هویا کری،ساکولنت سیاه و چند نوع گیاه آپارتمانی

گیاه آپارتمانی در دمای خانه هم می توانید نگهداری نموده برخی از گیاهان آپارتمانی نیاز به نور خورشید ندارند و در سایه هم می توانند زیباتر باشند شما می توانید با نحوه چند نوع گیاه آپارتمانی زیبا آشنا شده و برای تزیین و زیباتر شدن خانه از آنها استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر هویا کری،ساکولنت سیاه و چند نوع گیاه آپارتمانی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: چند وقتی می‌ـــشــد که به دنـبـــال یک گیـاه خاص به باغ‌ـهای گل، سر میـ‌ـــزدم؛ اما آن چیـزی که می‌ـخواســـتم را پیدا نمـیـ‌ــکردم. دنبـــال یک گیــاه متفـــاوت می‌ــگشـتــم. چطور بگویم؟ چیـزی که کمـیـاب باشــد و کلکسـیون گیـاهـان دلـــبـــر مرا تکـمـــیـل کنـــد. حتـــمـــاً خیـــلـــی از شمـا نیــز مثــل من زیبایـــیــ‌های گلـــ‌ــهای آپـــارتـــمانـی رایـــج برایــتان عادی شده اســت. اگـر اینـــ‌طور اســـت ایـن مطـلب را تا انتـــهـــا مطــالــعــه کنــید. مطمئنم گیاه موردعـــلـاقه خودتان را پیدا میــ‌ـکــنــیـد!

گیاهــی که به شمـــا عشــق می‌ورزد!

نام: هویا کری(Hoya Kerrii)
نور: 8 تا 10 ساعـــت در روز/ نور غیــرمــسـتـــقیــم یا روشنایـی محـیـط
دما: در تابـــستـــان 18 تا 24 درجـــه سانــتـی گراد/ در زمستان دمــای طبـیعی اتاق
آبیاری: نســبتـــاً کم آب/ در تابســتان(فصل رشــد) آب بیشـتـــری نیاز دارد و در پاییـز و زمــستــان به‌ـتــدریـج آبیاری کمــتر شود.
خاک: شنی و سبــک

این گیــاه بومی آسیای شرقــی است و به قلـــب خوشبـخـت معـروف است. مناســب برای هدیـه دادن به کســانـی اسـت که دوستـــشان داریـــد.

سیــاه دوستــ‌ــداشتنـی!

نام: ساکولنـــت سیاه (Sinocrassula Yunnanensis)
نور: 4تا5 ساعـت در روز/ مســـتقیم
دمـا: در تابـــسـتان 16تا 25 درجــه سانــتـــی گراد/ در زمـستــان دمــای طبــیعی اتـاق
آبـــیـاری: نسبتــاً کم آب/ در تابــستان(فصـــل رشــد) آب بیشـتری نیاز دارد و در پاییـــز و زمــستـان بهــ‌تـدریـج آبـــیــاری کمـتر شود.
خاک: شنی و سبــک

ایـن گیــاه درواقــع به رنگ سبـــز اسـت، ولی به دلـــیـــل تیرگی بســـیــار چشـــم در تشــخیص رنگ اشـتـــباه میـــ‌ــکـــند و اغلب آن را به رنـگ سیـاه می‌ـــبینـید.

سنـــگ‌ــهای زندگیـ‌بخش!

نام: لیــتوپس (lithops)
نور: 4تا5 ساعت در روز/ مســتـــقیــم
دمــا: 16تا25 درجه سانــتـی‌ــگـــراد/حســاس به سرمـــا
آبیاری: نســبـــتـــاً کم آب/ در زمســتان(فصـل رشـــد) میزان آب بیـــشـــتـــری نیاز دارد و در بهـــار و تابــســـتـان بهـــ‌تـدریج آبیاری کمتر شود.
خاک: شنـــی و سبـک

این گیاه بومی آفریقای جنوبی و از انواع ساکولنت ها است که تنوع رنــگ زیـادی دارد. از بین دو برگ سنگ مانـــنـــدش گل می‌ــروید و برخلـــاف سایر ساکولنـــت ها فصل رشدش زمــســتــان اسـت و آبــیــاری زیـــاد در تابسـتـان موجب پوسیـــدگی و مرگ گیـاه میـــ‌ــشود.

