واقعیت های باور نکردنی و وحشتناک در مورد عنکبوت ها

عنکبوت ها حشرات عجیبی می باشند و بسیاری از عنکبوت ها سمی و کشنده هستند دانشمندان این حشرات را مورد بررسی قرار داده اند که واقعیت های بسیار جالبی را در مورد آنها کشف نموده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر واقعیت های باور نکردنی و وحشتناک در مورد عنکبوت ها را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : برخـی افــراد عنکــبوت‌هــا را دوست دارنــد و برخــی دیـــگر از آنــ‌هــا متنفـــرند. در هر صورت دانستن ایــن حقایق دربـــاره آنـ‌ها جالـــب اسـت.

بدن عنـکـــبوت‌ها دو بخــش دارد: سفـالوتوراکس یا سر و سینـــه‌ی متــصل و قسـمـــت شکمـــی

همه عنــکـبوت‌ها از رتـیل تا عنــکــبوت‌ـــهــای جهنده ایـن ویزگی مشـــتـــرک را دارنـد. چشـمـــان ساده، پالـپ ها، پا‌ها و نیـــش همـگی در قسمـت قدامـی بدن، سفـــالوتوراکـــس قرار دارنــد. تار ریســ‌هــا هم در قســـمـت شکمـــی قرار دارنـد. این دو قســمـت با یک ساقه کوچک به هم متـــصل شده و این تصور را ایــجــاد می‌ــکـننــد که عنکـــبوت کمــر دارد.

 

 

به جز یک خانواده، همه عنکـــبوت‌هـا سمـــی هســتـنــد

عنــکـبوت‌هـــا از سم خود برای گرفـــتن طعـمه استـفـاده میــ‌ـــکـنـند. غدد سمــی در نزدیـــکـی قســـمتـی از دهانـشان به نام «Chelicerae» قرار دارنـــد و با مجــراهایـــی به نیــش متــصـل هستـــنـد. وقتـــی عنکــبوت طعــمـــه خود را گاز میـ‌ـگیرد، ماهـیـــچـه‌ـهای اطراف غدد سمـــی منـقبض شده و سم را به سوی نیش و سپس طعـمـــه هدایت میـــ‌ــکـــنـــنــد. سم عنـکـبوت‌ اغــلب طعمه را فلج میــ‌ــکند. خانواده عنـکبوتی سرندبـــاف تنـهـا استــثنای ایـن قاعــده هســتــنـــد. آنـــ‌ها غدد سمــی ندارنـد.

 

 

همـــه عنــکبوت‌ــها شکـارچی هستـــنـد

عنـکبوت‌هــا طعـــمـــه را شکار میــ‌ـکـنـند. آنـــ‌ــها عمــدتـــا از حشــرات و سایـــر بی مهــرگـان تغـذیـه می‌کـننــد، امــا برخی از عنــکــبوت‌هـــای بزرگ میـــ‌ـــتوانند مهــره دارانــی مثل پرنــدگــان را شکـــار کنــنــد.

عنـکبوت‌ها نمی‌تواننـــد غذاهـای جامـــد را هضم کنـند

قبل از اینـکـــه عنکــبوت بتوانــد طعـمه را بخورد، باید آن را به یک وعده غذایــی مایع تبـدیـــل کنــد. عنــکبوت آنزیـــمـــ‌ـهای گوارشی از معده مکــنـده خود روی قربـــانی ترشح می‌کنــد. آنــزیم بافت بدن طعــمه را تجزیـــه میـ‌ـــکـنــد و عنـــکبوت بقایـــای مایـع آن را همــراه با آنزیم گوارشی هضـــم می‌کنـد. این غذا به قسمــت میــانی مجرای هاضمـه عنـکـبوت منتـقل می‌ـشود، جایـی که جذب مواد مغـذی صورت می‌ــگـــیـــرد.

 

 

همـــه عنـــکبوت‌ـهــا ابریـشــم تولیــد می‌ـکـــننــد

نه تنـها همه عنکبوت‌هـا ابـریشم تولیـد می‌کـــنـــند بلـکــه میـ‌ـتوانــند این کار را در تمـــام عمـر خود انجـــام دهنــد. عنکــبوت‌ها از ابــریـــشـم برای اهـــداف مختـــلــفی اسـتـــفـــاده می‌کــنـنـــد: برای به دام انداخـــتن طعـمـه، حفــاظـت از فرزندانــشان، کمـــک به حرکاتــشان، پنـاهگــاه و برای تولیــد مثل. همـه عنـکـــبوت‌هـــا مثــل هم از ابــریـشم استفــاده نمـیــ‌ـــکنــنـــد.

