نفرت زنان از برخی از رفتارهای مردان

زنان از رفتارهای بد مردان متنفر می باشند و بسیاری از مردان دست خودشان نیست همچنان به این رفتارها ادامه می دهند ولی مردان در زندگی زناشویی باید توجه نمایند که زنان دوست ندارند با این گونه رفتار مردان در خانه مواجه شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نفرت زنان از برخی از رفتارهای مردان  را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: زنـــان از کدام رفـــتـارهـــای مردان نفرت دارنـد؟ کدام رفتارهـــای یک شوهر برای همسرش نفرت انــگیـــز اســت؟ ایـــن رفـــتــارها چه در دوران نامزدی باشـــند و چه در زندگی مشترک، چه در اتــاق خواب و چه بیــرون از خانه و در میــان عموم، در ایــن مطـلـب چنـد رفــتـار مردان را که زنان از آنهـــا بدشـــان میــ‌آیـــد برایـــ‌ـــتان می‌گوییـــم.

1. انــحـصاری کردن ریموت کنــتـــرل تلویزیون

تمـــاشای تلویزیون با هم می‌ــتوانـــد برای یک زن، بیـنــهایت رومانــتـــیــک یا فوق‌ــالــعــاده آزاردهنده باشد که بســتگــی به ایـن دارد که آقا کنــترل تلویزیون را فقـط در دست خودش بگــیــرد یا در اخــتیار همسـرش هم بگـذارد. انـحــصاری کردن ریــموت کنترل تلویزیون یک عادت مردانه اســت که بیـشتـر زنان از آن بدشـان میـــ‌ــآیـــد. درست همانــطور که زن، گزارشــ‌هـــای ورزشی خسـته کنـــنـده را که ظاهرا هرگـــز تمـــام نمـــی‌ـــشوند یا فیــلــم‌هـای اکـشـن و پُر سروصدا و خشــن را تحـــمــل می‌ـکـند، انـــتظار دارد همـسرش هم با او یک فیــلـم کمـدی – رمانـتیک تمـاشا کند و موهایــش را نوازش کند

2. کامــلــاغیـر رمانـــتیک بودن و ابـــراز نکـردن احـــســـاسـات

یکی از بزرگـ‌ـــتریـن چیـــزهـایـــی که زن را ناراحـــت میـ‌کنـد، یکی از بیـــ‌ــخطرتــرین و حسـاس‌تریــن جنـبـــه‌هـــای یک رابطـــهــ‌ اسـت. وقتــی مرد، رمانتـــیـک بودن را کامـلــا فراموش می‌ــکنـــد و اهمیتـی برایش قائل نیست، همــســرش را به شدت آرزده می‌ــکنـد.

زنـها توقع ندارنـد همـــسرشـــان ماننـد نوجوانـــ‌ـــهـای عاشـــق رفتـــار کنــد امـــا ابراز مکرر عشق و احـــســـاسـات به صورت بوسه، یک آغوش ناگـــهانی و گرم، دادن یک شاخــه گل بدون هیچ منـاســبــتــی و یا تحـــسین زیبایی و ظاهر او، خواسـتهـــ‌ـهای بجــای یک زن هستنـــد.

3. فقــط به وقت نیاز، شنونده‌ــی خوبی بودن

ایـــنکـــه مردها فقط زمــانی یک شنوند‌ــهـ‌ــی خوب و فعـال میــ‌ــشوند که نیاز دارنـــد، مورد نفـــرت خانـمـ‌هاست. وقتی در مکالـــمـــات و گفتــگوها، مرد به طور آشکار موضوعاتی را که دوست دارد بشـــنود جدا میــ‌کنـد و فقـــط در مواقـــعـــی خاص یک شنونده‌ی خوب اســت، زن را میـــ‌رنجـــانـد. مثــلـــا وقتـــی موضوع صحـــبت، تکـنولوژی و اتومبیـل و … اســـت، مرد مکــالمـه‌ــ‌ـای کامـــلــا فعــال و پُــر جنب و جوش دارد و زمانــی که زن صحـــبت از مدل جدیــد موهایـــش می‌ـکـند، مرد در خاموشی مطــلق فرو میــ‌ــرود، برای زن واقـــعـــا ناخوشایــنـد اســـت.

