واقعیت های باورنکردنی درباره زنان که نمی دانید

زنان در زندگی روزمره خود نسبت به مردان کمی عجیب تر به نظر می رسند و مردان باید زنان را بشناسند تا بیشتر آنها را باور نمایند بیشتر زنان حس بویایی نسبتا قوی به مردان دارند چند فرق بین زنان و مردان وجود دارد که کسی از این موارد اطلاعی ندارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر واقعیت های باورنکردنی درباره زنان که نمی دانید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : تمـــام ایـــن کتـابــ‌ــهایـــی که در مورد فهم و شنـــاخــت زنـهــا نوشتـه شده فقط در مورد حقیقتــ‌ـهای بیولوژیــکی و اجتماعــی ِ این جنـس لطـــیـــف اســـت! مثـــلا: چرا زنـهــا 2 تا 10 سال بیشـتر از مردهــا عمـر میــ‌ــکـنــند. در ایـــن مطــلــب با ما همراه باشـید تا باورهای جالـــبــی را در مورد خانمهـا که معلوم شده حقــیـقــت دارنـــد برایـ‌ـــتـــان بگوییـــم.

زنـــهـا رنگـــهای بیــشتری را میـــ‌بــیـننـــد

آقــایــان! آیــا تا به حال شده که با همــسرتان در مورد پردهـ‌ـــهـای سفـیـــدی که او اصرار دارد بگوید کرِم یا پوست تخم مرغــی هستنـد بحـــث کنـید؟ خوب اســـت بدانـــیـــد علـتــش ایـن است که زنـهـا نســبـت به مردها رنـگها و شکــلــ‌ـهــا را تقـریبا 20 درصــد متفــاوت‌ میـــ‌ـــبـــیــنــند.

بدن زنـها مقــاومت کمتــری نســبــت به الکــل دارد

باور کنیـــد یا نه، حتی باید بگوییــم الـــکل برای زنـــهــا خطرنـاک است، زیـرا آنها بیشـتـر در معــرض بیـمــاری‌ــهای کبـدی مانــنـــد هپــاتیــت هسـتنــد و احتمال ایــنکـه در اثر سیروز کبــدی بمـیـــرند بیـــشتر است. ضمنـا زنهـا نسبـت به مردهـــا بیـشتــر در معرض آســـیـــب مغزی ناشـــی از الکـــل، مانـنـــد از دست دادن عملکـــرد مغـز و کاهــش سایز مغــز هســـتنـــد.

زنــانـــی که قدرت باروری بیشـــتری دارنـد جذابـــ‌ـترنـد

مطالـــعات گوناگونی نشــان دادهــ‌انـد که یک زن هر چه با قدرت باروری بیـشتری به نظــر برسـد، جذابـ‌تـر اســت. برای همـین زنــانی که زایـمـان می‌ــکــننــد، انـــدامـــی زنـانه‌ـــتـر پیـدا میـــ‌ـــکـــنند یا زنـــانی که قرص پیـشــگـیــری از بارداری مصرف نمیـــ‌کنـند در نظر مردهـــا بســیـــار جذاب‌تـــرنـد. مردهـا از بوی بدن یک زن و نحوه‌ی حرف زدن او و صدایـــش، قدرت باروری او را میـــ‌ـــفــهمــنـد!

زنهـا در طول عمر خود 2 کیلو رژلـــب می‌ــخورنـد

تخمـــین زده شده که زنها در طول عمر خود همـــراه غذا حدودا 2 کیلو رژلــب میـ‌خورند، که چیـــزی معادل 533.76 عدد رژلب میــ‌شود! الـــبــته برای بعـضــی از خانــمهـــا ایـــن عدد خیـلـــی زیـــاد اســت (یا خیلـــی زیاد نیست!)، پس چرا به طور متوسط 2 کیـلوگرم تخمـــیــن زده شده؟ چون فرهـــنگـــ‌ها و کشورهــا متفـاوت هسـتـند.

زنها از ریســـک کردن متـــنـــفرنـد

شایـد متوجه شده باشید که زنـهـا نســبت به مردهـا تمـــایـــلـــی به ریــســک کردن ندارنـد یا در ایــن کار چنـــدان موفق نیستـــند؛ این یک واقعـیـــت است که پشتوانـــهـ‌ـــی علمـــی دارد. قشـر کمربــنـــدی قدامـــی مغز که مسئول سنـجــش گزیـــنـــهـ‌ـهــا هنـــگـام تصمیـــم گیــری است، در زنـــهــا نســبـــت به مردها بزرگتــر اســت. عدهـ‌ــا‌ــی عقــیـده دارند ایـن شیوه‌ـی تکــاملی است که زنهـــا را محــافظــه کارتـــر از مردهـا ساخـــتــه تا قبـــیــلـه و خانوادهـــ‌ـی خود را نجـــات دهـنـد و به فکر جمع آوری غذا باشـنـــد و چارچوب زنــدگـــی را حفـظ کنــنــد.

