پورنوگرافی و نقش آن در اعتیاد جنسی

اعتیاد جنسی در افراد می تواند با دیدن فیلم های پورن و مستهجن صورت بگیرد اگر فردی دوست دارد به فیلم های پورن نگاه نماید و اعتیاد دارد باید به روانشناس مراجعه نماید تا بتواند خود ارضای و استمناء را کنار گذاشته و زندگی عادی داشته باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پورنوگرافی و نقش آن در اعتیاد جنسی را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

● چه تفـاوتی بین شخــصی كه از لحاظ جنـــسی معـتـــاد است با فردی كه از لحاظ جنســـی بسیار فعـــال اسـت وجود دارد:
شــخصــی كه از لحاظ جنــسـی بســـیار فعــال اسـت با داشـــتـن رابطــه جنســی راضی میــشود. در واقــع ایــن رابــطه برای او جایگزین چیز دیگـــری نیست. زمانــی كه همـسـر او به او میــگوید” نه ” برای آنـهـــا به ایــن مفهوم نیـــســت كه كاملــاً از طرف همـسرشان رد شده انـــد.

و باعـــث نمــی شود كه آنهـــا خانه را ترك گفتــه و دست به اعـمـال دیـگری بزننـــد. اگــر شمــا چنین رفــتـارهـایی از خود نشان میـــدهـید، ممكــن اســت از لحـاظ جنــسی معـــتاد باشـید.
● آیـا ممـــكــن است شخـــصــی به خود ارضایـی یا اســـتـمنا معــتـــاد شود؟
بلـــه، ایـن یكی از عمده تریـــن شكلهــای اعــتـــیاد جنسی اسـت. این اعــتــیاد تقریـــباً اولیــن رفتـــار جنـسی ما بوده اســت كه به طور مرتــب تكرار می شده. و از جایـی شروع میشود، كه شخــص به سن بلوغ رسـیـده از لحاظ جنـســی در فشار قرار میـــگــیـرد و بر خلاف بقـــیه ویژگیهای اكــتـــسابی تا مدت زیادی فعـــال میـــمانــد.
● هرزه نگــاری ( پورنوگرافـی) چه نقــشـی در اعـتـیـاد جنسـی بازی میكـند؟
برای اغــلب معــتــادین جنسـی تركیــبــی از پورنوگرافی و خود ارضایی اســـاس اعـتیــاد آنـها را تشـــكــیـل میــدهد. بســـیـاری از معتـــادیـن برای آزادی از ایـن تركیـب با مشــكـلـــات بزرگــی مواجــه میشوند. پورنوگرافـی به همـراه تخـیلـات دنـــیـایی غیـــر واقـعـی برای شخــص معتـاد به وجود میـــآورد كه در سرتـــاسـر دوران نوجوانـی و بقیه مراحل رشد همراه او میمــاند.

و برای آنـها یك رابطـه جنســی غیر واقعــی بوجود میـآورد كه باعــث میشود تا از لحاظ جنـــسی و احساسی به استقــلــال برســنـد و قبــل از اینــكـــه به طور واقــعی با یك شخـــص واقــعی ارتـــبــاط جنـــســی داشتـــه باشند، صدهـا بار ایــن رابـطـــه را به صورت غیر واقعــی برقـرار كرده انـد.
● آیا ممـــكـن است شخـــصــی از لحاظ جنـــسی معتاد باشـد ولی با زوج یا زوجه خود رابــطه جنــسـی نداشـــته باشـد؟
بلـه این مرحــلــه بعــدی اعـتـــیاد جنسی است و که آن را آنوركسیـــای جنـــسی یا بی میـلـی جنــسی میـنـــامــند. در ایــن مرحـــلـه شخـص معـــتاد ترجیح میدهـد به جای رابـطـــه جنسی صحیــح با همسرش، به دنـــیـای تخیلات خود و ارتباط جنسی در تخیـلات خود بپــردازد. شخــص معتــاد/بی میـــل از داشتـــن رابطه جنســـی با همــسر خود امتــنــاع میكنـــد و در نتـــیـجه ایـــن زوج به صورت نامــرتـــب رابـطه جنـسی خواهنـــد داشت و آن هم به اصرار زوج سالم و نه شخـص معــتـاد.
● از دید یك زوج یا زوجه، زندگــی با شخص معـتــاد چگونه اسـت؟
زنان و شوهران شخصی كه از لحـــاظ جنــســی معتـــاد است، احسـاسـات مشـــابــهی را گزارش كرده انـد. احــساس تنهـــایــی احـــسـاسی كه تقریبـاً درهـمه موارد مشترك اســـت. این احسـاس كه او نمیتواند شخص راحــتــی باشـــد و در مورد خود واقعی اش صحـبت كنــد نیــز یكـی از احـســاسات اســت.

