نشانه های توحید در بین جانداران کوچک جهان

بسیاری از تشنگان اسرار هستی‌ میل‌ دارنـد‌ حـقیقت تـوحید را در اعماق آسمانها کاوش نمایند , آن‌جا که از نظرانداز ما خارج است‌ و بیشتر می بایست با بال و پر ‌و مالامال فـکر و توسط محاسبات علمی آن را سیر کرد , البته‌ از جهتی حق دارند‌ , خدا‌ را در کلیه ‌جا می بایست جـست در اعماق آسمان‌ها , در قعر دریـاها , در فـراز و نشیب کوهها و دره‌ها در لابلای جنگلها , و بالاخره در زوایای روح و جسم انسان می باشد در ادامه جزئیات بیشتر نشانه های توحید در بین جانداران کوچک جهان را در سایت مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن :ما نیز در موقع خویش بار‌ این مهاجرت بدور و دراز ; ولی پرنشاط و روح‌بخش , را خوا هیم بست و برای شعور عظمت و توان مبداء هستی به سراغ سیارات و ثوابت و از آن فراتر کـهکشانها و سحابیها رفته و به سیر آسمان‌ها خوا‌هیم پرداخت اما تصور‌ می‌کنیم‌ چنانچه فعلا رویه را نزدیک کنیم و نظام آفرینش را در نزدیکی خویش , حتی‌در یک گوشهء زیاد کوچک , کاوش کنیم خوبتر است .

صراحت دارد که در دنیا بـالا و عـوالم بی غایت بزرگ‌ , عظمت‌ خیره‌کننده مبداء هستی را خوب تر می توان روئت کرد , اما لطف و توجه و ریزه‌کاری های حیرت‌انگیز را بیشتر در همین عوالم زیاد کوچک می توان تماشا کرد! در حالتی‌که آن نماد بارزی از بزرگی‌ و قدرت‌ سازنده عالم هـستی اسـت , این نیز آرم روشنی بر دانش بی‌پایان وی است و بالاخره هرمورد مصداق واضحی از نظام همگانی عالم وجود است . در مشاجره قبل پاره ای به بررسی و مطالعه کوچکترین‌ جزء‌ تشکیل‌ دهنده‌ دنیا هستی یعنی «اتم» پرداخـتیم . ‌ حـالا نوبت‌ جان داران ذره‌بینی است .

 

یک عالم بزرگ از موجودات کوچک
میگویند گذشته از «پاستور» دانشمند دارای شهرت فرانسوی کسی به اعتقادوباور نمی دانست که دامنه‌ حیات‌ و زندگی‌ تا کجا گسترده است ; همگی خیال و خاطر مـی کردند زنـدگی‌ در‌ هـمین دایره محدودی است که بـا چـشم مـی‌بینیم و جانوران و گیاهانی کوچک و بزرگ در آن چشم می گردد .

اما پاستور به کمک‌ آزمایشها‌ و تجسسات‌ علمی روزنه‌ای به عالم عجیبی که میلیون ها میلیون جاندار در آن‌ معاش مـی‌کنند در بـرابر چـشم محققان گشود و بعد از وی میکروسکپ های نیرومند که اقتدار رویت کرد انـسان را چـند‌ هزار‌ مرتبه‌ زیادتر می نماید به کلی پرده از این دنیا اسرارآمیز برداشت , دنیائی خاموش‌ اما‌ آکنده از کار و جنب‌وجوش که جاندارانی به انواع و حرکات گـوناگون در آن در گـردشند یـک قطره ی آب‌ برای‌ آنها‌ حکم دریاچه‌ای را داراست و ذرات غبار آویزان در اطراف هـواپیماهای غول پیکری‌ برای‌ آنها‌ محسوب می گردد , در یک خانه کوچک که چندین نفر بیشتر نمی‌توانند زنـدگی کـنند میـلیونها از آن‌ها در یک کناره آن سکنی دارند‌ و کسی‌ نیز خبر ندارد!

این موجودات زنده کوچک که‌ به همین‌ مـلاحظه‌ آنـها را «میکرب» می نامند بعضا ضرر – بخش‌ و بعضی‌ سودمندند , اما در صورتی‌که تعجب نکنید تمامی آنـها – بـدون اسـتثناء – برای معاش ما ضرورت‌ داشته‌ و در پرورش و نمو و بقاء ما‌ نقش‌ مؤثری دارند‌ چنانکه‌ شرح‌ آن ـ را خـواهیم دانـست .