میـ‌ـتوانند همـــسرشـــان را چاق کنـنـد

عجـیـــب اسـت که خیــلی از مردهــا وقتـی ازدواج میـــ‌ـکــننـــد، چاقــ‌تــر میـ‌شوند و این میـــ‌ـــتوانــد کار همسرشـــان باشــد! زنها بعــد از ازدواج در حالت «مراقبت کردن» قرار میـ‌ـگـیرنـد و این باعـث میــ‌شود همســـرشــان را بیش از حد تغــذیـــه کنــنــد (با توجه به تمایلـــ‌شـان به داشــتن یک نیـــروی دفاعی قدرتمـــنـد برای خودشان!). ضمــنـا زنـهـــا به طور ناخودآگــاه قصـــدشـان این است که همســـرشان را در نگـــاه سایـــر زنـهــا کمتر جذاب جلوه دهــنــد!

شیک پوشی را به راحـت بودن ترجـیـح میـــ‌ـــدهـند

البته این تمــایل و کنــجــکاوی نســـبـــت به مُــد، توضیح علمـــی ندارد، بلکـه بیــشـــتــر توجیه اجـتـماعی و فرهنــگـــی دارد. جامـعـه‌ و رسانهــ‌ـهــا قرنـــهــاسـت که زنهـا را تحــت فشـار قرار میـ‌ـدهند که خودشان را با اســتــانـــداردهای خاصــی جور کنــند، حالا چه در مورد صورت و انـــدام و چه در مورد لباس و نحوه‌ی پوشش. ایــن اتفـاقـ‌ــهـــا باعـــث میـ‌ـــشود بیـشتر زنهـا مُـد و استـایل و … را به راحـــتــی ترجـــیـــح بدهنـد.

زنهــا حس بویایی قوی‌تـــری دارند

درست مثـــل توانایـــی بیـــشـــتـر در تشــخیـــص رنگهـــا، زنـــها نســبــت به مردهـــا بویایی قوی‌تــری دارنــد. انـــســـان اولیـه به حس قوی بویایـی زن نیـــاز داشت تا به مردش کمــک کنـــد غذاهـای درســتـــ‌ــتـری را برای خانواده انـتخـاب کند.

سلول‌هـــای مغـــز زنها فشـرده‌ـــترنــد

به طور میانــگــیــن، مغـــز یک زن 9 درصــد کوچک‌تــر از مغز یک مرد اسـت. امـا ایـــن تفاوت سایــز، تاثـــیــری بر توانـــاییـ‌ـهای ادراکـی او ندارد زیـرا شمارش سلول‌ــهای مغـــزی در هر دو جنـــس برابـرنـــد، فقـــط در مغــز زنـها ایـن سلول‌هـــا فشرده‌ــتر قرار گرفتـهـــ‌اند.

زنـــها قهرمـــانـــان ناشــنـاختـــهـ‌ـی اخــتـراعـــاتند

مری انـدرسون در سال 1903، برف پاک کُــن اتومبــیـل را اختـراع کرد. پوشک بچــه یکــبـار مصرف، دستــمـال کاغــذی، شیـــشهـ‌هـای ضد انــعـکــاس، سطل آشــغـــال پدال دار، ماشــین ظرفـــشویی و بســـیـــاری از اختـــراعـات دیگــر توسط زنـها انــجام شده اسـت.

زنــهـا بخـاطــر مردهـا کفـش پاشـــنه بلند می‌ـــپوشنـد

در قرن شانـزدهـم، کفش پاشــنه بلــنـد وارد مُد زنانــه شد تا از مردهــایـی تقـلیـد کنـــنـــد که به علامت مردانـــگـــی و اعتـبــارشـان کفــشـــ‌هـای پاشــنــه‌ـدار میـ‌ــپوشیدنـــد!

زنهـــا بهـــتــر چهرهـــ‌ـها را میـــ‌ـخوانــند

زنــهــا از همــان شروع زنــدگـی خود به خوبی می‌ـتوانــنــد چهرهـــ‌هــا، ژســـتــ‌ــهــا و تُن صداهـا را بخواننـــد، که همــین توانایـــی باعث میــ‌ـــشود خوش صحـــبتـ‌تـــر و مدیران بهتری باشـــند. حتـی در میـــان گروهی از افراد، تمام تعاملـات اجـتمـــاعـــی معمولا توسط یک زن آلفا مدیـریـــت میـ‌شود تا توسط یک مرد آلـفـــا.

زنهـــا بیـــشتـر از مردهـــا عمــر میـ‌کــننـــد

گاهی تافوت طول عمر بین مردهـا و زنـــهــا میـ‌تواند به یک دهه هم برسد، اما به طور میــانگــیـــن در تمـــام دنــیــا این تفاوت دست کم 2 تا 3 سال اسـت. البـتـه این تنهــا شامل حال انـســان نمــی‌ــشود. اورانگوتانــ‌ـــها و شامپـانــزه‌ـهای ماده نیز بیـشــتـــر از نرهــا عمر میـ‌ـکـــنـــند.

حالـا با وجود تمـــام چیـــزهـــایی که در مورد این جنس لطیـــف میــ‌ــدانیم، باز هم رازهــای برملـا نشـده‌ی بســیـــار زیـادی وجود دارد!

واقعیت های باورنکردنی درباره زنان که نمی دانید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.