ونیز ایتالیا، آنتارکتیکا و بسیاری از مکان های زیبای جهان که در حال نابودی می باشند

مکان های توریستی و زیبای جهان به دلیل رفت و آمد توریست ها در حال نابودی می باشد خیلی از این شهر زیباترین شهر در جهان می باشند ونیز ایتالیا یکی از این شهرها می باشد که روزانه توریست های زیادی را جذب خود می نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ونیز ایتالیا،آنتارکتیکا و بسیاری از مکان های زیبای جهان که در حال نابودی می باشند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

امـروزه بیشـــتــر از هر زمـان دیـگـری در تاریــخ مردم در حال کشـــف مرزهـــای فراتر از کشور خود هســـتـــند تا زیـــبایـی های جهان را از نزدیک مشـــاهده کنــند. در حقــیقـت، توریسم یکــی از در حال رشدتریــن صنایع در جهــان اســت، و فقط در سال 2015 بیش از 1.1 میلیارد نفر به کشورهــای خارجــی سفــر کردند.

به گزارش مجله خبری دانستن : با اینکه گردشـگــری مسـلماً فوایـــد اقتـصادی بسیاری مثـــل فراهم کردن شغـل برای مردم دارد، با این حال جنـبه های منفـی خود را نیز دارد. در مورد ایـن شگفتــی های طبیعـی و مکــان های تاریــخــی زیر، هجوم گردشگران باعـث شده که حفظ آن ها در بلنـــد مدت مورد تهــدیـد قرار بگیـرد. اگـر مراقــب نباشـیم، ممـکــن است ایــن مکان های ارزشمنـــد را برای همـــیــشـــه نابود کنـــیـــم.

ونیـز، ایـتالـــیـــا

بر کســـی پوشیـده نیست که ونیز در حال رفــتن به زیر آب اســـت، و انـــبوه گردشــگرانـــی که هر ساله به آنجـا سرازیـر می شوند هم بر ایـــن موضوع دامن می زنـــد. در اوج فصل گردشگری، بیش از 80 هزار توریــسـت در روز از ایـــن شهـــر زیـــبـــای شنـاور بازدیـد می کننـــد، و شهـــر به قدری شلوغ می شود که برخـی از جاذیـــه های گردشـــگری آن غیر قابـل دسـترس می شود. بســیاری از ایــن توریــست ها به وسیـــله کشتــی های گردشـی به شهــر آورده می شوند که ترافیک آن ها موجب تهدید راه های آبی و مناطـق تاریــخـی اسـت که از آن عبور می کنــند.

اهرام بزرگ، مصر

از بیـــن هفـت عجایــب اصــلی جهان، تنهـا اهـرام بزرگ جیزه باقی مانــده است. ولی با نرخ فعــلی تخریـــب که در حال پیـش رفتن اســت، این اهرام (به همـراه مجسمه ابوالــهول و دیگـــر هرم های باقی مانده در آن مکـان تاریخـــی) شاید برای مدت خیلی زیادی دوام نیاورند. چنــدین دهــه از هجوم انــبوه گردشگــران به ایـــن منـطـقه از مصـر منجر به آسیـــب جبــران ناپـذیــری به این بنــاهـــای باسـتـانـی شده، و هر تلاشــی برای بازســـازی آن ها تنـهـــا باعـــث تخـــریب بیــشــتــر شده اســـت.

کولوسئوم روم، ایـتـالـیـا

عظـمت کولوسئوم روم در حال حاضر بدون شک مثل سال 80 بعد از میــلـــاد نیســـت. تقـریباً دو هزار سال فرسودگی، و توریـست هایی که دیده شده سنگ های باقــی مانــده از ایـن بنـــا را می دزدنـــد و روی ستون های آن گرافیـتی می کنند تأـــثیر خوشاینـدی روی این مکـــان تاریـخــی نداشـــته اســت. با ایـــن که ایـن مکـان در حال حاضــر عمدتـاً توده ای از سنگ های خرد شده است، با این حال مکانـی تاریــخی است که هنوز چیـزهـــای زیادی می توان از آن آموخت و به همیـن دلیل بایــد از آن مراقبــت شده و مورد احـترام واقع شود.

استون هنج، بریتانــیـــا

پدیده ای به نام اســتون هنـج که هنوز توضیـح دقیقی در مورد آن وجود ندارد، هر سالـه هزاران گردشـــگر را به سمت خود می کشانــد. متـأــسفانه، این گردشــگران با برداشتـن خرده سنگ های ایـن منـطــقه به ایـــن بنا آسیب هایـی وارد کرده انـد، بازســازی های انـجـــام شده نیـز نتایج مورد انتظار را به دنبــال نداشـته است. جاده های شلوغی که در نزدیکـــی ایــن مکــان وجود دارند نیـز منطقــه را تهـدیــد می کننـــد.

