واقعیت های عجیب و باورنکردنی درباره سگ ها

سگ ها قدرت ها باورنکردنی در دنیا دارندشما می توانید با شناخت بیشتر این موجودات به حقایقی در مورد سگ ها پی ببرید و بدانید که سگ ها از دیگر حیوانات در کره زمین باهوش تر و توانتر می باشند سگ ها می توانند عاشق انسان ها شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر واقعیت های عجیب و باور نکردنی درباره سگ ها  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: احتـــمالـا شمـا هم سگــ‌ها را دوست داریـــد، امـــا چقدر درباره آنـــ‌ـــها می‌ـدانــید؟ حقایقـــی دربـــاره سگـــ‌ــهـا وجود دارد که از شمـــا پنهان کرده اند، حقایـقـی که شایـد به نظرتـــان شگـــفـــت انگیــز، خنـده دار، آزاردهـــنـده یا مســـخـره بیــایـد؛ بنابـرایـــن نگاهـی به این مطلـــب بینـدازیـد.

سگــ‌ـهـــا ۱۸ عضـــلـه برای حرکت دادن گوش هایـشـان دارند

این ماهیـــچــهــ‌هـــا به سگـــ‌هــا کمـک میـــ‌کنند گوششـــان را به طرز پیـچـــیـده‌ـای حرکـت دهــنـــد که برای دریــافت صدا بسیــار اهــمیــت دارد.

بیـنـــی سگ، اثر انـــگــشـت اوست

بیــنـی سگ مثـــل اثـر انـــگــشـــت انســان، الـــگوی منـحــصـر به فردی دارد که میــ‌ـتوان برای شناسایی از آن استــفاده کرد. همــ‌ـچنیــن رطوبت بینـــی سگ نشانــه سلــامتــی اوست و در بویایــی به آن‌ها کمک می‌کند.

 

سگ‌ــهــا می‌توانـند عاشــقتـان شوند

دانـشمنـدان دریافـتــه انـد که وقتــی سگ و صاحـبـش به چشــمـــان هم نگاه میـ‌کـــنـــنـــد از نظـر شیمـــیایـــی عشق ظاهــر میــ‌شود. به طور خاص وقتـی سگ و صاحبش به هم خیـره میـــ‌ـــشوند سطح اکسی توسیـن (هورمون عشق) در هر دوی آن‌ــهـا بالـــا می‌ـــرود.

سگ‌ــها فقــط از طریق پنجـــه هایشــان عرق می‌کنـنـــد

سگـ‌ـهـــا فقــط در پنـــجــه هایشـــان غدد عرق دارنـد. از آنجـا که از عرق کردن برای خنک شدن اسـتفــاده نمی‌کننـــد، از طریـــق نفـس کشـــیدن تهویه و گرمـا را مبـادلـه میــ‌کـننــد.

سگ‌های کوچک میـــ‌ــتوانند صدا‌هـــای بلــندتـر را بشنوند

گوش سگ‌ـهـــا ابزار فوق الــعــاده‌ـــای برای تشــخـــیص صداست. سگـ‌ها می‌ـــتوانــنـد صدا‌ــهـــای دو برابــر محدوده شنوایـــی انسـان را بشنوند و سگـ‌ــهـای کوچک بهــتـــر هم هســـتـنـد.

سگـ‌ــهـــا قلمروی خود را با غدد پنـجــه هایــشان مشــخــص می‌کنـــنـد

سگ‌ـهـــا سعی نمیــ‌ـــکنـــنــد مدفوع خود را خاک کنند. آنــ‌ــهـــا روش دیــگـری برای تعــییـن قلمرو دارنــد. آن‌هــا با غدد پنـــجه هایشان بو را منـــتـشر کرده و به سگـــ‌های اطراف اطلاع میــ‌ــدهـــند.

سگـــ‌ـهــای نر هنــگـام ادرار کردن به نشانه تسلـــط پایـــشـان را بالـــا می‌برنــد

ادرار سگـ‌هــا حاوی نشانــگرهـایـــی اســـت که سگـــ‌ــهـــای دیـگـــر را از حضور، موقعیت اجتــمـــاعی و دســتــرسی جنسـی آنـــ‌ـــهـا مطـلـــع میـ‌ـــکنـــند. سگ‌ـــهـــا پاهــایـــشـان را تا جایی که می‌ـــتوانند بالا میـ‌ــبــرنـــد تا پیـــامشــان را بهــتر منـــتقل کننـــد و بوی آن تا فواصل دورتری برود.

سگ‌ــهـــا هنـگام راه رفـتن با یک مرد تهــاجـمـــی‌تر هســـتــند

افسـار بســتن، جنــسـیت مالک و جنـــســـیت سگ همگــی در پرخـاشــگـــری سگ نقش دارنـــد. سگ‌هـا هنــگام راه رفتــن با یک مرد چهـار برابر بیـشـــتـــر احـتمــال دارد که به یک سگ دیگــر حمــلـه کنـنــد و آن را گاز بگیـرند.

سگـــ‌ـها خواب میـ‌ـــبیـننـــد

دانــشمــنــدان بر ایـــن باورند که سگ‌ــها مثـل ما خواب می‌ــبــیـننــد و لحظاتـــی که قبـلا تجربــه کرده‌ـــانـد را دوباره میـــ‌ـــبینـند. بنابـرین اگر سگتـــان در خواب سروصدا میـ‌ــکـند شاید خواب می‌ـبیـــنـــنـد. سگــ‌هـای کوچک بیــشــتر از سگ‌ـهــای بزرگ خواب می‌ـبینـــنـد.

