نیازهای مردان در رابطه جنسی و در حین نزدیکی

همه مردان نیاز جنسی دارند ولی نیاز عاطفی هم در کنارش باید باشند چون بیشتر خانم ها فکر می کنند اگر نیاز جنسی آقایان برطرف شود دیگر نیاز عاطفی هم نخواهند داشت بیشتر مردان نیاز به محبت دارند و دوست دارند در کنار همسرشان احساس آرامش نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نیازهای مردان در رابطه جنسی و در حین نزدیکی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

نــیـازهــای مهـــم و سانــسور شده ی مردان

اسمـشان بد در رفته ، مردان را می گویم ، بخـاطــر صدای مردانــه و ظاهـــرشان گمـــان می کنیـم سر سخت تر از آن هستند که نیــاز روحی داشـتـــه باشنــد. دلمان قرص است که مردمـــان مرد اســت و بیدی نیســت که با این بادهـــا بلـــرزد. امـــا به ظاهـــرشــان نبایـد نگـاه کرد. آنــهـا همـانـطور که تکـیه گاه چهاردیواری خانه مان هسـتــند ، اگر از نظــر عاطـفی و روحی تامین نباشند ، می توانـند خیلــی شکـننــده شوند و این یعنی خانه ی ما آسـیب می بینـد.

بســیاری از ما خانـــم ها نمی دانــیـــم نیازهـــای روحی همـــســرمــان چیست .شایـد این مطـــلب کمی باشد برای شناخت بهتـر همـسرتـــانـــ…

مردان در زندگی شان چنـــد نیاز اساسـی دارنـــد مانـــند:

احتـــرام
یکــی از مهــمــ‌تریــن مســـائلی که ذهـــن آقایان را درگــیـر می‌کنـــد، میزان احـتـرامــی اســت که از همــسر خود انتظار دارنــد. آنـ‌ـــهـــا شاید ایـن مسئله را هرگز به زبان نیــاورنـد، اما بیـ‌ــشـــک یکـی از دلــایل پرخــاشگری‌ــهـا و ناســـازگاری‌های آن‌ـها، عدم دست‌یـــابی به احتــرامــی اســـت که از همـسـر خود توقع دارنـد.اگـــر به آن‌ـچـه میـــ‌ــگوییــم صددرصــد ایمــان نداریــد، از همــســـرتان بپــرسـید. احـترام گذاشـتــن به همـــســر چیـــز ماورایـی و سخـتـی نیست.

همــیــن‌کــه شما به افکار و عقـایـــد و رفـتــارهـــا و احــســـاســـات مرد زنـــدگیـــ‌ـتـــان احترام بگذارید، او را آرام خواهد کرد. اگر همــسرتــان میـــ‌ـگوید که خسـته اســـت، سکوت و درک متـقابل شمــا در آن لحـظـه پاسخـــی در جهــت احترام‌ـگذاشـتــن به همـســرتان خواهد بود. چنــد بار اتفـاق افتاده که همسـرتـان بگوید که خستــه است و شمـا با پافـــشاری زیاد به او می‌گویید که بایــد به خریــد بروید؟

تشویق
مردهـــا عاشـــق این هستــنـد که همســـرشـان آن‌ــهــا را تحـــســـیــن کنــد. امـا فرق بیــن تشویق واقعی و تعـریــف و تمجید بیــ‌ـخودی را خوب درک می‌کــنند. به‌جـــای تعریــف‌ــهـــای متـــملقـــانه در برابـــر اقوام و آشـنـــایان که ظاهــری کامــلـاً مصـــنوعی دارد، در خلوت خود به همسرتان بگوییــد که او بی‌ـــنــظـــیر اســـت و از کارهــایــی که انجام می‌ـــدهد مثال بزنیــد و بگویید: فلــان کار را عالــی به اتمام رسانـــدی یا تو در انــجــام آن کار بی‌نـــظـیــری.

