یارانه های برخی از افراد در سال 97 بیشتر خواهد شد

یارانه برخی از افراد بیشتر خواهد شد و بسیاری از افراد یارانه نشان قطع خواهد شد افرادی هستند که دوست ندارند یارانه هایشان قطع شود ولی از اقشار خاص جامعه نیستند و بسیاری از این اقشار کم درآمد نیز می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر یارانه های برخی از افراد در سال 97 بیشتر خواهد شد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : ســـرنوشت یارانـــه‌ــهـــا در سال ۹۷ , ایـن روز‌ـــهـا لایـحـــه بودجه سال ۹۷ به ایستـــگاه بهارسـتـان رسیـــده و در حال بررســـی در کمـیــســـیون‌ــهای تخــصـــصی و تلفیـق مجلس اســت و برای نهـایی شدن در صحـن علــنی بررسـی خواهـــد شد. یکـی از مهمـ‌تـریــن بخــشـــ‌ــهای لایحـــه بودجــه ۹۷، موضوع هدفــمــندی یارانهـــ‌هــاست و بسیاری از مردم به دنبال آن هستـــند که سرنوشت یارانه‌هــا در سال آیـــنده به کجــا می‌ـرسـد.

همه چیز از سال ۸۹ آغــاز شد، بیست و هشــتـم آذر ماه آن سال بود که قانون هدفمنـدی یارانهــ‌ـهـا به اجـــرا درآمـــد. بر اساس این قانون مقرر شد بخشی از درآمد ناشــی
از افزایـش قیمــت حامل‌ـــهای انـــرژی در قالب یارانــه نقـدی به مبـــلـــغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخـــت شده و بخـش دیگری از این درآمـــد نیـز در قالب یارانــه به بخـش تولیــد و سلامت پرداخت شود.

از همان ابـــتدا، انــتــقـاداتـی به نحوه اجرای قانون هدفــمــندی یارانـهـ‌هـا وارد شد از جملـه آنــکه برخـــی معــتقـــد بودندتعیین مبلـــغی نامنـاسب برای پرداخت به خانوار‌ـــها به صورت نقدی، مانـع از اجـرایی شدن بخـــشـ‌ــهای دیـگر این قانون شده و به ایـــن ترتیــب، قانون هدفـمندی یارانـــهـــ‌هــا صرفا پرداخت نقــدی یارانــه به خانوار‌ــهای ایـرانی اســت،
در حالی که قرار بود منجـر به بهبود زیـــرساخـت‌ـها در حوزه تولید و سلامـت شود.

پرداخت همــگـانــی یارانـــه نقــدی به حدی مورد انـــتـــقـاد بود که صدای دولتـــمـردان را هم درآورد،
به طوری که علی طیــب‌ـــنـــیا وزیـر اقتصـاد دولت یازدهـــم شب پرداخــت یارانه نقـــدی را مصیـبت عظمـــای دولت خواند
و پس از آن بیـــژن زنـگـــنه وزیـــر نفت، شب پرداخت یارانــه‌ــهـا را به عذاب الیم تشـبـــیـه کرده بود.
سرنوشت یارانــهـــ‌ــها در سال ۹۷ چیســـت؟

برخـی مقــامات دولتـــی هم در پاســخ به انــتــقــاد نمـــاینـدگـــان از این که چرا دولتـــیـــ‌ـــهـا شب پرداخـــت یارانــه را به عذاب الـــیم یا مصــیــبــت عظـمــی تشــبـــیه کردهـــ‌ـاند، گفـتنـد که دولت از این که یارانـــه به مردم می‌ـــپردازد،
ناراحـت نیسـت و خیلـی هم خوشحــال اسـت امـا ناراحــتی بابـــت تامـــیـــن منــابـع ایـــن یارانه است که با وجود کاهــش درآمــد دولت، هر ماه به زحـــمــت حدود ۳۲۰۰ میـــلیارد تومان منـــابــع بایــد تهـــیه کند و به یارانه نقدی خانوار اخــتصاص دهد.