اما مدارکی که از‌ هزار‌ سال‌ پیـش یـا بـیشتر در دست ماست به نیکی مدرک می‌دهد که صدها سال پیشین از‌ آنکه‌ پاسـتور مـتولد شود پیشوایان بزرگ فقهی ما به طور واضح از وجود حیوان ها ذره‌بینی مردم‌ را‌ با خبر‌ ساخته‌اند . در کتاب «کافی» که تـقریبا هـزار سـال گذشته توسط یکی اصلی ترین علماءی شیعه ‌«محمد بن یعقوب کلینی» تألیف شـده و از مـهمترین مـدارک حدیث ماست این حدیث‌ به چشم‌ می خورد‌ که هشتمین پیشوای عالم تشیع به یکی یاران خـود «فـتح ابـن یزید جرجانی» میفرماید :
«اینکه‌ می‌بینی‌ به آفریدگار میگوییم «لطیف» برای اینست که عالم است به مخلوقات دقـیق ; آیـا نمی‌بینی آثار‌ صنعت‌ خدا‌ را در گیاهان کوچک و غیرکوچک و حیوان ها ریز مثل پشه و کوچکتر از پشـه و کـوچکتر از آنـها‌ آن‌ حیواناتی‌ که هیچ گاه دیده آنان‌را نمی‌بیند و از فرط کوچکی نر و ماده و نوزاد‌ و بزرگ‌ آنـها از هـم منزه داده نمی شوند؟ این حیوان‌ها فی مابین امواج دریاها و پوست درختان و در بیابانها و دشتها‌ وجود دارند‌!»

باکتریها و ویروس‌ها
جانداران‌ ذره‌بینی‌ را روز جاری به دو جور ی ممتاز تقسیم میکنند : باکتریها و ویـروس‌ها بـاکتریها را با‌ میکروسکپ های‌ معمولی می‌توان روئت کرد و نسبت به ویروسها‌ جثه عظیم و خشنی دارند‌! و به همین‌ عامل در موفق مـحیطها ( آب و هوا‌ و غذاها و تن جانداران ) می توانند معاش نمایند , البته ویروسها را جز با مـیکروسکپهای‌ مـخصوصی‌ بنام «میکروسکپ الکترونی» که اجسام‌ نمی توان‌ دید آن هم تـحت شرائط خاصی و به وسیله رنگ‌آمیزی کردن و استفاده از طرز تابش نور؛ و جز‌ در‌ بدن موجودات زنـده قـادر به تولید مثل‌ نیستند‌.

جائی کـه‌ مـقیاسهای‌ ما‌ از کـار مـی افتد
عـالمی‌ که ما در آن معاش می کنیم در واقع مـیان دو جـهان بی‌نهایت بزرگ ( آسمانها و کواکب‌ ) و بی‌نهایت‌ کوچک ( عالم اتم و موجودات ذره‌بینی ) قرار‌ دارد‌ و البـته‌ مـقیاسهائی‌ که‌ داریم آن نیز به درد‌ همین‌ عـالم می خورد , لذا زمانی گام بـه عالم بـزرگ میگذاریم مراعات میکنیم که مـقیاس‌های مـا آنقدر کوچک و مسخره‌ است‌ که‌ ناچاریم آن را بدور انداخته و مقیاس عظیمی که‌ درخـور‌ آن جهان‌ عظیم‌ بوده‌ باشد انـتخاب کـنیم ( سـال نوری ) .

 

از این ‌طرف هـنگامی کـه پا به عوالم فراوان کوچک مـی‌گذاریم مـی‌بینیم آنقدر مقیاسهای ما بزرگ و طولانی است که چیزی به آن نمی‌گنجد , گشوده ناچار می‌شویم‌ دسـت از آنـها برداشته و مقیاسی که جوابگوی احتیاجات آن عـالم بـاشد به فعالیت بـریم!