 

واقعیت های باور نکردنی و وحشتناک در مورد عنکبوت ها

 

همـه عنـــکــبوت‌ـها تار نمـــی‌ــتنند

بیـــشـتــر مردم عنکـبوت‌ــهـــا را با تارشـــان میــ‌ــشـنــاسند، امــا برخـی عنکـــبوت‌ـهـــا اصــلا تار نمــی‌ـــسازنـــد. به طور مثال عنـــکبوت‌ـــهـــای گرگ بدون کمک تار کمـین میــ‌کـــنــنــد و طعــمه را میــ‌ـــگــیـــرنــد. یا عنکـــبوت‌هـای جهـنــده که بیـــنایی بســـیار خوبی دارنـد و به سرعـت حرکــت می‌کننـد، نیـازی به تار ندارنـــد. آنــ‌هـــا خیــلی راحت به طعمه خود حملــه می‌ـکـــنــند.

 

 

عنکــبوت‌های نر ممـــکـــن است توسط جفــت ماده خود خورده شوند

عنــکـــبوت‌ـــهای ماده معمولا بزرگتــر از عنـکـــبوت‌هـای نر هستــنـــد. یک عنـــکبوت ماده گرسنه ممـکن است هر بی مهـــره ای که سر راهـــش قرار گیرد، از جمـــلــه جفــت خود را بخورد. گاهــی اوقات عنکـــبوت‌ــهـــای نر از سعی می‌ــکنـند با رفـتارهای اظهار عشق به عنـکـبوت‌ــهــای ماده بفهمــانند جفـــت آنـ‌ـها هســـتند نه وعده غذاییشــان. به طور مثــال عنـکــبوت‌ـهای جهــنده رقــص اســتادانـهـــ‌ـای از یک فاصـــلـــه امن انــجـام می‌دهـــنـــد و منـتــظـر تایــیـد عنــکـبوت ماده قبل از نزدیک شدن میــ‌ــمــاننـد. عنـکبوت‌هـای گردبـــاف در لبــه بیـــرونی تار عنــکـبوت ماده می‌مانـنـد و با چیـدن یک تار، سعـی می کنـنــد لرزش را به او انـتقال دهـــند. آن‌هـــا منتظر علـــامـــت پذیـرش مادهــ‌ــهـــا قبل از نزدیــک شدن به آن‌هــا میـــ‌مــانـــند.

واقعیت های باور نکردنی و وحشتناک در مورد عنکبوت ها

 

 

عنـکبوت‌ــها از ابریشـــم برای حفـــاظت از تخمـــشـان اســتـــفــاده می‌ـــکــنـنـــد

عنکـــبوت‌ـــهــای ماده بعد از جفـــت گیـــری بستری از ابریشـــم آمــاده می‌کــنـــنــد و روی آن تخـم می‌ـــگـذارنـد. وقتی عنـــکبوت ماده تخـم میـ‌گـــذارد روی تخـم‌هـا را با ابریشم می‌ــپوشانـد. کیـــسه‌ــهـای تخم بستـــه به نوع عنکــبوت با هم فرق دارنــد. برخــی عنکـبوت‌ــها کیــســه‌ــهـای تخـم ضخـــیـم و ضد آب تولیـد میــ‌ـــکننـــد و برخـی دیــگر با حداقــل ابریـشم تخــم هایـشـان را میــ‌پوشانـند. برخــی از آن‌ـــهـا ابـریــشـمی تولید می‌کنند که بافـــت و رنگ آن شبـیـــه جایی اسـت که روی آن تخـــم گذاشتـــه انــد و به ایـــن شکـــل فرزنــدانــشـــان را اســـتـتار می‌ــکنند.

 

 

عنـــکــبوت‌ــهـــا تنهــا با عضــلــاتشان حرکـــت نمـــی‌ــکـــنــنـد

عنـــکــبوت‌ـــها برای حرکـت دادن پاهـــایـشـــان به ترکـــیــبی از عضلات و فشـار همولنـف (خون) متـکــی هستــنـــد. برخی مفـــاصل پای عنـکــبوت‌ــهـــا به طور کلـــی فاقـــد عضــلـات منـــبســـط کننده اســـت. عنـکــبوت با منقـبـض کردن عضلات سفــالوتوراکــس میـــ‌ـــتواند فشــار همولنـــف را در پاهایــش افـزایـش دهد و پاهــایـش را در ایــن مفاصــل بکشد. عنـکــبوت‌ـــهای جهـنـده با استـــفــاده از افزایـش ناگهـــانـی فشـار همولنـف می‌ـپرنـــد که آنـــ‌هـا را به هوا پرتــاب می‌کنـــد.

واقعیت های باور نکردنی و وحشتناک در مورد عنکبوت ها

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.