حال که به هفـتمیـن سال از اجرای قانون هدفمـندی یارانـــه‌هـــا رســـیـــدهـــ‌ایـم، قرار است
تغـیــیر و تحولاتی در آن حاصل شود. دولت در لایـــحـه بودجــه ۹۷ مقـــرر کرده
که یارانــه بیش از ۳۰ میلـــیون نفر قطـع شود که این مسئله انـــتقــاداتی را علـــیــه دولت شکــل داده اســـت اما دولت در پاسخ به این انـــتـــقادات گفــتـــه که حدود ۳۰ میــلــیون ایــرانی جزء اقـــشــار پردرآمـــدی هســتــنــد که تحــت پوشش دریـــافت یارانـه‌های نقدی قرار دارنـــد و بایــد از فهــرســـت دریافت یارانــه نقدی حذف شوند.

محمـــدبــاقر نوبخـــت، رئیس سازمـان برنـــامــه و بودجه درباره سازوکار قطـــع یارانـــهــ‌هـا
در سال آیــنـده گفـتـه اســـتـدو روش برای شنـاسـایـــی افراد و پرداخت یارانــه وجود دارد،
اول آنــکـه به حســـاب ۸۰ میلــیون نفر سرکشـــی کنـــیم که در ایـــنـــصورت همین دعواهـــای کنونی پیـش میــ‌آید و نهـایـتـاً ۳ تا ۴ میلـیون نفـــر حذف شدند. روش دیـــگــر، شنـــاسایی افـــراد نیــازمـــند بوده که برای ایــن موضوع ۳ سازوکار در نظـــر گرفــته شده اسـت.

بر اساس ایــن گفتـــه به احــتــمــال قوی ساز و کار پرداخــت یارانـه در سال ۹۷ طبـق روش شنـاسـایی افــراد نیازمنـــد و حذف مابقی آحــاد جامعــه از لیسـت یارانه بگیــران خواهد بود. بر این اســـاس عمـــده افــراد نیازمنـــد تحت پوشش نهـادهـــای حمـایـــتـــی هستند که ثبـت و شنــاســایی شده انــد؛ بخش دیگر افراد شناســـایی نشده امــا با اطـلـاعـات مشـخص در نزد بیمهــ‌هـای تامــین اجتمــاعـی هســتــند که ایـــن افراد هم به صف افــراد یارانـــه‌ــبگـیــر اضافـه خواهـــند شد.
گروه سوم افـــراد نیــازمــندی هســتـــند که تا کنون شنــاسایی نشــده انـد اما به گفــتـه نوبخت می توانـنـــد تمایـل به دریافت یارانــه را به دولت اعـلـــام کنند و وزارت کار پس از بررسی و صحت سنجی، یارانــه آنـها را نیـز به همـان مبـــلـغ ۴۵۵۰۰ تومان پرداخت خواهـد کرد.
بررســـی سرنوشت یارانـــهـــ‌ــهـــا در سال ۹۷

با ایــن وجود، آخــرین اخـبـار حاکی از آن اسـت که یارانـه ۶ گروه خاص در سال ۹۷ همـچنـان برقرار میـ‌مـــانــد.
نتـــیـــجــه آخرین نشــســـتـــ‌ـــها در سازمـــان برنـــامه و بودجه حکایت از آن دارد که در پروسه قطـــع یارانــه‌ـــهــای
فراگـیر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، سال ۹۷ یارانـــه کسانی که تحت پوشش کمـیـــتـه امداد امام خمیــنـــی
(ره) و سازمــان بهـزیـــستـی قرار دارند، برقرار مانــده و در این پروسه افــزایـشی را نیـــز تجـربه خواهد کرد.

