وقت حذف یارانه های افراد پردرآمد اعلام شد

یارانه های افراد پردرآمد ایران در حال حذف شدن می باشد درسال 97 یارانه های افرادی که زیر خط فقر نیستند و از اقشار بهزیستی و کمیته امداد نیستند کاملا حذف خواهد شد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر وقت حذف یارانه های افراد پردرآمد اعلام شد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

زمــان حذف یارانــهـــ‌ پردرآمدهـــا , مدیرکل برنـامـــه و بودجـه سازمان هدفمــنـدی یارانه ها گفـت:
تا زمان تصویب مجـلـس، هیـچ تغیــیـــری در حذف افـــراد یارانـه بگـیــر اتــقـاق نمی افــتــد.

نرگـس پرسـتـاری که سه شنبـه در جلــسـه هدفمـنــدسـازی یارانـــهـ‌ها با محوریت طرح پژوهشـــی میــزان اثربـخــشــی
اجــرای طرح هدفـــمـنـــدی یارانه‌ـــهــا در استانـــداری تهـران سخـن میـ‌گــفـــت افزود: جلســـات کمــیســـیون تلفیـق مجـلس شورای اســـلـــامی در حال برگزاری اســت و هنوز هیـــچ تصـمـــیم جدیـــدی در باره حذف یارانه بگـیرهـا گرفــتـــه نشده اســـت.

وی تصـــریــح کرد: هنوز هیــچ چیـز مشخـص نیـســت و هر تصــمـیــمی که مجـلس اتخـاذ کنـــد، دولت موظف به اجرای آن خواهــد بود.

پرسـتاری از انجـام مطـــالـــعـــات پژوهشـی در راسـتــای بررسی تاثیرات منـفـــی و مثـــبت یارانه ها
در حوزه های فرهنـگـــی اجتـماعی کشور خبــر داد و گفــت: ایـــن مطــالـــعات در پنــج استــان تهـــران، کرمـــانشاه،
سیستـــان بلوچســتان، مازندران و خوزستان انجام شده که الـبتـه نتـایــج ایــن پژوهش هنوز تحـــلیـــل نشده است.

مدیـرکــل برنامـه و بودجه سازمان هدفمنـــدی یارانـــه ها ادامه داد: این پژوهش هیـچ ارتباطـــی به حذف یارانه پردرآمـدهـا ندارد امـــا ایـن طرح در تصمـیم گیــری دولت در سرنوشت یارانـــه ها موثر است.


حذف یارانـــهـ‌ پردرآمـــدهــا

پرستــاری با بیان اینکه حذف یارانه پردرآمـــدها تا کنون بارهــا به دلـــیل تبعـات اجـتـــماعـی و فرهنـــگـی متوقف شده است اظـــهار کرد:
براساس تحـــلیل های کارشـنـاســی شکـی وجود ندارد که نحوه پرداخت یارانه ها به شکـل فعلـــی، نه تنـهـا مشــکـــلـــی را حل نکـــرده بلـکـــه مشـــکـلــاتـی نیـــز بوجود آورده است.

وی اضـافـــه کرد: ماهـانه سه هزار و ۸۰۰ میــلـیارد تومان بابت یارانه نقدی افراد پرداخـت می شود
که ایــن مبـلــغ می توانســـت در بخش های دیـگر سرمـایه گذاری شود.

وی عدم حمایـــت از بخش تولیـد و عدم سرمــایـه گذاری در مولدهــای انــرژی را از نواقص طرح هدفــمـنــدی یارانه ها دانســـت و اظهـارکرد:
از ابـــتـدا قرار نبود دولت هزینـــه اضافه ای بابت یارانـــه ها بپردازد و قرار بود ۵۰ درصد از منابـع صرف پرداخت
نقدی و ۵۰ درصــد دیــگر در حوزه های بهـره وری انرژی و حمـایـــت از تولیــد، اشـــتـــغــال و سلـامت هزیـــنه شود
، این در حالـــیـــست که دولت در ابــتدا با حمایـت حدود سه هزار میــلیـــاردی این طرح کار را آغـاز کرد
و در ۹ ماهه امـسـال بیـــش از ۱۴ هزار میـلـیـــارد تومان در ایــن زمـیـــنـه هزیــنــه کرده اســـت.

وی با تاکید بر بازتـعــریــف شاخــص های یارانه بگـیـــران و لزوم حذف یارانــه پردرآمــدها تصـریح کرد:
محــاسبـه پرداخـــت یارانـــه از ابـتدا دقـیـق نبوده و در این زمــیــنه بیـــش برآوردی صورت گرفته که منجر به مشکـلات کنونی شده است.

پرســـتــاری افـزود: از ابتـــدای طرح تا کنون یارانــه بیـــش از چهار میلــیون نفـر قطع شده
که یارانه حدود یک میلـــیون نفر مجـــددا برقرار شده است که نشــان می دهــد میـزان خطــای در حذف افــراد زیاد بوده اســت.
اعلام زمـــان حذف یارانــه‌ پردرآمــدها

سخنـــان این مقام سازمان هدفمـنــدی یارانه ها درحـــالــی مطرح می شود که کمــیـــسیون تلفــیق مجلس شورای اســـلـــامـــی
در جلسه روز سه شنبـه خود با تصویب مصوبهـ‌ـــای به دولت اجازه داد تا از طریق مکـــانـیـــزمـی مشـخص،
به‌ـــصورت تدریجـــی ۳۳ میـلـیون نفر از افـــراد پردرآمــد دریافـت‌ کننـــده یارانه نقـدی را از فهرســت یارانه‌ بگیران در سال ۹۷ حذف کنــد.

در واقـــع با ایـن مصوبه، یارانـــه‌ـبــگـیران در دو مرحـــله تعـدیـل می‌ـــشوند؛ مرحـــله اول بهـ‌صورت اختـــیـــاری می‌توانـــند
از دریـافت یارانه انــصــراف دهــنـد و در مرحله دوم، دولت اجازه دارد وارد مرحـــلــه شناسایـی و حذف افراد غیرنـــیازمـــند شود.

براسـاس این مصوبه به دولت اجازه داده شده است که در سال ۹۷معـــادل۲۳ هزار میـلیــارد تومان از ۳۷ هزار میــلیـــارد تومان درآمـــد
حاصـل از محل اجرای قانون هدفـمندی یارانهــ‌ــهـا را برای پرداخــت یارانـــه نقدی هزیـنه کند.
همچـــنـــیـن با تصــمیـم کمیـــســـیون تلـفیـق، ۷ هزار میـــلیارد تومان از درآمــدهای حاصــل از این تبــصـــره،
برای زدودن چهــره فقــر مطلـــق در خانوارهــای هدف یعـــنـی خانوارهـــایی که درآمـد آنـها کمـتـر از خط حمایتـی کمـیـتـه امـداد و سازمان بهـزیستــی اســـت و نیز بیـمـه اجتمـــاعی زنــان سرپرســـت خانوارهــای نیـــازمـنـــد اخـتصـــاص یافت.

وقت حذف یارانه های افراد پردرآمد اعلام شد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.