد احــتـمال معتـــاد شدنشـان افــزایـــش می یابد. همــچــنین معاشـــرت با دوستـــانـی که از موادمــخدر استـفــاده می کننــد زمینــه ساز اعتــیاد به ماری جوانــا می باشــد. بطور کلی تمــام جنبـــه های محـــیــطــی و اجــتــمـاعـی می تواند در استـــفـــاده از ماری جوانـــا تاثیـر مثبـــت داشــتــه باشـد. مشـــکــلات فردی از قبـــیــل افــسـردگی، خشونت، خشم، ناراحـــتی، کســالت و همـچـنـین افــرادی که مورد سوء اسـتـفاده جنسی قرار گرفتــه انـد بیــشـتر از دیــگران به اسـتـفـــاده از ماری جوانــا گرایش دارند.

عوامل کلی در گرايش به مصرف ماری جوانـــا

☑️ فشار گروه همــســـالان و دوستان ناباب
☑️گــرایـــش فرد در گروههایی که دارای رفتارهـــای پرخطــر هســتند
☑️ـــبـافت نامناســب محـل سکونت
☑️دســـترسـی راحــت به مواد
☑️ـــتوصیـــه و تشویق دوستــان
☑️ـــاعـتمـاد به نفس پائین افراد
☑️ــعدم جسـارت در گفتن نه
☑️ـمـــتزلـزل بودن باورهـــای دیــنـی
☑️ریســک پذیــری بالای فرد
☑️ــعـدم توانــایــی در حل مشــکـــلات
رابــطه ماری جوانـــا و دیـگـر مواد مخدر :

مطالــعــات فراوان حاکــی از آن اســـت که افراد اندکی به استــفــاده از موادمخـد رمبادرت ورزیــده اند بدون ایـنـــکـه ماری جوانــا را استـفاده کرده باشنــد اما افـرادی که به ماری جوانــا اعـــتیـــاد دارند ۱۰۴ مرتبه احـــتـمال اســـتــفــاده از دیـــگـــر مواد مخدر در آنــها افزایـــش پیـــدا می کند.
درمان :

روش های درمان و ترک اعتیـاد در هر فردی متناسـب با شرایـــط او انـتـخــاب می شود. ولی به صورت کلی منظور از درمــان رسیدن به مرحلـــه ای است که فرد دیگـــر به اســـتـــفـاده از مواد مخــدر احســـاس نیاز نکــند. برای درمان فرد معتاد ابـــتـدا دوز مواد مخــدر مصرفـی را کاهش می دهــیـــم زیـرا قطع مصـــرف در اوایـل درمـــان موجب شکــســـت فرد معـــتاد می شود.
تا سالهای گذشـــتـــه راه درمـــان خاصی برای ترک ماری جوانا وجود نداشت و برای درمـان آن از همان روش های عمومی استفـــاده می شد. راه های درمان شامل سم زدایی، رفـــتــار درمـــانـی و عضویت در گروههای خود یاری بود. اما اخـــیرا پزشکان برای درمان ماری جوانــا از روش های مخصوصی استـفــاده کرده و تمـــام تمــرکـز خود را بر روی دوره های مشــاوره و عضویت در گروه های خودیـاری بنا کرده و دراین درمان ماده مخدر را کم کم کاهش می دهـنــد.
نکته آخـــر

ماری جوانـــا با نام های گراس، علف و وید نیـز شنـاخته شده می باشد.
ماری جوانـــا ماده مخـــدری اسـت که فرد را برای پذیـرش مواد مخدر قوی تر آمـــاده می کند.
ماری جوانـا بر خلــاف ایــنکــه ماده مخـدر ضعـــیفــی می باشد ولی خاصـــیـــت توهم زایی دارد.
افــرادی که به اســـتــفـاده از ماری جوانــا اعتــیـــاد پیدا می کننــد به تدریـــج در سبـک زندگـــیشـان تغیــیـراتـی حاصـل شده ، شخـصیت و اهدافـــشــان دسـتـــخوش تغییـرات می شود.
فردی که تصـمـــیم به ترک اســتــفاده از ماری جوانا را می گیرد بعـد از چنـد هفــتـه یا چند ماه به بهبودی نسـبی می رســد.