در عین حال مقـــرر است یارانـــه بازنشــستگان و مســتـــمـریـــ‌بـگیــرانـی که تا سقـــف دو میلـیون تومان حقوق دریـــافت می‌ــکـنــنـــد
نیـــز همچـــنــان برقـرار باقــی بمـــانـد. تصــمیــمات اتخاذ شده دلالــت بر آن دارد که یارانه روستــاییان و عشـایر
و همچنـــیـــن زنان سرپـــرسـت خانوار نیــز قطع نشده و همچــنان هر ماه از سوی دولت به حسابـــشـــان واریز شود.
گروه‌ـهای نیازمــنـــد تحــت پوشش تامیـــن اجــتـــمــاعـــی نیز در زمـره یارانه بگـــیــران باقـی میـ‌ـــمـــانـــنــد.

کارگران ساخــتمانـــی، رانــنـدگــان برون شهـــری، قالیـبــافـــان، صیـــادان و ۲۵۰ هزار نفــر طلـــبه و خادمــان مساجـــد
و باربران هم از آنـجـــایی که جزء گروه‌ـــهــای نیازمنــد تحت پوشش تامـــیـن اجــتـمـاعی هستند،
مشمول دریافت یارانــه خواهــند بود.به ایـــن ترتـیب می‌ــتوان جمعــیت هدف تعــیـــین شده برای قطـــع یارانه‌هــا
را طبـقـــه متوسط شهری و کسانی دانســـت که از حقوق و دسـتــمـزد ماهانـه برخوردار بوده و قادر به اداره زنـدگــی خود هسـتنـد.

همــان طور که در ابــتدای گزارش ذکر شد، لایـحـــه بودجــه ۹۷ در حال بررسی در کمیســیون تلفــیــق
و کمیـسیون‌های تخصصـی مجلــس اســـت که علـــیــ‌ـاصـغــر یوسفــ‌ــنــژاد سخنگوی کمـیــســیون
تلفـیـق بودجـــه ۹۷ دربــاره بررســی وضعیت یارانـــهـ‌ــهـــا در نشـــسـت این کمـیســـیون گفــتـه است: در هدفمـنــدی یارانـهـ‌ــهــا دولت پیشـــنـهاد داده بود تا ۳۷ هزار میــلـیــارد تومان را به عنوان منبـــع
در اختیــار داشتــه باشـد در شرایـطــی که سال گذشته این میزان ۴۸ هزار میلیـــارد تومان بود و این عدد پیـشـنـهـادی دولت در کمــیسـیون تصویب شد.

سخــنــگوی کمیـسـیون تلفیـــق بودجـه سال ۹۷ ادامه داد: دولت پیـــشنــهـاد داده بود تا ۲۳ هزار میلـیارد
یارانه نقــدی و غیرنقدی و ۷ هزار میـلـیارد به منـظور کاهش فقــر مطــلـــق در خانوادهـ‌ـــهـای زیـــر نظــر کمیــتــه امداد و بهـــزیـــستـــی اخــتـصـاص داده شود.
حذف و سرنوشت یارانـــهـــ‌ها در سال ۹۷

وی با اشـــاره به اینـکه تعداد یارانــه‌ـــبـگـیـران در حال حاضـــر ۷۶ میــلـیون نفر اســت، ادامـه داد:
طبیـــعی اســت که کاهش سقف پیــشــنـهــادی دولت از ۴۸ هزار میلـــیـارد تومان به ۳۷ هزار میـلـــیارد
تومان تغـــیــیــراتی را در حوزه جمـعـیت یارانه بگـــیـران ایـــجـاد کنــد و موجب قطـع یارانه بخشی از یارانه بگیــران در سال آیـــنده می‌ــشود.سرنوشت یارانـه‌ـــها در سال ۹۷

وکلای ملــت هم نظرات مختــلفـی دربـــاره پیــشــنـهاد دولت برای حذف بخـــشـی از یارانه‌بــگیـران دارنـــد که به گفــت‌وگو با آن‌هـا در ایــن باره پرداختیــم:

حاجــیـ‌بـابـایـی: فراکــسیون نمایــنــدگـان ولایی مخـالـف حذف ۳۵ میـــلیون نفـــر یارانه‌بگیــر اســـت

حمـــیـدرضـــا حاجی بابـایی رئیس فراکـسیون نمـاینـدگــان ولایـــی درباره ایـــن پیـــشنـهاد دولت اظهـــار کرد:
اعضـــای فراکــســیون نمـــایـــندگـــان ولایـــی با حذف یارانه ۳۵ میـلـــیون نفر در شرایـــط فعـــلـــی اقتصاد کشور مخـالـــف هســتــند.

وی ادامـــه داد: اعــتـــقــاد داریـم یارانـــه افرادی که اثـبات شود وضعیــت مالی منــاســبــی دارنـد باید حذف شود،
امـــا ایـــنــکه اثـبـات کنیــم کســـی که وضعیـت مالی منــاسبـی ندارد و بایـــد به او یارانــه تعلـــق بگیرد، در شأــن مردم نیــست.سرنوشت یارانـه‌ها در سال ۹۷
هدفـمــنــد کردن یارانــه‌ها در سال ۹۷

خجـستـه: مجـــلس مخــالـف افــزایش قیمـتـــ‌ـهــا در بودجه ۹۷ اســت

امیرخـــجـــستـه نمــاینـــده مردم همدان هم در ایـــن باره گفـــت: برخی از موضوعات مطـرح شده
در لایــحه بودجـــه ۹۷، چون حذف یارانـه برخـی از دهکــ‌ـهــای جامــعـــه برای نمایـــندگــان قابـل پذیرش نیـــست چرا که فشــار زیـادی به مردم وارد می‌ـــکنـــد.

نمـایـــنده مردم همـــدان با تاکــیـد بر ایـــنــکـه یارانــه نقدی همچنان بایـــد به دهـــکـــ‌ــهای پایـیــن جامعـــه تعــلــق گیــرد،
تصـــریــح کرد: مجـلــس، موافـق افـــزایـــش قیـــمـــتـ‌ـــهــا نیــسـت و در لایحـه بودجــه ۹۷ با مواردی که برای مردم مشکــل ایجــاد کنــد، مخالـــفـــت میــ‌کنــد.

انـارکــی محـــمدی‌: شنـاسـایــی نیــازمــندان، کلــیدی برای حذف یارانه اقشــار پردرآمد اســت

احـمـد انارکیـ‌مـحـمدی عضو کمــیســـیون اقتـصادی با اشـاره به مکـــانـیسم دولت برای حذف یارانه اقشــار پر درآمــد
در لایـــحــه بودجه سال ۹۷ گفت: دولت قطعا بر اساس داشتهــ‌ــهـا و اطــلــاعات خود اقـــدام می‌کـند
، زیرا امـــروز دســـتــرسی‌هـــا و نرم افـــزار‌ها برای شنـــاســـایـی افــراد بیـــشــتــر شده اسـت.

وی با بیان ایــنـکه دولت با شنـــاسایـی افـراد نیازمـــند به تبع میـ‌تواند یارانه اقشـــار پردرآمـد را حذف کند،
گفت: بخــش زیـــادی از اقـشــار پردرآمد را هم می‌ـتوان از اطلــاعـات فردی شامل گردش حســاب، سنــد ملک، سنــد خودرو و… شنــاسایـی کرد چرا که به دســت آوردن ایـن موارد کاملا مشـــخــص اسـت و نیـازی به مجوز نیــسـت.سرنوشت یارانـهــ‌هـا در سال ۹۷
پرداخـت یارانه‌ــهـــا در سال ۹۷

نماینده مردم رفـسنـجـــان با تأکیـد بر اینـکه بر اساس اطـلاعـات دستــگــاهـ‌هــای حمایتـی افراد نیــازمـنـــد کامــلـا مشخــص هسـتـنــد،
گفـــت: دولت می‌توانـد از همـین راه نیازمندان را کاملـــا شناسایـی کرده و با شنــاسایــی آن‌ـهـــا یارانـه اقــشار را پردرآمـد را حذف کنـد.

