نکات مهم در رابطه جنسی و نزدیکی بین زوجین

رابطه جنسی در بین زوجین می تواند با تفکرات اشتباه لذت خود را از دست بدهد ولی اگر شما در رابطه جنسی تمرکز نموده و به همسرتان فکر نمایید بیشتر رابطه جنسی لذت بخشی خواهید داشت بیشتر افراد در رابطه جنسی استرس دارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نکات مهم در رابطه جنسی و نزدیکی بین زوجین را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

1- رابطه جنســی یكـــی از ابـــعــاد ارتـباطـــی بیـــن زن و مرد می باشد( بعد اقـتصادی،بعـــد عاطـــفی ، بعـــد فكـری، بعـدجـنــســی) و رابـــطـه جنسی مساله عجـــیــب و غریـب و چندش آوری نیـست كه خانواده ها نســبـت به آن بی توجه باشـــنـد. متــاســـفــانــه بســیاری از خانواده ها در آموزش مسئله رابـطه جنســی به فرزندان خود كوتاهی می كنــنــد.

2- خانمـــهــا توجه كنــند رابــطـه جنســـی یك قسمت از رابــطه زن و مرد هســت و قسمـــت شروع هم می باشـــد پس راجع به آن واقــع بیــن باشیم.آقـــایــان هم توجه كنـــند كه رابـــطه جنـســـی تنـــهــا رابـطــه بین زن و مرد نیـست.

3- رابــطه جنســـی یك رفـــتار اســـت ولی پانتومیـم نیســـت و ما بایــد در رابـــطـــه جنــسی هم، از كلام و بیان اســتفــاده كنـیم و به طرف مقابـلمان بگوییـــم و از او بشنویم كه ما برای یك رابطه جنســـی لذت بخش به چه چیـــزی نیــاز داریـم.

4- باورهای غلـط را در مورد رابـطــه جنســـی كه از بچـــگـــی در ذهن ما نقــش بســـتــه با مطـالـــب جدید علمـــی عوض كرده و رابطـه جنســی لذت بخش را به رابطــه جنسی خرافـــاتـــی تبـــدیل نكـــنـیم.

5- هیـــچوقت از رابـطـــه جنـــسی به عنوان سلاح اســـتــفاده نكــنـــیـــم (گاهی مردهـــا رفـــتاری از خود بروز می دهنــد كه بعــضــی از زنـهـا فكــر می كنــند كه رابطـه جنسی یك اســـلـحـــه در دسـت آنـهــاســت.و از رابطـــه جنـسی برای رســیــدن به بعــضی از خواســته های خود اسـتفاده می كننــد) البته شایـــد ایــن كار در ابـتــدا مفـــیـد به نظر برسد ولی اثـرات تخریـــبــی آن در آیـــنـده نزدیـــك تمـــام ابـــعاد زندگـی را در بر خواهـد گرفـــت.

6- برای یك رابــطـــه جنـسی موفق باید اضـطـرابهـا و ترســـها كنــار گذاشتـه شوند: مهـمــترین آنها ترس از بچـه دار شدن در طی رابطه جنــسی اســت ایـــن ترس می توانـد به صورت كاهـــش لذت جنســی، عدم لذت جنـــســی در زن، انزال زودرس و بسیاری مشـــكلــات دیگـــر بروز نمــایـد .

توجه شود كه بر خلاف عقیده عوامانه با بچه، هیــچ مردی را نمی شود به زندگـــی پایـــبـــند كرد ایـنـــكـــه می گوینـد تا ازدواج كردی بچه دار شو كامــلــاً تحــریــف شده است . بایـــد اجـازه داد وجوه مختلـف ارتـباطـــی بین زن و مرد (با چاشـــنــی رابــطه جنسی لذت بخش) آرام آرام مســـتـحــكم شود .

