پارتی مختلط شبانه دختران لخت و پسران مست در بیرجند

پارتی که در یک خانه هر شب برگزار می شد توسط یک فردی در بیرجند به پلیس گزارش شد و همه دختران لخت و پسران مست که همگی الکل مصرف نموده بودند را گزارش نمود همسایه های این خانه از دست پارتی های شبانه این افراد خسته شده بودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پارتی مختلط شبانه دختران لخت و پسران مست در بیرجند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

روز چهارشـــنــبـــه پایــگاه خبری پلیس سردار مجــیـد شجاع افــزود:
به گزارش مجله خبری دانستن : با دریـافـت اطــلــاعات مردمی مبــنــی بر این که خانمـی با هویت معـــلوم به همـراه همــسرش که غیر بومی اسـتـان اســت قصـــد برگزاری مراسم پارتی مختلط شبانـه و اعمال منـافـی عفـــت عمومی در شهـرستــان بیـرجنـــد را دارد،
موضوع به صورت ویژه در دســـتور کار ماموران پلیـس امــنــیــت عمومی اســـتــان قرار گرفت.

وی اظــهار کرد: با تعقـــیب و مراقـــبت های انــجـــام شده محل اجـــرای پارتــی در منــزلی ویلــایی در شهرسـتــان بیرجـنـــد شنـــاســـایـی
و تحـت رصد اطــلــاعاتـــی قرار گرفت و مشـــخص شد تعــدادی زن و مرد نامحـرم به صورت مخـتـــلــطبا وضعـیــت حجاب نامتـعارف و زنــنـده با خودروهای گرانقیمــت برای اجرای پارتـــی در این مکـــان حضور دارند.


پارتـــی شبـانــه

وی گفت: ماموران با همـــاهنگی دادستـــان استان و با تشــکیل تیـــم های عمـلیــاتی در محل حاضـــر شدند و مشاهده کردند صدای سیــسـتـــم های صوتی بسیـــار بلـنـــد اســت و با توجه به برگـزاری پارتی شبـانـه در ساعـــات پایــانی شب موجب نارضـایـــتــی شهـــروندان شده و با توجه به حجـم بالـــای خودروها و تعداد شرکـت کنـندگان، محدودیـــت های ترافـــیـکی در محل ایــجاد شده است.
جزئیات دستگیری چنــد زن و مرد در پارتـــی شبـــانـه بیـــرجنــد

فرمانـده انــتــظـامــی استــان خراسان جنوبی با اشـاره به حضور قاضی کشیــک در محـــل افــزود:
نیـروهای انـــتظــامـــی در عمـــلـــیــاتی ضربــتی به محـــل اجــرای پارتـی وارد شدنـــد و تعداد ۳۲ مرد و ۲۳ زن را که با پخـش آلـــات موسیقــی و آهـــنگ بســـیار بلند به صورت مختـــلــط در حال رقـص و پایکوبی بودند، دستـــگیر کردند و سربــاند اصـــلـــی برگزار کنــنده ایـن پارتی به همراه دسـتیـــارانش نیــز دستگیر شد.

وی از معــرفـی متهــمـــان دستـــگیر شده به مرجع قضـــایی خبــر داد و گفت: با هماهـــنـــگی مقـام قضـــایـــی، با واحــدهـــای صنــفی که اقدام به در اخـــتـــیار قرار دادن آلـات موسیقی و صوتی، دســتـــگاه ایــجاد مه و رقـــص نور و سایر ملــزومات برگـــزاری مراسـم پارتی به شهــروندان می کنـــند برخورد قضـــایــی شده
و وسایل کشف شده نیز توقیف و محــل اجـرای پارتـــی و اماکــن صنــفی متخـلف نیـز پلمـــب خواهـــد شد.

سردار شجـاع خاطرنشـان کرد: با توجه به فرهنـــگ غنـــی مردم اســـتـــان خراسان جنوبی
و اقـــدام به موقع مأموران پلـــیـس امـنیـــت عمومی اسـتان، دستگیری شرکـت کننــدگـان
در ایــن پارتــی موجب رضـایــتــمـندی مردم و همـســایـگان قرار گرفت و در پیـام هایــی از عمـــلـــکرد پلیــس تقدیر کردنــد. خراسان جنوبی ۱۱ شهــرســـتان دارد و بیـرجـنـد مرکز این اسـتان است.

پارتی مختلط شبانه دختران لخت و پسران مست در بیرجند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.