مفتح: دولت افـــراد مستحق را شناسایـی و مابــقـــی افـراد را حذف می‌کنـد

محمــدمـــهـــدی مفتــح سخـنـــگوی کمیســیون برنامـــه، بودجه و محاســبات در پاسخ به سوالـی مبـــنـی بر اینــکه آیا مکـانیسمـــی برای حذف یارانــه اقــشار پر درآمد در لایحه بودجــه ۹۷ در نظـــر گرفتـــه شده اســت، گفــت: تاکنون بحـــث بر سر ایـن بود که اقـــشار پردرآمد شناســایی و یارانـه‌شــان حذف شود، امــا دولت در بودجه سال ۹۷ روش معکوسی را پیــشنـــهاد کرده اســـت.

مفـتح با بیان اینـکه دولت اعـلــام کرده که افراد مســـتـــحـق دریــافت یارانـــه شناســایـــی شده
و دیـــگران حذف شوند، بیـان کرد: مشمولین کمــیـــتـه امداد، بهزیستی، ساکـنـان روستـا‌هــا،
دهــستـان‌ـهـــا، حاشــیـه شهـر‌ها و… که حدود ۴۱ میــلـیون نفر میـ‌شوند، شناسـایــی شده و یارانه افـرادی غیر از این گزیـنـهــ‌ــهـــا حذف خواهـــد شد.
نمــایـــنده مردم تویسرکــان تصریـــح کرد: بعضـــا برخـــی افراد نیازمــند دارای همـــپوشانــی هستنـد یعنی یک معــلول تحت پوشش کمـیـــتـه امـــداد در روستـا هم زندگـــی میـــ‌کنــد که باید ایـن موارد شناسایی و تفــکیــک شوند.
یارانه‌ـهـــا در سال ۹۷

سخـــنـگوی کمـیسـیون برنامـــه و بودجه مجلـــس با اشـــاره به اینکـه دولت مفــهومی به عنوان خط مســـتــمـری
را به عنوان گزیـنه دوم برای حذف یارانـه‌ـــبـگــیـران در نظـــر گرفــته است، گفت: یعـنی یک خانواده پنـج نفره حداقل ۷۵۰ هزار تومان از طریق مستــمری یا یارانـه به صورت ماهانـه دریافت کنند.

مفتـــح تأــکیـــد کرد: الـــبــته پیـشـنــهــاد دولت هنوز به صورت کامـل بررســـی نشـــده اســت
، ما نمی‌ـخواهیــم افـرادی که نیازمند هم نیــستـــند، امـــا به نحوی تحت فشــار‌های زندگی قرار دارنـــد، از لیـــســت یارانه بگیـــران حذف شوند.

وی اظهـــار کرد: دولت ایـن مکـــانیـسم را در لایحـه بودجــه سال ۹۷ پیشــنــهـــاد کرده و در صورت تصویب
در مجـــلـس میـ‌ـتواند انـگـیزه بیــشـتـــری نسـبت به تکـالــیف مجـــلس در سنوات گذشته داشتـه باشد.

به ایــن ترتـیــب بایــد منـــتظر ماند و دیـــد سرنوشت یارانـه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانـی که هفت سال از عمرش میــ‌ـگذرد
در مجـلـس به کجـا می‌ـــرسد و دولت چه سازوکاری را برای شناسایــی دهکــ‌هــای مخــتـلف جامـعه بکـار میـ‌گیـــرد؟

یارانه های برخی از افراد در سال 97 بیشتر خواهد شد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.