به همسرتان اعتماد نموده و به او شک ننمایید

همسر شما هم شاید یک روز کاری نماید که شما مشکوک شوید ولی نباید به او شک نمایید چون این شک کردن باعث می شود شما با هم رابطه سردی داشته باشید سعی نمایید با همسرتان مانند یک دوست رفتار نمایید تا بیشتر به هم نزدیک شده و با هم درد دل نمایید صمیمی شدن شما با همسرتان باعث نی شود شک شما برطرف شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر به همسرتان اعتماد نموده و به او شک ننمایید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آیا تاکـنون بدبـیـنــی به همســر خود را تجـــربـه کرده اید؟ دردی که شایـــد بتوان گفت درد دنیــای مدرن اســت. آزادی ها به انـدازه ای زیـــاد شده اسـت که هرکــس به خود اجـازه می دهـد به راحـتـــی بر تعـهــدات و پیـمان های خود پا بگـذارد. بدبیــنـی چیـزی نیــســـت که فقط فرد را آزار دهـــد. بیـشـــتـرین لطـــمـات روحی متوجه خود انــسـان بدبیـن اســـت امـا انـسان های اطـــراف و نزدیـــکـــان نیز به نوبه خود اذیـت می شوند.

ایــن مشکـــل همان قدر که آزار دهنده و بی مروت است، راهـــکاری بســـیـــاری هم برای برطـــرف کردن دارد. زنــان یا مردانــی که تصور می کنــند همســران آنـها در حال خیـانــت هستــند مانـــنــد زخـمـــی هستنـــد که مدام سوزن به آن زده می شود و همـیشه و هر لحـظه منتظـــر اتــفاقی هستـــند تا ثابت کننـــد همــسرشـان به آنها خیـــانـت می کند. آنـهـا به قدری ریــزبــین و نکتـه سنـج می شود که به تدریج خود نیز باور می کننــد همـه حرف هایـشان صحـــت دارد و ممکن نیـــســت همـســرشان به او خیــانت نکـرده باشـــد!

 

بیماری بدبیـــنـی را با نام پارانوئید می شنـــاســـیـــم. پارانویا گاهــی تا حدی پیـش می رود که فرد، بیمار روحی و نیـازمـنـد دارو می شود تا بتوانـد سالم زندگـی کنـــد. پارانوئید نوعی ترس بیـــش از انـــدازه اســت که اعتمـــاد را از وجود فرد می گیرد و همــیــشــه با یک عیـــنک بدبیــنی به همه رویدادهــای زندگـــی نگاه می کنـد. شایـد حتی پوچی و بی هویتی تا انـــدازه ای در او نفوذ کند که دست به خودکشـــی بزند. امـا این چاره کار نیـــسـت. پارانویای شدید هم قابــل درمــان اسـت. پیــش از هر چیز باید بدانــیـد چگونه بر این ترس غلبـــه کنیـد و خود را از ایــن دنـــیای ناامن خیــالی که ساختـه اید، بیـرون بکــشـید.

باید اضــطـــراب کمـــتــری داشــته باشیـد و با آرامش بیــشـتـــری زنـدگی کنیــد. نبــایـد اجـازه دهید همـــسـرتان تصور کنـد یک انـــسان بدبـین و شکــاک هستــیـد که سر هر مســاله ای دیوانه می شود و داد می زند و بی قراری می کند.

