نشانه های خطرناک طلاق زودهنگام در بین زوجین

طلاق افراد یکی از آسیب های اجتماعی می باشد که تعداد طلاق هایی که در ایران در حال ثبت می باشد هر روز بیشتر می شود پس قل از ازدواج باید همه موارد را در نظر بگیرید تا بیشتر ازدواج موفقی داشته باشید در ادامه جزئیات بیشتر نشانه های خطرناک طلاق زودهنگام در بین زوجین را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: رئیس مرکز توسعــه و پیشـگـیری سازمـــان بهـــزیـستی کشور گفــت: برخی علائم هشــدار دهـــنده هنگــام ازدواج وجود دارد که بی توجهی به آنهـا می توانــد منجـــر به طلـــاق شود.

عباســی در گفـــت و گویی افزود: یکی از این علــائم هشـدار دهنـــده ایـــن اسـت که زوج ها به فاصلـه کوتاهـــی آشـنا می شوند و ازدواج می کنــند.

وی ادامه داد: اگـر افــراد دوره کودکی و نوجوانـی خود را دوره ناشــاد و بد محسوب کنـــنـــد، می تواند از علـائم هشدار دهنده در ازدواج باشــد.

وی خاطـــرنــشــان کرد: همـــچنــین اگر افراد رابطـه ضعـــیــف با والدین یا خواهـــر و برادر خود داشتـــه باشــنـد یا به لحـاظ عاطــفـــی و مالی به خانواده خود وابـــسـته باشند، احـــتمال ازدواج ناموفق افـــزایـــش می یابـد.

رئیس مرکز توسعـه و پیشـــگـــیـــری سازمــان بهزیـــسـتـی کشور اظــهـار داشت: اگر مراسـم ازدواج بدون حضور خانواده و دوستـــان انجام شده باشـــد نیز یکـی از علائم هشـــدار دهنده ای اسـت که می توانـد ازدواج را به سمــت طلــاق سوق دهد.

عبــاسـی ، ازدواج قبـل از 20 سالــگـــی و بارداری در سال اول ازدواج یا دوران عقد و نامـزدی را از دیــگــر علـــائم هشدار دهنـــده ازدواج عنوان کرد و گفت: اگــر پیشیـــنـه زوج ها بطور معـنـاداری از نظر مذهـبـــی ، تحـصیلـی ، طبـقـه اجــتـــمـاعـــی ، قومیت و سن متفاوت باشــد نیز از علـائم هشداردهــنــده ازدواج است.

وی یادآور شد: الــبتـــه تمــام ایــن علائم نســبی اسـت بطورمـثــال ایـنــگونه نیـست که حتمـــا زوجی که از نظـر سنــی خیـلی با هم تفاوت دارند ، ازدواج آنهـا منـجر به شکـست می شود امــا ایــن علائم، ضریـب آسیب ازدواج را بطورمـعنـــاداری ، افزایــش می دهـنـد.

اعتیـاد ، طلاق، فساد اخــلـاقی، حاشیـه نشیـنــی و بی بنــد و باری از آســیـــب های اجتمــاعــی به شمار می روند که در ایـن میان اعتــیـاد نقــش هم افـزایـــی در بروز دیـــگر آسیب ها دارد.

تعداد کل طلـاق‌هـای ثبـــت شده در سال 95 برابـر با 39‌هـزار و 282 مورد بود که نسبت به سال پیـش از آن، بیــش از 22‌درصـد افزایـش داشـــت. در سال 94 طلـاقــ‌هــای ثبـت شده برابر با 30‌هزار و 575 مورد بود. بیـشـــتـــریـــن طلاق‌ــهـــای ثبت شده هم مربوط به شهـرستان تهــران با 26‌هـزار و 381 مورد بود و شهرستـــان‌های شهـــریار و ری با 2440 و 2437 مورد در رده‌ــهـــای بعدی قرار داشتـــنـد. بررســـی مدت زمـان زنـدگــی زوج‌ـــها هنـــگـــام طلاق حاکـی از ایـــن است که در سال گذشتـه 11‌درصد از طلاقــ‌ــهـا در اولین سال زندگــی مشتـرک و 40‌ درصــد دیــگر حداکـثــر تا پنــج سال پس از آغاز زندگـی ثبت شده اســـت.

نشانه های خطرناک طلاق زودهنگام در بین زوجین

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.