مسکـــالـــیـــن

مسکالـین یک کاکــتوس کوچک می باشد که بر روی آن هیچ خاری دیـــده نمـی شود ترکـــیـبات اصـــلـــی ایــن کاکتوس مسکــال و مواد توهم زا می باشــد.
این کاکتوس در گذشـته های بسیـار دور توسط بومیــان شمـال مکــزیـــک و جنوب غربی آمریـــکا در مراسم مذهبــی و قبـیلـه ای مورد اسـتفاده قرار می گرفــت.
مسـکــالـین ماده اساســی و اصــلــی ایـن کاکتوس کوچک می باشـد شایان ذکر اسـت که ایـن کاکـتوس ها با نام پیوت نیز معـروف می باشـد که سالـیـــان دراز از آن به عنوان دارویی شفابـخـــش برای درمان دردهـای مختلف استــفــاده شده است. مسکــالیـن از بریــدن تکــه های فوقانـی ایـــن کاکــتوس تهــیـــه می گردد بدیــن ترتـیب که پس از تکـــه تکه کردن ایــن قســـمـت ها آن را خرد کرده و می جوند و یا ایــنکـــه آن را می سابــنـد تا به صورت پودر در بیاید و سپـس آن را داخـــل کپـــسول ریـــخـتــه مصــرف می کنند.
قسمت های فوقانی کاکـتوس که از زمین بیرون آمده و به آن تاج کاکـــتوس می گوینـد به صورت دکـمـه های نامتقــارنــی اســـت که آنها را از ریشه جدا می کنــند و بعـد از آن خشـــک می کنــنـــد. معـمولا ایـــن قســمـــت های دکـــمـه دار را جویده و در آب خیــس می کنـــنــد و مایـــعی که از آن حاصـل می شود ایجـــاد مســـتــی می کنـد.
توهم زایی مســکالین تا ۱۲ ساعـت باقـــی می مانـــد و دوز آن ۳/۰ الـی ۵/۰ می باشد.
مســـکـالیـــن موجود در کاکـــتوس مسکــال برای بومیــان بســیــار با ارزش بود و بعـد از اسـتفــاده کردن از این کاکتوس دچار توهمــات بصــری بسیـــار شدیــد می شدند و گاهــی اوقات نیـز علــائمی از بیـمــاری های روانـــی شدید در آنـــهـا دیده شده اسـت.
کاکتوس سن پدرو چیسـت ؟