• همـســر شمـــا خیانــت نمـی کند

اگـــر همـیشـــه این توهم را داریـد که او به شما خیانــت می کنـد، فقط خودتـان را آزار می دهــیــد. فکـر کردن به مســایـــل منفی و دلیـــل تراشیـدن برای آنـهـــا آســان ترین کار است. امـا بهـــتر این است هربـــار این تفکرات به سراغ شمــا آمــدنـد به مســایـل زیر فکــر کنـید:

• او شمـا را انـــتــخاب کرده و هنوز در کنـــار شمــا است

• کامـلا واضـح است که او می خواهـــد در کنـــار شما بمـانــد و زندگــی کند

• به احتـمال بســیار او قصـدی برای ترک یا خیـــانـت کردن به شما ندارد

• به ویژه زنـان، هرگز در زمـان خوشبــخـــتی و در یک رابطه سالم به همـــسرانـشــان خیـــانـــت نمـی کنند

شمـــا توان خوشحـال کردن او را دارید

بلـه. شما توان خوشحـال کردن همســر خود را داریــد. بنـــابراین، دســـت از نگرانــی بردارید و او را خوشحال کنــید. ایـن مسـالــه کمـــک می کند تا بر ناامـــنـی که تصور می کنـــیــد غلبـه کنـیـــد. تا زمانــی که رویای شمـــا خوشبخـــتی دوطرفه باشـد او نیـــز در کنـار شمـا خواهـــند مانـــد. او شایــد فقـــط گاهـی از این که نیازهـایش برآورده نمــی شوند، دچار گیـــجـی و سردرگــمــی بشود. و همســـر بدبیـــن چیــزی نیــسـت که او نیاز دارد. ایــن شک های شما است که شایـد روزی او را عصبی کند و فراری اش دهـــد.

باید بدانید پارانویا زمــانـی سراغ شمـا می آیـد که احـســاســـات و تفکرات منفـی در مورد خود دارید. بدبـیـــنـی در نتـــیجـه ترس های شمـــا ناشی از عدم اعتـماد به نفــس است. امــا فرد بدبـــیـن شاید این مسـالــه را باور نکــند و همچـــنان اصرار داشتـــه باشـــد که همسرش به او خیــانت می کنــد.

امــا شما به عنوان انــسان بدبـیــن، بایـــد طرف مقــابل خود را درک کنـــید. بایـــد اعتــمــاد به نفـس داشـــته باشـــید. احـساس ناامنـــی در هر رابـطه ای ممکن است پیــش بیاید امــا مسـاله ای نیــست که آن را ادامـــه دهــید و در نتیــجه آن بیمـار شوید.

نمــی توانید در ترس زنـدگی کنیــد!

بله! کامــلا احـــتمـــال دارد که همـــسـران به یکدیـــگـــر خیـــانت کنند. ایـــن از ابتـــدای خلقـت بوده و هر روز نیـــز بیـشـــتر می شود. امـا لازم نیســـت این ترس را به زندگی خود تعــمــیـــم دهیــد. فائق آمدن بر ترس ها به ایـــن مفهوم اســـت که بتوانـید بدبیــنـی های خود را کنتـــرل کنیـد و آنـها را کنـار بگــذاریــد. پارانویا می تواند یک زنـدگـــی سالم و بدون خیانــت را به جدایــی بکـشـــانـــد. هیچ زوجی برای جدا شدن ازدواج نمی کننـــد. ترس و بدبیـــنــی همـانــنــد دوقلوهای به هم چســـبــیده هســتـــنــد که با هم بروز می کنند.

بهتر اســـت خیـالـــات خود را به این سمت هدایـت کنــیــد که همــسرتان به شمــا خیـانــت نمی کنـد و با همیـن تصور زنـــدگــی کنید. اگـر زمانی متوجه شدیـد او به واقـع ایـــن کار را انـجام داده اســت، خیلی راحــت می توانید ایـــن مشــکــل را حل کنـــیـــد. می توانـــیـد جدا و از ایـــن زنـدگـــی دردآور رها شوید. امـا زندگــی با ترس دایمـــی و هراس از ترک شدن چیزی نیـست که هیـچ انسانـی لایق آن باشـــد. همــیشـــه بدتـــرین شرایــط را در ذهــن خود نپرورانــیــد و بر مبـــنــای آن رفــتــار نکـنـیــد.

نمی توانـید همـســرتــان را کنــتـرل کنیــد!

