علائم هفته چهارم بارداری در خانم های حامله

ففته چهارم بارداری جنین تلاش می کند که خدش را به رحم مادر بچسباند در این هفته درد کمی در رحم حس می شود این درد طبیعی می باشد رحم در حال طبیعی برای رشد جنین می شود در این هفته خونریزی مانند قاعدگی رخ می دهد ولی به رنگ قهوه ای یا صورتی می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر علائم هفته چهارم بارداری در خانم های حامله را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بـــدن شمــا درهـفـــتــه چهـــارم بارداری

در حالـی که رویان تلـاش میـ‌ـــکند خودش را به دیواره رحــم بچسبـــاند، بسیاری از زنـــان در هفـــتـــه چهارم درد خفـیـــفی را در ناحیـــه شکم خود تجـریـه میـــ‌ــکـــنـــنــد. ایـن دردها طبـیعی اســت چرا که بدن خودش را با هورمون‌ــهــای جدید بارداری هماهــنـگ میــ‌ــکـــنـد و رحم شمـا تبـــدیل به خونه جدیــد رویان کوچولو میــ‌ــشود.
برخی از زنـان هم خونریـزی را تجـربـه میـــ‌کـننـــد، امـا یادتـان باشـــد به رنـــگ آن توجه کنـیــد. خونی که از شما دفع میـــ‌ــشود نبایـــد قرمـــز پررنـــگ یا روشن مثل دوران قاعدگــی باشــد بلکـه بایـد به رنـــگ صورتی یا قهوه‌ـــای باشد. ناراحتـــی لانــه گزیــنی یا خونریزی معمولاً5 تا 12 روز پس از تخـمـکـــ‌ گذاری اتفاق خواهـد افـــتــاد. درد شمـــا نبـاید شدید باشد و اگر درد شدیـد، تب، لرز یا خونریزی واژیــنال سنگیـــن داریــد حتــما با پزشـــک تمـــاس بگیـریــد.
وضعـیـت جنیـــن درهـــفتـه چهــارم بارداری

هفته چهارم اولیـــن هفتـــه ای اســـت که شما از وجود نوزاد مطمئن هسـتـید! ولی دیــدن آن سخت است حتـــی با وسایــل سونو گرافی با فن آوری بالــا . اگر ساک حاملگـــی را ببینــید خوش شانس هســتیـد که از طریـــق سونوگرافی واژیـنـــال دیـده میشود. در کیسه حامـــلگی کیـسه زرده در حال تشـــکــیـل است که به تغذیه کودک شما تا شکل گیـری جفـــت در اواخر سه ماهـــه اول کمک میـــکـند. درپایان هفتـه چهارم پرزهـای جفـتی کاملا تشکیـل شده انـــد که زائده های انـگشـتی بافـت جفت میـــبـاشـــد که حاوی ماده ژنتـیــکـــی مشـــابـه فرزنــدتان بوده و بعدا در تست ژنتیـــک کمک کنـنــده هستــنـد.

مهـم نیست آی کیو فرزنـد شمــا پس از تولد چقـــدر است، در این مرحلـــه فرزنـد شمـــا در حال تغییــر ژن ها می باشد. در این مرحـلــه، سلول های تخـصــصی وجود دارند که ژن هایـــی که لازم نیستند را غیرفــعــال کرده و ژن هایـی که وظایف خاصی انجـام می دهنـــد را فعال می کنـند.

سلول های ماهـــیچه تمام ژن ها را دارا هســتـنـــد به جز ژنی که پروتئین های سلول ماهیـــچه را درست می کند.فعـــالیـت های سلولی براساس زمان و مکان بر فاکـــتورهای رشـد اثــر می گذارد. ایـــن سیـگـــنال ها از نطفه خارج می شود.
معجزه کوچک:

تصور کنیـد که نطــفه در داخل رحم تشکیـل شده و سیــگنـال های رشد را تنظــیــم می کنـــد و پذیرش کنـنـده ها براســـاس نیازهـــای موجود فعال یا غیرفـــعال می شوند. ایــن بهترین معــجزه رشـد اسـت که در رحم اتفــاق می افتــد. جنـــین هویت خود را داخـل رحــم نشـــان می دهــد.از ابتـــدای بارداری، خون بدن شما با خون جنین مخلوط نمی شود. جفـت حکم دروازه بان دارد. سیـــستـم رگ های جنـــین در حال تکامـل اســـت و عمل انــتقال اکـســـیژن، خون و مواد مغذی از طریق بنــد ناف انجام می شود.

