هفته سی و هفتم بارداری | تغییرات و رشد جنین

هفته سی و هفتم بارداری گردن رحم در زمان نزدیک‌ شدن به زایمان نرم‌تر می‌شود و از طول مجرای درونی آن کاسته می‌شود این تغییر «آفاسمان» گفته می‌شود درصورتی که گردن رحم سفت و طول مجرای درون آن زیاد شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر هفته سی و هفتم بارداری | تغییرات و رشد جنین را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : بفــرماییـــد این هم هفــته سی و هفــتـم. چشمتـــان را ببنیدید و تصور کنــیـــد که سه هفــتـــه دیگــر اســت. شمـا از ماشـــیـــن پیـاده می شوید. نوزادتان را به آغوش گرفـــته ایـد. بوی اسفنـــد و گل و شیرینی همه خانه را گرفــتــه است. حالا چشـــمـهـــایــتــان را باز کنید. دیـدید چه تصور شیریـــنــی بود. حالا به جای اینــکـه روزها را بشمــریــد بهــتر اسـت ادامـــه مطـلب را بخوانــیـــد که همه وضعـیـــت جنـین و مادر را در ایــن روزهـــا بررســی کرده اســت.

وضعـــیت جنـیـــن در هفــتــه سی و هفتــم بارداری
دیـگـر چیـــزی به تولد نوزاد شما باقـی نمانده است میـــ‌ــتوانیــد از این هفتـــه منــتــظـر رسـیدن او باشــیــد. اگــر این هفــته به دنـیا بیـاید بهـــ‌ عنوان یک نوزاد کامل رشد کرده شنـــاختــه میــ‌ـشود. باور کردنش سخـت اســت اما جنیـن شمـا تا لحظهــ‌ــهـای آخر بارداری هم در حال رشــد است. جنین در حال مکیـدن انــگــشـت و بلـعـیـدن مایع آمنـــیون است. چشـم‌ـــهـایــش را باز و بسـته میــ‌کنـــد و گرفــتـــن اشیا را هم تمریـن میـــ‌ــکــند. با ایـــن حال مهم‌ـتریـن تمریــنـــیـــ‌ که انجـــام میــ‌ــدهد، نفس کشــیـدن اســت.
قد: 49.5 سانـــتی متر
وزن: 2884 گرم

رحــم این هفـته حدود 17 سانـتـی‌ـمتــر بالاتـــر از ناف شما قرار گرفـــتــه اســت. بنابــرایـن حرکـاتـتـان بسـیار کند شده و دلــتـــان می‌ــخواهـــد بخوابـــید. به هر حال فقــط 3 هفته بیــشتر باقی نمـانده اسـت. در‌ این مدت دردهای براکسـتون هیــکس یا همـــان دردهای کاذب شمـا را آزار می‌ـــدهد و ممکـــن اســـت آن را با دردهای زایـــمان اشتـبـاه بگـیـریــد. این دردهـــا به صورت نامنظـم بروز پیدا میـ‌ــکــند. زمـانـی می‌ـــتوانیـد احساس کنید که دردهــای زایمــان فرا رسیـــده که فاصــلـــه ایـــن دردهـا کم و مدت زمـــان آن طولانــی شود. دهـانـه رحم توسط مخــاط متــراکم و ضخیـــمـــی به نام «پلاگ موکوسی» در دوران بارداری بسـتـــه می‌ـــشود که از آن محافظت میــ‌ــکـنــد. ایـن مخـاط در زمان فرا رســیـدن زایــمان ممـــکـــن اســت خونی شود. بنـابرایـــن در صورتی که دردهای منــظـم و لکــه‌ــهای خونی مشـاهده کردید بدانــیــد که فرزنـــدتان در راه است.

وضعیت جنـــیـن در هفـته سی و هفـــتم بارداری

وضعـــیت مادر در هفـتــه سی و هفتـــم بارداری
در این هفـــتـه پزشک لگـن شمـا را معـایـــنـــه میـ‌کنـــد. پزشــک از ایـن طریـــق همـه جوانب را بررسی میــ‌کنـــد. در ایـــن مرحــله خروج مایع آمنیوتیک و وضعـــیـت گردن رحـم بررسی میـ‌شود. گردن رحـم در زمان نزدیکـــ‌ شدن به زایمان نرمـ‌تر می‌ـــشود و از طول مجـرای درونی آن کاسـتـــه می‌شود این تغــییـر «آفـــاسمــان» گفته می‌ـشود درصورتــی که گردن رحم سفت و طول مجــرای درون آن زیاد شود نشـــان دهـنــده این است که هنوز وقت زایــمان نرســیـده اســـت. سومیـــن موردی که پزشـک بررسی میــ‌ـــکـند قرارگـــیری وضعـیـت جنین در رحــم اسـت ایـنـکـه جنـــیــن با کدام قســمت بدن از رحـــم خارج میـــ‌ـشود. پزشــک در معـــایـــنه لگن با لمـــس پایین‌تـــریـــن بخـــش بدن جنیـــن متوجه میـ‌شود که جنیــن تا چه حد وارد لگن شده اســـت. بهــداشت را در این شرایط بیشتر رعـایت کنیــد. شمــا به زمان زایمان نزدیــکــ‌تر می‌ــشوید و ایـن مسالــه هم اهـــمـــیــت بیشــتــری پیدا می‌ـکـند. چه زایـمـان طبـــیـــعــی داشـته باشـــیــد چه سزاریـــن به هر حال عفونتــ‌ها برای شما دردسرســـاز میـ‌شود از عفونت‌هــای دســـتـگـــاهـــی تنـــاسلــی گرفـــتــه تا بیـــمارهـای دیـــگـر غفلـت نکـــنیـد. اگر پیش از زایــمـــان احــساس کردیـد که با عفونتــی رو به رو هستـیـد حتما برای معـــالجـه زودتر اقـدام کنید.

