نشانه های هفته نهم بارداری

در این هفتـــه میزان هورمون حامـلگـــی به بالاتریــن زمـــان خود میـــ‌رسد . حجـم خون شمـــا همـــچنان در حال افـزایش است و ایـن اتــفــاق در سه ماهـه دوم به حداکــثــر خود می‌ــرســـد و در سه ماه سوم بارداری کاهــش میـ‌یابـــد. شمـــا ممــکن است در این زمان دچـار نفـخ یا باد معـده شوید که این امر هم کامـلاً طبـــیعـــی اســت.

انـــدازه رحـم در این هفــتـــه:

در هفــتـه نهم رحــم در حال رشــد اســـت تا بتوانـد جنـیـــن رو به رشــد شما را در بر بگـیــرد. در واقـــع، اندازه رحــم دو برابـر شده اســـت! هنـــگـــامی که در هفـته نهم بارداری شکـم را لمس می کنـیـــد، احـتـمـــالا در قســـمت پایـیـن شکـــم احسـاس سفـتی می کنــید.
مقدار وزن توصیــه شده در بارداری بر اساس شاخــص توده بدنـــی قبل از بارداری می باشـــد. در بارداری بسیـــاری از مادران با حالـــت تهوع و ناراحتـی های غذایـــی مواجه می شوند. به طور طبــیــعــی، می توانـــیـــد با پزشـــک در مورد هر مشـکــلی در خصوص افزایـــش یا کاهــش وزن صحبت کنیـد.

وضعــیــت جنیـن درهــفته نهم بارداری

استـــخوانـــ‌های او در حال سفت شدن هسـتـــنـــد و به تدریــج غضروف‌ــهــا هم خودی نشـــان خواهــنـد داد. سر جنـیـن از نظر ظاهری شروع به بلوغ بیــشـتری کرده ولی هنوز هم بر روی سینه ‌اش خم اسـت. تکامل چشــمـ‌ـهـــا کامــل نشـده و هر چشم هنوز یک پلک غشـایی اســت. از طریق سونوگرافــی میــتوانــید ببیــنـیــد که بازوها و ساق هایــش را حرکت میدهـــد (8 سوال رایج در سونوگرافـــی حامـــلـگـی).

توصیـه ها درهفـــتـه نهم بارداری

آیـــا میدانـــستید که حامــلگـــی باعـث تغییراتی در چشم میـشود؟ پروژسـترون و احــتــباس مایـع که توسط حاملـگی ایـجــاد میشود میـــتوانـد دیــد شما را تغیـیــر دهد شکـــل چشـــم و خشـکی چشــمتـان را نیز ممـکـن اســت تغـیــیر دهد.
علـــائم طبیعـی درهــفتـه نهــم بارداری
1. افـــزایش ترشحـــات مهبـــلــی:

در این هفــته میزان هورمون حاملگی به بالاتــریـــن زمـــان خود میـ‌ــرسـد و ترشحـات مهبلی کمی افزایش میــ‌ــیــابـــد. برای جلوگیری از عفونت و احــساس راحتــی و رعـــایــت بهــداشت لباس زیر خود را هر روز یک یا دو بار عوض کنـــیــد و با پودر صابون تمـــیز بشوریــد و در جلوی نور خورشـید پهن کنــید تا میـکروب هایــش از بین برود. ترشحـــات واژن در بارداری طبیـــعـــی است و اسـتـــفاده از پدهـای بهــداشتـی راهی مناسب اســت.
2. حســاسـیـت سیـــنــه ها:

نوک سیـپه بزرگ تر و تیره تر می شود. در اطــراف نوک سیـــنــه دانــه های ریزی دیـده می شود که سینـــه را برای تولید شیـــر آماده می کند. به ایـن دانــه ها آسیبی نرسانـــیـــد زیرا برای هدفـــی خاص قرار گرفتـه انـد.
3. نفـخ:

