وفاداری در عشق و جلوگیری از شکست عشقی

عاشق شدن آسان است ولی وفاداری در عشق و جلوگیری از شکست عشقی کار هر کسی نمی باشد افراد زیادی هستند در شروع یک رابطه احساسی و عاشقانه هات می باشند ولی این رابطه رفته رفته سرد شده و عشق آنها از بین می رود و یکی از طرفین ضربه روحی میخورد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر وفاداری در عشق و جلوگیری از شکست عشقی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

اگـــر تجربـــه یک عشق شکــســـت خورده، نامــزدی از دســـت رفتـــه یا حتی زنـــدگــی مشــترکی را داشـــتـه اید که با فوت همســـر یا طلـــاق به پایان رســیده اســـت، باید بدانـید که ازدواج بعـدی شمـــا و رابطـــه جدیـــد عاطفــی که آغاز می کنیـــد، اهمیـت زیـادی دارد. شمـــا تجربیاتـــی داریـد که می توانیــد از آنــها برای بهتــر کردن رابـــطه جدیـدتـــان اســـتـــفاده کنـــید یا به واســـطـــه آنهـــا زنـدگـــی تان را یک بار دیگر به چالش بکشیــد.

دیگــر عاشــق نمی شوم!
وفاداری به عشق از دسـت رفــتـه، یکـــی از خطاهای بزرگ امـــا رایــج آدم‌ـــهــای عاشق اسـت. برای ایـــن افراد مهم نیست که وارد رابـطـهـــ‌ـــای حقیقـــی شده باشـــند یا تنـــهـا عشـــقــی خیالــی را تجـــربــه کرده باشـند. آنها میـــ‌ـــگوینـد به احـترام کســی که دوستش دارند، هرگز عاشق نمی‌ـــشوند. امـــا یک رابطه سالـم، رابطـــه‌ـای اسـت که با واقعـــیت زندگـــی همـ‌ـــخوان باشـد.

به خاطـــر دیگـــران ازدواج نکـــنیــد
ازدواج نه وظیفه اســت و نه راهـی برای جلب توجه یا انـــجــام خواســـته دیگران. ازدواج یک قرارداد اجـتماعـی- عاطـــفـی اســت که لازمــهـــ‌ــاش وجود انــدازهــ‌ــای از دوست داشـــتـــن و احـــسـاس نیاز برای داشتن شریـــکـــی برای زندگـی اســت. اصــرار دیــگـــران، نیــاز فرزنـدان به داشـــتــن مراقب یا آرزوی والدین به دیـدن عروس و داشـــتـــن نوه‌ــهـا، هیچ کدام نمـــی‌توانـد انگـــیزهـ‌ــای منـــطـقی و درســـت برای نشسـتــن پای سفره عقد باشـــد و آمار بالــای طلـــاق در جامـعــه این روزهای ما هم نشــان میـــ‌ـــدهـــد که انـــگــیزهـ‌ـهـای نادرســـت شروع زندگـی و ناتوانی آدمــ‌ها در انتـــخاب شریک منـاسب برای زندگی و در روبه‌ــرو شدن با چالــشـــ‌ـــهای دنیــای بعــد از ازدواج تا چه اندازه در ویران شدن یک رابطــه تاثــیـرگذار است.

وقتی پای ازدواج به میـان میــ‌آید، دیــگــر خود فرد به تنــهـــایــی سوژه تصمـیـــم‌ـگیـری نیســت. با تصـــمیـــمـی که او می‌ــگـیــرد زنـــدگـــی افــراد دیگر هم درگــیر می‌ــشود. بعـــیــد نیســـت فردی که دیگـران را مسئول وارد شدنـــش به رابطـــه میـ‌دانـد، به جای تلاش کردن برای حل چالــشـ‌ها و ایـجـاد صمیمــیـت بیشـــتر با همــسرش، بار مسئولیت را متوجه خود ندانــد و انرژی و انگیزهــ‌ای برای بهـتـر کردن شرایط یک ارتـبـاط عاطفی نداشـــتـــه باشـــد.حتـی اگر همـه دوستــانـــ‌ـتـــان به خانــه بخــت رفـتـهـــ‌ــاند، حتـی اگـر والـدین‌ـــتان برای ساخـتن یک زنـــدگـی به شمـا فشـار می‌ـآورنــد و حتی اگــر به اصرار کســـی را برای بودن در کنارتـان پیـشـنهــاد می‌ــکنـــنـــد، تا زمـانـی که در خود توانـایـی اداره زنـدگــی مســـتـقـــل را نمـــیــ‌بیـــنیـــد و تا زمـانــی که احـــساســـی از درون شما را به سمـــت چنـیــن شروعی هل نمی‌ــدهد؛ کسی را به زنــدگـی‌تـان راه ندهید. به زن یا شوهری كه قرار اسـت با شمـا زندگــی كند به عنوان مرد یا زن زنــدگـی تان نگاه كنــیـــد. همه چیـزهایــی كه در رابـطه عاطـــفـــی قبـــلی به كار می بســـتیـد سعی كنــید اكــنون برای او در نظــر بگــیـرید. سعـی کنید عشق جدیدتان را همــیشـه تازه نگــه داریـد و از تصور ایــن که «ایـــن چیــزهـــا برای من دیـر شده»، یا «من قبلـــا ایــن تب و تاب را گذرانده ام و دیـگـر حوصلـه اش را ندارم» فاصـــلـه بگـیریــد.

