پست زیبای فریبا نادری در روز پدر در صفحه شخصی اینستاگرام

فریبا نادری عکس زیبایی را از دختر و همسرش در روز پدر در اینستاگرام منتشر نموده است این عکس دختر تازه متولد شده او بود که همسرش هم کنار آنها بود این پست متن زیبایی هم داشت که مورد توجه همه طرفداران خود قرار گرفت در ادامخه تصاویر و جزئیات بیشتر پست زیبای فریبا نادری در روز پدر در صفحه شخصی اینستاگرام را در سایت داشتن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن ” فریــبـــا نادری بازیـگـر سینمـــا و تلویزیون کشورمان به مناســـبت روز پدر و با انتـــشـار دلــنوشتـــه ایبـرای همـــســرش ، از عکـــس دخـــترش یارا رونمایــی کرد.
پست اینســـتـاگـــرام فریـــبا نادری برای روز پدر

فریـبــا نادری با انتـشـــار ایــن عکس نوشت :امروز و هر روز روزِ توست ک در هر شرایـــطــی از دورانــِـزنــدگـی مثل کوه پشتـم بودی و دوستم داری. میــدونم و میـــبیـنـــم که با همه توان برای ایـــنــدهدخـــتـرمون تلاش میـــکـــنی و ایــمـــان دارم بهــتـریـــن پدر خواهی بود براش عشـقـم. خوشحـالم ک روزی برای تشکر از ایـن همه مهـــربونیـــت هستـ…

ولادت حضرت علــی (ع) بر همگـی شمـــا مهـــربونا تهنــیـت باد…


همـسر و دخـــتـــر فریــبــا نادری

بیـــشـــتر بدانید: حرفـ‌هـــای فریبا نادری از زنـــدگـی خصوصی‌اش

فریبا نادری در زندگـــی شخــصـــی نیـز روزهــای خوبی را می گذرانـد و ازدواج و راه انــدازی رســتوران شخــصـــیـــاز جملــه مهـمـــتــریــن کارهایی است که فریبــا نادر در ایـن مدت تجــربــه کرده اسـت. او در مصاحــبه از تجربـه هایـــاخیـر کاری خود و همـچنـــیـــن زنـدگی شخصـی و تاثیــر آن در روند کاری اش صحبت می کنـــد.

در سریال پرسـتاران نقشــم را خیلــی دوست داشتــم. به نظـرم شخـــصــیـــت محبوبه عزتی در ایــن سریالاز ان شخـصــیـــت هایی بود که دوست داشــتـــم مدت ها با آن باشـــم. امـا نقـــش “بهارهــ” در سریــال “گــمـــشدگـــان”نقشی منـــفـــی بود و شاید به دلـیــل شخـــصیت دورو و عجــیـبـــی که داشت خیلـی آن را دوست نداشــتـم.الـــبـــته این دوست نداشـــتـــن نســبـت به رفـتـارهای آن شخـــصـیـت در داستاناست نه به عناون بازیگـــری؛ـچون در بازیگری تکـنیک و کارهایـی وجود دارد که یم توان به آن نقـش نزدیــک شد و آن را اجـــرا کرد.
گفتــگو با فریبـــا نادری بازیــگر معـروف

در حال حاضـر سرکاری نیسـتم و فعــلا تصـمیـم دارم مدتی را کار نکـــنم. حدود یک سال و نیــمبـه صورت فشرده و هر روز سرکـار بودم و به همــیـن دلیـــل از خودم خیـلـــی عقـب بودم و قصد دارمـــمـدتــی کار نکـــنم و به استـــراحت و کارهــای شخـــصـــی مثـــل ورزش، کتــاب خوانــدن و فیلـم دیدن بپـردازم.دوست دارم اطلـــاعاتـم را به روز کنم و با دســـت پر برگــردم نه ایــنــکـه صرفا بخواهــم دائم کار کنــم.

در واقع این طور نبوده که من از سینمـــا کنـار کشیده باشــم، واقـــعـــیـت این اســـت که هیچ وقت دعوتدرستـی به سیـنــمـا نشده ام. شایـد به ایـــن دلــیـل که آشنـــاهـــا، ارتباط قوی و خوبی در این حیــطه نداشـــتم.هیــچ وقت نقـــش های خوبی از طرف آدم های درست و خوب به من پیــشــنهـــاد نشـد و ترجـــیح دادم در تلویزیون بمــانـــم تا ایـــنکـه بخواهــم در هر نقـــشــی و هر کاری باشم.