شمــا ممـکـــن است در ایـــن زمـان دچـــار نفــخ یا باد معــده شوید که ایـن امر هم کاملـــاً طبیــعــی است. ترشح هورمون پروژســتـــرون در این زمـان، ماهیـــچــه‌هــا و عضـــلـــات شمــا را شل می‌ـــکند و ایـــن علتی اسـت که باعث کندتر هضــم شدن غذا در بدن شما میــ‌شود و در نتـیـجـــه مشــکـــلـــاتـی نظیـــر باد معـــده و آروغ زدن را افزایش می‌ـدهــد. البــته شلـ‌ــشدن عضــلــات عوارض دیگری مثـــل عفونت و برفـک واژن را هم ایـجــاد می‌کـنــد که با رعایت بهداشـــت از ایـن عارضـه میتوان جلوگیری نمود (نفــخ شکم در دوران بارداری و 14 روش‌ درمـــان آن).
4.برآمدگی رگ ها:

ممـــکـــن است برآمدگـی در رگ های دســت و پا مشـــاهــده کنید. ایــن برآمدگـــی به خاطــر خون اضافه است. ایــن رگ ها در حالــتـی که ایــســـتـــاده یا نشـستـــه هســتیـد از جنـیــن محـــافظـت می کنند. همــچـنیـن از کاهـــش خون در هنـگام زایــمــان جلوگیری می کنـنـد.
5. وزن منــاســـب:

افزایـش وزن بدن بیـشـــتــر به خاطـر چرخـــش آب در بدن است تا وزن جنــیــن. امــا افزایش یا کاهش بیـش از حد وزن مضر اســت. وزن زیاد باعــث سنگیـــنی و بزرگـی جنیـن و مشـــکل زایمـــان می شود و وزن کم باعث می شود فرزندی کوچک داشـتـه باشیـــد. وزن بالـا باعـث افـــزایــش احــتـمـال فشـــار خون بالا، دیابـت و مشکلــات زایمـــان و درد طولانــی زایــمـان می شود (بهـــتـــرین تغذیــه در دوران بارداری). همــچــنیـن هرچـــقـــدر وزن شما بالاتـــر باشد باید پس از زایـمــان وزن بیــشـتـری کم کنیـد.
6. شهوت جنســـی:

برخــی خانــم ها میـل جنــسی خود را از دسـت می دهـــند امـا برخـی دیگــر میـــل جنــسـیشـــان بیـشتـر می شود. اگـر خونریــزی مشــاهده کردید به پزشـک اطـــلـاع دهید. جنـــین از آنچه در واژن اتـــفاق می افتـد کامـــلـا جدا اســـت. اگــرچه انقــباضــات به جنیـــن آســیـبی نمـــی رســانــد امـــا هنگـامــی که بزرگتـــر باشد لگــد میزنـــد.
7. تغـیــیرات مو:

موهای شمــا چرب تر، ضخــیم تر یا نازک تر می شود.
تغـییــرات احـــسـاســـی در هفتـه نهم بارداری
1- احساس ضعف

ممــکــن اســت در ایـــن زمان احســـاس ضعـف کنـــید. ممکــن اســـت هنوز احسـاس خســتگــی و حالت تهوع داشتــه باشـــیـد امـــا در سه ماهـــه آخــر بهتـــر می شوید. ممـــکن اســـت همسر شمــا علـــاقـه ای به بارداری نداشـتــه باشــد- ممـکن اسـت همــسـر شما علـاقـــه ای به بچـه نداشتــه باشد و در طول بارداری به علائم شمـا توجه نکنـد. سعـــی کنـید این بی علاقـگـــی او را تفـسـیر نکنیــد.
2- احـــساس گنــاه

برخـــی خانـــم ها در هفــته نهـم بارداری احــساس گنـــاه می کننــد که نمـــی تواننـــد بر مشـــکلــات روحی غلبــه کننـــد. آنـهـــا میـتـرســـند این احســـاسـات منـــفی بر رشد جنـیـن تاثــیــر منـــفـی بگـــذارد. نگـران نباشـیـــد زیـــرا جنـین در ایـــن مرحلـــه از احســـاسات شمــا آگـاهـی پیدا نمی کند.