غلـبـــه بر حس ناامنـــی نه تنها زندگـی شما را بهـبود می بخــشد بلـــکه به همســـر شمـا هم اجـــازه زندگی کردن می دهـــد. هیــچ چیـز به اندازه کنــتــرل شدن توسط همـسر نمـــی توانــد روح یک انـــســان را آزار دهد. هر زن یا مردی می تواند دوستانـی از جنس مخـالـــف داشته باشد و در کنـار آنــهــا نیز خوشحال باشــد. اما به ایــن مفـــهوم نیســت که علاقــه او به شما خدشـــه دار می شود و ممکـن اسـت شمـــا را رها کنــد. ایـــن را قبول کنـــیــد. همســر شما، شمـا را می خواهـــد. برای همـــیــن است که در کنار شما زندگی می کنـــد. امـــا دوست دارد که زنـدگـی طبــیعــی و دوستان خود را هم داشته باشد. انـســان آزاد آفـــریـده شده اســت و به ایـن آزادی نیاز دارد. همـــان طور که انــتــظـــار نداریـــد او شما را در قفـس کنــد و طبـیـــعی ترین آزادی های فردی را از شمــا بگـــیـرد، شما هم نبـایـــد آزادی او را بگــیـــرید.

شمـــا هم حتــمــا دوستـانی داریـــد و با آنــهــا وقت می گذرانیـــد، آیـــا هرگز در کنــار آنـــهـا بودن باعــث شده است که همـــســـر خود را فراموش کنید یا عشقتــان به او کم شود؟ مسلـما خیر. پس چرا همـیـــن فکــر را در مورد همـــسرتـان ندارید. چرا فکــر نمی کنید او هم انسـان است و به اجـــتماع و روابط اجتـمـــاعــی نیـاز دارد؟ او هم مانــنـــد شما زنــدگی اش را دوست دارد و نمی خواهـد به هیچ قیـــمتی خرابش کنـــد یا شمـــا را از دســت بدهد.

ترس های شمــا واقعی می شوند

اگر به طور دایـم و همــیشـــه در این ترس باشـیــد که همــسرتـان به شمــا خیانــت می کنــد، احتمـــال وقوع ایـن حادثـــه بســـیـــار زیـــاد خواهـــد شد. او ترس ها و نگـرانی های دایـــمـی شما را می بیـند و دیگــر برایـش ارزش ندارند و ممکــن اســت به سراغ ایـن کار برود تا دست کم کاری کرده باشـد که مستـحق ایـــن همــه شک و کنــتـــرل و آزار باشـد.

امـا شمـــا با کنـتـــرل ترس ها و بدبینی های خود می توانـــید وقوع ایـــن اتفـــاق ناگوار را پیـــشـگــیـری کنیـد. با مهربـــانـی و تسـط بر افــکار منـــفی خود، او را خوشحـال کنیــد و اجازه دهیـد همچـــنـــان عاشق شمـــا و زنــدگـی باشـــد. هیـچ انسانـی نمی تواند برای مدت طولانـــی زیـــر بار بدبیــنـی های طرف مقـابـــل تاب بیـــاورد. شایـــد در آخـر با شک های خود او را از دســت بدهیــد.

ایــمان داشـــتـــه باشید همــســـر شمـــا پاک اســـت. زنــدگـی مشــترکـــتــان را دوست دارد و همـه هدف او بهــتر کردن زنـدگـــی اسـت. همـــان چیـزی که شمــا هم می خواهیــد. مثبـــت فکــر کنیـد. از ایــنــکه او را داریـــد خوشبخت باشیـــد. و باور کنیــد او نیز از داشتـن شمـا خوشحال و خوشبـخـت اســت. در غیـر این صورت دلــیـــلــی برای ادامـه ایــن زندگـــی باقی نمـــی مانـــد.