جنـــیــن در هفــتـه چهــارم بارداری

توصیــه ها درهـفــته چهــارم بارداری

* نوشیـــدن مایـعـــات به میزان کافی، مهـمــتــریــن چیــزی اســـت که در اوایـــل بارداری بایــد به آن عمــل کنــیــد. بدن در ایــــن دوره جریان خون‌ــرا افـزایـش خواهـد داد، به همـیــن دلــیـــل شمــا به مایــعـات بیــــشـــتـری احــتـیــاج داریــد. نوشیدن مایـعــات به رفــع خســـتگـــی و یبوست شما نیــز کمک میـــ‌کنــد.
علائم طبــیـــعـــی درهـــفـــتـــه چهــارم بارداری

علــائم حامــــلگـی:
1. دردخـفـیـــف: بســیاری از زنـــان درد خفـیــفی را در ناحــیه شکـم خود تجریـــه میــ‌ـــکــنـــند. ایـن دردهــا طبــیــــعـــی اســت چرا که بدن خودش را با هورمون‌ــهـــای جدید بارداری همـــاهـــنــگ می‌ــکــند تا رحــم شمــا تبـدیـــل به خونه جدیـد رویان کوچولو گردد. شمـا بایــد بابــت ایــــن مســـالـه خوشحــال باشــید تنــهــــا راه برطـــرف کردن آن اســـتـــراحت کردن میـبـــاشــــد.

2. لکـــه بینـــی خفــیـــف: ممـکن اسـت لکـــه بیـــنــــی خفــیــفــی به خاطـــر لانـــه گزیـــنـی اتــفاق بیــفــتـد. ایـــن مسئله به خاطـر کاشت تخمـــک بر پوشش رحــم می باشـــد. ایـــن اتفــاق در زمـــان پریودی می افـــتـد و امـری رایج اســـت.ممـــکـــن اســـت در هفـــتــــه های اول بارداری گرفــتــگـی عضـــلـــات مشـــابــه زمـان پریودی ببـــینـــید.اگــر در زمـــان بارداری خونریـــزی مشـــاهـده کردید با پزشک صحــبت کنــید.

3. تهوع و اســتفــراغ: تهوع و اســتـــفــراغ جز جدا نشـــدنی ماه های اول بارداری اســت که خانم های باردار طی چهــار ماه اول با آن دسـت به گریـــبــانـــند. در مواقــع استــفـــراغ و تهوع به ایــن فکـــر کنـــیــد که شمـــا تنـــهــا نیـســـتــنـــد و ایــن اتـــفــاق ممــکـــن اســـت هر روز صبــح، ظهـر و شب برای 36 میـــلیون زن باردار مثــل شمـــا در جهــان رخ دهـد. ایـــن اولین نشـــانـه حامـــلــگی در شما اســـت علـــت آن هم بالــــا رفـــتـن هورمون های بارداری در بدن شمـاسـت. برای رفــــع ایــن حالـــت یک بســـتـــه بیـسکوییـــت پتی بور یا مقـداری نان خشــــک در کنار رخــتــخواب خود گذاشــتـه صبـــح قبل از بلنــد شدن مقـــداری در دهـــان خود بگــــذاریــد تا کمـی وضعــیت شمــا را بهـــبود ببــخشد.

4. سفــت و دردناک شدن پسـتــان: به خاطـــر تغیـــیرات هورمونی و آمـاده شدن پســتـان ها برای تولیــد شیـــر ممــکن اسـت پســتـــان شمـــا کمــی سفـــت و دردناک شود برای رفع ایــن حالـت از کمـــپرس آب گرم اســـتفاده کنـیــد.

5. حســاس شدن شکــم و نفـخ، کمـــر درد و نرم شدن دهــــانه رحم از علــائم طبــیعی دیگـــر ایــن دوره اسـت.

