نزدیکی از پشت و مقعد | ضررهای دخول از پشت

نزدیکی و سکس از پشت برای زوجین خطراتی در پیش دارد و اگر دخول از پشت صورت بگیرد باعث آسیب  سلول هایی آنال شده و مقعد نمی تواند مدفوع را با اراده فرد کنترل نموده و مدفوع همیشه خود به خود از مقعد بیرون می آید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نزدیکی از پشت و مقعد | ضررهای دخول از پشت را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در نواحی مقـعــد رشــتـــه های عصبـی زیادی پراکـنـــده شده که ایـن رشـــتـــه های عصـبی بســیـــار بسـیار آســـیب پذیر و حسـاس میـــباشـنـــد و نسبـــت به هر چیــزی که وارد دهـــانـــه مقــعـــد (ANAL) شود سریعـــا واکنـــش نشان میـــدهـنـــد . اینجا مکانـــیـزمی از عمـلکرد داخــلـی بدن شرح داده میشود:
دســـتــگــاه گوارشــی دارای دو نوع اسفــنکـــتر sphincter که یکــی از انــهـــا داخلــی و غیـر ارادیـست و دریچــه ورودی غذا به معده و خروج آن میــباشــد و یکـی دیــگر از ایـــن اسفــنـــکتر ها خارجیـــست که ایـن یکـی ارادیـــسـت وقتی که غذا بلـعیـده می شود , از طریق مری پایین آمـــده و به سمــت معــده می رود . در محـــل ورود و خروج معـــده , عضلـــات حلقوی وجود دارنـــد که به آنـــهـــا اصطـلاحــا “اسفـــنکـــتـــر”( sphincter ) گفـــتــه می شود و به عنوان دریــچــه عمـــل می کنـــنـــد
زمانـــی که شما احساس میــکـــنـــیــد که نیــاز به عمــل خروج مدفوع از دریــچه مقـــعد را داریـد این زمــانـیسـت که اســـفنـکتر داخــلی ۲ باز شده که خب همـــانــطور که گفـــتـه شد غیــر ارادیــسـت امـــا عمـــل باز کردن دریچــه مقعـد ( اسـفـنــکتر خارجـــی) و در کل دفع مدفوع ارادیست و دست شمـــا میباشـد یعـنــی از زمــانــی که احساس کردیــد نیــاز به WC داریــد و خودتون رو نگه میدارید تا به محل منــاسـب برســـید و سپـس به اراده خودتون باعـــث خارج شدن مدفوع می شود ایــن نگه داشــتــن و ایـــن عمــل خارج کردن مدفوع توسط اسفـنـــکــتـر خارجی که ارادیسـت انـجام میـشـــه .

حالا همه این مسائل را مطرح کردم که به ایـــنـــجـــا برسیـــم که رابــطـــه جنـــســـی از راه مقـــعد یا کلا وارد شدن هر شئی در درون مقعــد باعث آسیـــب دیــدگـــی اسفــنـکــتـر خارجی شده و باعـــث میـــشه که درچـه خروجی مقـــعد یا همون آنال به درستی کار خودش رو انجام نده یعـنـی از قدرت ارادی خارج میـــشـــه پس به مرور زمـــان امکــان ارادی خروج مدفوع یا نگـــه داشتـــن خود را از دســت میدهیـــد در این صورت نا خواسته و غیـر ارادی مدفوع از دریچه مقـعد خارج میـشود در ایـــنصورت همـیـشه لکه هایــی از مدفوع در لباس زیـر مشاهده می گردد. که خب مسـلما ایــن برای هیچ آدمـی خوشایند نیـــســـت.
رابــطــه جنـــسی از طریق مقعد و احکـــام شرعــی در مورد آن :

این رابـطه از نظـر شرعـــی کراهت شدید دارد ( در صورت رضایـــت زن مکروه و در صورتـــی که زن راضـــی به انجـــام این رابـطه نبـاشــد انجــام آن حرام اســت تا جایـی که زن میـــتوانــد از همــســر خود شکـایـت کند و همچـــنـیـن تقاضـــای مرد مبـــنـــی بر انـــجـــام رابطـه جنــسـی از راه مقـعـد و قبول نکــردن زن مشمول قانون عدم تمـــکیـن نمــیـــبـــاشد )
مضـــرات پزشکـی سکس از مقـعد:

امــا غیــر از وجه شرعی، بایــد جنــبــه های بهــداشــتــی چنـــین رابــطه جنسـی را نیز در نظــر گرفـــت؛ زیرا از نظر پزشـــکــی احتمــال ابتلاء به بسیاری از عفونت‌ ها و بیـمــاریـــ‌ ها برای زن و مرد و به خصوص زن با رابطـــه جنســی از معـقــد وجود دارد. حلقـــه خروجی جداره مقعد به دلــیـــل ایـــنکــه ماننــد واژن قابلیــت ارتــجاعی و انــعـطاف‌ـپــذیــری لازم برای نزدیـکی و حرکت رفت و برگـــشــتی پنـیـس(آلـــت تنــاسـلی مرد) را ندارد، در نتیجه احتـــمـــال خراش برداشتـن و خون ریـزی آن بسـیـــار بالـــا میـ‌ باشـــد. این خراشـــ‌ها و بریدگــی‌هــا اغلب در بافت و بسیـــار ریز میـــ‌ــبــاشند و معــمولاً با چشـم غیــر مســـلح قابــل دیـــدن نیستـنـد. هم چنـین، نوک آلت تنـاسلــی مردان نیـز به دلـــیــل عدم وجود محیـطـی منـــاسب برای حرکت رفت و برگـــشتـی احتــمال دارد که دچـار خراش در سطـح گردد که این مورد خطــر دریـافت ویروس را در شخـص فاعل هم افـــزایــش میـــ‌ـدهـــد.

اســاســـا ساختـار مقـعـــد برای انــجــام رابـطـه جنسی نمیــ‌ باشـــد و بگونهـــ‌ــای شکل یافــته که برای خروج مدفوع کارایی داشــتــه باشـد نه برای دخول جسم خارجی، در نتیــجه رابـطـه جنسـی مقعدی کامـــلا غیــر طبیـــعــی اسـت؛ عضلــات اســفنــگتــر اطراف مقعـــد که کارکرد آنــهــا بسـتن مجرا می‌ــبـــاشـــد بگونه ای شکـل گرفته‌انـد که در اثر ورود آلـــت و با فشاری که مرد با آلـــت خود بر مقــعد میــ‌ـآورد بنا به طبـیعــت خود منقبـض میـــ‌ـــگــردنـــد تا از ورود جلوگیـری کنــنــد، ایـــن عمل کامـلا غیر ارادی می‌ـباشــد و موجب ایجاد زخــم های بســـیـــار ریز در دیواره داخلـی میــ‌گـردد ( حتی اگر ایــن کار به آرامی صورت گیرد یا از مواد روان کننده استــفــاده شود).
ایــن زخم ها اگــر چه بســـیار ریـز بوده و شایــد هیچـگونه دردی نداشتـــه و با چشــم قابــل مشاهده نباشـــند ولی شاهـراه فوق العاده بزرگـی برای ورود باکتـــریـــ‌ـــهــا و ویروس‌ـــهــای خطرنـــاک (اعـــم از ویروسهـای داخل روده و مدفوع و یا ویروسهــایی که از طریق آلـــت مرد وارد میـ‌ـــشوند) به داخـــل جریــان خون میـ‌ـباشــنـد. ایـن میـــکـروب‌هـــا می‌ـــتواننـــد بیــماری های STD نظـیر بیماری ایدز و انواع عفونت های دســـتگاه گوارشی عفونت های رودهــ‌ ای را ایجــاد کنــند.

بر اسـاس برآورد سازمان جهـــانـــی بهـداشــت روزانه شاهد بروز حدود یک میــلیون مورد از بیـــمـــاریهای آمیــزشی(STDs) در دنیـا هســـتیــم. STD ها میکـــروب‌هایی هستنـد که می‌ــتواننـد پوست، مخاط، واژن (مهبـل)، مقـعـــد (رکـتوم یا راسـت روده)، کبــد، دستگـاه گوارش و حتی چشم ، دهـان و حلـــق را گرفتــار کننــد.

گزارشـ‌ـهـا بیانــگر ایـــن واقـعــیـتـنـد که STD ها خانـمهـــا را بیشــتـر گرفتـار میــ‌ــکـــنــند. طی تحـــقـــیقــات انـجـام شده معلوم گشته که خطـر ابـــتــلـــا به برخی از STD ها نظـیر ویروس HIV ( ایـــدز) از طریق رابـــطه جنــسی مقعـدی بیشــتـــر از رابـــطـه جنســـی مهــبـــلـی (از طریق فرج) میـ‌ـباشـد.
رابـــطــه جنسی معقــدی همچـنیـــن می تواند موجب آسیب های فیـــزیکی ماننـد باد شکـــمـ‌، بواســـیر، شقاق مقعدی، بی اخــتـــیاری مدفوعی و نظـایر آن گردد. در ضمـــن این عمـل علاوه بر مشــکـــلـــات یاد شده میـــتوانـــد موجب پارگــی رکتوم گردد که در ایـــن صورت نیاز به عمــل جراحــی می‌ـبــاشــد.
برخـی عوارض آمـیزش از پشــت با زن عبــارتـنـــد از:

۱/ مهــمــتریـن عارضه ای که آمـیـــزش از طریق مقـعــد برای زن دارد این است که چون لذت حقـیـقــی جنــســی برای زن از طریـــق آمیزش از فرج و مجـرای تناســـلی حاصل میـــ­ـــشود نه از طریــق مقــعـد، بنابــراین زن دچار سردمزاجـــی و بی میـــلـــی جنـسـی شده و در آینده نزدیک خود را موجودی می­ـــیـــابد که وسیله دفـــع شهوت شوهرش شده و خودش نبـــاید از این غریزه خدادادی لذتی ببرد.

