نزدیکی و رابطه جنسی در دوران حاملگی امکان پذیر است

نزدیکی در دوران حاملگی برای بسیاری از خانم ها ضرر دارد ولی اگر با پزشک معالج خود مشورت نمایید می توانید رابطه جنسی با زن حامله داشته باشید برخی از مردان در دوران حاملگی با خانم ها رابطه جنسی ندارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نزدیکی و رابطه جنسی در دوران حاملگی امکان پذیر است را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آیـا می توانـــیـم در طول بارداری آمیـــزش داشته باشیم؟ معـــمولاً در یک بارداری عادی نزدیكی برای زن باردار سالم و همســـرش ایرادی ندارد. برخـی پزشـــکان آمیزش جنــســی را در 4 هفتـه آخر بارداری ممنوع می کنــنـد، ولی همه پزشـــکـان با این نظر موافق نیــستـنــد. معــمولاً زوجیــن می توانـنـد فعـــالـیــت جنـســـی قبــلی خود را ادامـه دهنــد. الـــبـتــه اگر در معــرض زایمان زودرس باشـیــد یا به تشــخیص پزشـــك خود دچـــار حامــلگی پرخطـــر باشید بهـتـــر است از نزدیكی خودداری نمــایـــید

آیا آمیزش جنــســـی در دوران بارداری به جنیـــن آسیــب می رســاند؟

معمولا زوج ها می خواهــنـــد بدانـند که آیــا فعـــالیت جنــســی به جنــیـن صدمه می رسانـد یا خیـر. آمیـــزش جنسی و انزال، هیـــچ یک در بارداری عادی خطری برای مادر وجنــیــن نخواهد داشت. جنـین در محـــفظـه عضلانـی رحــم و درون یك كیـسـه محـافـظ به نام کیــســـه آمنیوتیک قرار دارد . این كیــسه حاوی مایعـــی به نام مایـع آمـنیوتیــک اســـت كه جنـــیــن را در برابـر ضربـات و صدمات احتـمالی محــافـــظت می كند . به علــاوه یک پوشش مخاطــی ضخـــیم دهــانــه رحـم را می پوشانـد كه مانــع از انتـــقــال عفونت نیـــز می شود.

با ایـن حال اگر هنوز نگرانـــیـد و پرسـشـــی در ایــن باره داریـد، می توانیــد نظـــر پزشـــک خود را در ایـن زمــیــنــه جویا شوید.

آیا میل جنــسی در دوران بارداری تغــیـیر می کنـد؟

عموماً تمایــل جنسـی زنان باردار از یکــی از دو الــگوی زیــر پیروی می کند:

1. کاهـــش میـــل جنـــسی در سه ماهه اول و سوم بارداری و افزایش آن در سه ماهه دوم : طی سه ماهـــه اول ممـکـــن است دچار تهوع و ضعـــف باشــیـــد. طی سه ماهه سوم ممـکـــن اســت افزایش وزن، بزرگ شدن شکم و حساســـیــت سیـنه ها و سایر مشـــکـــلـات باعث شوند کمتـــر میــل به تماس جنســـی داشـته باشیـــد. این حالت طبـــیـعی اســـت. در مورد حس خود با همــسرتـان صحبـــت کنیــد و سعــی کنـــیــد راهی بیــابــید که برای هر دوی شمـا رضــایــت بخـش باشد.

2. بارداری در بعضــی زنـــان باعــث افـزایـــش میـل جنسی می شود. فارغ شدن از نگرانی در مورد احتمــال بارداری به برخی از زنـــان احسـاس رهایی می بخــشد. در برخی موارد، یک زن در دوران بارداری است که برای اولیــن بار به اوج لذت جنسـی می رســـد و یا چنـــد بار اوج لذت را تجربـــه می کنـــد. این موضوع به دلــیل افـزایش فعالــیت هومورنـــی و بیـشـــتـر شدن گردش خون لگن است.

آیـــا بارداری می توانـــد موجب تغـــیـــیر در میـــل جنــسـی همسر شود؟

بلـه! بعـضـــی از مردان خانــم باردار خود را جذابتر از هر وقت دیـــگـــر می بیـــنند و گروهی دیـگـــر از شدت نگـــرانی برای سلـــامت مادر و جنـیـــن تمـــایــلات جنـــسـی خود را سرکوب کرده یا اصـــلــاً آنـرا احســاس نمــی کنــنـد. در هر صورت صحبـت کردن می تواند باعــث شود تا تغــیـــیـــر در رفــتـــارها برای طرف مقـــابل قابــل درک شود.