حواستان به خودتـان باشد
بخشی از زنـدگی مردهـــا، همسرشان است. شاید ایــن اعـتراف را از هیچ مردی نشنــیـــده باشیــد که بگوید: زیبـایی و ظاهـــر تو برایـــم مهم است چون دوستــت دارم! امــا واقعــیت این اســت که مردهـا به دلـــیل علـــاقـــه‌ــای که به همــســرشان دارنـد، توقع دارنـد او را همیــشـــه آراسته و مرتـــب ببیـــنـنــد. آنـــ‌ـهـا از ایـــن‌ـــکه همسرشان برای خودش وقت میـ‌ــگذارد و تلــاش میــ‌کـــنـــد تا زیـــبـا به نظر برسد لذت میـــ‌بــرنـــد. کمی آرایــش ساده و مرتب کردن موها شمــا را تا حد زیادی جذاب میـــ‌کــند.

بلـــنـــد صحبـت نکـــنیـد
فریاد زدن خوب نیست. کارهای مذموم ماننــد فریاد زدن و بلنـــد صحـبــت کردن نه برای زن‌ــهـــا خوشاینـــد اســت و نه برای مردهـــا. وقتیـــ‌کـه پیـــش همـــســرتان هستیـد، ملـایـم صحبــت کنـــیـد. تن صدایــتان را طوری تنظـیـــم کنـیـــد که همســرتان از صحـبـت‌ـــکـــردن شمـــا آرامـــش بگــیرد. از کلـمات وزیـن و عبـــارات محـــبتــ‌ـــآمیز اســـتـــفاده کنـــید. گاهـی با صدای کودکـانــه با همـــسرتـان صحبت کنید.

همسرتـان را تحـســین کنیـــد
چه کســـی هست که نیاز به تشویق و تحـســیـن نداشـتـــه باشـد؟ مردهــا به دلــیـــل حجم کاری و فشارهای زنـدگــی که بر دوش آنـــ‌ـهـاست، شایـد بیـشتر نیاز به تشویقــ‌ــهــا و تعــریـفـ‌ـهـای همسـرشـان دارنـــد تا انـــرژی بگـیـــرد و باانـــگیـزه بیـشــتری برای خانوادهــ‌شان تلاش کنـــند. تصور مردها ایـــن‌ــگونه اســت که اگر همـسـرشان به توانـایـــی‌ـــشــان اعـتمـــاد داشــتــه باشــد میـــ‌تواننـد از پس هر مشـکـــلی در زنـدگــی بربـیـاینـــد. هدیـه دادن چنـــیـــن حسی به مرد زنـدگـــی‌تان، قطعـــاً کار سخــتی نخواهـد بود. کافی اســـت هر شب با چنـــد جمــلـه انرژیــ‌بـخــش او را تحسیــن کنیــد.

تشــکـر و قدردانـی
هرچــند که همـه مردهـــا می‌ـــدانند کارکــردن و برآوردهـــ‌ـــکردن مخــارج زنـدگـــی یکــی از وظایــفـــ‌ـشان است، اما دانــستـــن وظیــفـه، یک مسئله است و نیــاز به قدردانـــی یک مسئله دیگر. شاید کاری وظیفه خاص یک نفر باشـد، امـا بی‌ـشک قدردانــی و تشــکـــر باعث میـــ‌ـشود او توان بیــشتری برای کارش بگـــذارد و باکیفـــیــت مطلوب‌ـتری به انجـــام کارش بپــردازد. همانـــ‌طورکـه شما توقع داریـد همـســرتان کارهای خانـه را که از صبح تا شب انــجـــام میـ‌دهیـــد ببـــیـــنـــد و متوجه شود جای گلدان چیـنـــی روی میز را تغــیـــیـــر دادهـ‌ایـــد، و به شمـا خسـتــه نباشـــیــد بگوید و تشــکـر کنـد که خانه را مرتـب کردهـ‌ـــایـد، طبـــیـــعـــی است او هم توقع داشته باشد شمـا متوجه فعالــیتـــ‌ــهــای روزمرهــ‌اش شده باشیــد. نکتــه مهــم و مسـتـتــری که در ایــن نوع قدردانـی کردن‌ـهـــا وجود دارند، عزیــزشـــدن شمـــا در دل‌وجان همـــسرتان است.

