ویژگی و خصوصیات همسر کنترل گر

همسرتان شما کنترل می نماید و به شما اعتماد ندارد در برخی از وقت ها از بس شما را کنترل می نماید که زندگی برایتان جهنم می شود چک کردن پیام ها و موبایل همسرتان کار خوبی نیست شما باید به همسرتان اعتماد داشته باشید کنترل نمودن همسر باعث می شود وی با شما لجبازی نموده و رابطه زناشویی شما خراب شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ویژگی و خصوصیات همسر کنترل گر  را د ر سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: آیا احساس می کنـــیـد واقعـا نیـــاز داریـد که بدانید آیــا همســـر شما در حال کنـتــرل کردن شمـــا هسـت یا خیــر ؟ خصــیــصــه ی اخــلــاقـــی همـــسر کنترل گر ،از کمــبود عزت و اعتـماد به نفس و عدم حس امـنـیت که ممکن است به بروز حسادت ، خشم ، ناامنــی و به طور کلــی عدم اعتــماد به طرف مقابـــل منـجـــر شود ؛ به وجود می آید .


آیا همـســـر شما مدام در حال کنتـرل کردن شمــاســت

چطور از کنــترل کردن همــسر در زندگـــی مشــتــرک دســت بکـشـــیــم
همه ی ما ،با ابــراز علــاقـــه همــســـرمان، نســبـت به شرایـط موجود زندگی خود ، احساس رضـایت می کنـیــم اگــرچه ، بایـد بتوانید تفــاوت میـــان ایـــن دو حالـت را از هم تشـخیص دهـیـد :
1- چه زمـــانــی همـسر شمـــا به شمـــا مشکوک شده و صرفـــا شمــا را زیـرنـــظــر و کنتـرل دارد ؟
2- چه زمـــانـــی ایـــن رفتـار همســر شمـا ، فقـط به جهــت علـــاقه و مراقبت از شمـاست ؟
در مهـمتــریـن حالت برای تشخــیـص افراد دارای این گونه شخــصـــیـت ها ، از همـــان ابـــتـــدای آشــنایی ،میــتوانید به ایـن قضـیه پی ببرید ،دلـیـــلی که ما دراکثر موارد نمــیـــتوانیـم ایـن مسالـــه را تشخیــص دهـــیـــم، این اســت که ما به شدت عاشـق همسـر خود هســتیــم و نمــیـتوانیـم متوجه مسائل مهم دیــگر بشویم به خواندن این بخش از نمـــناک ادامه دهید و تیپ شخـصـــیــتــی ایـن گونه افــراد را بشــناســیــد اگــه متوجه شدیـد ،که با یک همـسر کنتــرل گر قرار آشـــنـایی داریـــد ، بایـد به فکر اتمام ایـن رابـطـــه و یا کمـــک کردن برای حل ایــن مشـکـــل باشـــیـد .


خصوصیات همســـر کنـتـرل گر چیســـت

همـــسری که شمــا را کنتـــرل می کنـــد ایـن نشـــانـــه ها را دارد
1- اهــمیـــت قائل نشـــدن به نظـر شما:
ایـــنـکــه همســـر شمـا، همـــیـشـــه یک غذای عالـی برای شمــا درســت کنـــد و یا شمـا را به یک رسـتوران فوق الـــعــاده ببرد ، یک موهبـتـی والا به شمـــار میـرود بااین حال ، اگـــر همیــشــه اوست که بدون درنظـــرگرفــتــن و یا مشورت با شمـا ، گزینــه ای برای شمـا انـتـــخـاب میکنـد ، همــســـر شما یقــیـــنـا یک کنـــتـــرل گر است بعـضــی اوقات ، ایـن گونه رفـــتــارها و یا قسمتی از آن ، ممـــکن اســـت برگرفـــتـــه از فرهنــگ همســـر شمــا باشد .هنوز هم جاهـــای بســیـــاری با فرهــنـگ های متعـصبـــانــه وجود دارد که معـــتـــقـــدند مرد باید از همـسـر خود مراقـبـت کنـد ؟ اگــر این شخصــیـــت کنتـرل گر همـــسر ، شما از فرهـنگ خاصـی نشـــات میــگیرد ، با او صحــبــت کنیــد و وقت بگذاریـد و به او بگوییــد که ایـــن گونه رفـتار ها باعـث حس عدم رضـــایت در شمـا میـشود عموما در ایـــن گونه موارد ، صحبــت کردن ممکـن است بتوانــد به حل مشـکل کمک کند ؛ مشــکل بزرگتـر اینجـــاست که همــســر شمـا به سادگـی صحـــبت های شمــا مبـنی بر تغـییــر رفتــار نادیده بگیرد که ممـــکــن اسـت به جنجــال ختم شود .