3- خســتـــگی

خستگـــی بر جنیـــن تاثیر می گذاردبنابراین سعی کنـید سخت نگــیریـــد و انـــرژی کافـی داشـتـه باشــیـــد.

4- نگـــرانی

نگرانی امری طبـیعی در بارداری است. شما نگران واکنش دیـــگـــران هسـتیـــد.

5- اســـتـــرس

به هیچ شکــلــی استـــرس نداشــتــه باشـــیـــد. اگر ناراحــت هســتید حمـــام بروید موزیـک گوش دهیـــد و سعی کنیــد اسـتراحت کنـــید. توجه کردن به آرامــش خود برای سلـــامـــتـــی روحی و روانی شما لازم است.

هــشـــدارهــا درهـفتـــه نهـم بارداری

1. اگــر خونریزی همــراه با درد داشـــتـید حتـماً به پزشک مراجـــعــه کنـید.
2. اجسام سنــگین را بلـــنــد نکنــید. با سرعــت از پلـه‌ـــها بالا نروید چرا که ممـــکــن اســـت موجب خونریــزی شود. هنگـام بالا رفـــتــن از پلــه آرام ایـن کار را انجام دهـید و بعـــد از بالـا رفــتـن از چند پلـه حتــماً چند دقــیقهـــ‌ـــای اســتراحت کنـید.
3. در هنـگام نشــستـن برای آنکه فشــار زیادی به بدنتـان نیایــد یک زیر پایـی یا صندلـــی قرار دهید تا مشکـلـی پیش نیـایـد.
4. پنیـرها منـبـــع بســـیـــار خوبی از کلسیـــم می باشند. اما از خوردن هر نوع پنـــیـــری پرهـــیز نمـــایـید. بعـضی از انواع پنیــرها دارای باکـتـری خاصی می باشنــد که می تواننــد در خانــم‌هــای باردار باعـــث ایـجاد عفونتی به‌ نام لیستـــریوسیـس شوند.
تغـــذیـــه درهـفته نهم بارداری

بارداری به شمـا ایـــن فرصت را میـــ‌دهد تا با دیـد تازه‌ـای به عادات غذایـی خود نگاه کنـیـد. زیـرا این عادات غذایــی بر شما و نی نی در حال رشدتـــان تاثیــر میـ‌گــذارد. رژیـــم غذایی سالـم شامل مکــمــلــ‌ــهـــای بارداری ماننــد مولتـــی ویتامیـنـ‌هـا اســـت که بایـــد پس از مشورت با پزشک مصـــرف شود. شمـا بایـــد از 3 ماه اول بارداری خود یک رژیــم غذایـی سالــم را آغاز و در طول بارداری آن را ادامـه دهیـــد.
ورزش درهـفـــته نهم بارداری

در زیـر قوانـین ساده ای برای ورزش در حامــلگی آورده شده اســـت:

قبل، حیـن و بعد از ورزش به خوبی آب بنوشیــد.
از هر چیزی که باعــث آسیـــب میــشود دوری کنیـد.
رژیـــم قبــل از حاملـــگی خود را ادامــه دهــید ولی قبـــل از شروع ورزش جدیــد با پزشـــک خود صحبــت کنیــد.
از مواردی که باعث از بیـن رفـــتـــن تعادل و ضربـــه به شکـم میـــشود دوری کنـیــد.

نـکاتـــی برای پدرهـــا در هفته نهم بارداری:

– محــیطــی آرام در اتـاق خواب ایجاد کنید. می توانـــیـد از لامـــپ های کم نورتر استفــاده کنـید.

– ممکـن اســت همـسرتــان تغــییـر حالــاتـــی داشـتــه باشد که شما را آزار دهد. سعی کنیـد با ایـــن حالـات روحی او کنـار بیــایــید.

– سعــی کنــیــد عشق خود را به او نشـــان دهیــد.

– سعی کنیـد نکـات گفـته شده در قسمــت بالـا را در هفته نهـم بارداری رعایــت کنیـد.

نشانه های هفته نهم بارداری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.