تغـذیـه در هفتـــه سی و هفـــتــم بارداری
هفـتهـــ‌ـــهای آخــر بارداری واقـــعا هیجان انگـــیز اســـت، امـــا میـــ‌توانـد به بی‌ـــخوابی شبــانه منجـر شود. برای جلوگیری از بی خوابـــی باید به مواد غذایی خود اهمـــیـت بدهـــید. به این چنـــد نکـتهـ‌ توجه کنید:

-شام زیاد شمـــا را سنـگـیــن و خواب آلود میـ‌کند اما زمان خواب شما را به تعویق میـــ‌ـانــدازد و باعــث اخـــتلال در الگوی خواب میــ‌ـــشود. به جای آن، سعی کنـید بیـــشتریـن مقــدار غذای خود را قبل از عصر و برای شام یک وعده غذای سبـــک انتـــخـــاب کنیــد.

-یک ساندویچ سبــک و مقوی مانـنــد کراکــر به همـــراه پنــیر کم چرب و میوه یا ماست کم چرب با نان تست و کره سیـــب بخوریـد. پس از خوردن ایـــن مواد، برای دراز کشیدن، حداقل یک ساعـت صبر کنید. ایـن مواد به سرعت هضـــم میـ‌شوند و شمــا میـ‌ــتوانید پس از آن به راحتــی اســتـــراحـت کنیـد.

آب میوه غیر پاســـتوریـــزه نخوریـــد
بهـــتــر اســت برای تامـیـن ویتامــین مورد نیـاز بدنتـــان از میوه و آب میوه های خانـــگــی استفـــاده کنـید. آبـــمـیوه‌های تازه‌ای که در آبمیوه فروشی‌ــها تهـــیــه می‌ـــشود، پاســـتوریزه نیـستــند و ممکـن اسـت حاوی باکتــریــ‌هـــای مضــر ماننــد «سالـــمونلا» و «ای کولای» باشـنـد. ‌ای کولای باکـــتــری گرم منفـــی میلـهـ‌ای شکـل اســت که به طور شایــع در بخــش تحــتانی روده حیوانـات خونگــرم یافت میـــ‌ـشود. اغـــلـــب گونهـ‌ــهای‌ـــای کولای بی ‌ضـــرر هسـتند امــا برخی از انواع آن باعـــث مسمومیت وخیــم غذایــی در انســانـ‌ــها میــ‌شوند.

امکانـــات زایـمان بدون درد
اگر بارداری شمــا معــمولی است و قصــد انجـــام زایــمان طبــیـــعی داریـــد، بهتـــر اســـت راجـع به روش‌ـهای کاهـش و کنتـــرل درد زایمان اطـــلاعـات کافی داشـــتـه باشیــد. کاهـــش درد زایمـــان به دو روش کاهــش درد دارویی و کاهش درد غیردارویی انجــام میـــ‌شود. اگــر قصد دارید زایــمان شمــا بدون درد باشد، نیــاز به انـجام بیـــ‌حـســـی اپـیدورال و اســپــایـــنال است. این تزریق‌ها معـمولاً بایـــد توسط متخــصص بیــهوشی و تحت نظــر او انجام شود و در نتـــیجـــه بیـمـــارســتان انتخــابــی شما بایــد چنـین امـکـــاناتـی را داشــتــه باشـــد. پزشـک شمـــا می‌ــتوانــد در ایـــن مورد اطـــلـاعات کافی را در اختیــارتــان قرار دهد.

