پوزیشن مناسب دخول برای همه شرایط ها در رابطه زناشویی

پوزیشن های دخول در هر شرایطی باید متفاوت باشد شما می توانید از پوزیشن های دخول مختلفی در نزدیکی و سکس استفاده نمایید بیشتر افراد فقط از یک نوع پوزیشن در رابطه جنسی استفاده می نمایند ولی شما باید در شرایط مختلف از چند پوزیشن دخول استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پوزیشن مناسب دخول برای همه شرایط ها در رابطه زناشویی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: گــاهــی آمـیزش با اصول همـیــشـــکی امـــکـــان پذیـــر نیســـت و یا ایـــنکه با سختی و دشواری همـراه اســت. موقعیـت های اضـطـراری، رابطه جنســـی مخـــصوصی را مطـــالــبه می کنــد که می توان با اسـتـــفاده از پوزیشـــن های مناســـب هر یک از آن موقعــیت های خاص، از رابـطــه جنـســی موفق، شاد و لذت بخـــش برخوردار شد. در این یاداشـت به برخی از وضعیـــت های اضــطـراری اشـاره می کنـیـــم.
پوزیشـن های رابطــه جنــســی برای ایـجـــاد ارگـاسم در زن

این حالـــت از نزدیـــکی، برای همه افـراد بالـخص برای بانوانـــی که دیـــر به ارگاسم می رســـنـد، پیـشـنـهـــاد می شود. در این روش، مرد بر روی زمین دراز می کشــد و زن در بالـــا قرار می گیـــرد، دستـــان مرد کامـــلا آزاد اسـت و می توانــد قســمت های مخـــتلف بدن زن را لمس کرده، ماساژ جنـســی داده و یا فشار دهد. بسـیاری از زنان به هنگـام کورس جنســـی، از مکیــده شدن و یا از فشــار دادن نوک سینه ها که درد شیــریـنـــی برایشان به همراه دارد، احسـاس خوبی بدست می آورنـــد. به همـیـن منـــظور، بهتر اســت مرد، با دستــان خود یکـی و یا هر دو سینـه زن را مالــش داده و یا لبهـــا و زبان او را بمکـــد و ببوسد و یا آن که انگشـــتــان خود را در اخـتیـار زن قرار داده تا با لمـس کردن و یا مکیدن آنـــهـــا حس شیـرین و لذت بخــشـــی در وی ایجـــاد شود.

از سوی دیگـــر، مرد با قرار دادن دسـتان خود بر روی باسن زن و با فشـار دادن باســن به سمت پاییـــن نه تنـــها می توانـد با قدرتــی بیـشــتر دخول را انـجام دهد و نفوذ را عمیــق تر نمایـــد بلکـــه در کنتـرل ارگاسم نیــز شرکت می کند. در این حالـت، زن نیــز می توانـــد با حرکـــات موجی کمر خویش، باعــث حرکـت آســان آلت در داخل واژن خود شده و نقـطـه جی را تحـت تاثیر قرار دهد؛ بدیــن صورت رسـیـدن به ارگــاسـم برایــش راحـت تر و سریع تر می شود.

برای دلپـــذیــری بیـشتـر این حالـــت و کمک به زن برای رسانــدن او به اوج لذت جنســی ، مرد می تواند علــاوه بر تحریــک و نوازش نقــاط حســـاس بدن زن، از کلـمات و عبـارات خوشایــنــد، لذت بخـــش و جذابی چون ” خوشگــل منـــ”، “زیباروی منـ” ، “خوش انـــدام”، “خیــلـی دوست دارمــ”، “سـکس با تو را خیلی دوست دارمـــ” و… استفاده کند.

این حالت از آمیـزش مخــصوص زوجینی است که تمایـل به بارداری ندارنــد و وظیفـــه جلوگیـری بر عهـده مرد است. زن روی زمین به پشـت دراز می کشد و یکی از پاهای خود را با زاویه 90 درجه روی زمیــن قرارداده و دیگــر پایـش را نیـز تقریبا با همـــان زاویه در اخـتــیـــار مرد قرار می دهد.

