هیسترکتومی در زنان باعث کاهش میل جنسی می شود؟

ایـن سوال همیشــه برای بانوانـی که مجبور به عمل هیسـتـرکتومی هســتـند مطـرح اســـت که آیـــا پس از هیـسترکـتومی تغیـــیـری در رابطــه جنــســی و لذت جنـســی حاصــل از نزدیکی واژیـنـال ایجاد می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر هیسترکتومی در زنان باعث کاهش میل جنسی می شود را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

 

هیـســـتـــرکــتومی و لذت جنـــسی

عمل هیــســتـرکــتومی عملی اسـت که در آن بخش یا کل رحم برداشــته می‌ـــشود. علـی رغـم انــجام عمل هیـســـتـرکتومی و برداشتـــن رحـم که انواع مختـــلــفی از برداشتـــن قسـمتی از رحـم تا برداشـتن کل رحم و هیستـــرکــتومی کامــل، و برداشـتـن رحـم همـراه تخمــدان ها را هم شامـل می شود، انـجـــام ایــن عمل در اکثـــر زنان هیچ تاثیر منفـــی بر روی لذت جنسی آنان نخواهـد گذاشـــت؛ به گونه‌ـــای که حتـــی در برخی موارد با بهـبود زنــدگـی جنــســـی همراه خواهـد بود. در هیـــسـتـــرکـــتومی معـــمولا هیـچ تغـیــیـــری در اعــضای مرتبط با رابـطــه جنــسی اعـم از بخش خارجــی انـــدام تنـاسـلی و همـچــنیـن بخش های داخلـــی واژن که در ایــجاد لذت جنســـی موثر هســـتـــنـد، ایجاد نمی گردد. الــبـــتـه در صورت برداشـتـن تخمــدان ها همـــراه با جراحی هیستــرکــتومی شمـــا شاهـــد نشــانــه های یائسگــی زودرس از جمــلـه خشـــکــی واژن خواهـــید بود که با رعـایـت دستورات لازم، حیـن نزدیکـی از لذت کافی برخوردار خواهید بود. بســیاری از زنـــان پس از ۶ هفتــه قادر به برقـراری رابـــطه جنــســـی خواهـــند بود. البته در خصوص زمــان برقـراری رابـطــه جنــسـی باید با پزشـــک خود مشورت نمـــائید.

رایج ترین عمـــل جراحی برای برداشتـــن رحم هیستـــرکتومی است. ایـن عمل یکی از روش های جلوگیـــری دائمی برای بچـه دار شدن اســت. با انــجـــام ایـــن عمـــل می توان لوله های فالوب را نیـز برداشـت. ایــن عمـل برای اهـــداف درمـــانی نیز اســـتفـاده می شود که می توان به جلوگیری از بروز سرطان رحم اشاره کرد. در ایـــنجا با انواع هیستـرکتومی، عوارض هیـســتـرکتومی و مراقبتــ‌ های بعد از هیــســترکتومی آشـــنا شوید

به عمل جراحـی که هدف از انـــجـام آن برداشتن کامل یا قسمــتی از رحـم میــ‌ـباشـد عمل هیــســتـرکــتومی (Hysterectomy)‌ یا زهـــدان برداری گفــته میــ‌شود. در عمل کامل، تمــام اجزای رحـم شامل تنه، فوندوس و گردن رحـم برداشته میـ‌شود و در عمــل جزئی تمــام اجــزا به جز گردن رحـــم برداشتـه میـــ‌ــشود.

در نوع دیگـر ایــن عمل که به آن هیسـرکتومی رادیـگال گفـــتــه میـ‌ـشود تنـه رحـــم، فوندوس، لولهـ‌ـهـــای فالوپ، قسمــت فوقانـــی واژن و غدد لنـفـاوی لگـــنـی خارج میــ‌شوند. نتـیـــجـه‌ی ایـن عمل عدم توانـایـی زن در باردار شدن می‌ـباشـــد. در صورت انجــام این عمل قبـل از یائسگی احتـــمــال وقوع یائسگـــی زودرس وجود دارد و اگـر به هنگام عمــل لولهـ‌های فالوپ یا تخـمــدان (به عمل برداشتـــن تخــمدان‌ـهــا افورکـتومی گفته میــ‌شود.) نیز همـراه با رحـم خارج شوند فرد وارد دورهٔ یائسگی می‌شود. این عمــل جراحی زمـانی توصیــه میـــ‌ـشود که دیــگر راه درمـان دیگری باقـی نمـــانده باشـد؛ چرا که هیـــسترکــتومی همـچون دیـگــر عملـ‌ــهـــای جراحـــی خطــرات حین عمـل و تأــثـــیــرات پس از عمـل طولانی را در پی خواهد داشت.

چه زمــانی باید عمــل هیســـترکتومی انـجـام بگیرد؟

این عمل یکـی از گزیــنـــه‌ــهـــای درمــانـــی در زنــان مبــتلا به فیبــروئید، اندومتـریوز، بیماری الـتهابــی لگن و یا دورهـــ‌ـــهای سنـگیــن قاعـــدگـی میـ‌ـبـاشــد. اگــر فردی به پرولاپـس رحم مبـتــلا باشــد ممـکن اسـت پزشک برای ترمیــم پرولاپـس از عمل هیســـتـرکتومی اسـتــفــاده نماید. با ایـــن حال ایـــن عمل بیشــتـــر در زنــانی انجــام می‌شود که سرطان نداشته باشـــند اما به علــت خونریـــزی و درد شدیـد در ناحــیهــ‌ـی رحم ترجیــح میــ‌ـــدهند که رحــم خود را بردارنــد.