احــساسی نشوید
به همـان نسـبت که بی احساس بودن برای رابطه جدیـــد شما خطـــرناک اســت، زیـادی احـــســاسـاتی شدن هم خطــرنــاک اســـت. ازدواج‌ـهـایـی كه مبنای احـــســاسـی دارند ازدواجـــ‌های پرخــطــری هســـتـنـــد؛ فردی كه برای فرار از شرایـط موجود ازدواج میــ‌كــند، برای نجـــات دادن طرف مقابــل از مشكلاتـــی كه دارد، کســی که فکـــر می کنـــد دیـــر شده و سنـش بالا رفـــتـــه، كسانی كه به لحـــاظ احسـاسی هنوز درگیـــر رابـطــه قبـلی هســتنـــد و کســانی که معـیــارهای تنـــاســـب سنـی، ظاهـری، تحصـیلی، اقتــصـادی، فرهنــگـــی، اعــتقادی، جایـگـاه اجتـمـاعی، شغــلــی و حتی سلـــامـت جسمی، روانی، اعـتیاد طرف مقـابــل را نادیــده می‌ـگـیرنـــد.

مراقب تله های عاطفـــی باشـــید
اغلـــب ما ناخودآگـــاه عاشق کسـانـــی میـ‌شویم که به آدمــ‌ـهای تاثـــیرگـذار زنــدگیــ‌مــان شبـاهت زیـــادی داشته‌ــانـــد یا کامـــلــا از آنهــا متــفاوت بوده‌ـانـد. تجـــربــه ما در ارتبـــاطــ‌هایـی که با اعــضــای خانواده داشـــتـه‌ـــایم و تصویری که از اولیـن عاشــق شدن‌ـــهـا برایــ‌مان به یادگـار مانـــده است، ناخودآگـــاه به جای خود ما برای‌مان دست به انـــتــخــاب می‌زنـنـــد. امــا مراقـــب باشیــد! اگر شما هم در این تله بیفــتـــیـد، از تجـربـه یک عشـــق واقــعـــی و متــفاوت محــروم خواهــیـد شد و تا پایـان عمر تصویری تکـــراری از افرادی که پیـش از ایـن در زنـدگیــ‌ـــتان حاضــر بوده‌ـانــد را در چهـــره همسرتــان خواهـیــد دیـد؛ تصویری که باعـث می‌ــشود به اشتبــاه در مورد خوبی‌هــا یا اشــتـــبـاهـــ‌هــایـــش قضــاوت کنیـــد. پس مراقـــب باشـید شمـا به این دام نیـــفتـیــد.

در واقع شبـــاهـــت یا تفـاوت یک فرد با عشق سابق، یکی دیـــگر از دلایل اشـــتــباهی اسـت که آدمــ‌هــا را به ازدواج ترغیــب می‌ــکـند. یکـــی از دلــایل اصرار روانـــشــنـاســان به در نظر گرفــتن فاصـله چنــد ماهــه میـــان دو رابــطـــه عاطفـــی، پرهـیز از چنـــیـــن خطایــی است. بســـیـــاری از کسـانی که از یک رابـطه آزاردهنده بیرون میــ‌آینـــد، تنـــها به دلــیـــل تفـــاوت فرد مقابلـــ‌شــان با همسر سابـــق به او دل می‌بنـــدنـد و بسیـاری از کسانــی که با خاطـــره یک عشــق نافــرجام زندگـی می‌ـکــنـنــد، تنهـا به دلــیل شبــاهت فرد مقـابــل با ایـــن عشـــق به ازدواج با او تن میـــ‌دهنـــد.

از نظر روانشنـــاسان ایــن شبــاهــتــ‌ــها یا تفاوت‌ــها، در آغـــاز رابطه تمام تمرکــز فرد را به خود معــطوف میــ‌ــکـــننــد و او را از بررسی ویژگــیـــ‌ــهـای دیگــر همــســـر آینـــده یا موضوعات مهم دیگری از قبـیـــل شرایط اجـــتـماعــی، خانواده و انتظارات فرد مقـابل از زنــدگی باز میــ‌ـــدارد. قدرت این ویژگیـــ‌ــهـــا یا حتــی تکهـــ‌ـکــلامـــ‌ــهــای مشابـــه آنـقـدر زیـاد است که باعث میـــ‌ـــشود فرد بدون به دسـت آوردن شناخت کافــی از کســی که می‌ــخواهـد با او ازدواج کنـد، مهـر تایــیــد را به همـه ویژگــیـــ‌هـای شخـصـــیــتی و رفتاری او بزند. امـا چنین تاییدی ناپایـــدار و در اغــلب موارد زمـــیـنــهـــ‌ـــساز بحـرانـ‌هــای دیــگر اسـت. هیـــچ وقت بهـ‌ــخـاطـر درمـــان شدن زخـــم‌ـــهــای روانـــ‌ـــتـان و برای فرار کردن از شرایــطـــی که دارید به ازدواج تن ندهـیـــد. شمــا نمــیـــ‌توانــید از واقــعــیـات زندگی‌ـــتـــان فرار کنیـد و اگر بهـــ‌ـخــاطر رهــا شدن از فکر و خیال‌ـــها و دور شدن از برخــی شرایـط آزاردهـنـده و آدم‌ها به ازدواج تن دهید، خود را وارد باتــلاق دیــگـــری می‌ـــکـنیـــد که در آینـــده نزدیک، باید راهی برای فرار کردن از آن پیدا کنید.

وفاداری در عشق و جلوگیری از شکست عشقی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.