سگـ‌ها احـــساس گنـاه نمی‌کننــد

وقتـــی حس می‌ـــکنــیـد سگ‌ـــهــا بعد از به هم ریـــخــتـــن خانــه شرمــنده هستـــنـد، عمدتـا به خاطر درک ما از ظاهر آنـ‌ــهاســـت. درواقـــع آن‌ها قادر به احـساس گنــاه نیسـتند.

سگــ‌ـــها راســت پنجــه یا چپ پنجــه هســـتـنـد

سگـ‌ـها هم مثل بســـیاری از پسـتـانداران یک پنجه غالــب دارند.

سگ‌ها تا ۲۵۰ کلــمـه و حرکـت را درک میـــ‌کــنـــنـــد

تحقـــیــقـات نشـان می‌ــدهـد که سگـ‌ـــها به انــدازه یک کودک دو سالــه هوش دارند و می‌ـتوانـــند محاســبـات ریـاضـی ساده را انــجـــام دهنـد.‌ سگـــ‌ـــهـــا اســـم چیــز‌ـهـــای جدیــد را به سرعـت یاد می‌ـــگــیــرنـد و حرکات را بهتــر از کلـــمات درک میــ‌کـننـد.

سبیـــل سگـ‌هـا به آنــ‌ـهـــا کمک میـــ‌ـــکـــنـــد در تاریکـــی ببـــیـنـنـــد

سبیل سگ رشــتهـــ‌ـــهـــای عصـــبـی دارد و پیام حسی به مغز میــ‌ــفرســتـد. سبیــل یک ابزار حســگر چنـــدکـــاره است که به حرکـت و چرخــش آنــ‌ـــهــا در جا‌های تنــگ و به خصوص تاریـکــی کمک میـــ‌ـکـــند.

سگـــ‌ـهـا کاملـــا کوررنگ نیسـتنـد

سگـــ‌ــها به انــدازه ما رنـگـ‌ها را نمـی‌بــیـننــد، امـا کوررنـــگ نیـستــند. تحقــیقـات نشان میــ‌ــدهد که سگ‌ـهــا به جز سایهـــ‌ــهـای خاکــستــری رنـگــ‌های دیـگـــری هم میـــ‌ــبـینـنــد. چشم آن‌ـــها با تاریـکـــی سازگاری دارد و میـــ‌توانــنـــد در شب شکـار کننـد.

سگـــ‌هـا بغـل کردن را دوست ندارند

روانــشنـاسان حیوانــات می‌گویند وقتی سگـــ‌ـــها را بغل میـ‌ـــکنید، احساس اسـتـــرس و نارضـایــتی می‌کنند، چون نمیـــ‌ـتوانـنـد فرار کنـنـــد. سگـــ‌هـــا اسـترس خود را با لیســـیدن لب هایـــشـان، نگـاه کردن به دور یا تا کردن گوششــان نشـان میـــ‌دهنــد.

سگ‌ــها می‌توانــنـد احـــساســـات شمــا را بو کنـــنــد

سگــ‌هـا همه روز ما را تمـــاشــا و همـــه حرکات ما را بررسـی می‌ـــکنـــنـــد و می‌ـتوانـــنـــد زبــان بدن ما را رمــزگشــایی کنـنـد. آن‌ها از حس بویایـی خود برای تشخیص علائم شادی و ناراحتــی اسـتـــفاده میــ‌ــکـــننـــد.

طوفان به سگ‌ها آســـیـــب میـــ‌ــزند

فرکانس‌های صوتی تولید شده در طوفان می‌ـــتوانـــد واقعا به گوش سگــ‌ـــهـا آسـیــب بزند. همچنین الکتریــســیتــه ساکـنــی که در مو‌هـــای آن‌ــهــا جمــع میــ‌شود میـ‌ـتوانـــد دردنـــاک باشد؛ بنـابـرایــن وقتـی سگ ها در طوفان فریاد میــ‌کـــشنـد، احـــتمــالا واقـعا درد دارنـد.

سگــ‌هـا احساس حسادت میـ‌ـــکنـــنــد

وقتـی سگـ‌ـهـــا میـــ‌ـــبـــیـنـــند سگ دیگری به خاطر کاری که کرده جایزه گرفـته، ولی خودشـــان نگرفتـــه اند، حسادت می‌کـــنند.

سگ‌ـــهای کوچکـتر بیــشـتـــر عمـر می‌ــکنــند

سگــ‌هـــای بزرگ زودتـر میــ‌مـیرند. همچنـــین بین گسـتـره سنـی و تهـــاجمی بودن آنــ‌هـــا هم ارتـــباط وجود دارد. هرچه سگ‌ مطیـع‎‌تـــر باشد، بیــشتـــر عمر می‌کنـنـــد.

سگ‌ــهـا به صاحبانـشــان کمـــک می‌کـننـــد بیـــشــتـــر عمـــر کنـنـــد

صاحــبان سگــ‌ــها کمتـــر دچار بیماریـ‌ـهــای قلــبــی عروقی و مرگ میـ‌ـــشوند.

واقعیت های عجیب و باورنکردنی درباره سگ ها

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.