پرده حصیری به جای پرده پارچه ای در دکوراسیون خانه

پرده ها در خانه نقش بسیار مهمی در خانه ایفا می نمایند و شما می توانید با تغییر پرده خانه خود را زیباتر نموده و خانه ای مدرن داشته باشید پرده های حصیری را می توانید جایگزین مناسبی برای پرده های پارچه ای نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پرده حصیری به جای پرده پارچه ای در دکوراسیون خانه را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : برگ های خشـک فر خورده، با بوی تند کاج و گیـاهـــان خشک که در هوا می پیچــد، همراه با بوی چوب نیــم سوز وقتـی به داخـــل فضــای خانـه رخـنـــه می کنـــنــد، تا حد زیـادی می توانـند حال و هوای ما را تازه کنند و با طبیـــعـــت فراموش شده ای که همـیـــشه در حســرتــش هسـتیـم، ما را پیوند دهـــنــد.

بنابرایـن به کارگیری برخـــی المــان های طبـــیـــعی در اتــاق های خانـــه به خصوص در بخش هایی که معــمولا گرد هم جمع می شویم، مثل اتـاق نشیـــمــن، اتاق غذاخوری، آشپــزخــانه و … می توانـد همیـــن احســاس لذت بخـش را در محـــیـــط تقویت کند و تا حد زیـــادی موجب تقویت حس آرامـش در خانــه شود. یکـــی از ساده ترین موارد از ایـن المان های طبیــعـــی که کاربــردهـــای مفیدی هم می تواند داشــتــه باشد، پرده های حصیـری اســت.

ایــن پرده ها می توانـــنــد زینـت بخش پنــجــره های خانه در فضـاهای مختلــف و متـناسب با طراحی های مخـتلـف دکوراسیون باشــنــد. پرده های حصیـــری معمولا به صورت دست ساز تهــیه می شوند و از مواد اولیه کامـــلـا طبیــعـــی مثــل ساقه های بامــبو، علف ها، کنـف ها و نی ها ساختــه می شوند. بدنــه گره دار حصـــیرهـــا و بافـت چوبی که دارنـد، می تواند در عیــن سادگی، نمـای بســـیار شیــک و زیــبایی به دکوراسیون اتـاق ها بدهد و به خصوص در فضــاهـایی که الـــمــان های طبیعی مختـلفـــی در آنها به کار رفـــته اســـت، جلوه دلـچسبـی خواهـند داشت. در ادامه، اســتــفـاده از پرده های حصــیری را در اتاق های مختـــلــف خانــه مورد بررسـی قرار می دهیـم و نمونه هایـی از به کارگــیـری ایـن نوع پرده ها روی پنـــجره ها را با هم مشاهــده خواهــیـــم کرد.

اتاق ناهارخوری

اســـتــفــاده از پرده ها و سایه بان های حصـیـــری در اتـاق ناهـارخوری می توانــد آرامـــش بســیــار خوبی ایـجاد کند و ظاهـــری غیـــر رســـمــی به آن ببــخـشــد. دکوراســیون هایـی که غالــبا از وسایـل و لوازم چوبی همچون مبـلـمـان، میـز غذا خوری، بوفه ها و کنسول ها تشکــیــل شده اســت، می توانــد هماهــنـــگـــی بســـیـــار خوبی با پرده های حصـیری داشـته باشـد. از آنـــجا که اتــاق ناهــارخوری معـــمولا محلـی برای گردهـمــایی اعـــضا خانواده و جمع شدن دوستـان و آشـنایـان برای مهـمــانـی ها و جشــن ها است، بایســتی بهتریــن دکوراسـیون را متنـاســـب با فضــای اخــتصاصــی خود داشـــتـه باشد.

رنگ های خنـــثـــی و تیـره، و همچـــنیـن رنـــگ های طبیعی جنـس چوب می توانــند با تم روشن ایــن نوع پرده ها همــخوانی داشــتــه باشند و ترکـــیـب رنــگــی مناسـبی ایجاد کننـــد. در صورتـــی که کنـار پرده های حصیـــری از یک جفـت پرده دراپـه پارچــه ای اسـتـفاده کنیـد، ظاهر دکوراسیون را به شکــل چشـمـــگیـــری می توانیــد ارتقـا دهیـد و تا حدودی نمای پنـجـــره ها را رسمـی تر جلوه دهـــید.