چطور بر ترس های خود غلــبه کنـــیـم؟

• خودخواه نبـاشـــید

حس ناامـــنـــی زمــانی پیش می آید که فرد خودخواه است و خود را حق به جانـب می داند. همه زمان همـــسر شمـــا برای شما نیـست. او نیـاز دارد زمـــانـــی را هم با دوستان خود سپـــری کنـــد و شمــا بایـــد به او اطــمیــنان داشتــه باشــیـــد.

• برای جلب موافــقـــت او تلاش نکـنیـد

اگــر نگـــران هســـتـیــد که او را ازدست بدهــید شاید در نتـــیجه اصــرار زیاد بر خیــانت کار بودنـــش او شمـا را ترک کنــد. آن وقت بایـــد بروید و عذرخواهــی کنـیـد. ایــن رفتــار منـــطقـــی نیســـت. تا زمــانـــی که در کنــارتــان هسـت، او را قبول داشته باشیـد و باورش کنـید. وقتـی او هســت یعـــنـــی دوستـــتـــان دارد پس با این تفـکر با او رفـــتـار کنـــیـــد.

• همــه زنـــدگـی شما او نیـســـت

آیـا تصور می کنــیـــد همه دنــیـــا و زندگی شمــا در همـســرتـان خلاصه شده است؟ او تنها دلـیـل زنــده ماندن شمــا اسـت؟ بایـد بدانـیـــد اشتباه تریـــن طرز فکری اســـت که نوع بشـــر می تواند داشــتــه باشــد. ایـــن نوع تفـکـر باعــث ایجـــاد حسادت می شود. زیرا نمـی خواهیـــد تنـهـا داشــتـــه شمــا در زنـــدگـی به دسـت فرد دیگـــری بیـــفتـد. انــسـان هایـــی که همـه زندگـــی خود را در یک فرد خلـــاصه نمی کنند، زندگـی سالم تریــدارند و بیـــشتــر از زندگـی راضــی هستـــنـد. مســایــل دیــگـــری هم در زنــدگی آنـــهـا هســـت که خوشحـــالـــشـان کنـد و حالشان با آنــها خوب باشد. ایـــن افراد، حتی اگر همسرشان ترکشـــان کنـنــد زندگـی خود را نابود نمـــی کنـــند و سعـی می کنـنـد به مسـایــل دیگری در زنــدگی مشغول شوند که روحشان آرامــش بیـــشـــتـری داشتـــه باشـد.

• همــیــشه بهترین ها را تصور کنـــیــد

همـیـــشه زنــدگـی خود را طوری کنترل کنیـد که باور داشـــتــه باشـید نگـــرانـــی های شمـــا بی مورد هســتند و هرگــز واقـــعــی نمی شوند. بر ناامـــنــی های ذهنــی خود غلـــبـه کنیــد. خوش بیـن باشیـد و هر اتفــاق کوچکـــی را دلیـلـــی بر خیانــت همــســر فرض نکـــنـــید.

• عمـیق تر فکــر کنـــید

اگــر دچـار ترس و بدبیـــنــی هســتـیـد باید روش هایی را تمـــریــن کنید و ورزش هایــی انــجام دهید که ذهـن و تمــرکـــز شما را بیشـــتر و عمـیــق تر می کنـنـد. بایدخودشـــنـاســـی کنیـد و با سفــر به درون خود افــکــار منـفـــی را با خوش بینی های سازنـده جایگزیـــن کنـیــد. شاید جلســـه های روان درمــانـــی یا مشاوره، مدیتیشــن و هیــپــنوتیزم بتوانــنـد در ایــن مسیــر شمـــا را یاری برسـانـــنـــد. کلـاس های درمــانـــی، هیـــپنوتیــزم، یوگا و مدیــتـیــشـــن بسـیاری در سطح شهر وجود دارند. ثبـــت نام کنیــد و به زندگی و تفـکرات خود عمـق بیشتـری ببـــخشــیــد.

به همسرتان اعتماد نموده و به او شک ننمایید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.