کاکتوس دیگـــری با نام سن پدرو که به نام تریکوسروس پاچانوا نیــز معروف می باشــد یک نوع کاکـــتوس خود رو می باشد که در نواحی کوه های آنـد در کشور پرو و در ارتـفــاعـات آمـریـکـــای جنوبی می روید. سن پدرو دارای رشد بســـیـــار سریــعـــی بوده و در برابر تغـیـــیرات جوی بسـیـــار مقاوم می باشد ایــن گیاه سالــانه در حدود ۳۰ سانـــتـی متر رشدکرده و ممـــکــن اســت ارتـفـاع آن تا ۶ متـر نیــز برسـد. رد پای اسـتفــاده این گیــاه در تاریخ به ۳۰۰۰ سال قبــل از میلـــاد مسیح می رســـد از نظــر شکــل ظاهـری دارای ۶ الی ۸ پره در اطــراف خود می باشد.
ایـــن گیــاه نیــز توسط جادوگران پرو و آمـریــکـای شمـــالی در حدود ۲۲۰۰ سال قبـل از میلـاد مسیح در مراســـم آئینی استفــاده شده اســـت . وجود نقـاشی هایـی که بر روی دیواره های غارهای نواحی اطــراف پرو دیـده شده اسـت اســتفــاده از ایــن کاکتوس را در بیـــن اقوم پرو نمــایـش می دهـــد.
این کاکــتوس در کشورهــایـــی ماننــد امـــریــکـا، سوئد، آلـمـــان، نیوزلنـد، نروژ و اســترالـــیا کشت شده و از نظــر قانونی نیــز مشـکلـــی ندارد.
ماده مخـدری که در کاکـــتوس سن پدرو وجود دارد و قدرت توهم زایـــی بسیار بالــایـی دارد مســکـــالـیـن می باشد. بعـد از اسـتــفاده از این کاکـــتوس گیرنـده های سروتونیـن فعـال می شود. ایـن کاکـتوس نیز مانـنـد کاکتوس مسـکال دارای ترکـــیبـــات اصـــلی مسکال که نوعی ماده سمــی است می باشد. تهیـــه این کاکـتوس بســـیـــار راحت بوده و درهــمه جا و حتـــی از طریــق اینـــتـرنت نیــز قابل دسترسی می باشـــد.
این ماده ی توهم زا هرچـنــد مصرف قابــل توجه ی در ایـــران نداشــتــه اســـت امـــا جدیــدا توسط مسافــران از خارج از کشور وارد ایـــران شده اسـت .
این کاکـــتوس از کاکــتوس کوچک هویجـی شکلــی به دست می آیـــد و همان طور که ذکر شد در بیـــابانـهــای مکــزیـــک و آ مریکـــا به صورت خودرو رشد می کنــد و همــچــنـــین از نظر قانونی مشکـــلـــی نداشــته و در بعــضی منـــاطـق ماننــد ایــالات متـــحـــده در جشـن های مذهــبـــی و آئینـی مورداستفاده قرار می گیرد.
برای ایــنـکــه کاکـتوس سن پدرو را اســتفـــاده کننــد ابتدا آن را تکــه تکه کرده و بعـــد از خشک کردن آن را می جوند و سپس می بلعـنــد. یکــی از عوارضــی که بعـــد از خوردن کاکتوس بســیـــار شایع اسـت حالـــت تهوع می باشـد. مســکــالــیــن در بیـــنایـی اخـــتـلال ایجـاد کرده و باعـث توهم دردیــد می گردد. همچـــنین مســـکالـیــن به صورت مصـنوعی نیـــز ساخته می شود و از نظــر ظاهری شبـیه کریستال های نمـــک می باشد.
نیـــمه عمـر مسـکالین درحــدود ۲ ساعت می باشـد و تا ۸ الـی ۹ ساعـــت اثر آن در بدن باقــی می مانـــد ، ایــن ماده سمـی از طریـق روده جذب خون می شود و خطـر مســـمومیــت ناشـی از آن از انواع دیگر توهم زاها بیـشـــتر اســت و از نظــر مرگ اوری ۱۰ تا ۳۰ برابر مقداری اســـت که اســـتـــفاده می شود.
همـان طور که ذکـــر شد مسکالـیــن به صورت مصـنوعی نیز ساختــه می شود و در قالـب کپسول های اکـــستـازی مورد اســتفــاده قرار می گیرد.
عوارض عمومی مســکالـین

☑️ ایـجـــاد خیال بافی با درجـــه های مخــتـلـف در افـــراد
☑️بی قراری
☑️عـــدم تشخــیـــص واقـعیـــت از رویا
☑️ســرگیـجـه
☑️ـتپـــش قلـب
☑️بـــالا رفــتــن فشـار خون
☑️ـــبـالــا رفـــتن دمای بدن
☑️ــنـــاراحتـی های گوارشی
● قدرت اعـــتیـــادآوری:

با توجه به تحــقـــیـــقات انــجام شده قدرت اعــتیاد آوری مسـکـالین ضعــیف می باشـد و موجب وابســتــگی جسـمی و روانـی نیــز نمــی شود. بنـابـرایــن فردی که از مســکـــالـــین اســـتفـــاده می کند به زودی در برابر مقـدار زیـاد ایـن ماده مقـاوم شده و تمـایل به استفـــاده روزانـــه و مستـمـــر در او از بیــن می رود. همچـنین ایـــن گیـاه سمــی باعث ایجاد دردهـای در سیستم گوارشی شده و به همـــیـــن دلـــیـل فرد تمــایـل خود را برای اسـتـفاده از این ماده از دسـت می دهد.
● نحوه مصـرف:

روشهــای گوناگونی برای اسـتـــفاده از مسکـــالــین وجود دارد جوانه های ایـــن کاکــتوس هم به صورت تازه و هم به صورت خشــک قابــل استــفـاده می باشـــد، کپسول هایـــی که از ایــن گیاه به دست می اید خوراکــی بوده و همــچنین به صورت دم کرده ماننــد چای نیـز قابـــل استــفـاده می باشـــد. ایـــن کاکــتوس به روش دود کردنــی نیز اسـتـعمال می شود که برای دود کردن از آن از ماری جوانا استفاده می کنــنـد. و لی بهـــترین روش اســتـــفاده از کاکـــتوس به صورت مایع است .
● اســتفـادهــ‌هــای مجـــاز:

استـفــاده از جوانــه های کاکـتوس به عنوان یک رســـم مذهــبی در بیــن سرخـپوستـــان مکزیکــی بیـــش از ۲۰۰۰ سال پیش رایـج بوده اســت و دارویی شفـابخــش برای درمان انواع زخـــم ها و برونشـیـــت بوده اســـت همــچـنیـن از این دارو برای افــزایـش بینایـــی استـــفـاده شده اسـت .
● تأـــثیــرات موقت:

مسـکالین دارای تاثـــیـــرات موقتـــی از قبـیل ایجـاد تغیـیـــر در درک بینــایـی و شنوایی، ایـــجاد توهم موقت، کاهــش اشــتها، احـســـاس ناخوشایـنــد ذهــنـــی می باشـــد. کاکـتوس می تواند عوارض دیـگری از قبـیـــل تهوع، اســتفراغ، عرق زیـــاد و رعــشـه داشــتـه باشـــد که به دلیـل وجود ماده شیـمــیایی شبـه استــریـــکنـــیـن اســـت.
● تأثیـــرات طولانــی مدت و خطــرات آن:

اثراتـی که در طولانی مدت بر اثــر اســتــفاده از مســـکـالــیــن بروز می کند هنوز به طور کامــل مشـخـص نشـــده اسـت. ایـن دارو خطر ابـــتـلـا به اخلـــالات ذهـنـی را در افــرادی که دارای مشکــلات روحی روانــی هستنــد را افـــزایـش می دهنـد. تحـــقـــیـــقـات نشان داده است که وقتــی فردی از کاکـــتوس اسـتـــفاده می کند مســـکالیـــن موجود در آن در کبد تجمـــع کرده و میـــزان آن در کبـد افزایـش پیدا می کنــد بنابــراین برای کســانی که ناراحتی های کبـــد دارند این ماده سمی بســیار خطـرنـــاک می باشــد بدین ترتیب مســـکـــالـــین بیـــشـتـر بر روی کبـد تاثیـر می گذارد تا مغـــز.
● علــایم مصرف مسـکالــیــن عبـــارتـنـد از:

☑️ بزرگی مردمک چشم
☑️پرحـرفی
☑️ـبـــی قراری
☑️افــزایــش میـــزان عرق
● نشـــانه‌ــهای سوء مصــرف:

از آنـــجـــا که علـــائم مشـــخـصی برای سوء مصرف مسکــالـیـــن یا کاکـــتوس مشــخص نشـده اسـت ولی در افـرادی که از این گیاه سمی اسـتـــفاده می کنــنـد نشانـه هایی مانـند انزواطــلـبـــی، عدم تشـــخـیــص موقعیت مکـــانـــی، حواس پرتی و آشــفتـگـی دیده شده اسـت.
● تداخـــل دارویی:

اســتـفــاده از کاکـتوس به همراه الکـــل بسیار خطــرناک بوده و عوارضی مانند اختــلالات ذهنـی را به دنـبال دارد که ایــن عارضـــه می تواند به عدم تشـخــیص موقعیـت مکــانی و بروز رفتارهای وحشــیانـه به همــراه ترس و اسـتـفـراغ منــجـــر شود.
بنــگ:

یکی دیگــر از مشتــقـات بوته شاهدانـه بنــگ می باشد. این ماده مخــدر از سر شاخــه های گلدار یا میوه دار و خشــک شده شاهدانه به دســت می آید که ممکن است ماده صمـغـی آن گرفته یا نگـرفـــتـه شده باشـــد.
عوارض مصـــرف بنـــگ

🔶 کاهـــش میل جنــســی
🔶زمـــیــنـه ساز اعـــتـیـــاد به مواد مخدر دیـــگــر
🔶جــنون
🔶کـــاهش فعالیت سیســـتــم دفـاعی بدن و آسـیب پذیری در برابر بیـــماری ها
🔶ــاخـــتـلـال در تنفــس
🔶ــاخــتلـال حرکـــتـــی
گراس:

ایــن ماده مخـــدر در زبـــان انــگــلــیســی به معـــنای علـــف بوده و در اصــطــلـــاع همــان بنــگ و ماری جوانا می باشـــد. گراس درحقــیقـت همــان برگ های بوته شاهـــدانــه می باشد که مانـــند علـــف هســـتـــنــد. ایـــن برگ ها جمـــع آوری شده و مانـنـد سیـگــار استـفاده می شوند گاهـــی نیز مصرف خوراکــی داشــته و مانــند چای دم کرده و می نوشند.
چرس:

در واقع حشیـشی اســت که از صمــغ آماده شده ای که در شاخه های گلــدار و میوه دار بوته شاهـــدانـه بالغ وجود دارد تهـــیــه می شود و از مشتـقـات دیــگـــر بوته شاهــدانـــه مرغوبتــر می باشـــد. چرس یکـی از رایــجــترین مواد مخــدردر جهـــان می باشــد. ایـن ماده به صورت پودر نرم و قهوه ای رنـــگـی می باشد که با تنباکو ترکیــب شده و مانند سیــگــار لوله ای شکل است.
چرس به طرق مخـــتـــلــف از قبـیل خمــیرهــای فتـــیــلــه شده، برگ های خشـک شده، ساقه های گیاه و به صورت سیـگاری همـــاره با ماری جوانـا قابـــل اسـتـــفـاده می باشـد. از عرق چرس نیـز به عنوان نوعی ماده مخدر اســـتـفـــاده می کنــنـد. کنـــف (جوت) در واقع یکـی از مشــتقــات چرس بوده و نسبـــت به خود چرس دارای خطر کمـــتری می باشــد. از کنف در ساخـــتـن بوجی و غیره استفاده می کننـــد.
تاریـــخـچــه چرس:

چرس نیز همــانــند انواع مواد مخدر سالــهــا بلــکه قرن هاســـت که مورد اسـتــفــاده قرار گرفتـــه اســـت. چینـی ها از چرس درســـاخــت انواع وسایل طبـــی اسـتـفاده می کردند. در مصر و یونان باســتان از ایـن ماده به عنوان دارویی برای درمان نفخ اســـتــفاده می کردند. همــچـــنیـن در روم از کنف گیـــاه چرس برای ساخت بادبـــان و انواع طنـاب اسـتفـاده می کردنـــد. و بدیـــن ترتیــب این گیـــاه به بریتـانیا راه پیـــدا کرد و درآنـجا نیز رواج یافـت. بعد از بریـــتــانـیا چرس در تمــامـی دنــیـا رواج پیـــدا کرده و درفاصـــلــه سالهـای ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ توسط هواداران گروها های جاز و هیـــپــی مورداســـتــفــاده قرار گرفــت.
علـــی رغم اینــکه چرس ماننـــد مواد مخـدری از قبـیـل هیــروئین و کوکایـــین خطـرنـاک و بحث برانـــگیـز نمــی باشــد ولی بدون تردید می توان بیــان کرد که بیشتـریـــن ماده مخـدری می باشد که در بریــتانـیـــا مورداستـفاده قرار می گیـرد.
اثرات دارویی چرس:

در بریتـــانــیـــا از چرس برای درمـــان بعـــضــی از بیماری ها اسـتــفــاده می شد پزشکــان استفـاده از ایـــن گیــاه را برای درمـــان مشـــکلـات تنفسی، دردهـای عضلـــانــی و بیـمـــاری های دیگر تجویز می کردند. ولی بعــد از مدتـــهـــا ایــن گیـــاه علی رغم محـبــیوبیـت فراوان عوارضی از قبــیـــل مشکـلات ریوی ، تنــفـــســی و اخـتلال در سیـستــم عصبــی مرکـــزی برجـــای گذاشــت که کم کم اســتــفاده از این ماده شفابـــخـش کاهش پیــدا کرد. تا اینکــه در این ۱۹۷۱ میـــلـادی قانونی مبنی بر آزمایش اثرات درمانی و مضــررات چرس وضع گردید و بر طبـــق آن طبـــیــبـــان موظف شدند قبـل از تجویز ایـن دارو در موارد خاص آن را مورد آزمـــایـــش قرار دهنــد.
بر اســاس آزمایـشات انــجــام شده اثـرات دارویی ایـن گیـاه به اثـبات رســیده و مشــخــص شد که ایــن دارو برای کاهش دردهــای ناشــی از بیمـاری هایی مانــنـــد سرطـان و ایدز موثر می باشد ولی استــفـــاده از ایــن دارو حتمـا باید تحت نظـــر پزشــک معـــالج اســتــفـــاده گردد.
آیا مصرف چرس مجـــاز است؟