مهـمـــتریــن تفریـــح من مســافـــرت است. از دیـدن جاهــایــی که ندیــده ام و دیدن دوباره جاهــایــی که از سفـــربه آن جا لذت برده ام، برایم واقعا بهـــترین تفریـــح اسـت. کتـــاب خواندن و فیلــم دیــدن جدا از اینـکه می توانـــد تفــریح باشـــد، یک جورهایی برای یک بازیگـر وظیــفــه اســـت و بازیـــگـــر باید با مطـــالعه و فیـلم دیدن خودش را به روز نگه دارد. ورزش می کنـــم، آشپــزی می کنم، زندگی می کنــم و …


فریــبـــا نادری بازیگــر

بازیگـــر شدن فریبــا نادری

راستـــش به دلیـل بازیـگـــر شدن چیـــز خاصـــی را در زنـــدگــی از دست نداده ام؛ چون همـــیــشه سعی کردمـهمـه چیـــز در زمـــانبــنــدی خودش باشــد و اتفاقات زندگی ام را هم در کنـــار اتفـاقـات هنری پیش برده ام. شاید یک زمـانی به خاطـــر زندگــی خصوصی مجبور شوم زنـدگی هنـــری ام را موقتـــا کنـار بگـــذارم. شایــد بخواهـم مادر شوم و ایـن مادر شدن باعث شود مدتـی از کار فاصــلــه بگیـرم، ولی صرفــا به خاطر زندگی هنــری چیـزی را از دست نداده ام.

من حتــی عروسی خواهـــرم به دلیـل این محدودیـــت ها و ایــنـــکه دیـــگـران معذب نشوند، خیـــلـــی خواهـــر عروس نبودو با حجــاب کامـــل در این عروسی حضور داشــتـم و خواهـــرم هم ایــن مســالــه را پذیرفـته است. شایـد بابتــایـن مسائل غصـــه خورده باشـــم، ولی ناراحــت نشـــدم. از طرفـی زیر ذره بین یک سری افــرادی هســـتـــیـــمکـــه ببـــینـــنـــد ته زندگـی ما چیست و چه اتـــفاقـــی می افـتـــد. ایـــن مسائل هم مربوطبــه قشـر کوچک و کوته فکـری می شود که باعـث ایـــن محـــدودیت ها می شوند، ولی من خیلی به ان ها فکــر نمی کنـــم.

ازدواج من ازدواجــی نبود که در کوتاه مدت اتـــفــاق بیــافــتد. خیــلـــی خوشحـال و راضـی هســتم از ایـنـــکه تشــکــیلـخانواده جدیـــد دادم. من و همــســرم مدت زمان زیادی را صرف شناخــت کافی از یکدیگر کردیم تا به تصـــمـــیـــم

ازدواج برسیـــم. در نتـیـجــه دغدغه و مشکلــات کاری همـــدیگر را از نزدیـک دیـــده و درک کرده ایم و با انـــهـــا کنار آمـده ایــم.ساعات کاری طولانــی من و فشــردگـــی کار همـسـرم در زنــدگی خصوصی ما هرگز معــضــلـــی ایـجاد نکـــرده اسـت.

همانـطور که گفتم ممـــکـــن اســت در مقـطعی کارم را به خاطر شرایط زنـدگـی ام کنـــار بگـذارم. مثـل مادر شدن.قطعــا یک نوزاد را به خاطـر حرفه ام اذیـــت نمی کنم و لطــمـه ای به آیـــنده فرزنـدم نمــی زنم.ایـن کنار گذاشـتـن مقــطعـــی هم ترجـــیح خودم اسـت، نه خواســـتــه و فشـار همـــســـرم.
فعالیـــت فریـــبــا نادری در فضای مجازی

من در تلـگرام فعــالــیـت خاصـــی ندارم و تنهــا یک صفـــحـه در اینستاگرام دارم که خیـلـی شخــصی است. جاهایـــی که می روم، خیریــه هایــی که شرکـت می کنم، مراسمـی که حضور دارم و کارهای هنری ام را به اشـــتراک می گذارموخبـرها را در اختیار هوادارانـــم می گذارم. خیــلی خودم را درگیـــرش نمـی کنــم و شایـــد اگرنـــبود، از خیلــی جهـــت ها راحـــت تر بودیـم.

من با هیـــچ کدام از اهـالی ایـن حرفــه مشــکـــل ندارم وحتـــی یکــی دوبار شنــیـــده ام کسانــی پشت سر من حرف زده اند، ولی من مشــکــلـــی با انـهـا نداشـــتـم و ندارم و گویا چنـد نفـــر با من مشـکـــل دارند. ! خدا رو شکر من همه را دوست دارم و با همه خوب هسـتم. دوستـان سیــنمایی خیــلی زیـــادی ندارم و دوستان صمیمـی من خارج از این حیــطـه هستند.

در پایـــان تشکر می کنــم از نشریــه خوب شمـــا و آرزوی سلامتی برای همه دارم. از همــه می خواهـــمـــکه مثبت فکـــر کنـــنــد و همدیــگـــر را دوست داشته باشـــند.

پست زیبای فریبا نادری در روز پدر در صفحه شخصی اینستاگرام

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.