نورپردازی مدرن و اصولی در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی خانه را می توانید با نور پردازی بسیار مناسب زیبا و مدرن نمایید شما از ایده های طراحی دکوراسیون های داخلی استفاده نمایید تا دکوراسیون خانه خود را زیباتر نمایید دکوراسیون داخلی باید اصولی چیدمان شود و نورپردازی هم نقش عمدی در زیباتر شدن دکوراسیون دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نورپردازی مدرن و اصولی در دکوراسیون داخلی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : برای بسـیاری از ما، طراحـــی و تعبـــیه نور مناســـب در فضـــاهای داخـلــی و محـیط خانــه، مسئله ای خارج از اولویت اســـت و معـــمولا پس از چیـــدمان وسایل به فکــر تهـیه منـــابع نوری مورد نیــاز می افتــیـم. این موضوع اغــلب در زمان هایی نمود پیدا می کند که به نورپــردازی اتاق های خانــه به دید کاربـردی بنگــریم و از جنـبه های دکوراتـــیو و تزئینی نور به عنوان عنـــصــری که در زیـــبـایـی محــیط دخیـــل اسـت غافــل شویم. امـــا باید بدانیــم که اگــر نورپـردازی محیــط به درســتــی انجـــام شود و تعـبیــه نور منــاسب به شکلـــی کامـــلا طراحـــی شده در فضای داخلـــی مورد توجه قرار گیرد، می تواند دکوراسیون شما را وارد سطـحی جدیـد نمـــاید و به طور چشـمــگیـری آن را ارتقا بخـشد.

تمـام نکاتی که به شکــل کامـــلا پایه ای برای تعبــیــه نور منـاسب در دکوراســیون اتــاق های خانـه نیاز داریـد، در این مطـــلـب گردآوری شده اســـت که می توانـیـد در ادامـه مطالــعه کنـــید. سعــی کنـــیـد این نکـــات را با جزئیات ذکـــر شده، به خاطر بســـپاریـد و در اولیـــن اقـدامی که برای طراحی دکوراسیون منزل یا تغیــیـر آن انـــجـــام خواهیــد داد، آنهــا را مدنــظــر قرار دهــید.

انـتـــخاب های خودتان را بشـنـــاسید

یکی از اشـتبــاهاتــی که معــمولا افـــراد در تعـــبـــیـه نور لازم برای دکوراســیون اتاق های خانه مرتــکــب می شوند، به کارگـیــری یک نوع منــبع نوری برای روشن کردن فضای اتــاق است. به عنوان مثــال اغــلـب از چراغ های سقـفـــی برای تامـیـن نور اتاق ها اسـتفـاده می کنیــم و این نوع نور را برای روشن نمودن محیــط کافی می دانــیم. یکـی از مهـم تریـــن نکـــاتی که طراحان حرفـه ای دکوراسیون مورد توجه قرار می دهند، اسـتـــفـاده از منابع نوری مخـــتلــف در نورپردازی اتاق ها است. مطـمئن باشید یک نوع نور نمـــی تواند به تنــهـایی در فضای داخــلی خانــه زیـبایی ایـجـاد کند. در حقــیقت بهـــتـریــن روش نورپردازی اســـتـفــاده از لایــه های مخـتـلف نوری در فضا اســـت. سه نوع نور داخلی متفاوت را می توان در دکوراســـیون داخـــلی اتــاق های خانه مورد توجه قرار داد که بهـتــر اســت به طور معـــمول در هر اتـاق از هر سه نوع آنـهـــا اســتـفــاده شود. این سه منـبـع نوری شامل موراد زیــر هســـتنـد:

نور سراســـری اتــاق: این نوع نور که به عنوان نور عمومی هم شناختـه می شود، شامـل قوی تریـن منبع نوری اسـت که به طور عمـــده بتوانـد بخش وسیـعـی از اتاق را روشن کند و با اســتفاده از آن بتوانیـد به راحتــی درمـحـیـــط فعـالـــیت داشـته باشید. این نوع نور اغــلــب به وسیله لوستر ها، چراغ های دیواری و منــابـــع نوری تعبیــه شده در سقف تامـــین می شود.

نور متمـــرکز: ایـن نوع نورها به منظور ایجــاد تمرکــز در بعـــضی از بخش های خاص دکوراسیون و بویژه در نقـــاط کانونی اتاق کاربـرد دارنـــد. به عنوان مثـال از جمـــلــه ایـن بخش های خاص می توان به تابلوهای هنـــری که روی دیوارهـــای اتـــاق نصــب شده اند اشاره کرد. برخـــی از چراغ های دیواری، نورهـــای جهـت دار و چراغ های دارای تنظیـم کنــنـده شدت نور، انواعـــی از ایـن دســته منـــابـع نوری هســـتند که در بستــه به شرایـط دکوراســیون می توانـــنــد مورد اســفـاده قرار گیـــرنـــد

نور کاربـردی: چنانــچـــه از نام این نوع نورهـا برمــی آیـــد، برای انجام برخی از کارها و به منظور کاربـردهــای خاص به کار برده می شوند. ایـــن نوع منـــابـع نوری می تواننـــد شامل چراغ های رومیـزی که برای کار و مطالــعــه مورد استفـــاده قرار می گیـــرند، و برخــی چراغ های سقــفــی باشــنـد که معمولا در ارتفـاع پایـــین نصب می شوند و عموما در آشـــپـزخـــانـه ها کاربـــرد دارند.

