هورمون اکسیتوسین چه تغییراتی در رفتارهای جنسی مردان دارند

هورمون اکسیتوسین یا هورمون عشق باعث می شود مردان بیشتر هم نوع دوست شده و به کارهای گروهی علاقه خاصی نشان دهند اگر این هورمون بیشتر شود مردان واکنش های پرخاشگرانه ای از خود نشان می دهند گاهی وقت ها نمی توانند احساسات خود را کنترل نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر هورمون اکسیتوسین چه تغییراتی در رفتارهای جنسی مردان دارند را در مجله خبری دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : تحـقیـق گروهی از دانــشـمندان هلــنـدی ایـن بود که هورمون اکسـیــتوسیـن که به عنوان هورمون عشق شناخـــتـــه می‌ــشود در حقیـقـت هورمون مراقبـت و محــافـظت است و بنـابــراین در شرایــط خطـر میـ‌ـتواند موجب پرخاشگـری و خشونت شود.
اکــسیتوسیــن هورمونی اسـت که به هورمون عشـــق معروف است. این هورمون نوعی انتقــال دهــنده عصــبی کلـیـــدی برای پیوندهای عاطفــی مادر و فرزنـــد است و در واقــع حس مراقـــبـــت و محـــافـــظـــت را در مادر برای حفظ کودک افـزایش می‌دهــد.
همـچنـین ایـن هورمون رفتــارهای همـــنوع دوستـــی را در سطـــح اجـــتـماعـــی افزایـش میـــ‌ــدهــد و میـ‌ــتوانـــد کودکان مبـتـــلا به اوتیـسم را تا حدودی از درونگــرایـــی خارج کرده و سطـح اجـــتمـاعـــی شدن آنهـا را افزایـش دهــد. اما از سویی دیــگر ایـن هورمون به دلـیــل خاصــیــت “مراقـبـت و محـــافـظت” می‌ـتوانند سبب بروز رفــتارهــای پرخاشــگرانه نیـز بشود.
برای مثـال در حیوانـــات زمـانی که کودک در معرض آســـیب دیدگـــی از جانــب حیوان دیگری باشـــد، حیوان مادر برای نجات جان فرزنــد خود و با افزایـــش ناگــهـانــی سطـح اکــسـیتوسیـــن به سرعـــت از خود واکنـشــهای پرخـــاشگـــرانه و خشونت آمــیــز نشان میــ‌ـــدهـــد.

در این راسـتــا، دانشـمنـــدان دانـشـــگـــاه آمـــستردام اســپری اسـتنـشاقــی اکـــســـیـــتوسین را بر روی گروهی از داوطلبــان مرد آزمــایـش کردنـد.
نتــایــج این تحـــقــیقـــات نشـان داد که استنشــاق اکـســـیـتوسین، حس همـنوع دوستی را در برخورد با گروهی از افراد خارجی در این مردان افـزایش داد اما همچنیـــن موجب شد رفـــتـار تهاجـمــیـــ‌و پرخــاشگـــرانــه نســبــت به گروهی که برای افـــراد داوطلــب نوعی تهدیــد به شمـار میــ‌ــرفتند نیز افـزایــش یابـــد.
ایــن رفــتـــار درست مشــابـه رفـــتار خرســهای مادر است که وقتــی یک جانور بیـــگانــه قصد آسـیـــب رساندن به فرزند آنهـــا را دارد حالــت تهاجمـی می‌ـگیــرند.
همــچــنیـن ایـن دانــشـمنـــدان دریـــافتند زمـــانـی که دشـــمـن به مرزهـای میـهن حمله میـــ‌کـنـد مکانیزمــی‌کــه موجب میــ‌ـــشود سربـاز خطـر رفتن به میــدان جنـگ را قبول کند ریـــشــه در افــزایش سطوح ایــن انتـقال دهنـــده عصـبی دارد.
ایـــن محقــقان برای دســـتــیـابـی به ایــن نتایج، سه آزمایش را بر روی داوطلـبان مرد انجـــام دادنـد و انـتخـابــهای گروهی را که یک دوز از اســپـــری اکــســیــتوسین دریافـت کرده بودند با انــتــخابهــای گروهی که داروی بی اثر (پلاســیـــبو) دریافـت کرده بودند مقــایسه کردنـد.
هر داوطلـــب بایـــد گروهی از سه نفر را در یک بازی تشکــیــل میـــ‌ـداد. در ایـن بازی ایــن افـراد بایــد تصـــمیمــات حســاسی را اتخــاذ می‌کـــردنـد که برای خود آنــهــا، هم گروهیـــهـا و رقــبا نتایـــج مالی خوبی داشت.
نتایــج این تحقــیقـات نشـــان داد که اســـپری اکـسـیــتوسین واکـــنـــش نوع “مراقبت و محـافظـــت” را تحریـــک می‌ـکرد و اعتـــماد به اعـــضای داخــل گروه و همـــکــاران را افـزایش میـ‌ـداد اما همـچــنـــیـن موجب می‌شـــد که افراد نسبت به اعضـــای گروه رقـیـــب یک حس پرخـاشگــری و تهاجمی‌داشته باشند.

هورمون اکسیتوسین چه تغییراتی در رفتارهای جنسی مردان دارند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.