7- خانمها معـمولاً نگران رابــطـــه جنــسـی در شب زفـــاف هستـــند. مسائلی از قبیــل : آیا درد دارد؟ آیا خون دارد؟ و غیـره.پس آقــایان بدون توجه به خرافات شب زفــاف و شب اول زنـــدگـــی مشـتـــرك را به رضایــت همــســر خود اختـــصـاص دهند و سعــی نكـنند با زور و فشـــار و اذیـــت اهــداف از پیش تعـــییـــن شده خود را دنـــبـــال كنند چه بسا همیـــن مسئله عواقب وخیـــمی را در زنـدگـی آیـنده آنــهـا پیش می آورد(پس لذت برای شبـــهـای دیــگــر و رضایت برای شب زفاف )

8- رابـطــه جنــسـی تنوع زیادی دارد و هیـچ ارتـــباطی به شرط رعـایـت بهداشت آن، از نظـــر علــمــی و حتی شرعــی مضر نمـی باشد.پس زن و مرد با مشورت هم همــه ارتـــبـاطــهـــا را می توانـند امــتـــحان كنـــند و آنهـا را كه لذت بخش تر است ادامـه و بعضــی ها را متوقف كنـــنـد. فهــمیــدن اینـكه طرف مقابـل از چه چیزی لذت می برد یك هنـــر اسـت و زن و مرد هر چه هنرمــنـــدتــر باشند زندگـی خوب و لذت بخـــش تری خواهــند داشـت. نوازش سیــنـــه ها ، لمـــس با زبــان ، نوازش رانهـــا ، لمس كلیتوریس، لمس نقطه g ، ارتـــبـاط دهـانــی وبســـیاری مسائل دیـــگـــر … پس خانمــهــا و آقایان سعی كننـد سفرهــای اكــتشافی در طرف مقابل خود داشتــه باشـنـد.

9- كانـــال واژن،حفـــره ای روی هم خوابـیـده می باشد كه بعد از ازدواج طول و قطــر آن با آلت تنـــاسلـی همســـر تطابق پیـــدا میــكـند پس آقــایان وخانمــهــا اسـتــرس كوچكـــی و بزرگـــی آلت را از خود دور كنــند و به نكـــات دیگــر و مهـمـــتـــر ارتبـــاط جنســی توجه كنــنـــد.

10- برعكـــس آقـایان كه معــمولاً فقط از طریق نزدیـكی به اوج لذت جنـــســی می رســنـد خانمـهـا از طرق دیــگر مثــل لمــس و غیره هم می توانـنـــد به ایـن امر برســنــد این را از بابــت این گفــتــم كه آقــایـان همـیــشـــه در اســـترس ایـــن نباشنــد كه آیــا خانم هم مثل من لذت می برد و چكار كنیم كه با هم به اوج برسیم (خصوصاً در اول ازدواج معـــمولاً ایــن امــر شدنـــی نیــســت) و به تدریـج شاید عملــی شود.

ولی آقایـــان می توانـــنـــد حتی بعـد از ایـــنـــكـه خود به اوج لذت رســیـــدند با ادامه دادن مطالـــب پیش گفـــتــه راه رسـیدن خانـم به نقطه اوج را فراهم نمـــاینـد.و دست آخر ایــنـكه رابطـــه جنسـی زیـــاد و مكـرر با همسر هیــچ عارضـــه ای ندارد و روی قوای جســمـانـی و سلــامـتـی فرد نه تنـهـا مضر نیـــست بلــكه بســـیـــار هم مفید می باشد به شرط ایــنـكه به رابطــه جنـسی به عنوان یكـی از ابعـــاد بسـیـــار مهـم زنــدگــی نگـاه شود.

اســتفـاده از تریـاك، مواد نیروزا و غیره هیـچ اثر مثـبتی بر روی رابطه جنــسی ندارد و در آینــده صدمـات برگـشـت ناپذیــری را سبـب خواهـــد شد ، پس بهــتـــر اســـت هر مشـكلی در معـاشـقه پیدا كردید سریـــعاً به پزشـــك خود اطـلاع داده و درمان متنـاسـب را بگیـرید. و هیـچوقت رابطـه جنسی را مسئله بی اهــمیـت تلقـــی نكـــنـــید.

نکات مهم در رابطه جنسی و نزدیکی بین زوجین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.