حس استــقلال
حتـمـاً شنـــیــده‌ـایـــد که یکـــی از اهـــداف زنـدگی مشترک، اســـتقلال زوج جوان اســت. ایـن استقـــلــال یک حس همیـشـــگــی و مداوم در طول زنـــدگـــی اســت که اتفاقـاً مردهــا را بهــ‌شـدت مجـذوب خود میــ‌کـــند. هیـــچ مردی نیست که علـــاقـهــ‌مـــنـد به اســتقـلــال نباشـــد.

این بدان معنــی اسـت که مردها تمایل دارند برخــی از کارهـا را بهــ‌ــتـــنـــهایی و بدون آن‌ـکه مورد نظـارت قرار بگیـرند، انـجـام دهــند. بهــ‌ـــهمــین دلیــل لازم اســـت برخی اوقات اجـــازه بدهید همســرتان ایــن حس استـــقـــلــال را درک کنـــد. اگـــر میـــ‌ـخواهـد یکی دو ساعت تنــهـا باشـــد یا بهـ‌تـــنــهـــایــی بعــضـی از خریـدهـــا را انجـــام بدهد، به حس اسـتـــقـلالــش احتـرام بگـذاریـد. مطمئن باشــیــد ایـن احتـــرام متــقابـــلــاً به خود شما بر خواهد گشـت.

حمـــایــت
شایـــد شمــا بهــ‌ـــعنوان یک خانــم گمـان کنید یکـــی از فوایـــد ازدواج حس حمایتــ‌ــگــری همســرتــان از شماســـت. این دقــیقاً در مورد آقـایـان هم صادق است. مردهــا هم نیاز دارند گاهـــی اوقات همـســـرشان حمایتـ‌ــشان کند.زمـانــی که همـسرتان می‌خواهـــد تغـییــر شغـــل بدهــد، ماشیـــنــش را عوض کنـد یا پای در یک معــامــله متــفاوت بگــذارد، بهــ‌شدت نیـــازمند حمــایتــ‌ـهـای شمــاست حتی اگر به زبــان نیاورد. در ایـنـــ‌گونه مواقع همـسرتان را با گوش‌ــدادن به صحبتـــ‌هایـــش و جمــلـــات امـیــدبـخـــش حمایت کنـــیـــد. بی‌شـــک حس حمــایتـ‌گرانه شمـا عامل موفقــیت همــســـرتان خواهـــد شد و همیــن حس در طول زنــدگی شمـا را هم با دست حمــایـتــ‌گر همســرتــان از هر آنچه دلتان را بلرزاند مصون نگه می‌دارد.

دوستـــت دارم
تمـــایــل به خواسـتهــ‌شدن در همـــه آدمـ‌ـــها وجود دارد. همه افراد چه مرد و چه زن تمایــل به خواستهـــ‌شـــدن از سوی همســـرشان را دارنـد. ایـن حس در مردهـا بیـشـــتر است. هرچند که لایه بیرونی چهـــره مردانـــه سرشار از غرور اسـت، امــا خوب جمـلـــه دوستت دارم را میـ‌ـشنوند و اینـ‌ـگونه جملات انقــلـــابــی در وجود آنـ‌ها پدید میـــ‌ـآورد. با دیدن چهـره اخمو و مردانـــه همـسـرتـان تصور نکـــنـــیـد که جمـــلات عاطفی را لوس‌بازی می‌ــپنــدارد. او را نوازش کنـــید و در گوشش بگوییـد که دوستش داریــد. حتـی اگـــر پلکـــ‌هـایش را روی هم بگـذارد و غرق در یک ظاهر مردانــه شود، امــا بیـــ‌ـــشک در درونش عشـــق به شمــا فوران میـــ‌ـــکــنـد.

نیازهای مردان در رابطه جنسی و در حین نزدیکی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.