چه وضعـیــتـــهایی برای یک زوج باردار مناسب و راحــت تر اسـت؟

ممـکن اســـت با پیشـرفـت بارداری متوجه شوید که انـــتخـاب وضعـــیــت های جدید برای آمـیـزش جنــسی ضروری است. ممکـن است شکـــم شمــا باعـث شود انــتخـاب برخــی وضعیت ها برای شما ناراحــت کننـده باشـد. به علاوه، توصیه می شود که از حدود 16 هفـــتگـی ( نزدیك به چار ماهگــی ) از خوابــیدن به پشت ( تاقــبـاز ) خودداری كنیـــد ‏ چرا که در ایـــن حالـت؛ ممــكن اسـت فشار ناشــی از وزن رحـــم بر روی عروق اصـلـــی لگـــن موجب اختـــلال در گردش خون ایـن ناحـیـــه شود. بهتر است برای آمـیــزش جنسـی یا به پهلوی خود بخوابـیــد و یا بالـا قرار گیریــد.

نكـتــه ها :

ممــکــن است چنــدی بعـد از اوج لذت جنســی جنـیـــن شما تکـان بخورد! در این مورد نیز نگـران نباشید چون این افــزایــش تحــرک بدلـیــل افـزایـــش جریان خون ناشـــی از افـــزایش ضربـــان قلــب شمـــاســـت نه بخـاطـــر ایـنـکـــه جنــیـــن احــساس درد می کند یا از آنچـــه روی داده چیــزی فهمیده اســـت.

برخی زنـــان فکــر می کنند که بدلیــل افـــزایـــش اندازه و تغــیـــیرات جسمـانی ناشـــی از بارداری، جذابـــیــت خود را از دسـت داده انـــد. ممـــکن اسـت بعــد از مقــاربـــت احـــسـاس گرفـتـــگــی در شکم یا حســـاس شدن ناراحت کنـنــده در سینـه ها داشــتـــه باشند. در مورد ایـن احــسـاسات خود با همــسرتان صحــبت کنـــید، درک متقابـل و محـــبـــت می توانـد به هر دوی شمـا کمک کند.

چه زمانی بایــد از آمـیزش جنـسـی اجتـناب کرد؟

برخـــی وضعـــیـت ها باید شما را نســـبـت به عدم انــجام آمیــزش آگـــاه سازد. اگر سابقـه زایمان پیـــش از موعد دارید. ممکن اســـت پزشک شمـــا را آمـیـزش جنسی و یا رسـیدن به اوج لذت جنـســی باز دارد. اوج لذت جنــسی باعث انـــقبـاض های خفیـــف رحمـی می شود. مواد شمیــایی موجود در ترشـــحات جنسی مرد ( منــی ) نیز می توانـــنـــد باعـــث تحــریــک انقـبـــاضات رحمـی شوند. بنابرایـــن شایــد بهتـر باشد که همـــســـر یک زن باردار از تخــلیه ترشـحـات جنـسـی خود داخـــل واژن اجتـنـــاب کنــد.

اگـــر سابقـــه سقط خود به خودی داشــته باشــیــد ممـکـــن اســت پزشــک شمـا را از رابطه جنسی و رسـیدن به اوج لذت بر حذر دارد. با ایــن حال هیچ رابطه ای بیــن آمــیـزش جنـسی و سقط خود به خودی پیـــدا نشـــده اسـت.

در صورت وجود موارد زیر از فعــالیـــت جنسی پرهیــز کنید:

جفــت سه راهی ( پایـین واقــع شدن جفـــت در رحــم )؛ نارسایـی دهــانـه رحـــم

سابقه زایــمـانـــهـــای مكـــرر ؛ چندقـــلو بودن حامـــلــگی

آغـــاز پیــش از موعد دردهــای زایــمانــی؛ پاره شدن کیــسـه آب

دیـابـــت و حامــلگـی های پرخــطـر

درد به هنــگام آمـــیـــزش جنــســی

خونریزی و یا ترشح بدون علت از واژن

وجود ضایعـــه بهبود نیـافــتــه هرپـســـی در همـسـر

نزدیکی و رابطه جنسی در دوران حاملگی امکان پذیر است

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.