ماهـیـ‌ـــهـایــتـان را خوشحــال کنـیـــد!

نام:جلبک توپی(Marimo Moss Ball)
نور: متوسط/ حداقــل 3 وات نوری به ازای هر4 لیـــتـــر
لامپ: طیــف نوری کامــل/5000تا7000 کلوین
دمـای آب: 65 تا 80درجــه سانتـــی گراد
Ph آب: 0.6تا0.8

ایـن گیـــاه یک گیـاه آبـــزی آکواریومی و نوع کمـیابـــی از جلـــبـــک اســـت که به‌ـصورت توپ رشـد می‌کــنـد. در طول روز به سطح آب میـ‌ـــآیــد و در غروب به کف آکواریوم می‌ـــرود.

حتــمــا آویزانــش کنـیـــد!

نام: سدوم مورگـــانـــیـــانوم (Sedum Morganianum)
نور: 4تا6 ساعــت در روز/ مستــقیم
دما: 18.5تا21 درجـــه سانـــتی‌ـگــراد/ دمای طبیعی اتـــاق
آبـــیاری: متوسط / در تابـستـــان(فصـــل رشد) آب بیـــشتری نیــاز دارد و در پایـــیز و زمـســـتـــان به‌ـتدریـــج آبـــیـــاری کمـــتر شود.
خاک: سبک و خشـــک

رشد عمودی این گیــاه بسـیـــار زیـاد است؛ به همـــیـن خاطـــر یا باید آویزانش نموده و یا برایش یک داربــست دست‌وپا کنــیـــد تا بتوانــد وزن سنــگــین برگ‌هــایش را تحـمــل کند. این گیاه در آفــتاب بیشتر رشـــد میـ‌کــنـد؛ امـــا در هوای خیــلی گرم آســیب میـ‌بینـد.

شاخـهــ‌هایی در آتـــش!

نام: افوربـــیا تیـروکالــی (Euphorbia Tirucalli)
نور: 6تا10 ساعـــت در روز/ مستـقیم
دمــا: دمـای طبیـــعـی اتـــاق / دمای ایــدهـــ‌ـآل 10 درجه سانـــتـیـ‌ـــگـراد / حســـاس در برابـــر یخ‌ـــزدگــی و گرمــای زیاد
آبـــیاری: نسبــتـاً کم/ در تابــسـتـــان(فصـــل رشد) آب بیشـــتـــری نیــاز دارد و در پایـــیز و زمــستـــان به‌تـــدریـج آبیـاری کمتـــر شود.
خاک: مخلوط خاک و برگ و خاک جنگــلـی

ایــن گیــاه یک درختــچـه زیـــبـاست که شیـره آن سمـــی است و در صورت برخورد با پوست موجب سوزش و در صورت برخورد با چشـم موجب کوری موقت میــ‌شود.

بدون خاک هم رشد می‌ـکنـد!

نام: تیـلانــدزیـا (Tillandsia)
نور: 5 تا8 ساعـــت در روز/ غیـــرمـــســـتـقــیم
دمـا: دمــای طبیـــعی اتـــاق/ دمـای ایـــدهـــ‌آل 22 درجـــه سانتــیــ‌ــگراد
آبـــیـاری: کم/ در مناطـق مرطوب هفتهـ‌ای یکــ‌ـــبار و در منـــاطق خشــک هفتـهــ‌ـای دو بار
خاک: سســت با تخلـــیـــه سریع/ بدون خاک هم رشـــد میــ‌ـــکنـد.