4. درنظر نگـرفــتن شرایـط و احـســـاسات زن در روابط جنـــسی

اگـر مرد بعد از یک روز سخـت و پُــر تنـشی که زن پشت سر گذاشــتـــه از او توقع برقـرار کردن رابطــهـ‌ی جنـســـی داشـــته باشد یا انتـــظار داشــته باشد با وجود بگومگوهای مکرر و فرسوده کنـــندهــ‌ای که با هم دارنـد، زن به رابــطـــهـــ‌ی جنـــسی تمایـل نشـان بدهــد، فکر و وجود او را پُـــر از نفرت و بیـزاری خواهد کرد. زنـــها، زندگـــی جنـسـیـــ‌شان را با زندگی روزمـــرهـــ‌ــی خود ارتبـاط می‌دهــند. تمــایـل جنســـی زن مســـتقـیــما تحـــت تاثــیر اتـــفـــاقـــاتـــی اســـت که در خانــه و محـــل کارش روی می‌ـــدهـد و برای همــیــن انتـظـــار دارد همــســـرش برای برانــگیـختـه کردن او تلـاش کنــد، نه اینـــکــه بدون در نظـر گرفتن شرایــط و پیشنوازی، فقـط نیـــاز خودش را در نظـــر بگـــیــرد.

5. تداوم ارتبـــاط با عشق گذشـتـه

مردی که همچــنـــان با عشق سابـق خود در ارتــباط است همــسرش را از خودش بیزار میـــ‌ـــکـــنــد. یک زن هر چقـدر هم که اعـتماد بنفـــس داشـتــه باشد و در رابطــه‌ـــی خود و همـــسرش احــسـاس امـنـــیت و اطــمیـــنان کنـــد، باز هم نسبـت به عشق گذشتهـــ‌ی شوهرش یا همـســـر سابق او حس حسادت دارد.

آیــا دلــش برای عشق سابـقش تنگ شده؟ آیـــا ممـــکـن اسـت هنوز هم احــســاســـی به او داشتــه باشد؟ آیــا خاطــراتی با او دارد که بهـتر از رابـطهـــ‌ــی کنونی ماســت؟ این سوال‌ها مشـغله‌هــای آزاردهـــندهـــ‌ای هســـتــند که اگــر مرد به ارتـبـاط با همسـر سابـــقش ادامه بدهــد، ذهن زن را تســخیـر خواهـــند کرد و باعث رنــجـش و فرسودگـــی او خواهــنـد شد.

6. چشـم چرانــی کردن

وقتـــی مرد به زنـــان دیگـــر خیره میـــ‌ــشود، زن واقعا دل آزرده میــ‌ـشود، چون در هر حالـــتـــی که باشد، یک توهیـن مستقیم به زن اســت. مردها معمولا ایـن ویژگـــی‌ـشان را تقـصــیر ژنتـیکــ‌ و ذات‌ـشـــان میـــ‌اندازنـــد و این نگاه کردن‌ـــهـا را بیـــ‌منظور و عادی جلوه میـ‌دهـــند، امـــا زنان هم دلیل پشت ایــن رفتار را به خوبی می‌ــدانــند. یک زن برای مردی که در روبرویی با یک زن یا دخـــتر جذاب، چشــمــ‌هایــش را به او نمیـ‌دوزد، احــتــرام و ارزش بســیـار زیـادی قائل است.

7. شلـختـــگــی و بهـم ریـــخـتــن خانه

یکــی از علـــتــ‌ـــهای شایع جروبحـث‌هـــا بیـــن زوج‌ها، شلختـــگــی مرد در خانه اســـت. بی‌ـنظم و شلـختــه بودن مرد، توهیـن مســتـــقیـــم به زن اسـت زیـــرا تلــاشـــ‌هــای او در حفـظ تمیـــزی و نظم خانـــه نادیـده گرفته میـ‌شود.

