عکس لو رفته نفیسه روشن در کنسرت خارجی لئو و سیلویا

نفیسه روشن به تازگی عکس بسیار زیبایی را از خود در فضای مجازی منتشر نموده است او لباس سرخپوستی برتن دارد و در کنسرت لئو و سیلویا  با خواننده های این کنسرت عکس های خفنی را در فضای مجازی منتشر نموده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس لو رفته نفیسه روشن در کنسرت خارجی لئو و سیلویا را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تیــپ سرخـــپوستــی نفــیسه روشن بازیـــگـر ایرانــی در کنـسرت خارجی لئو و سیــلویا را مشاهده می کنید.


نفیســه روشن در کنـســـرت

بیشتر بدانـــید:طلاق «نفـیـــسه روشن» از همسرش واقـعـــیت دارد؟

نفـیـسه روشن بازیــگر سیــنما و تلویزیون در گفـتگوی اخــتصاصـــی، شایــعه جدایی از همــســـرش را تکذیــب کرد و گفت: بزودی از طریــق مراجـع ذیصــلــاح قانونی این موضوع را به جد پیــگــیـــری خواهـــم کرد.نفیسه روشن بازیــگـر سیـنمـا و تلویزیون متولد ۱۳ اردیـــبـــهشت ۱۳۶۱ در تهران می باشد و ۳۵ سال سن دارد. وی دارای مدرک کارشنـــاسـی فقــه و حقوق از دانشگــاه آزاد می باشد.


نفـــیـسـه روشن و همـســـرش

بیشتر بدانید:بخشی از گفــتگو با نفیســـه روشن

نفـیسه روشن بازیـــگر جوان و فعالی اســـت که بازی او در فیلـــمــ‌ـــهــای سینــمــایـی «چک»،«انـــسانـــ‌ها» و سریـــال‌هـای «زمـــانـی برای عاشقی»، «پنج کیــلومتر تا بهــشت»، «دارا و ندار»، «اغمـا» و… به یادماندنــی اســت.

یک نکـــتـه مهم دربـاره کاراکتــر شمــا در فیــلم «زیــر سقــف دودی»، هماهنــگـــی و تنـاسبـبازی شمــا با ویژگــیــ‌های فیزیکـی و روانــی نقـــش (آرایـشـگـر) اســت؛ طوری‌ــکــه حس میـــ‌ـشود این نقــش با وجود کوتاهــی‌اش از اول برای شمـــا نوشتـــه شده. شما انتـــخـــاب چندم پوران درخـشـــنده برای ایــن نقش بودیــد و آیــا برای نقش دیگـری در همــین فیـــلـم پیشـــنهاد داشــتـیـد؟

در ابتدا نقـــش دیگــری در این فیلـــم برای من در نظر گرفـــتــه شده بود، امــا در نهـــایـت آن نقـــش حذف شدو وقتی خانـم درخــشنـــده با من تمـــاس گرفـــتـنـــد و گفـتـنـد نقشـــ‌ات حذف شده، من گفــتـــم انــ‌ـــشـاءالـــلـــه پروژه بعدیبـا هم همــکـــاری می‌کـنـــیــم تا ایـنـ‌ـــکــه دوباره ایـــشان با من تمـــاس گرفــته و گفــتــنـد نقــش دیـگـــری را در ایـن فیـلـم نوشتــم و با وجود ایـنـ‌کــه میـ‌ـــدانــم برای تو کوتاه است، امــا انــتــخاب با خودت است که آن را بازی کنی یا نه. من به قدری شخصـــیـت خود خانـــم درخــشـنده و کارهـــایــشـــان را دوست داشـــتـم که اصــلا کمـــیــت نقـــش به چشمـم نیامد و با کمال میــل نقـش را پذیرفتـــم.ایـن نقـــش با وجود کوتاهیـ‌ـاش، امـــا برای من پر از تفاوت با کارهـــای سابقم بود.

تفاوت از چه لحـــاظ؟

هم از لحاظ کاراکـــتــر و هم از لحاظ لبـــاس و گریم. البتـــه جدای از این تفـــاوت من همیـشه دوست داشـــتمبا خانم درخشـنده کار کنـــم و لذت کنار ایـــشـــان بودن را بچشــم.
نفیسه روشن در نقــش یک آرایشـگـر

بازی در نقش یک آرایــشگـــر شوخ و شنگ برای ایـن نبود که میـ‌ـــخواسـتید از زیر سایـه نقـشـ‌ـــهای آرامــکــه به نوعی در آن کلیــشـــه شدیـــد، دربـــیـایـیـــد، به این خاطـــر که شاید احسـاس میـــ‌ـــکـردید توانایی‌ـــهـای دیـــگـــری هم داریـد که تا به حال نادیده گرفـــتــه شده؟

بلـــه، کامــلــا. من از سال ۸۲ بازیـــگری را با سریـــال «روزهـــای به یاد مانــدنی» با نقـش یک دخـــتـــر جنوبیو سوارکـــار بازی کردم و بعد هم نقـــش‌ــهای متفــاوتی را کار کردم، اما از یک جایـی به بعــد نقش‌ـــهایــمن همه شبیـه به هم شدنـد تا رسیـد به جایـی که خودم از این‌همه تکرار خستــه شدم. من حتی سال گذشته به خاطر همیــن تکـراری بودن دو نقـــش پیـــشـنــهادی در تلویزیون را نپذیــرفــتــم. من بیـ‌ـــرودربــایستی میــ‌ــگویم که ۱۰ سال پیش بعـــد از سریـــال «اغمـــا» باید با حســاسیــت و وسواس بیــشــتـــری کار انـــتـخاب می‌ــکـردم، امــا در دل مردم جا گرفــتـن و علاقــه به مردم باعث شد که من خیـــلی راهــ‌ــهـــا را اشتبـــاه بروم و انتـخــابــ‌هـــای اشتـباهی داشــتـه باشـــم.