نورپـــردازی را با توجه به کاربردهــای اتاق طراحی کنـــیـد

حال که با انواع لایــه های مخـــتـــلــف نوری آشنا شدیــد و موارد کاربـرد هر کدام از آنـــها را می شنـــاســـیـــد، وقت آن رسیــده است که بفــهــمیـــد ایــن منـابع نوری را در کجـا و به چه صورت مورد اسـتفـاده قرار دهیـد و در کدام اتـــاق ها از آنــهـا بهـره گیـریـد. علیـرغم ایـــنـکه چنیـــن تصمیـم گیـــری می توانـــد امــری کامـــلــا شخصـــی باشـد، اما اســـتانـداردها و چهـــارچوب های مشـــخـصـــی هم برای ایـــن منظور می توان تعـریف نمود تا نورپـــردازی دکوراسیون به صورت کاملا کاربـــردی و اصولی انجام پذیرد.

اگـر به درستـــی نمی دانیـد که نورپــردازی اتـــاق ها بایســـتــی چگونه آغــاز شود، بهتری اسـت نکـاتـی را که در ادامــه می آید، به دقـــت مطالعه کنید و مدنــظرتــان داشتـه باشیـــد.

– راهروی ورودی: در این بخـش از خانه می توانیـد از نور ملایم یک یا چنــد چراغ دیواری یا لوسترهای سقـفی استـفـــاده کنــیــد. همچنــین برای تکـمـــیل فرایـــند طراحی، اسـتـفـــاده از یک لامــپ رومیــزی یا حتـی چراغ های کف اتــاق نیز توصیه می شود.

اتــاق نشـیــمن: این بخــش از خانـــه، بهتـــریـن مکان برای استـفـاده از نورهـــای متمرکـــز اســت. احتـمــالـا در اتاق نشیـمـــن، محل مشـخــصــی برای قرار دادن مبــلمان وجود دارد. برای این قســـمت از اتــاق یک منبـع نوری بزرگ و سرتاســری اســتــاده کنـــید که روی سقف اتــاق تعــبـــیـه شده باشـد و به این نقطه مرکـــزیــت ببخشد. می توان لامـپ های کوچکی در کف و در گوشه ها تعــبـــیـه نمود تا نورهــای ملـــایــمـــی در ایــن قســـمــت ها ایـــجـــاد شود. همـــچــنیـن اگـــر میزهـــای جانـبـــی در کنـار مبــلمان اســتــفــاده می کنـــیـــد، می توانید از آباژورهـا یا چراغ های رومیزی روی آنـها استــفــاده کنید و از نور آنها به شکـل کاربــردی تر بهره مند شوید.

اتـاق نهـارخوری: روشن کردن اتــاق نهــارخوری و نورپـردازی آن، ساده ترین بخــشی از خانـــه اســـت که می توانـیـــد برایش منــبـع نوری منـــاســـب تهـیــه کنید. منـبــع اصــلـــی نوری در این اتـــاق بایستی از یک چراغ بزرگ سقـــفـــی همــچون یک لوستر بزرگ تامـیــن شود که در قســـمت مرکــز و بالای میز غذاخوری قرار می گیـرد. اگر گوشه ها و بخـــش های جانــبی اتــاق، به انـدازه کافــی روشن نمی شود، می توانـیـــد لامــپ های کوچکی در کف اتاق تعبــیـه کنید و یا از چراغ های رومیزی استــفاده نمــایید.

آشـپــزخــانـه: نورپــردازی در آشـپـزخانـه کمـــی پیچیده تر اســت. بهـــتــر است این کار را در ابــتـــدا با تهـیه چنـد چراغ با نور متـمــرکز آغاز کنـــید. قســـمت کانتر آشپـــزخــانـه یا میز غذاخوری که در آشپـــزخـانــه قرار می دهــید، به عنوان نقطــه کانونی فضا شنـــاخــته می شوند و می توانند با یک چراغ سقـــفــی با نور سرتـاسری روشن شوند. در بخـــش هایـی از آشـــپـــزخـانـــه که کار می کنــیـد و به آشـــپـزی مشغول می شوید، بایســـتــی از نورهای کاربــردی اســتـفـاده کنیـد. این نوع منابع نوری را می توانید در زیــر کابـیـــنـــت ها تعـــبـیه کنـــیــد و یا در قسمــت بالای اجــاق گاز، سینـک ظرفشویی و هر قسمـتـی که نیـــاز داشـتــیـــد نصــب نمـــاییــد.