۲/ از آنــجا که ساختمــان مقـــعد طوری اسـت که ظرفـــیــت پذیرش آلت مرد را ندارد (بر خلـــاف واژن یا فرج که خاصـــیت ارتـجـاعـــی و لغـــزنده دارد) و هر لحظـــه امـکــان آسیـــب دیـدگی ماهـــیـچه حلقوی (اسفــنــگــتر) دهـــانـه مقعد و حتــی پارگی آن وجود دارد. در نتــیجه زن گرفتار درجــاتــی از بی­ــاختیـاری مدفوع شده و نیـــازمـنــد جراحـی و عوارض بعـــدی میـــ­ـــشود. چون مرد در حال لذت جنـــســـی فقــط به فکـر دفع شهوت خود است و حرکات بدون کنترل او هر لـــحـظه می­ـــتواند به زن آســـیـب فیـــزیــکـی وارد کند.

۳/ مقـــعــد محل ذخــیـره فضولات دسـتــگاه گوارش (مدفوع) است که حاوی میـکروبهای زیـادی اسـت. در اثـر مالـش و دخول آلـــت ایـــن میــکروبهــا میـ­ــتوانـنــد وارد دســتــگاه تنــاسـلی مرد شده، خود او را به عفونتـهای خاصی مبـتـلا سازنـــد. در حالی که مقـــاربت از راه واژن یا فرج چنیـــن عوارضـی به همراه ندارد.

۴/ مخـاط مقعد بســـیار ظریـف و نازک اسیت و احتمــال پارگی و انتــقال ویروس ایـــدز از طریق آن به داخـل خون زیاد اسـت و حتــی یکی از علل شیوع ایدز در غرب از طریـق جنسی، لواط و مقـــاربــت از طریــق مقعـــد اسـت.

۵/ از آنجا که دهــانـه مقـــعـد دارای ماهــیچه­ای حلـقوی اســت، مانند یک کش محکم دور آلت مرد را گرفـتــه و در لحـظــه خروج منی مانـند یک سد عمل میـ­ـکند. و در اثـــر ایــن عمـل احـــتـمال پس زدن منـــی به عقــب و فشــار به کیســه­ های منـی و غده پروستــات و عوارض ناشی از آن خیـــلـی زیــاد است.

۶/ و نـکتــــه آخـــر ایــنکـه از جملـه عوارض مقاربـت از راه مقـــعد ابتــلـــای مرد به زودانـــزالی در آینـده اســت در نتیـــجه نمیـــ­ـتواند آنـگونه که بایـد از همــبــسـتــری با همسرش لذت ببـرد و بنابرایــن دچار سردمـــزاجـی شده و مشـکلات روحی پیدا خواهــد کرد.
زنان قربــانــیان سکس از مقـــعـد

دیواره داخلـی روده بزرگ (بخش داخـــلی مقـعد) خود قابلیت جذب مستقیم مواد و انــتقال مســتــقـیم آن به خون را دارد. بر اســـاس آمـــار، انــتــقال ویروس اچ. آی. وی. از طریـق رابـطه جنـــسی مقــعـــدی، همـچـنان بالاتـرین میـزان درصد خطر انـــنقـال را به خود اخـــتـصـــاص می دهـــد. در بیــن افـراد آلوده از طریق آمــیـــزش جنسی، مردان همجنــسگــرایـی که به رابطـــه جنســی مقعـدی گرایـش دارنــد، بیـشــتــرین قربــانیـان ایـن ویروس را تشکیـــل می دهند.
در صورت آلوده بودن هر یک از شرکـــای جنـسـی، ریسـک انتـقـال ویروس HIV و سایـــر بیــماریـ‌ـهــای آمیـــزشــی که از طریـق خون انــتـقال میـــ‌ـیــابنـــد، در تمــاس جنسی از راه مقـعـــد بسیار بالا میـ‌باشد. در رابـطـــه جنسی از معـــقـــد، مهـــم تریــن خطـری که اشــخــاص را تهدیـد می کند تمــاس خونی مستــقـــیـــم و همچــنیـــن مایعـات درونی بدن با خون شریک جنـســـی میــ‌ـــباشد که در صورت آلوده بودن هر یک از شرکــای جنـــسـی، احتـمـــال سرایــت ویروس HIV به شریک سالم وجود دارد.
حکم قضـائی ، برگه سلـــامـت پزشـــکـی جهــت مشخــص شدن تجـــربـه جنسی مفـعول از طریق نزدیکــی از مقـعـــد و پزشکی قانونی :

سوالـی که مطرح می شود اینسـت که آیا اگـر فردی قبل از ازدواج رابــطه جنسی مقـعدی داشــتـــه باشد مشخص می شود یا خیـــر ؟ پاسخ مثـــبت است و پزشـکی قانونی با بررســی نشانـه ها و علائم مخــصوص میـــتوانـــد پی به این مسئله ببـــرد که ایــا فرد رابــطـه جنــســـی از راه مقـــعد داشتـــه اســـت یا خیـر .

نزدیکی از پشت و مقعد | ضررهای دخول از پشت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.