برگردیـــم به «زیر سقــف دودی»، زمانـیـــ‌کـــه قرار بازی گذاشتیـــد با اتـــکـا به فیـــلمنامــه چند درصـد از ایـن شخـصـــیــت را شناختید؟

خانم درخــشــنده خودشـان توضیــحــاتــی درباره ایــن کاراکتـــر به من دادنـــد، امــا خود من هم تحـقیـــقاتمحیطــی و میــدانی راجع به ایـــن حرفه (آرایــشــگری) و فضایـــی که در آن کار می‌ــکـــنند، داشـتم.چون اصولا خودم هم به فضـاهای شادی که با رنگ سر و کار دارند علاقــه دارم و در ایـــن‌ـــطور جاها حالــم خوب میـــ‌ـــشود.تحـــقـیــقــات و اطـلـاعـاتی که خودم انــجــام داده بودم باعـث شد بعــضـی از دیــالوگ‌ها را با لحن و شیوه خاصـــ‌ــتری بگویمو در نهایـت چکیده دیده‌ـهـــای خودم همـــراه با توضیــحات کامـل خانــم درخشــنده را شمـــا در تصویر دیـدیــد.
گفـتـــگو با نفیســـه روشن

پس چنـین شخصیتــ‌ـهـــایی برای شما نمود بیــرونی داشــتـــند؟

بلـــه، تا حدودی داشــت. الــبتـــه با کمال احتـرام به جایـگــاه عزیــزان چهره‌ـپـرداز و هنــرمـــنــد.

تعـــریـــف خودتـان از کاراکتـــری که بازی کردیــد چیست؟

بر خلاف تصور بعضی‌ها، این دختـــر آرایشـــگـــر اصـلا بی‌ـــقــید و بنـد و صریـح‌ــاللـهـــجـــه نیـسـت.به نظـرم شوخ طبــعی و شادی ویژگی تفکیکـ‌نــاپــذیـــر تمـام کســـانــی اســت که در چنــیــن محــیـــطیکار میــ‌ـــکنــنـد و ایــن دختـر هم از ایـــن قاعـــده مستثـنـــی نبود. ایـن دخــتر آرایشـــگـــر در مقابل خانـــم میــانــســالی(با بازی مریــلا زارعـــی) قرار میــ‌گـــیرد که در جریـــان زندگی خودش را کاملا فراموش کردهو به قول خودش از بعد از ازدواجش تا به حال موهایـــش را رنـگ نکرده! او در جهــت دلداری این زن دیـالوگ‌ـــهـای تنــد و تیـــزی به زبـان می‌آورد که ایـن زن احساس پیـری و شکـــستـــگی نکند. در واقـع میـ‌ـخواهـــد حال آن خانم میانســـال را خوب کنــد.
نقــش نفیــسه روشن در زیـــر سقـف دودی

اتـــفاقــا بده بســتان میـان شما و خانـم زارعی خیـلی جذاب و در واقع از برگـ‌ــهـــای برنــده فیلـم اســت. ایـنها چطور شکــل گرفـــت؟

من دورادور خواهر ایـــشان، ملیــکــا زارعـی را میــ‌ـــشناخـتـــم و پیـــگـیر کارهــای خود خانم زارعیـــهـــم بودم. خانـــم زارعـــی بشدت زن صبور و نازنیـنی هستنـــد. من بارها و بارهــا با پارتنـرهـــایـــیــکار کردم که دســت به هر کار می‌زنـــند که بازی خودشان بیـشتر به چشم آیــد و بازی پارتنرشـــان دیــده نشود، امـــا خانـــم زارعی اصـلــا ایــنـ‌طور نبود. همیـــشــه معتــقـدم که هر کسی نان دلــش را میــ‌خورد و خانـم زارعـیـاز همـــیــن افـــراد هستـــند. واقـعـــا سیمــرغـ‌هــایـی که گرفتـــنـد و درخــشــشـــ‌شـان در سیـــنــما لیاقتـــ‌ــشـان استو جایـگـــاهـــی که خداوند به ایــشـان داده به خاطـــر دل پاک‌شــان اسـت. ایشان هر نکـتـــه‌ـای که کار من را بهـتر می‌کـــرد به من میــ‌گـفـت و من واقعـــا از ایشـان ممـنونم.

اگـر کمی از شخصیـتی که در «زیر سقف دودی» بازی کردید فاصلـه بگیــرید، فکر می‌ـــکـــنید ایــن شخـــصیت و ایـن مجــموعه چه جایگاهـی در کارنامـــه کاری‌ــتان دارد؟

جایــگــاهی خیلـی بالــا. من همــانــ‌ــطور که با شهـامـت میـ‌ـگویم بعـــضـــی کارها را اشتبــاها پذیـــرفـــتم، همــانـ‌طور هم با شهامـــت می‌ــگویم بازی در «زیـــر سقف دودی» نمـره درخـــشانی در کارنـــامه من دارد.برای من اندازه نقش مهـــم نیـست، تاثــیرگـــذاری نقش است که مهــم اســـت. مثالــم هم در این مورد بازی کوتاه خانـــم رویا نونهـــالی در فیــلمـــی بود که فقـط به خاطر نگاهـشان سیـــمرغ گرفتند. ایـــن برای من الـــگو اسـت که در یکـــ‌ـســـری کارها کیــفیت مهــم اسـت، نه کمـــیت.

عکس لو رفته نفیسه روشن در کنسرت خارجی لئو و سیلویا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.