هشدار جوادی‌آملی به مسئولان اگر مردم قیام نمایند ما را به دریا خواهند ریخت

جوادی‌آملی به مسئولان هشدار داد که حواستان باشد مردم از اختلاس و بی عزضگی مسئولان دیگر خسته شده اند و اگر کار به اعتراض مردمی بکشد این بار همه مسئولان را به دریا خواهند ریخت چون از فقر و گرانی پشت مردم را در حال شکستن می باشد در ادامه تصاویر و بیشتر هشدار جوادی‌آملی به مسئولان اگر مردم قیام نمایند ما را به دریا خواهند ریخت را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: آیت‌اللـه جوادیــ‌ـآمـــلـی : بدانــیـــم که اگـر با وجود ایـــن مشــکلات ملت قیـــام کنــد همـه ما را به دریا خواهد ریــخــت به همــیـــن جهت حواسـ‌ـــتــان باشد.
بسـیاری از کشور فرار کردنــد یا جای فرار خود را فراهم آوردند امــا ما جای فرار نداریـــم

آیت‌ـــالله عبداللـــه جوادیــ‌ـآمـــلــی در دیدار علی ربیـعـــی وزیر تعـاون، کار و رفـــاه اجــتماعـی که به شهـر قم سفر کرده ضمن تبریـــک هفــتـه کارگـــر اظهـار داشـــت: از خداوند مســـالـت میـــ‌ــکـنیــم که به اشــتــغال و تولیـــد و ارج نهـادن به مقام کارگــر را در جامعـه ما روز افزون کند.

ایــن مرجـــع تقــلــید با بیـــان اینــکــه فقر بدنـــی یک مشــکــل خوش‌ــخیم امــا فقــر فرهــنــگی یک مشکــل بدخــیم اســت، گفـت: جامــعـــه اگــر از نظر حیــثیت اجتــمـــاعـی باشـــد، درســت باشــد فقر مادی هم تحمل می‌ــکنـــد کمـــا ایـنـکه اوایل انـقــلاب فشـارهای مخـتــلف از جمـله جنـــگ تحـــمــیلــی، بمــبارانـ‌هــا، ترور شخـــصیـــت‌ــها و … تحـمـل کرده‌ـاند اما بدون شک همــین مردم اخـتـــلـــاس‌ـها و بی‌عـــرضــگـــی‌های مسئولان را تحمل نمــی‌کــند.

وی با بیــان اینــکـه بایـد غدهـــ‌ــهای بدخـیم جامعــه که مردم را ناراحت میـــ‌ــکـــند شناسایی و برطــرف کنیم، گفت: بایــد بفــهـــمیـم و درســت عمل کنــیم و بدانیـــم که مسایـلی مانـــند دو تابـــعیت بودن مسوولان و پر کردن جیب برخـــی افــراد تحمـل نمـی‌ـــشود. بایـــد بدانـــیـــم اگــر ملت به‌ـخـاطر همـین مسـایـــل نامـطــلوب شوریــد دیـــگر همه را میــ‌ـــشورد و کنار می‌گـذارد. به همـین جهـــت حواس‌تـان باشـد.

آیت‌ــالـــله جوادی آملـــی تصریـح کرد: چگونه اســـت که کشور 800 میــلیونی که نظـامی کمونیسـتـی و بی‌دیـــن دارد میـــ‌ــتوانـــد کشور خود را اداره کنــد اما ما یک کشور 80 میـــلـــیونی هستـــیم و این همه امــکانات و آب و خاک منـاســـب داریم در مشـکلــات خود می‌مـــانــیم؟ آن کشور با کفـر 800 میــلـیون را اداره میـــ‌کـــند اما ما با داشـتـن امـــام حسیــن (ع) و امــام علــی (ع) نتوانـســـتــه‌ـــایـم؛ یعنـــی از ایــن ظرفیـتـ‌هــا اســتـفاده نکــردهـــ‌ـــایم.

ایـن مرجع تقـــلیــد با تاکید بر ایـنکــه راهـــ‌ــحـــل بسـیــاری از مشکــلـــات کشور ارج نهـادن به کارگر است، گفــت: دانـــشگاهـ‌های ما میزنـــشین تربیـت نکـننــد چراکـه میـزنشـینی یعــنـــی مفـــتـ‌ـــخوری بلکـه دانشـکـده‌هــای ما باید کارگـــر تربــیـــت کننـد. کشور آلـــمان در جنـگ‌ـــجـهــانـی دوم با خاکستــر یکـسان شد امـــا با پشــتوانـــه کار ملت خود مشـــکـــلـــات را برطــرف کرد.