6. تغـــیــیرات ناگـــهـــانـــی روحی: یک روز، خوب و سرحـال هســتیـد و روز بعــد بداخــــلــاق و بیـ‌حوصلــه. نگــران ایـــن موضوع نبــاشــیداین یکـــی علـامـــت نیـز به خاطـــر تغــــییـــرات هورمونی و شرایــط محیــطی که ناشـــی از اســـترس مادر شدن، زایـــمــان و. . میـباشــد. ایـن تغـــییـــرات کامـــلــاً طبیـعــی هستـنــد و جای نگـــرانــی نیـســـت. فقــط به خودتـــان فرصـــت دهــید تا با ایــــن تغــیــیرات که ممـــکن اســـت ماهــ‌ـــهــــا با آن درگــیــر باشـــید، آرام کنـــار بیـــایـــیـد و محـیــط اطــراف خود را با تفـــکــرات مثــــبـــت خود شاد نگــه داریــد و به ایــن فکـــر کنـــیـــد که چه قدر زایـــمـــان که همـراه با تولد نی نی شمـاسـت فضـــای زیــبـــا و شادی را برای شمــــا و خوشبـــخـــتی را برای خانواده شما رقم خواهد زد.

7. درد سیــنه ها:در این هفـــتــــه، ترشــــح پروژســترون باعــث درد سیــنـــه ها می شود. دردی مشـابــــه پیـــش از پریودی. این هورمون های بارداری بدن را برای تولیــد شیــر آمـــاده می کند. ایــــن دردهــا در انــتهـای سه ماهه اول بارداری کاهــش می یابـــد.
هشــدارها درهـفتــه چهــارم بارداری

1. فقـــط در موارد زیــر از نزدیـــکی پرهیــــز کنـــیـد:
* خونریــزی داریـــد.
* شمــا یا همــســرتـــان عفونت فعـــال منــتقـل شونده جنـــســـی داریــد.
* جفـت سر راهــی داریــد که جفـــت نزدیــک گردنـــه رحـم است.
2. برای بار سوم به مادران باردار میـــ‌ـــگوئیم که به محض اطـــمیـــنان از بارداری از کشــیـــدن سیــگار خودداری کنـــیـــد. دود ناشــی از آن رســـیـدن اکســـیژن به رویان کوچک شمـا را دشوار میــ‌کـــند، لذت بردن شمـــا از کشـــیـــدن سیـگــار او را آزارده خاطر میــ‌ــکــنـد.
3. اگـــر دچــار درد شدیـــد، تب، لرز یا خونریــزی واژیــنـال سنـگــیـن شدیـد حتـــمــا با پزشــک خود تمـاس بگـــیـــریــد یا به بیـــمـارســتان مراجـــعه کنیـــد.
تغـــذیــه درهـــفــــتــه چهـارم بارداری

1. خوردن ویتامـــیــنــ‌ـهــــا را شروع کنـــید. خوردن ویتامـــیـنـــ‌ـــهـــای A، B، D در دوران بارداری ضروری اســت. ویتامـــیـــن A یک ویتــــامـیـــن محلول در چربــی اســت که در کبد ذخـــیره میــ‌ــشود. مقـــدار روزانه 200 واحــد از ایـــن ویتــامــیــن در بارداری و قبـل از آن توصیه میـــ‌ــشود.
2. خوردن جیــگـــر به علـــت فراوانـــی ویتـــامــیــن A ممـــنوع اســت چون ویتـــامـــیـــن A به مقدار کافــی در مکـــمـل ها و غذاها یافـــت میــشود و بیـــشتـر از 200 واحــد از ایــن ویتــــامــیـــن برای کودک شمـــا ضرر دارد و همــچـــنـــین جگـــر به علـت اینـــکـــه ممـکـــن اسـت داخل آن انـــگـل وجود داشــته باشــد و در حیــن پخــت ایــن انـــگـــل ها به طور کامـــل از بین نروند، از خوردن آن خودداری کنــیـــد.
ورزش درهـــفـــتــه چهــارم بارداری

دیــگــر آن دوران که همـــه فکر میــ‌ـکردنـــد خانــم باردار باید تمـــام روز در تخـــت اســــتـــراحت کنــد، گذشــتــه است. امـروزه فوایـــد ورزش کردن در دوران بارداری بر همـــه آشــکــــار شده است. تحـــقیــقات نشــان داده اســـت خانـــمـــ‌هـایـی که ورزش میـــ‌ــــکـــننـــد و در وضعیـــت خوب جســـمانــی و آمــادگــی کامـــل به ‌سـر میــ‌ـــبــرنـد، در زمــان وضع حمـــل بســـیار راحت تر هســـتند، احتـــمــال سزاریـن اجــباری در مورد آنـــهـــا بســیار کم ‌تــــر اســـت، و دوران نقـــاهت کمــ‌ تری خواهــند داشـــت.

علائم هفته چهارم بارداری در خانم های حامله

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.