انواع هیسـتـــرکتومی

روش جراحی هیسـتــرکتومی به دو روش شکــمـــی و واژیـنال انـجــام میـــ‌شود. انـــتـخاب روش انجام عمل به مواردی همـچون انـدازه رحم، تجـربـــه و تخــصــص پزشـــک جراح بســـتگـــی دارد.

در هیـسـترکـتومی شکــمـی (رایج‌تریـن نوع ایــن عمل) برشـــی تقریبـــا ۶ ایـنــچـی بر روی شکم انـجام می‌ـــشود و از ایـــن طریق عمـــل صورت می‌ـــپـذیرد.

هیســترکتومی واژینـال عمل جراحـــی از طریق واژن میـ‌ـبـــاشـد. در ایـــن نوع از عمل هیــچ اثــری بر روی بدن باقـی نمــیــ‌ـــمـــانـــد.

عوارض هیـــستــرکتومی چیســـت؟

عوارض جانـــبــی ایـــن عمــل که ممکـــن اسـت در برخـــی موارد بروز کنـد عبارتنـد از:

– خونریزی شدیـد در هنگــام عمل

– نوسانــات خلقی ناشـــی از عدم تعـادل هورمونی

– پوکی اسـتخوان

– افـــزایــش وزن

– عفونت مثـــانه و یا برش جراحــی که ممـکــن اسـت لازم باشــد فرد آنــتـی بیوتیک مصرف کند.

– آســـیـــب دیدن مثــانـه یا حالب

– ترومبوز وریدی که البتـــه بســیار نادر اسـت. (به ایـجـاد لختـه خون در سیاهرگـــ‌ـهــای ساق پا، ران یا لگـــن ترومبوز وریـــدی گفته میــ‌شود.)

– التـــهاب و درد مزمـــن لگـــنی

– نئوپلــاسمــ‌ـهـــای سرویکس

– سرطـــان تخمـدان (معـمولاً همــراه هیـــسـتـرکـــتومی برای کاهـش احـتـــمـــال بروز سرطـان تخمدان، تخـــمدانـــ‌هـا نیــز از بدن خارج میــ‌شوند.)

دورهــ‌ی بهـــبود بعـد از عمــل هیـســترکتومی

پس از عمل به مدت چنـد روز اســتـــفاده از مسکــن‌ـهــای قوی تجویز میـــ‌ـــشود. همـچـــنـیـــن اســتفـاده از پمـــپ درد یک روش خوب برای کاهـش درد پس از عمل میــ‌ـــباشــد. اغلب زنــان به مدت ۳ الی ۵ روز بعـد از عمـل جراحـــی در بیـمــارسـتـــان بسـتری می‌ـشوند. دوره نقاهـــت عمل تا رســـیدن به بهـــبودی کامـــل نیـز ۴ الــی ۶ هفته به طول میـــ‌انجامد.

نکتـه:

اگـر قبل از انجام عمـــل هیـــستــرکـــتومی سرطانی وجود نداشته باشد و دهانـــه رحم برداشتـه شده باشد، از ایــن به بعد دیـــگـر نیـــازی به انجـام تســت پاپ اسـمـــیـــر نیـســـت. در صورتـــی که این عمــل به صورت جزئی انجـــام شده باشد، بعد از عمـل نیز نیــاز به انــجام تست پاپ اســـمــیــر باقی خواهد مانـد. انجام عمل هیـسترکتومی در موارد وجود سرطـــان رحـــم تنــهـا راه درمـان می‌ـباشـد و راه حل جایـــگزینـــی وجود ندارد.

مراقـــبت‌ـــهـای لازم بعـد از انـــجام عمل هیــسـتـــرکتومی:

– بعد از عمل از جوراب ضدواریــس برای پیشگیـری از لخـتـه و آمبولی اســـتفـــاده نمــائید.

– پزشــک شمــا به احتمـــال زیـــاد برای شمـــا آنــتی بیوتیـک تجویز خواهــد کرد.

– کنـترل عمـــلکرد صحیـــح سیـــسـتـــم ادراری، ممـکن اســـت پس از عمـل مثـــانــه به طور موقت عمــلـکرد خود را از دســت بدهــد؛ بنابرایـن قرار دادن سوند مثـانـــه در پایــان جراحــی مفــید اســت.

– کنتـرل بیمــار از نظر خونریــزی داخلی انـجــام می‌ـگـیرد.

– اسـتحــمـــام از روز دوم بعـــد از عمـــل و بلافـاصــلـــه بعـــد از برداشتـــن پانـسـمان بصورت روزانـــه انجام میـ‌ـگـیرد و بهـتــر است بعـــد از حمــام، محـل زخـم با سشوار کامـلا خشک شود.

– در صورتـــی که طی این عمل هر دو تخمـدان شما نیز برداشـــتــه شود، علــائم یائسگــی همانـند گرگـرفـتـــگی و تعـــریـق بروز می‌کند و در ایـــن شرایـط معــمولا پیــادهـ‌ـــروی و مصــرف کلسیـــم برای جلوگیری از پوکی استــخوان توصیه می‌شود.

– پس از عمــل جراحــی، رحم خارج شده جهـت بررســی وجود یا عدم وجود بیـــماری بدخــیم و… به آزمایــشــگـــاه پاتولوژی فرسـتاده میـ‌ـــشود و جواب ایـــن آزمــایـــش بایــد حتـمـا به پزشــک معالج نشــان داده شود.

– تا مدت ۳ روز از خوردن غذاهـــای نفـخ آور همـــچون حبوبات، پلو و خورش، میوه خام، سبـــزی خام، آب میوه خام و … بپرهـــیـزیـــد.

هیسترکتومی در زنان باعث کاهش میل جنسی می شود؟

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.