نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل ایران را تهدید نمود

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به دلیل همکاری با یمن ایران را تهدید کرد و گفت اینبار خود آمریکا اقدام خواهد نمود نیکی هیلی به روسیه هشدار داد که دیگر با ایران هیچگونه رابطه ای نداشته باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل ایران را تهدید نمود را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : پس از وتوی قطــعنامـــه ضدایـرانــی در شورای امـــنـــیـت توسط روسیـه؛ آمریکـــا، ایـران را تهدید کرد.

پس از ایــنــکــه روسیـــه قطــعــنامــه پیـــشـــنـهادی بریــتانیا برای محکوم کردن ایران به خاطــر مســائل یمـــن را وتو کرد، آمریکـــا ایران را به اتـخـاذ اقدامات یکـجـــانبـــه تهـدیــد کرد.نیکـی هیــلی، سفـیــر آمریکـــا در سازمان ملـــل، گفــت: «اگر روسیـه لاپوشانــی برای ایـران را ادامـــه دهد،در آن صورت، ایـالـــات متـحـده و شرکــایمـــان، به اتـخـــاذ اقـــدام یکــجـانـبـــه نیـاز خواهـــند داشــت.اگـر قرار باشد ما در شورای (امنـــیـت) اقدامــی اتــخـاذ نکــنیـم، پس ما بایــد خودمــان اقـدام کنـیـم.»

نیکی هیلـی

هیـــلـــی نوع ایــن اقـدام را مشـــخــص نکـــرد.

وتوی روسیــه، برای آمریـــکا یک شکســـت بود. زیرا آمـــریکــا برای ماهـــ‌ـــهـــا برای ایجـاد اجماع علـــیــه ایران در سازمـان ملـــل لابی کرده بود.هیـــلـــی ادامه داد: «پر واضـح اســت که این وتو، در خصوص توافق هســتهـ‌ــای تصـــمــیـــم گیری نمـــیـ‌کـند.آنچـــه میــ‌ــتوانـم بگویم، این اســـت که ایـن (وتو) کمـکـــی نمی‌ــکــنــد.»نمـــایـنـــده آمریـــکــا در سازمــان ملـــل که در گذشتـه بشـــدت مواضــع ضدایـــرانـی اتـخــاذ کرده،وتوی روسیــه را مجوزی برای «رفـتـــار خطرنــاک و غیـــرقـانونی» ایران خواند.

پیـــش‌ــنویس قطـعــنـــامه وتو شده، توسط انــگــلـیــس و پس از مشورت با آمـــریکا و فرانســه به شورای امـــنیـت برده شد.اصل ایـن قطـعنامــه دربـاره تمــدیــد تحـــریمـ‌های سازمـان ملـل علـیـه یمـــن اســـت،امــا بخشـــی از آن ایران را بر اســاس ادعـــای نقـــض تحــریـمــ‌ـــهای تسـلیــحــاتــی یمن، محـــکوم و برای اتخـاذ اقـــدام علــیه آن تعهـــد ایـجـاد می‌ـکرد.
تهدید ایــران توسط آمریـکــا در پی وتوی روسیـه

کشور‌ـهـــای غربـــی برای جلــب حمــایت روسیه، لحـــن قطعـنــامه را اندکی «ملایم» کردنـــد
و در متــن قطعنــامـــه، نقـــض ادعایی تحریم‌های تســلـیـحاتی توسط ایـران را صرفا با «نگـرانـی ویژه ذکر کردنـد.».

امـا تضـعـــیــف لحن قطعــنــامـــه نتوانست حمـایـت روسیه را جلـــب کنـــد و در نهایـــت ایــن قطـعنـــانـــمـه با ۱۱ رای موافـق،دو رای مخـالـف -روسیـه و بولیوی- و دو رای ممـــتنــع – چین و قراقسـتــان- وتو شد.

کشور‌ـهای غربــی برای تهیـه قطعـنـامـــه به گزارش کارشـــنـاســـان سازمـان ملل اســتـــناد کردنـد که در آن ادعا شده بود ایــران، تحـــریمـــ‌ـهــای تسلیـــحاتی یمن را نقـض کرده اســت. روسیــه، اما، یافـتــه‌ــهـای کارشنــاســان سازمـان ملـل را زیـرسوال برد.

تصویب هر قطـــعنــامـه در شورای امـنیت، مســتلزم ۹ رای موافــق و عدم وتو از سوی روسیه،
چیـن، آمـریـــکـا، فرانـسه و بریـتــانیا است. پس از وتوی قطعنـــامه پیشنهادی بریـتـــانیـــا، شورای امـــنیت،
قطعــنامــه پیــشـنـهادی روسیه را تصویب کرد. در قطـعــنامه روسیه، نامی از ایران برده نشـده و فقـط تحریمـــ‌ــهــای یمــن تا یک سال دیـــگـر تمدیــد شد.

یک دیپـــلمات بلندپـایـه غربــی که نخواســت نامش فاش شود، به رویترز گفـــته جامـــعــه بین الـــملـــلــی
– بویژه اروپا- برای ابـراز نگــرانـی از رفتـــار ایـران، به انجـام کار‌هـــای بیـشـــتـــر نیـاز دارد.

ایـــن دیـــپلــمـــات گفـت: «ما هیچگونه توهمـاتی نسـبت به سیــاســت ایـــران در قبـال اســـرائیل
، نقـــش ایـــران در منطـقهـ… و آنــچـه آن‌ـهـا در حوزه ساخـــت موشک‌هــای بالستـــیک انجام میـــ‌دهنـــد
، نداریم. آنچـه ما سعــی میـ‌ــکـنـیــم و باید (آن را) انــجــام دهیـــم، این است که واقـــعا این مســـائل را آشکـــارتر از گذشـــته کنـــیم.»

روز دوشنــبـه، پس از وتوی قطـــعــنامه، نمایندگی ایـــران در سازمـان ملـل، آمـریکـــا و بریتـــانـیا
را به سوء اســتـفاده از شورای امـــنـیت برای «پیــشـــبرد برنــامـــهـــ‌هـای سیــاسیــ‌ـــشـان و انــداخــتـن تقـصــیـــر همه آنــچــه در یمــن اتفاق میـ‌ـافــتـــد به گردن ایـــران» متــهــم کرد.

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل ایران را تهدید نمود

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.