8. بی‌ـعــلـــاقـــگی نسـبت به کارها و علاقــه منـدیـ‌هـــای زن

وقتی یک خانــم از همـــســـرش می‌خواهـــد برای خریـــدن کفـــش با او همراهــی کند و مرد با بیـ‌ـــحوصلـگی و بیـ‌ــعلـاقـــگـی رو برمـــیـــ‌ـــگـــردانــد، باعـــث دلـــگیـری و رنــجـش زن می‌شود. یک زن دوست دارد درسـت همـانـطور که خودش نسبت به علــاقه مندیـــ‌هـای همسرش اهـــمیت میــ‌ـدهــد، او نیز به فعـــالیتـــ‌ـــهـای مورد علـــاقـــهـــ‌ــی زن، اهـــمــیت بدهد. نادیـده گرفـتــن کارهــای مورد علاقـــهـ‌ـــی زن باعث می‌شود او احــساس کند مورد بی‌عـــدالـــتی قرار گرفـته.

9. افراط در بدنـســازی و انـــدام اغراق آمـــیـــز

مردی که تناسب اندامـــش را حفــظ میــ‌کــنـــد و حتی بعد از ازدواج هم سعـی می‌ـکنـد با ورزش و تغذیهـــ‌ـــی منـــاسب، سالــم و متناسب باشد، واقــعا مورد تحـــسین همســرش قرار میــ‌گیـــرد، چه به طور مرتب باشگـــاه برود و چه در خانــه روی تردمیل ورزش کنــد یا تمــریـنات هوازی در خانــه انجام بدهـد. حتـی این زن می‌توانــد از انـدام متنـــاسـب و عضـلــانـــی همســـرش انگــیــزه بگــیرد و خودش هم وزن ایـده‌آلــش را حفظ کنــد و انــدامـی جذاب داشتـه باشــد.
امــا اگر مرد زیـــاده روی کنــد و از راههــای گوناگون انـدامی مبــالغــه آمــیــز پیـدا کنـــد، ایـن منـــبـع انگـــیـــزه میــ‌تواند به منـبعی از نفرت تبـــدیـــل شود، مگر ایـنکه در زمیـنهــ‌ــی بدنــسازی یا فیتنـــس یک حرفـه‌ـای باشد. یک زن هیچ دلیـــل منـطـــقـی برای صرف هزیـــنـهـ‌ــهـــای سنـــگـیـن جهـــت مکــمــل‌ـهـای ورزشـــی، رژیمـــ‌ـــهای احـــمقــانه و صرف اوقات فراغـــت در باشـگـــاه برای شبـــیـــه یک هیولا شدن نمـی‌ـــبینـــد!

10. غرور بیـــش از حد در رابــطـه

زنــان دوست دارنـــد وقتی با همـــسرشـان هستند او غرورش را کنار بگــذارد زیرا فضای شخــصی زن، جایی برای غرور بیـجای همســرش ندارد. گاهـش مردهــا نمـــیــ‌ـتوانـــند ایــن را درک کنــنــد که نیازی نیــسـت در رفتارشان با زنان، مثـــل زمــانـی که با همکاران و دوستانـ‌ـــشان هســـتـنـــد، آنقدر مردانـه و غرورآمیـــز باشـنــد. یک خانـــم واقـعا دوست دارد غرور متـــعــادل و جذاب همسـرش را ببــیـند امــا اصلا انتــظــار ندارد او در رابطهــ‌ــشان همان انـــدازه مغــرور باشـد که در مقـابل دیــگران است.