احسـاس ناامـــیدی از ایــن مسئله كه شمـــا نمــی توانیـد كاری برای آنـــها انجام دهــیـــد. و احســاس خشـــم از برآورده نشــدن بســـیـاری از احسـاسات . چیــزی اســـت كه در بســـیـاری از افراد مخـصوصاً زنان اشخـــاص معـــتـاد دیـــده شده است.
● آیـــا زوج یا زوجه شخـص معــتـــاد جنـــســـی می تواند به او كمك كنــد؟ حتــی اگـــر او ایــن كمـــك را رد كنـد؟
بلـــه، حتــی اگـر شخص معـــتـاد ایــن مسئله را نپذیـــرد و یا آن را انـــكــار نمایـــد، همســر او میـتوانــد برای خود كمك و حمــایــت دریافـــت كند. احـــسـاس خشم، باخــتـن، تنهایی و بسیـــاری احســـاسات دیگــر در طول سالـــهـا زنـدگی با اعـــتـیـاد بر روی زنـدگـــی شخـــص تاثیـر میگــذارد.

این احـسـاســـات بایــد درمــان شوند، چه همـــسـر شخـص معـتاد با او بمانـــد یا نه. این اعـــتــیــاد به شمـــا به عنوان همسـر هیچ ارتـبـــاطی ندارد. اعـتــیاد جنــســی شخص معـــتـــاد بســیـــار قبــل از ایـــنـــكه او شمــا را ملـاقــات كند شروع شده بود. این اعـتیاد جنـــسـی رشد خواهـد كرد و هر كسـی را كه با شخـــص معـــتـاد ارتـباط دارد تحت تأــثــیر قرار خواهد داد.
● آیا درمـانی برای اعـتــیـاد جنسـی وجود دارد؟
بله ، برای اعـــتــیاد جنـسی نیــز درمـــان وجود دارد. این درمان زمـان و كار زیادی میـــبرد، مخـــصوصاً در سال اول درمان. امــا با كمك هدفمنــدانـه شخـص معـــتــاد جنسـی میتواند آزادی را تجــربــه كرده، در احــساسات، روابــط، موضوعات جنسـی، مســائل مالی و حتی اوضاع روحانـی ترمـــیم و خوشی را تجـــربـه كنـــد.

ازدواجـــهایــی دیـده شده كه پس از بهبودی شخـــص معــتاد، ترمـیـــم شده اند. اشخــاص معـتاد پس از درمـــان زندگی بســیار شادی را تجربه خواهـــند كرد، بیـــشـــتـــر از چیزی كه تصورش را بكـــننـــد.
● آیــا در زمــیــنه اعـتــیــاد جنسی تحـقیقاتی نیز در دسترس است؟
بلـــه تحقیقاتـی در زمینــه اعـــتــیاد جنــســـی انـجـام می شود.
● آیــا امكان دارد زنـان نیز از لحـــاظ جنـسـی معــتـــاد باشنــد؟
بلــه، تعداد زنـــانـــی كه برای معـالــجه اعـــتیـــاد جنـــســی شان اقــدام میكنــنــد روز به روز در حال افزایــش است. عملــكـــردهـــا همان است. و شامـل خود ارضائی، پورنوگرافــی، اینـــترنت، و روابط نامـشروع می باشد. .
● آیــا راهـی وجود دارد تا به فرزندانـمـان در این زمنیه كمك كنیـــم؟
بلـه با وجود ایــنــكــه، بســیاری از افـرادی كه برای معــالــجـه مراجـعـــه كرده اند، اذعــان نموده انـد كه پدرانــشان نیـــز با اعتـــیاد جنــسـی درگیـــر بوده اند. و درگیر مشكلاتی نظــیــر پورنوگرافـــی، عادتهای جنسی و هرزگــی بوده اند. آنها همچـنیــن از نداشـــتـــن اطــلـــاعات كافی در رابــطـه با امور جنــسـی رنــج می بردنـــد.

پورنوگرافی و نقش آن در اعتیاد جنسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.