مـقیاسی کـه باکتریها را با آن می سنجند واحـد مخصوصی بنام «میکرون» است که یک هزارم میلیمتر 1000؟ 1 طول‌ دارد‌ یعنی در حالتی‌که یک میلیون واحد آن را پهـلوی هـم بچینند نو یک متر می گردد مـطابق ایـن مـقیاس طـول بـاکتریها از چندین دهم مـیکرون تـا یک سری میکرون است و برای سنجش ویروسها‌ مقیاس‌ کوچکتری که برابر با یک هزارم میکرون یعنی 1000000؟1 میلیمتر اسـت بـه فعالیت مـیبرند , میزان ویروسها از 10 تا 100 واحد مزبور میباشد .
مـا شـاء‌ الله‌ از ایـن زاد و ولد!
یـکی از‌ قـسمتهای‌ حیرت‌آور جان داران ذره‌بینی ساخت نظیر تعجب آور آنان است آنان نیز مثل بقیه حیوان ها ایجاد مانند می نمایند اما خیر از رویکرد تخم‌گذاری و حامله شدن , بلکه‌ از‌ رویکرد تقسیم , به‌این ترتیب‌ که‌ هریک از آنـها بعداز نمو کافی به دو نیم شده و هرکدام جاندار مستقلی خواهد شد ; یعنی «مادر» تبدیل به دو «فرزند» و فرزندان نیز تبدیل به چهار «نوه» و نوه‌ها نیز تبدیل‌ به‌ هشت «نتیجه» می‌شوند! و به همین تـرتیب پیـش می‌روند .

از آن جا که همگی ‌چیز این حیوان ها کوچک است دوران نمو و نشر نظیر آن‌ها نیز مضاعف کوتاه است و اکثری از آنان می‌باشند که اگر‌ در‌ شرائط مساعدی‌ قرار گیرند می‌توانند در برهه زمانی نـیم سـاعت ساخت نظیر نمایند , این ساخت نظیر در‌این زمان کوتاه‌ و با اعتنا به این‌که بصورت تصاعدی پیش می رود ( یعنی هر کی شخص به‌ دو‌ فرد‌ تقسیم مـیشود ) سـر از اکانت فوق العاده عجیبی بـیرون مـی آورد بطوری که احتمالا صرفا در زمان سه ‌‌روز‌! زاد و ولد یک میکرب آنقدر بسیار شود که تمام روی کره زمین را به قطر‌ زیادی‌ بپوشاند‌ بطوری که راز سوزنی جا نباشد!

اگـر بـاور ندارید بیائید با نیز حـساب کـنیم : هر شبانه روز‌ 48 نیم ساعت است فرض کنیم یک باکتری در یک محیط مساعد قرار‌ گیرد , در نیم ساعت‌ اول‌ دو برابر , و در نیم ساعت دوم چهار برابر , و در نیم ساعت سوم هشت برابر , و براین اساس در نیم سـاعت دهـم بیش تر از هزار برابر می گردد و در نیمساعت بیستم یک میلیون برابر‌ , و در نیمساعت سی‌ام هزار میلیون برابر و در نیمساعت چهلم یک میلیون میلیون برابر و بالاخره در نیم ساعت انتها 250 میلیون میلیون برابر خواهد شد! .

یعنی اگـر طـول هر بـاکتری را یک میکرون‌ فرض‌ کنیم می‌توانیم ظرفی را که 250 سانتیمتر مکعب ظرفیت دارااست بعد از 24 ساعت با آن مالامال کنیم , گشوده همین اکانت را در 24 سـاعت دوم دنبال می‌کنیم پس از‌ تمام‌ شدن 48 ساعت مراعات می کنیم که باکتریها فضائی را بـیش از 60 کـیلومتر مـکعب لبریز کرده‌اند! گشوده چنانچه همین اکانت را ادامه دهیم بعداز 24 ساعت دیگر حجم‌ آنها‌ از کرهء زمین بیشتر خواهد شد و اگـر ‌ ‌روی زمـین ریخته شوند تمام مرحله آن را به قطر متعددی خواهند پوشانید بطوری که جا برای هـیچ مـوجود دیـگری باقی نماند ; بله یک میکرب‌ در‌ مدت‌ سه روز می‌تواند میدان پهناور‌ زمین‌ را‌ بر کلیه تنگ کند!

البته وحـشت نکنید آن مبدائی که‌این توان ساخت را به‌این حیوان ها داده ( که درصورتی که این‌ قـدرت‌ تولید‌ را نداشتند در قبال عـوامل نـابودکننده ; نسلشان به زودی‌ منقرض‌ می شد! ) آنقدر به آن‌ها عرصه نداده است که پا را از کلیم خویش درازتر نمایند و در دوران کوتاهی صاحب و مالک رقاب‌ روی‌ زمین‌ گردند , چون اولا آنقدر مواد غذائی و شرائط نمو در اختیار‌ آن ها نگذارده و ثـانیا مانع ها متعددی بر راز روش نمو آن‌ها آماده نساخته است که از همگی فراتر اینست‌ که‌ خودشان‌ بیرون می دهند که نمو آنها را متوقف‌ میسازد‌!