وی با بیـــان ایـــنـکه براسـاس آموزه‌ــهــای دیـن ملـــتــی که آب و خاک منـاســـب دارد امــا دســتش را به سوی دیــگــران دراز کنـــد از رحمت خداوند دور خواهد شد، گفت: حقیــقـــت ایــن اسـت که اگـر معنی فقــر را می‌فـهــمـــیــدیـــم بیــشتر تلـــاش می‌ــکـردیــم .

آیت‌ــاللــه جوادی آمــلی با بیــان ایـــنــکـه فقـیـــر طبـق آموزهـــ‌ــهای قرآن کریـــم یعنی ملتـــی که ستون فقراتـش شکـــسـتـــه، گفت: آیا از ملتـی که ستون فقـراتـــش شکسـتــه انـــتــظار مقــاومت داریـد؟ ملـــتـی که ویلـچـــری شد توان مقـــاومت ندارد.

این مرجع تقلـید با بیان ایـنــکه ملــتی که جیـبـــش خالی اسـت بدون‌شک زیر بار دیگـــری میـــ‌رود، گفـــت: این سخــنان را قرآن کریـــم بیـان کرده و ما از قرآن راســـتـــگوتر نداریـم.

بدانـیم که اگر با وجود ایــن مشــکلـــات ملـت قیام کنــد همــه ما را به دریا خواهــد ریـــخت به همــیـن جهت حواسـ‌ـتان باشـد. الــبتــه بسـیـــاری از کشور فرار کردنــد یا جای فرار خود را فراهــم آوردند امـا ما جای فرار نداریم. ایـــن بیـ‌ـعــدالتـیـــ‌هـا و بیـ‌ـعـــرضــگـیـ‌ــهـــای برخی مسوولان قابل تحـــمل نیســـت. کشوری که ایـــن همــه منـــابع و آب و خاک دارد چرا باید ایـــن همه گرسنــه داشته باشــد.

وی با اشــاره به بیــان نظــرات مردم در فضــای مجازی گفـت: فضای مجازی به نظـــر من مجـازی نیست بلــکـــه یک فضای حقــیــقی است و هرجـــایــی که انـدیــشــه و فکر قابـل بیـان شد آن فضـا فضای حقیـقـــی اســت.

ایــن مرجـــع تقــلـیـد با اشــاره به برخـــی ناکـارآمدیـ‌ها در کشور گفـــت: کشور هلنـد با اینـکــه کوچکــ‌تــر از مناطـــق شمـالی ایـــران اســت امــا بخــش عمدهــ‌ـای از لبـنـــیـــات کشور دنــیا را تامـین میــ‌ــکـــنــد اما ما که نمی‌ـتوانیـــم در ایـــن زمــیــنه ظهور و بروز کنـــیـم به خاطـــر بی‌ـعرضـــگـی اسـت .

اگــر ما توانـســـتـیـــم مشکـل پشت میــز نشستــن افـراد پر ادا، فاصـــله طبـقــاتی و بانـــکـ‌ـــهای ربوی و … را حل کنیــم ملـــت در برابـر دیگــر مشــکـلـات تحـــمــل خواهد کرد امــا ایـن مشــکلاتـی که گفتـه شد واقعا قابـــل تحـمل نیــســـت.

بانـکـ‌های ربوی و ربـاخواری که اکــنون در کشور ما وجود دارنــد خانـــمـان‌ــسوز اسـت و شعـار امـــسال را با مشکــل مواجـــه می‌ــکــنـد چراکه تولید سرمایـــه میـ‌خواهد و وقتی برای تولید به بانک مراجــعـه کنـــیــد سودهایــی حدود 20 درصـد را مطالـــبه می‌ـــکــنــد.

آیـت الــله جوادی آملــی گفت: ما ایــن مشـکــلات را با دوستان میـ‌گوییـــم تا انـــ‌شـاءاللـه برطرف شود و همیـن مسوولان ما هسـتـنـد که می‌توانـنـــد عیـــب‌هــا و گرهـ‌ــها را برطــرف کنـند.

ایـن مرجـع تقلید در پایان سخـــنــان خود ابـراز امیــدواری کرد که ملت ایران از کالــای ایرانی و تولیـد داخـلـی حمــایـــت کند.

هشدار جوادی‌آملی به مسئولان اگر مردم قیام نمایند ما را به دریا خواهند ریخت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.