نصب فیلتر شکن در موبایل کودکان پیامدهای بدی دارد

کودکان شما در برابر فیلم های مستهجن و غیر اخلاقی حتما واکنش نشان خواهند داد اگر بر روی موبایل کودک خود فیلتر شکن نصب نمایید به دیدن فیلم های پورن و مستهجن خواهند پرداخت که دچار بلوغ زود رس خواهند شد پس شما نباید فیلتر شکن روی موبایل بچه ها نصب نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نصب فیلتر شکن در موبایل کودکان پیامدهای بدی دارد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

نصــب فیـلـــتر شکن در موبایل دانـــش آموزان

به گزارش مجله خبری دانستن : فیــلـــتـــر شکن در موبایل دانــش آموزان , تلـــگرام به عنوان یکی از ابــزارهای اطـلاع رسـانـی در برخـی از مدارس کشور به عنوان راه ارتـــبــاطی برای ارائه پیــام های درسی و یا انضــبــاطـی استـــفـاده می شود.

دانش اموزان نیز با ساختـــن گروه های کلـــاســـی، مطالب درســـی را به اشــتراک می گذارند
.و در برخــی از مدارس نیـز مسئولان از طریق همین کانال ها مطالـب مرتـــبط با دانش آموزان را به آنهـا منــتقل می کننــد.
با فیلـتـر شدن تلگـــرام برخـی مسؤولان مدارس به امیـــد موقتی بودن آن کماکــان اطلــاع رســـانی از همــین روش را در دســتور کار قرار داده انـد
و همــیـــن نکتــه باعــث شده بســیاری از دانـــش اموزان برای اینــکه از ایـن قافــلــه عقب نمــانـــده و در جریان آخریـــن اخبار مدارس خود قرار بگــیرنـــد. روی موبایـــل های خود فیـلـــتـــرشکن نصب کننـــد که ایــن اقـــدام می توانـــد اثـرات مخــربـــی را به دنبــال داشته باشــد.

خطـرات فیلـتر شکن در موبایل دانش آموزان

این سوال را می توان مطـرح کرد آیـا واقــعا زمــانـی که یک پیــام رسان به هر دلــیـلـی در کشور فیلتـــر می شودچه لزومی دارد مدیـران و کارکنـــان مدارس همـچــنـــان اســتـــفاده از ایـن پیام رســـان فیـــلـــتــر شده را برای دانــش آموزان ادامــه داده و آنـهــا را به سمـــت فیـلتـــرشـــکــن سوق دهـند.

نصب فیــلــترشکن در موبایل دانــش آموزان می تواند باعـث دســـتـرســی باز و بدون محـــدودیت آنهـا به فضای ایـــنــتـــرنــت شود و ایــن وضعیـت می توانـد مشــکــلاتی را برای خانواده ها ایجاد کنــد.

برخـی خانواده ها برای دسـتـرســـی فرزنــدان خود به کانال های تلـــگرامـی کلــاس و مدرســه، بر روی گوشی موبایل فرزنــدان خود فیـلتـرشکـن نصب کرده انــد غافــل از ایـــنـکه این اقدام، کودکان را معـرض آسیـــب های مختلـفی قرار می دهـــد.

حتـــی در توسعـــه یافــتــه ترین کشورهـــای دنیـــا هم محدودیـــت هایـــی برای گروه های سنی مختلف به ویژه کودکان وجود دارد.
کودکان معمولا از سواد رسانـــه ای برخوردار نیـستـــنـد و به همـین دلیل به راحتــی فریـــب فریــبـــکاران مخــتــلف و مطالــب نادرسـت و نامـناسب در اینترنــت را خورده
و تحــت تاثیـر محـــتوای منفـــی سایـت هایــی ماننــد سایـــت های پورنوگرافـی، سایت های سوء استفـــاده جنـسی کودکـــان، سایــت های تبـلیـــغ نژادپـــرستی و یا افـراط گرایـی قرار می گیــرنــد.

استـــفـــاده از تکــنولوژی در مدارس یکی از الـزامـات جامـــعه امروز اسـت و کسی نیز منـکــر ایـن موضوع نیــسـت امـا رعـایــت نکــردن برخـــی از مسـائل می توانـد بهـــره برداری از تکــنولوژی را در مسـیـــرغـلط سوق داده و یا باعث بروز آسیب های نا خواسـته برای دانش آموزان شود. پیـشـنـهاد می شود مدیــران مدارس سریـــعـــا روش های اطـــلاع رسانی دیــگری را جایـگــزیـن تلگـرام کنـــند.

دولتــمـــردان بایـد بداننـــد که فیلــتر کردن پیــام رســـان های عمومی و مورد اســتفاده بخـش های مخـتلف مردم به ویژه کودکـــان، و عدم معرفی جایــگزیــن مناســـب باعث می شود
جامـــعه به سمت استفـــاده از فیلترشـکـــن سوق پیـــدا کند و آنها را بیش از پیـش آســیب پذیر می کنـــد.

نصب فیلتر شکن در موبایل کودکان پیامدهای بدی دارد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.