کالـــسـکه
شایـــد در روزهـای اول کالســـکـه خیـــلـی به کارتان نیــاید امــا بعد از چهار پنـج ماه کالـســـکـــه خیـلی در رفت وآمـــد به شما کمـک می‌ــکــنــد. کالـــســـکه‌ها انواع گوناگونی دارنـــد امــا باز هم جدای مدل و زیــبــایـی، ایمنـی اســـت که حرف اول را میـــ‌ـزنـــد. در خریــد کالــســـکـــه به این نکـات توجه کنـــیـد؛ نشــیـــمنـــ‌ــگـاه کالســـکه باید ثابـــت، به انـــدازه کافی سفـت و مقاوم بوده و ترجــیـحـا قد کالسـکــه کمی بلــند باشــد. موقع خریـد به وزن کودک، کیـــفــیــت پارچـه، سیـستـــم توقف و حرکت دقـت کنیــد. کالسکه پلـــاسـتـــیکی با پارچه نامــرغوب نخریــد. بهتـر اســـت به دنبال کالسکهـــ‌ـــای باشـیـد که به راحـــتـی باز و بستـه شود. کمربـنـد کالسکـــه خیـــلی مهـم است پس بایـد به دقت آن را بررســـی کنـــید. یک کالســکـــه خوب بایـــد کمـــربــند محکـــم و اصولی داشته باشد تا کودک پر جنب و جوش شما را نگــه دارد.

زایـمـان آســان
طب سنتـــی برای کمــتـــر شدن درد زایـمــان و البـــتـــه داشتــن زایـــمـــانـــی آسان تر توصیه های ویژه ای دارد. در ماه آخــر بارداری مصرف روزانـه 9 گرم روغن بادام شیـرین صبح ناشــتــا توصیـه می شود. با شروع دردهــای شکـــمـی یا دردهـای زایـــمان میــ‌ـتوانـیــد از ترکــیـب سیاه دانـــه و عســل برای کنــتــرل درد و افزایـش مقـاومت و توان بدن استـفــاده کنـــیـد. یادتان باشد سیـاه دانــه در ماهـــهای اول بارداری جزو مواد ممنوع اســـت. خانـمـــ‌هـای بارداری که در روزهـــای پایـانی دوران بارداری قرار دارند میــ‌ــتوانـــنــد از خواص سیاه دانـه اسـتــفـاده کننـد. توجه کنید که سیاه دانـــه حاوی روغنـ‌های فرار مفـــیدی اســت که بعد از آسـیابـــ‌ـــشدن به سرعـــت از بیـــن میـــ‌روند.

کفـش بی بند
برای ماهـ‌های آخــر باید کفـــشـی انتخـــاب کنــید که به خم شدن و بنـــد بســـتـن نیاز نداشـــتــه باشد. خانـــم باردار نبـایـد به سمـت جلو خم شود یا با تکــیه به دیوار بند کفشش را ببـــنــدد. بهـتــرین کار این اسـت که روی یک صنـدلــی بنشـــیند و پایـــش را روی ران پای مقـــابل قرار دهد و بنـد کفـشش را محـــکــم کنـــد. برای پوشیدن جوراب نیـز همیـــن روش توصیـــه می‌شود. بهـترین انتـخـاب کفـش برای ماهـــهای آخر کفشهای طبـی و حامـلـگـی است که در داروخانــهـــ‌ها فروختـه میــ‌شود.

تمیــز کاری شیـــمـــیـایـی ممنوع
برای تمـیــز کردن اتـاق فرزنــدتــان از شویندهـ‌هـــای شیمـیایی قوی اسـتــفــاده نکنــید، این مواد حاوی مقدار زیــادی آمونیـــاک و مواد سفــیدکـــنـنــده هســتنـــد که برای سیســتم تنفســـی کودک بســـیــار خطـرناک است. برای تمـیز کردن اتــاق فرزنـــدتان از آب و کمـی پودر لبـــاســـشویی اســـتـفـاده کنــیـد.

مادر و پســر
مگـر پسرها دل ندارند؟ در ایــن مطلب چند کتــاب برای مادرهـــا و دختـــرهـــا معرفی کردیـم حالـا نوبت مادرهـــا و الـبـته پسـرهــاســـت. اگر نوزاد توی راهتـان پسر اســت ما کتـــاب « مادر و پســر» را معرفـــی می کنیم. تربیــت کردن پسری قوی، دوست داشـتـنـــی و موفق هرگــز کار آسانـــی نیست .در کتـــاب مادر و پسر، راهـــکارهـــایی ساده برای تربـــیت پســران ارائه شده اســـت. ایــن کتـاب اثر ملیسـا هریــسون و هری اچ هریسون جونیور اســت که رازهایی را درباره ارتباط مادر و پسر آشــکار میـــ‌ـکنــد تا مادران بتوانند پسرانـی قوی و موفق تربــیـت کنـنـد.

حواستـــان باشد
ایـن روزهـــا دردهـای ناگهـــانی و عضـلانـــی همسرتان شروع میـــ‌ـــشود. بایـــد مدام حالش را بپـرسـیـــد و اگــر لازم باشـد با پزشــک همـــســرتان صحــبت کنید و سوالـات و ابهــامــات خود را برطرف کنـید. اگر نگران سلـامــت همسرتان هســتـیـد، علــائمی که در او می‌ـبـیـــنیــد را یادداشت کنیـــد، و با پزشک در میـان بگذاریـــد.

هفته سی و هفتم بارداری | تغییرات و رشد جنین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.