اتـــاق خواب: معـــمولا در اتـاق خواب به یک منـــبع نوری اصـــلـــی نیاز داریـــد که با اسـتفاده از یک چراغ سقفـــی یا دیواری تامـــین می شود. در عین حال می توانیـد از چراغ های رومیـــزی در کنار تخت خواب ها و یا روی دیوارهای جانـبی تخت نیـــز بهره مند شوید

حمام: معمولا در حمام یا دســـتـــشویی ها از یک منبـع نور متــمرکـز اســـتـــفاده می شود. علاوه بر آن می توانید از نورهای کاربردی در اطراف آینه یا در بالای وان حمام نیـز بهره ببـرید.

محل کار: ابـــتدا یک منــبـع نور اصلــی برای چنین فضـایی تعـــبیـه کنـــید و مطـمئن شوید که تمام بخــش های محـیـط به انــدازه کافی به وسیلـــه این منبـع نوری روشن می شوند. سپس در گوشه و کنـاره های اتاق می توانید در صورت نیاز از نور حاشـیــه ای اســتــفـاده کنــیــد تا نوری یکـــنواخـــت در همـــه جای اتـــاق داشـــتـــه باشـیـــد. در نهـــایـــت بنــا به نیــاز خودتان روی میــز کار یا در دیـگـر بخش هایـی که به کار مشـــغول می شوید از منـــابـع نور کابـردی و چراغ های رومیـزی بهره ببـریـد.

ابـعــاد اتاق را همراه با زیــبایـــی دکوراســیون مدنـــظــر قرار دهیـد

زمــانی که از تناسب میـــان روشنــایـــی منــابع نوری و ابـعــاد اتـــاق صحـبـت می کنیــم، عموما منظورمان منـــبع نور اصـلی اتاق و چراغ های سقـفی اســـت. مطــمئنا این تناسب مقـــدار مشـــخـــصـــی دارد که رابــطـه مستــقـیـــمی با طول و عرض و وسعـــت اتاق ها خواهـــد داشت. در ادامه فرمول مشخصـــی که برای ایـن منـظور شنـــاخـــتـه شده اســت را ارائه می کنــیم. اگر منبـــع نوری که در اتاق به کار می بریــد، کل فضا را پوشش می دهـــد و قرار اســـت همه جای اتـاق را روشن کنـد، بایســـتی طول و عرض اتـــاق مورد نظرتـان را انـــدازه گیـری کنـیــد و سپس دو عدد به دست آمـــده را با یکدیــگـر جمع نمایـــیــد.

مقــداری که به عنوان حاصــل جمـــع ایـــن دو عدد به دست می آیـــد، قطر روشنــایــی منـــبـع نوری شمــاست. به عنوان مثـــال اگر طول اتـاق 4 متـــر و عرض آن 3 متر باشــد، حاصل جمـع آنــها که مقدار 7 متـــر خواهـد بود، به عنوان قطـــر روشنایی شنـاختـه می شود، و منـــبـع نوری مورد استفاده شمـــا باید همـــین میـزان روشنایی تولیــد نمایـد. الـبـتــه اگـــر قصد دارد فقط بخــشـــی از اتـاق را با اسـتـــفاده از یک منبـع نور خاص روشن کنیـد، و چراغ های تعـــبــیـــه شده، به عنوان مثال تنهــا محــدوده قرار گرفـتــن مبـلـمان را پوشش دهـــد، کافـــی است ابـــعاد همـین بخش از اتاق را به دسـت آوردیــد و نیـــاز به محـاســـبـه طول و عرض کل اتاق نیــست. سپس از این طریق قطر روشنـایـــی چراغ ها را محــاسبه کنید. پس از کســـب اطــمـــینـــان از روشنـــایـــی اتاق می توانـــیـــد به جزئیات نورپــردازی توجه کنـید و دیگر فاکـــتورهایـــی که در زیـــبـاسازی فضــا دخیل خواهد بود را مد نظـر قرار دهیـــد.

نورپردازی منـاســـب اتاق می توانــد ظاهـر آن را به کلـــی دگـرگون کنـــد و نقـش بســیـار موثری در طراحــی دکوراســیون داشـته باشد. زمـــانی که نور منـــاسب در فضـــا تامـــیـن شود، می توانـیـــد با خیال راحـت دیگــر المــان های دکوراتـــیو همـــچون رنگ، طرح وسایـل و چیدمـان لوازم را طراحــی نمـــایـــیــد. امـا اگـــر میزان روشنـــایی منـــاسـب در اتاق مهیـا نشود، بدون شک از هدف اصـلـی خود در دکوراســیون اتاق ها و زیـباسازی آنــها دور خواهــیـــد شد. بنـابرایـن بهتـــر اسـت پیش از شروع به کار طراحی دکوراسیون، در ابــتـــدا و پیـــش از هر چیـز، نورپـــردازی و تعــبــیـــه نور منــاســـب در فضـای داخـــلــی خانه و محـل کار را در اولویت قرار دهـید و این موضوع را در راس کارهـای خود برای دکوراســـیون اتـاق ها بدانـــیـد.

نورپردازی مدرن و اصولی در دکوراسیون داخلی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.