یـکی از‌ قـسمتهای‌ حیرت‌آور موجودات زنده ذره‌بینی ساخت نظیر تعجب آور آنان است آنان نیز نظیر بقیه حیوان‌ها ایجاد مانند می نمایند اما خیر از رویه تخم‌گذاری و حامله شدن , بلکه‌ از‌ منش تقسیم , به‌این ترتیب‌ که‌ هر مورد از آنـها بعد از نمو کافی به دو نیم شده و هر مورد جاندار مستقلی خواهد شد ; یعنی «مادر» تبدیل به دو «فرزند» و فرزندان نیز تبدیل به چهار «نوه» و نوه‌ها نیز تبدیل‌ به‌ هشت «نتیجه» می‌شوند! و به همین تـرتیب پیـش می‌روند .

 

درسهای توحیدی
لابد میدانید هر مـوجود زنـده‌ای هر مقدار نیز کوچک باشد معمولا احتیاج به یک سری نصیب دارد‌ :

1 – وسیله تغذیه‌ و جذب مواد غذائی , تا نیروی از دست رفته خویش را تجدید نماید . ‌

2 – وسیله‌ حرکت‌ و حرکت , تا از جائی بجای دیگر برای تامین احـتیاجات حـیاتی برود .

3 – وسیله ساخت مثل‌ , تا‌ با‌ آن نسل خویش را باقی بدارد .

4 – وسیله ادراک مطالب , تا از مطالب لازمی که‌ در‌ محیط می گذرد باخبر شود .

اما ضروری نیست در تمام جان داران این جهات مساوی‌ و یکنواخت‌ بـاشد‌ , بـلکه در پاره‌ای از آنان زیاد ظریف و پیچیده و در بعضا فراوان بی آلایش و مختصر است‌ ; حالا‌ تصور کنید یک مو جود ذره‌بینی که راز تا پای وی یکهزارم میلیمتر ; یعنی‌ یک‌ میکرون‌ , بیشتر نیست چقدر بایستی سـاختمان آن ظـریف و دقـیق و حساب‌شده باشد تا بتواند جـهات مـزبور را‌ بـصورت‌ مضاعف ساده‌ای دارا باشد؟

شکی نیست یک حیوان ذره‌بینی دهن و دندان و معده را‌ با‌ آن‌ تشکیلاتی که در حیوان‌ها بزرگ موجود هست ندارد ; البته برای این که بـتواند از مـواد غـذائی‌ اطراف‌ خود‌ استفاده نماید بدون چاره است با پوسـت خـود ; عمل آنها‌را انجام دهد‌ و بسیار‌ می‌شود که مادهء مخصوصی از خویش بخارج ترشح می نماید تا مواد اطراف را قابل جذب کـند‌ , یـعنی‌ در واقـع اولیه مواد غذائی را هضم کرده و بعد می‌خورد , بعکس حیوانات‌ بزرگ‌! .

جـانداران ذره‌بینی تشکیلات سلسله اعصاب و روان را ندارند‌ ولی‌ در‌ مقابل جریانات محیط خویش کلیدی می باشند و نیز‌ بسیاری‌ از آن ها با وسائل مـخصوصی شـبیه بـه پارو در آب شنا می نمایند .

بدیهی‌ است‌ درین موجودات زنده فوق العاده‌ کوچک‌ شرائط زنـدگی‌ فـوق‌ العاده‌ ظریف است و با کمترین نقص‌ و بی‌نظمی‌ در‌ کمیت و کیفیت مواد ترکیبی و شیوه ساختمان آنان بکلی فـلج مـی شوند و بـه همین دلیل‌ مصداق‌ اتم نظم و اکانت را در آنها‌ بایستی جست .

همان گونه که‌ بد‌ن جـانوران بـزرگ از مـواد و املاح‌ مختلفی‌ تشکیل یافته تن حیوان ها ذره‌بینی نیز از مواد گوناگونی ساخته شده شده‌است , و هـمانطور‌ کـه‌ آنـها از مواد غذائی و آب‌ و هوای‌ زمین‌ استفاده می نمایند اینها‌ نیز‌ از این خوان نعمت‌ گسترده‌ بـه سهم خـود استفاده میبرند ; خلاصه آنچه بقیه افراد دارا‌هستند اینها نیز در‌حد خویش دارند‌ , و با‌ ایـنکه بـا چـشم غیرمسلح اصلا دیده‌ نمی شوند‌ تعدادشان از‌ همه‌ بیشتر‌ است و وظائف سنگین وزن و مهمی‌ بر عهده دارنـد کـه از سایر افراد ساخته نیست .

 

نشانه های توحید در بین جانداران کوچک جهان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.