انگـــکور وات، کامبوج

ایـــن معـبـــد تاریــخـی که با افـــتـــخـــار روی پرچــم کامـبوج نقــش بسته، نشان دهـنده معــمــاری کلــاسیک سبـــک خمر و یکـــی از جاذیه های توریســتی اصــلـی ایـن کشور است. با اینکـــه اینـکــه پول به دست آمـــده از توریـــســم صرف بازســـازی ایـن بنا می شود، ولی همیـــن موضوع یکی از دلایل اصلــی آسیـب آن نیـز است. نه فقــط ازدحـــام گردشـگــران، بلکـه گرافـــیتـــی نیز روی بسیـاری از دیوارهای آن دیــده می شود. اگـــر حکومت منــطقـــه اقدامی در محدود کردن ورود گردشگـــران انـجـام ندهـــد، ایــن میــراث جهـــانی می توانـد به اندازه ای تخـــریب شود که دیـگــر تعــمیر و بازسازی آن امـــکــان پذیــر نبـــاشـــد.

آنـــتـارکـــتــیکـا

این منـطــقه زمــانـــی کامـلــاً دورافــتـاده بود، ولی حالـــا دیـــگـــر این طور نیـــسـت. افــزایش ترافیـــک کشتی های گردشـی آلودگی آب را افزایـش داده، و کناره های ساحـلـــی آن و گونه های حیوانـات که در آنــجا ساکن هسـتنـد را تهدید می کند. خوشبـــخـتانــه، پیـــمـــان آنـــتارکتیکا تعـــداد افراد حاضـــر در منــطقه را به 100 نفر به طور همـزمان محـدود کرده، و کشــتـی هایی که بیـش از 500 مسافـر حمـل می کنـــنـد در هیــچ یک از محل های توقف اجازه ورود ندارنـــد.

جزایــر فی فی، تایــلـــند

از زمـانـی که جزایـر فی فی تایلنـــد در فیلــم ساحـل ساختــه شده در سال 2000 به عنوان بهشـتــی خصوصی معرفـــی شد، این منـطـقـه تبــدیـــل به مقــصـد گردشـگری مورد علاقه بسـیـــاری از افـراد شده اســت. ولی سواحـــل بکــر و آب زلـــال ایــن جزیـــره دست نخورده شاید برای مدت زیادی دوام نیاورد، چرا که افـزایـــش گردشــری منجــر به ساخـــت و ساز مراکـز اقامـــتـــی در آن شده اسـت. البتـــه به نظــر می رسد تایــلــند عزم جدی برای حفــظ سرزمیـــن خود دارد، به طوری که جزیره توریـستـــی محـبوب دیـگـری به نام کوه تاچـــای اخیـــراً به مدت نامعـلومی به روی توریست ها بســتـــه شد تا محیط آن فرصــت بازسازی پیدا کنـد.

دیوار بزرگ چیـن

با ایـن که دیوار بزرگ چیــن زمــانـــی بیش از 8 هزار کیـــلومتر امـتـــداد داشــت، ولی در طول سال ها تقــریباً دو سوم آن تخریب شده اســـت. این موضوع عمـدتاً به علـــت هزاران توریــستی اســـت که روی آن راه می روند، دســـت به خرابکـــاری می زنــنـــد و روی دیوارهای آن گرافـــیــتــی می کشـــند، ولی فرسایـش محـــیطی و خراب کردن بخــش های از آن به منـظور توسعـه دیوار نیـز در ایــن تخــریـب نقش داشتـــه است. نبود بودجه دولتـــی برای محـافظـت از دیوار بزرگ چین به ایـــن معـــنی اسـت که ایـن عوامل به تهدیـــد آن در آیـنده ادامه خواهــد داد.

ماچو پیـچو، پرو

ماچو پیـچو دهــکده باسـتــانی امپــراتوری ایـنــکــا اســت که در رشـــتـــه کوه های آند پرو واقـع شده، و منـظــره ای واقعاً زیـــبـــا برای تمـــاشا کردن اسـت. به همین خاطر عجیب نیست که ایـــن منطــقـــه مقـصـــد توریســـتـــی بسـیاری از مردم باشد. ولی هجوم بازدیدکنـندگــان محــافـــظت از این منـطقه تاریخـی را مورد تهــدیـد قرار داده به طوری که سازمــان یونسکو حتـــی به ایــن فکر افتـاده که آن را در فهـــرسـت میراث جهانـــی در معــرض خطـر قرار دهد. حکومت ایـن کشور در حال حاضر تعداد گردشــگران را به 2500 نفر در هر روز محــدود کرده اســت، ولی شاید ایــن عدد هم تعـــداد بسیار زیــادی برای جلوگیـری از آسیـب غیر قابل جبران باشد.

جزایر گالـــاپـــاگوس

اکوسیستــم بســیـــار متــنوع جزایــر گالاپـاگوس کمـــک کرد که چارلـــز داروین نظریــه گزیـنــش طبیعی خود را توسعه دهد، ولی به شدت در مقابــل تأــثـیــر بیـرونی حســـاس و ضعیــف اسـت. به همین علـــت، یونســـکو ایـــن مکان را در سال 2007 در فهرست میراث جهـــانی در معــرض خطر قرار داد. به منـظور محافـظت از ایـن سرزمـین و حیـــات وحش آن، محـدودیت های توریـــســـتــی بسـیـــاری لحـــاظ شده اسـت از جمـــلــه اینـکـــه یک راهنـــمـــای دارای مجوز باید تمـام بازدیدکنندگان از پارک ملـــی گالــاپاگوس را همـــراهــی کنـــد.

ونیز ایتالیا،آنتارکتیکا و بسیاری از مکان های زیبای جهان که در حال نابودی می باشند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.