اتـــاق نشـیــمــن

با توجه به کاربـــردی که اتـاق نشــیــمـن دارد و فضایــی که چنیـــن اتـاق هایی بایــد داشـتــه باشنــد، می توان با به کارگیــری سایه بان های حصیری و پوشاندن پنــجره ها با اســـتـفـــاده از ایـن نوع پرده ها، نمای آرامـــش بخــشــی به اتاق نشــیـمــن داد. پرده های حصـیری در اتـــاق نشـــیـــمـن می توانــند هم برای دکوراســیون های رسمـــی و هم طراحـی های غیـــر رســمـــی و صمیمــانه دکوراســیون منـاســب باشــند. برای اتـــاق نشیـــمـن هم اســـتــفاده از دراپه های پارچه ای می تواند ظاهـــر شیک تری به پنـجـره ها بدهــد و محــیــط را جذاب تر کند. ضمن اینـکه با استـــفاده از رنــگ ها و نقــش های متـنـــاسـب با سایر بخش های دکوراســیون، می توان هماهـنـــگــی رنگـی بهتری با تزئین پنـجـره ها ایـــجـاد نمود. المـان های دکوراتـــیوی که از طبــیـعت سرچشمه گرفتـــه انــد می توانــند با پرده های حصــیری ترکیـب همگنــی به وجود بیـــاورند.

به ویژه سایه یکـنواخـــت و دلـــچســبی که با وجود این پرده ها ایــجاد می شود می توانـد فضـــای اتـاق را بســیار آرامــش بخـــش کند و در نتــیجه قرار گرفــتـن سایــر الـــمان های طبیــعــی در کنــار آن، می توانـد مکمل خوبی برای ایـن احـــسـاس آرامش بخش باشـــد. در عین حال با توجه به ایــنـــکـه معمولا برای تماشـای تلویزیون در اتاق نشیمن جمع می شویم، و وجود پنجـــره های باز همراه با نور طبیـــعی آفـتــاب می تواند در هنگـام تماشــای تلویزیون آزار دهنـده باشد، وجود ایــن پرده های حصیـری بسـیـار کارســاز خواهـــد بود. در واقع با به کارگـیری پرده های حصیـــری ضمن ایـــنکه می توانــید از روشنــایـی آفــتاب در اتاق نشـــیـمـــن اســـتـــفـــاده کنیـد، تا حد امکـــان قادر به ایــجاد سایه و تاریکـــی کافـــی برای تمــاشـــای تلویزیون نیـز خواهـید بود.

آشــپـــزخـــانـه

یکـی دیــگـر از اتــاق های خانه که پرده های حصیری در آنها نقش بســیــار خوبی بازی می کنـنـــد و می توان از سایـــه ایجاد شده توسط آنهـــا به بهـتریــن شکل اســتــفـاده کرد، آشپـــزخــانه است. احتــمالــا آشــپزخانـه ها یکی از مهــم تریــن بخــش های خانـه هسـتــند و ما بیشـتــرین زمان خود را در طول روز و زمان هایــی که بیدار هستیـــم، نســبـــت به سایر اتاق های خانـــه در آنــها سپـــری می کنیم. به همــیــن دلـیل تمـام اجـزای دکوراســیون در آشـپـــزخــانــه بایــد در عین تمیـــزی، جذاب و دل انـــگـیز باشنــد.

پرده های حصیــری می توانـند با سایــه های ملـایم و دلـچســـبـــی که ایجـــاد می کنـند همــراه با نصـب و نگـــهداری بســیـــار راحـــت، برای استــفـــاده در آشـپزخانـه ها بسـیار مناســب باشـــند. از آنـــجا که آشــپـــزخانـه ها معمولا بایــســتــی به سرعــت تمیز و مرتـب شوند، وجود پرده های حصـــیری از این بابـــت خیال شمـــا را راحــت می کند؛ زیرا با یک گردگیـــری ساده تمــیـــز خواهــند شد.

در مورد مزیــت های اســتفاده از پرده های حصـیری به صورت مورد به مورد و برای فضاهـای مخــتـــلف در دکوراسـیون منــزل صحــبت کردیـــم. امـا اگـــر بخواهـیــم به طور خلـاصه تمــام ایـن مزایــا را برشـمــاریم، می توانــیــم به تامــیــن نور طبــیعـــی کافـی در اتاق ها از طریق ایــن پرده ها، ایـــجـاد حس سرزنــدگی و نشاط طبـیــعــت در محیـــط های داخـلـــی، نصب ساده و نگهداری آسـان آنـــهـــا اشـــاره کرد. یکی دیـگر از ویژگــی های پرده های حصـــیری این است که هرگز استـفاده از آنــهـــا کهــنه نمـــی شود و همیشـــه تازگـی خودشـــان را دارند و برای به کارگــیری آنـــهـا کافی اسـت به تم کلـی دکوراسـیون منزلــتــان توجه کنید و همه چیز را متـنـــاسب با یکدیگر بچیـــنیـــد.

اگر به فضــاهـای خانوادگـی صمــیـمــانه یا دوستــانـــه در خانــه خود اهـــمیـــت می دهـیـــد و دوست دارید بخش های مختـلــف خانه حسی گرم و غیــر رسمـی داشـــتــه باشــد، حتــمـا از پرده های حصــیری به عنوان پوششــی برای پنجره هایـتـــان اســـتـفـــاده کنید و از مزایـای آنـها بهـــره ببـــرید.

پرده حصیری به جای پرده پارچه ای در دکوراسیون خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.