به دلـیــل اثرات دارویی و خواص درمانــی که ایـــن ماده مخدر داشــت بحـث مجـاز بودن یا نبودنش مدت های مورد بررســـی قرار گرفت. در ایـن میان گروهی به مجاز بودن این ماده مخـدر نظـــر داشـــته و گروه مقـابل استـفــاده از چرس را عامـلــی برای گرایش به سمت مواد مخدر دیگـر می دانســـتند. افـرادی که چرس را مجـــاز می دانــنــد بر کم خطر بودن این ماده نسـبــت به بقیه اکــتفـــا می کنند .
در کشورهـای پیـشرفته روش برخورد با این ماده بســـیـــار متفـاوت است. مثلا بعــضــی از کشورها فروش ایــن مواد را به جوانـان کمـتـر از ۱۸ سال غیر قانونی اعلـــام کرده و تبـلـــیغ و نگـــهـداری هر ماده مخــدر دیگــری را خلـــاف قانون می دانـنـــد. امــا عموما در اغلـب کشورهـا تهــیـــه و نگهداری ایــن ماده مخــدر بر خلــاف قانون اســت .
چرس چه اثری بر روی انــسـان می گذارد؟

اسـتفاده از چرس افــراد را نســـبـــت به مسائل پیـرامون خود بی تفــاوت کرده و گویی نوعی آرامــش روح آنـــهـا را فرا می گیرد درحــالـــیکـه بر روی بعضــی افراد اثر آرام بخشـی نداشته و از لحاظ جســمــانی باعــث افزایــش فشار خون در آنــهـا می شود. اثـراتـــی که چرس از خود بر جای می گذارد به نحوه مصـــرف آن بستگی دارد، هر چنــد که غالـــبا به صورت سگـرت تهــیـــه و اســـتـــفـــاده می شود. گروهی از افــراد این ماده را در پیـپ و قلیان دود می کننـــد. استـفـــاده از چرس به صورت خوراکــی دارای خطـرات بیــشــتــری می باشد. چراکه اثرات ایــن ماده بعــد از ۳۰ دقیــقــه ظاهـــر می شود و فردی که از آن اسـتـــفاده می کند متوجه میــزان ماده ای که مصــرف کرده اســـت نمی شود. ولی وقتی که شخص چرس را دود می کند اثـرات آن پس از چنـد دقیقه نمود می کنـد.
همچـــنـــیــن اســـتـفـــاده از چرس به میــزان زیادی به حالات روحی و روانــی فرد مصـــرف کننـده بســـتگـی دارد. افرادی که از چرس استفــاده می کنند در ابتدای امـر چیــزی زیادی احـساس نمـــی کنــنـــد ولی به مرور زمان به اثـراتـی که اســـتفاده از ایـــن ماده بر روی آنـهــا می گذارد پی خواهـــنـــد برد. به طور کلـی چرس حس های پنجـگانه را تقویت کرده و به همــیـن دلـیل افـــراد از ایــن ماده به میـزان زیـــادی اســـتـــفاده می کننـد این در حالـــی اســـت که گروه دیگر با استـــفاده از این ماده دچار دگـرگونی شخصیـتـــی می شوند.
خطرات:

صرف نظـــر از غیـــر مجاز بودن استـفــاده از چرس، خطـر جدی که از این ماده مخـــدر ناشــی می شود اثــرات سمـی می باشــد که از خود برجای می گذارد. افــرادی که از ایـن ماده مخــدر اســتــفاده می کننـــد تحت تاثـیـر اثرات سمی ایـن گیاه قرار گرفتــه و نمــی توانــند مانـنـد افراد عادی رانــندگـــی کنـند. بعد از مصرف دچار خواب آلودگـــی و گیــجی هســـتنــد و نمــی توانـند بر رانـنـــدگی خود تمــرکـــز کرده و بدیــن ترتیب احـــتــمـال تصـــادف در آنــهـــا بسیـار زیاد اسـت. منـظور از مثال رانـــندگـــی ایـــن است که نمـی توانند ایــن قبیل فعالـیــت هارا به خوبی انـجــام دهــنــد. به علـــاوه ایـن افراد نمـی توانـــنـــد در خیابــان های شلوغ حرکــت کرده و به تنــهــایی از چهار راه عبور کنــند زیرا قدرت تمـــرکز در آنـــهــا بسـیـــار کاهـــش یافتـه اســـت. احـساس گرسنگـی شدیــد یکی دیگر از علـائم استـــفـاده از چرس بوده و در طولانی مدت به رفتاری عادی مبــدل می گردد. با توجه به ایـــنـــکه استـفاده از چرس به شکـــل خوراکـــی احتیـــاج به زمان بیـــشـــتــری دارد تا وارد خون شده و در بدن گردش کند فرد نمــی دانــد که چه میزان از آن را استـفـــاده کرده و تا چه میـزان اثــر ناشـی از آن شدیــد بوده اسـت به همـــیـن دلــیـــل دچار تشـــنگـی شدیدی می شود.
یکـی دیــگـر از اثراتی که از مصـرف چرس ناشـــی می شود احــســاس بیــمـاری می باشــد مخصوصا که چرس هم زمـان با الــکــل مورد اســـتفـــاده قرار گیــرد. سوء ظن یکی دیـــگــر از اثــرات متداول چرس می باشد. افرادی که از چرس استــفــاده می کنـــنـــد احـــساس می کنـــند به یک آرامـش نسبی رسیده اند ایــن در حالــی است که گروهی دیگر معتـقـــدنـد بعد از مصرف ایــن ماده دچـار اضـــطـراب و نگــرانــی می شوند.
مصــرف زیـاد و طولانـــی مدت:

بررسی های فراوان ثابت کرده اســت که استفاده از چرس در طولانـی مدت اثـرات تخریـــبـی فراوانـــی دارد. از نظـر روحی و روانـــی فرد را با مشـــکــلــات فراوانـــی مواجه کرده و به مرور در حافظه و تمرکز شخـــص اخــتـلـــال ایجـاد می کنــد. استــفـاده از چرس از نظر جسمـــانــی فرد را معــتاد کرده و باعـث ایجـــاد حس گرســنگـــی شدیـــد، سسـتـــی و کســلی فراوان می گردد.
چرس باعـث بروز بیـــماری های تنـفـــسی و سرطـان ریـه می گردد به دلـــیل اینـکــه دودی که از آن ناشی می شود از داخـل مجــاری تنـفسی عبور کرده و عوارض شدیدی از خود بر جای می گذارد. دود و بخـــارات ناشی از چرس از خود آن خطــرنـــاک تر اســت به طوری که احــتـمال سرطـان ریــه در اثـــر دود آن هشــت برابـر افـــزایش می یابــد.
علائم استـــفـــاده از چرس

ـ عدم توجه به آراســتـــگی ظاهـر
– قرمـزی چشم ها.
احسـاس گرســـنــگـــی شدیـد
بی حالــی و کســـلــی
سســتی و بی انگیـزگی
کاهـش حافـــظــه
عدم تعـادل رفتـاری
درخواســت پول بیـشـــتـر از معمول
بی علاقگی به مسائل روزمــره
به مشـام رســـیدن بوی عجیـب(چرس دارای بوی خاصــی می باشــد)

افـــرادی که از چرس اسـتــفــاده می کننـد دوستـان خود را به استفــاده از ماده تشویق کرده و همـــسالـــان خودرا به مصـــرف چرس ترغـــیب می کننـد.
چرس در بین انواع موادمخدر دارای بیشترین تعــداد مصــرف کننده می باشـــد. یک بسته از چرس که به شکل جوینـت می باشد در محفـل های دوستـــانه دســت به دســـت می چرخـــد و اگــر فردی آن را رد کند و به استفـــاده از آن تمایـلی نداشـتــه باشــد مشــکــل خواهد بود. در هر حال جسارت نه گفتن به چرس ماننـد نه گفـتن به تمــام مواد مخدر می باشـد. اگــر فردی مایل به اســـتــفـــاده از ایـــن ماده مخدر نیست بایــد جســـارت نه گفـــتـن در برابـــر دوستـــان خود را داشته باشــد و در مقـابل فشـارهــایی که از ناحیـــه دوستــان به او وارد می شود مقـــاومت نشــان دهــد.
ممــکــن اســـت افرادی که به چرس معـتـــاد هسـتـــند سعی کنـند شمـــا را تشویق به اســـتفــاده از ایـن ماده بکنـــنـد و با گفـــتن اینکـه چرس آرام بخــش اســـت و از آن می توان به عنوان داروی شفابــخــش و مســـکن استفــاده کرد. هرچـند که چرس دارای خاصیـت ضد درد میـباشد اما این مطــلب هنوز از نظــر علـــمــی اثبـات نشــده اســـت ولی با فرض تسـکیــن دهـــنــدگـی ایـن ماده باز هم اســـتــفاده از آن برای مصرف کنـنـده مضـــر می باشـد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.