جالـب اســت بدانـیــد ایـن گیاه از گردوخاک و حشراتی که رویش میــ‌ــنـشــینند هم تغذیه می‌کـــنـــد و رشــد سریعـی دارد.

دلــفیـــن‌ـهـــایــتــان را در گلـــدان نگهـــداری کنـیـــد!

نام: ساکولنت دلفینــی (Senecio peregrinus)
نور: 4 تا 5 ساعــت/ غیرمـــستـــقیـم
چراغ رشـد: طیــف رنـــگــی بنـفــش
دما: 15تا35 درجه سانتــی‌ــگراد تابسـتـان/ زمسـتــان دمـــای طبــیــعی اتاق
آبــیاری: نســـبـــتــاً کم/ در تابستـــان آب بیشتـری نیــاز دارد و در پاییز و زمســتان به‌ـتـدریــج آبیاری کمــتر شود.
خاک: شنی و سبـک

برگ‌هـــای ایـــن گیـــاه به شکـل دلـــفینـی که از آب به بیرون می‌پرد میـ‌مـانـــد و در ژاپـن از محــبوبیـت بســیــاری برخوردار اسـت.

صورتـــی دلــ‌ـنواز!

نام: کاکــتوس صورتـــی
نور: زیاد/ بهتــرین مکان پشت پنجـرهـ‌ـــهای جنوبی اســت.
دمـــا: دمای طبیعــی اتاق/ کمـتر از 7 درجه را تحـمل نمـی‌کـــند.
آبیــاری: در تابـستان(فصل رشــد) آب بیــشـتـری نیـــاز دارد و در پاییـز و زمســـتــان بهــ‌ـتـدریج آبــیـاری کمـــتر شود.

نگهداری ایـــن گیاه بســیار ساده است و در بین کاکـتوس‌ــهــای سبــز شما خودنـــمایــی خواهد کرد.

زیگ زاگ!

نام: کاکـــتوس زیـگ زاگــی (Selenicereus Anthonyanus)
نور: نیـم‌ـسـایـه / نور مســـتـقیـــم (تنــهــا در ساعات ابـتـدایی روز در فصــل پایـــیز و زمـســـتــان برایش مناسب است.)
دما:دمـای طبـــیــعی اتـــاق/ کمـــتر از 12 درجـــه سانــتــیـ‌ـــگــراد نشود.
آبیــاری: نسبتاً کم/ در تابــسـتان(فصـــل رشد) آب بیـشـــتری نیـــاز دارد و در پایـــیز و زمـستــان بهـ‌ـتــدریج آبیاری کمتر شود.
خاک: خاک‌ـــبـــرگ و شن

ایــن گیــاه تحــمــل آفتاب شدید را ندارد؛ به همـیـن علت آفــتـــاب ساعــات ابـتـدایی روز در فصول سرد برایـــش مناســـب است. آفتـــاب مناســب باعث ارغوانـی شدن حاشیـه برگـــ‌ـــهایـــش می‌شود.

مثل یک تابلو با او رفـتار کنــیـد!

نام: گیاه گنــدمـی (Chlorophytum comosum)
نور: 4 تا 5 ساعـــت در روز / غیــرمـــســـتقیم
دما: دمــای طبـیـعی اتـــاق/ دمـــای ایـــدهــ‌ــآل 20درجه سانتیـــ‌ـــگـــراد
آبـیاری: زیـــاد/خاک باید همیــشـــه مرطوب باشـد.
خاک: خاک باغچـــه و ماسه

اگـــر مشـــاهــده کردید گیاه از وسط پوسیده شده اســـت آبــیـــاری بیـش‌ازانــدازه انـجـــام دادهـــ‌ـــایـــد و اگر نوک برگــ‌ـــهـــا قهوه‌ـــای شده اســـت به خاطر کم‌ـــآبـی یا نور شدیـد آفـتاب اســـت.

هویا کری،ساکولنت سیاه و چند نوع گیاه آپارتمانی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.