11. نفــرت نشـان دادن نسـبـت به مسـائل بهـــداشــتی زنــانه

یک زن دوست دارد همـســـرش نسبت به تمام مسائل بهــداشـــتـــی زنانه‌اش مانــند سیـــکــل ماهــیـــانـه، پذیـرا باشد. بیــشتــر مردهـا معمولا نســـبت به هر چیزی که مربوط به ایـــنــجور مسائل می‌‌شود کامـــلا خود را کنار میـــ‌کشنـــد. یک زن وقتی که همــســـرش صورت خود را اصلاح میـــ‌ــکـــنـد، چنـــدشـــش نمــیـــ‌شود و بد نگـــاه نمیـــ‌ــکـــنـــد، پس چرا وقتی یک زن پاهـــایـــش را شِـیو میـ‌کـند، همـسرش بایـــد چهـــره در هم بکـشـد و برایــش ناخوشایــنــد باشـــد؟!

12. تمام روز تعطـیــل را روی کاناپه لم دادن

روزهــای تعـــطیل به خودی خود اکـثـــرا خســتـه کننده هسـتـنــد. وقتـــی مرد در ایــن روزهـــا فقــط روی کانـاپه لم می‌ــدهد و تلویزیون تماشـــا می‌ــکند و گِـــیم بازی می‌ـکـــنــد و خوراکــی می‌ـخورد، برای زن اصلا خوشایــنــد نیســت. زنهـــا دوست دارند همســرشان بتواند یک تعـادل منــاســب بین اســتراحت و انجـــام کارهـــای مفـرح در روزهـای آخر هفـته برقـــرار کند.

13. آروغ زدن و …

وقتـــی یک مرد در حضور همــسرش با صدای بلــنــد آروغ میـ‌زند یا صداهــایـــی اینچـنـــیــنی ایـــجـــاد میـ‌کـــنــد، همســـرش را واقعــا بیـزار میـ‌کند، چون این یک رفـــتار نابــهنجار و نخــراشیده است! احـــسـاس صمیـمـــیـــت و راحتـــی نبـــاید مورد سوء اســتفاده قرار بگـــیـرد. یک زوج که مدتــهاست با هم هسـتنـد ممکـن اســـت یک یا نهایــتا دو بار طی سالــها چنیـــن چیــزی برایــ‌‌ـــشان پیش بیاید، امـــا واقــعــا فقط همـین یک یا دو بار باید باشد!

14. مقـــایســـه کردن همسر با این دو نفـر: مادر و عشــق گذشـــته

مردی که همـــســـر خود را با مادرش یا با عشق گذشــتهـ‌ـاش مقایـسه میــ‌ـکنـــد باعث می‌ـــشود همــســرش احســاس بیـ‌ـارزش بودن بکند. مقایســـه کردن، احسـاس حقـارت به زن میــ‌دهد و فکر میـــ‌ـــکند مهـــمـــتـریـن زن در زندگی همســـرش نیســـت. ایــن اتـــفــاق در بیـشــتر موارد زمانـــی روی می‌ـدهـد که مرد دست پخت همسـرش را با دست پخت مادرش و یا عادت یا رفتاری از همـــســرش را با ویژگـی‌هـای عشــق گذشـــتهــ‌اش مقایـسه میــ‌کنـد. بیــشـتر این مقـایــســـه‌ها ممـکن اســت بدون منـــظور باشنـــد یا به علـت عصـبانیت گفتـــه شوند امـا در هر صورت آسـیبــی که به زن وارد می‌ـــکنـند جدی است.

15. توجه وسواس گونه به اتومبـــیل و …

مردها ممکـــن است تمـــایــل و علـــاقــه‌شـــان به اتومبیـــل و موبایل و … تا حدی باشـــد که یک سرگـمـــی تبـدیل به وسواسی اعصـــاب خردکن شود و زندگی را تحـــت تاثیــر قرار دهـد. مثلــا مردی که عادت کرده مدام با موتورسیکلــتش ور برود ممــکن اســت هر ثانــیه از وقت آزادش را در گاراژ سپری کنـد! این سرگرمـی افـــراطی او میــ‌توانـد صدها یا هزارها دلــار را هدر بدهـــد و همسـرش هم از ایـنــکـــه ببـــینـــد رابـطهـــ‌ـــشــان همـیــشه در درجـه‌ی دوم اهمیت قرار دارد متـــنـفر اســـت.

نفرت زنان از برخی از رفتارهای مردان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.