خصوصیــات همسـر کنتـــرل گر را بشنـــاســیـــد

همســـر کنتـرل گر چه خصوصیاتی دارد
2. سوال کردن های مدام دربـــاره جلـــسات شمــا و یا محل فعــلــی حضور شمـا:

افــراد کنتـرل گر ،هرگـز نمیــتوانـند از کنـــتـــرل کردن همسـر خود و کارهایی که او انـجـــام می دهد ،غافـــل باشـــند بنابـراین، اگر شریـــک زنــدگـیـتــان یک شخص کنترل گر است ، ممـــکـن اسـت هر چند ساعـت یک بار به شما تلـفن بزند یا پیـام هایــی بفرستـــد تا بداند کجــا هستــیـد، با چه کسی هسـتـیـد و چرا آنــجا هستــیـــد. ممــکــن است ایـــن رفتـار بســیـــار ساده و بی ضرر انـــگـاشـــته شود ، اما ایــن در واقع یک رفـتار ناسالم است.شما بایـــد به یاد داشتـه باشـــید که شریـک زندگــی شمـا، فقــط بخـــش دیــگـــری از زندگی شماست و شمـــا ملـزم به توضیـح بیشتر از موارد ضروری نیـسـتــید ، این که به شریـک زندگی خود بگویید که می خواهـــیـــد دوستـــانــتان را ببــینـــند یا از شهر بیـــرون بروید ، خوب است تا آنـــجـــایـــی که هرگـز نبـایـــد احـسـاس کنـیـد که بیش از آنچـــه که نیـازاســـت برایش توضیـح می دهـــیــد در حالت متــقـابـــل نیز ، شمـا نیـــز حق نداریـــد همـــســـرتان را تحــت فشار قرار داده که علــی رغـــم میـل باطـنی اش ، به بیان مطـــالب و جزئیاتـی از کارهایش به شما بپـردازد .


نقـــد مخـرب یکی از خصوصیـات همــســـر کنـتـــرل گر

3- نقـــد مخــرب:
نقد مخـــرب ،یکــی دیگـــر از خصیــصــه های اخلاقی همـسر کنترل گر اســت آنـــهـا همـــیــشـــه به دنبـال راهــی برای احـســاس رضایت خود هســـتند حتـــی به قیمــت اذیـت وآزار دادن دیگـــران .در حالت نقـد و ایــراد گیری های مخـــربــانــه به ایـــن نکات توجه داشـته باشیــد :
از جمـلـات یا کلـــمــاتـی استفـــاده میـــکنـــند که به شدت برای شمـــا ناراحت کننــده خواهـــد بود .
تصمـیـمـــات شمــا را به راحـــتی نقـــد میــکننـد ، موفقیـت های شمــا را به سخره میـــگیـرنـــد و حتـی شکـل ظاهری بدن شمـا را نیـــز مورد نقـد و توهیــن قرار می دهـنــد.
بی توجهـــی به حریم خصوصی یکــی از خصوصیات همـسر کنـــتـرل گر
4. بی توجهی به حریم خصوصی شما:

یکی دیــگــر از علائم شخـصیــت کنـترل گر، ایـن است که برای شریک زندگـی خود، هیچ چیزی تحــت عنوان “حریم خصوصی” قائل نمــیشوند ؛ یکـــی از مهم تریـن خصوصیـت های اخلـاقی این گونه افراد ، نیاز به چک کردن و جسـتـجو کردن در امور شخـصـــی دیگـران ، مانــنـد تلـــفـن همراه ، رایانـه ی شخـــصـی و دیـــگر وسایــل شخـــصــیــه مربوط به دیـگـران اســـت دراکــثر موارد ، ایــن گونه چک کردن ها بیـشتـر به منـــظور مچ گیـری در زمیــنه های مخـتــلـــف صورت میــگیرد .برخی از این افراد شکــاک و کنترل گر ، حتی به همسرخود اجازه ی بستــن درب اتاق و یا حتی حمـــام را نمـی دهــنـــد اگــر شمـا بخواهـید هرگونه اعتراضـــی داشته باشیــد ، با یک وجه ی کامـلـــا حق به جانب مواجـــه خواهـید شد که عنوان میـــکند این رفـتار تنهـا از روی علــاقــه پدید آمده ، اما بایـــد توجه داشــتـــه باشیــد که هرچــه زودتـر ایــن رفـــتـار ها را اصلـــاح کنــیـــد ، مشــکـــلات کمتـری نیز خواهیــد داشت .

 


همـــه خصوصیـات های همســر کنــترل گر

5- باعث ایجاد جدایی بیـــن شما و خانواده تان و دوستـــانـــتان خواهـد شد
اگـــر همـــسـر شما یک شخــصـیـــت کنـتــرل گر است ، او تمــام توجه شما را فقـــط برای خودش میخواهــد . به یاد داشتـــه باشیــد ، افـرادی که بااین مشـــکــل مواجـه هستنـد در عزت نفـــس خود احســـاس کمــبودی دارنـــد ، بنــابـرین تمامــیــه توجه شما را فقـط برای خود خواســـتــه تا کی از این کمــبود را جبــران کنـــند ؛ این مشـکـل با مسائل بســیــار کوچکـــی آغـــاز میشود ، ماننــد صحـــبــت های بد دربـاره دوستـان و خانواده ی شما ، که از این زمان به بعــد شمــا تحــت تاثیر فشـارهـــای زیادی قرار میــگـــیــریـــد که تمـــامـیـه رفت و آمد های خود را با دیـگرافـراد قطع کرده و تمـامـــا دراخــتیار همـــســرخود باشــید . به یاد داشــتــه باشید که روابـــط خانوادگی و دوستـــان ، برای داشـــتــن یک زنـدگی سالــم بسیار حیـــاتـی بشمـــار میـرود ، چرا که انـــسان یک موجود اجتـــمـاعیـست .
مطمئنا ، ممـــکن اســـت که شما از تعــدادی از دوستـــان همســـر خود خوشتــان نیـایــد و طبـــیعـــتــا بالــعـــکـــس این ماجرا هم صادق اســت ، باایـــن حال ، این بدان معنـا نیـسـت که شمـــا بایــد تمــامـــیه روابــط دوستــانـه ی خود را به جهــت رضـــایــت خاطـر همـسر خود قطع کنید اگر شمــا از برخـــی دوستان همسر خود خوشتـــان نمــی آید ، فقط تعداد دفـعات ملـاقـــات و دیــدارتان را کم کنیـد و همـــینطور همسرشـــما هم میــتوانـــد این کار را انــجـام دهد .


با همسر کنــترل گر چگونه رفـتار کنیـــم

واقـع بیـن باشیـــد اگــر همســر شمـا یک شخـصـیت کنـتـــرل گر دارد
آیــا متوجه ایــن گونه خصوصیـات اخــلــاقی در روابـــط احــساسـیه خود و همسـرتـــان شده اید؟ اگر شده اید ، بایــد به فکــر تغییـــر باشید و بهتـــریــن راهــنـمـــای شمـــا برای رســیـــدن به نتــیـــجه ی مثبت در ایـــن زمیـنــه و تغـــیــیــر مشورت با فردی متـــخـصص و کارشــناس مثل یک روانــشـناس و مشاور قابــل اعتمـاد است.

ویژگی و خصوصیات همسر کنترل گر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.