این حالـت از آمــیـزش مخــصوص زوجینـی است که تمــایل به بارداری ندارنـد و وظیفه جلوگیری بر عهده مرد است. زن روی زمـــین به پشت دراز می کشـــد و یکی از پاهـای خود را با زاویه 90 درجه روی زمــیـن قرارداده و دیگـــر پایش را نیز تقریبــا با همـان زاویه در اخـتیار مرد قرار می دهـد. مرد با اســـتفـــاده از بازوان خود می توانـد پای زن را در همـــان وضعیـت نگـه دارد و یا آن که با توجه به انـعـــطـــاف کمـر و بدن، زن می توانـــد پای سمـت موافق را کاملا باز کرده و آن را به روی شانه مرد قرار دهـــد. در این حالــت، زن فعـالیــت شدیـدی ندارد ولی می توانـــد به هنــگام کورس جنسی، با استــفاده از دســتان خود، کمـــر مرد را نوازش داده و احـــسـاس لذت و خوشایندی را به او القاء نمــاید. همـــچـنین زن می تواند دسـت آزاد و رهـای خود را بر روی باسـن و یا ران مرد قرارداده و با ضربه زدن و یا با فشـــار و تکـــان دادن آن،ــهمگـام با کلام و یا بی هیـچ ارتـــبـاط کلـــامی، رابــطـــه جنـــســی را کنــتـرل کرده و به مرد بفهـمـانـد که میــزان سرعــت و نفوذ او در چه حدی اســت و در چه حدی می توانـد باشــد.

در ایـن حالــت، مرد نیـــز می توانـد با حرکــت رفت و برگشـتـنی (تلمبــه زدن) و همـچـنـیـــن حرکت موجی کمــر خود، آلــت خویش را موازی با جهاز جنــسی زن تنـظــیـــم کرده و نفوذ عمــیـــق تر و بهـتـــری داشـتــه باشـد.

کیـــفــیت معاشــقـــه و عشـــق بازی در ایــن حالت، حداکـثر است و مرد به درصـد بالایـی از نقــاط حسـاس بدن زن و انـــدام جنســی او دستــرسی دارد. صورت، سینــه ها و بخــش بالایــی بدن زن کامـلـا در اخــتیار مرد است ، به طوری که می تواند به راحـــتـــی آنهـــا را تحـــریـــک کند و در لحظــه ارگــاسم نیز بدون قطع شدن ریتـــم، زن را در آغوش گرفته و ارگـاســم برای او شیریـن تر نماید.

مردانـــی که وظیفــه جلوگیـری از بارداری به روش “خروج آلـــت از واژن، قبـــل از انـزال” را برعـهده دارنــد، می تواننـــد از ایــن روش استفـاده کنـند چون در ایـن وضعــیــت ، درســت در لحظه بحرانــی ، به راحـتـــی می توان از همسر جدا شد.

پوزیشن های رابــطه جنـســی مخـــصوص برای باردار نمودن زن

در این نوع آمـــیـــزش، زن به پشت می خوابـد، پاهایـش را به طور آزاد باز می کنـد، مرد نیــز به گونه ای که بدنـش با بدن زن ، زاویه ای 60 درجـــه تشکــیـل دهــد، به پهـلو می خوابد. سپـس زن پایـــی را که نزدیـــک مرد اسـت بلـنـد کرده و بر روی رانهای مرد تکیــه می دهد، در ایــن حالــت، مرد نیز خود را به زن نزدیـک تر کرده و پای دیـــگـــرش را به سمـت دو ران خود می کشد و به آهستـــگـی عمــل نزدیـکـــی را آغــاز می کنـــد. در هربار رفـــت و برگـــشت با همـــان ریتـم آهــســته سعـــی می کند دخول را عمـــیـق تر کند.

در این حالـــت، بخاطـر تماس بسـیــار زیاد اعضای تنـاســلـــی و ران ها با یکـدیگر، عمـــل دخول عمیـق و کامـل اســت و احـتمــال باردار شدن زن افــزایـش می یابد.
پوزیشن های رابطه جنســـی مخصوص زنان باردار

چگونگــی انجــام رابـــطه جنســـی در زمــان بارداری بسیـــار حائز اهمـیت اســـت ، کوچکتــریـن فشـــار بر شکم نه تنــهــا برای مادر ناراحـت کننــده اسـت بلـکه برای جنـــین مضراتـــی نیـــز به همــراه دارد. بهتـریـــن شیوه نزدیکـــی در زمــان بارداری ایــن چنـــیــن است که زن به پشت بخوابد و مرد به گونه ای معـکوس بر روی زن قرار گیرد بدیـــن صورت که پاهــای مرد در کنــار صورت زن و برعـکــس پاهای زن در کنار صورت مرد قرار گیرد. زنان پاهــای خود رابــه اندازه که برایش مقدور است باز می کند و مرد آلــتش را داخل مهــبل نموده و با حرکـــات موجی کمـر آن را هدایــت می کند. حرکات بایـــد بسیار آرام و با احـتیاط انجام شود و با احـســاس کوچکترین درد و ناراحتی از جانب زن خاتـــمــه یابد. نزدیـکی به ایـن روش نه تنها فشـاری به شکــم زن وارد نمــی کنـــد بلکــه زن و شوهر می تواننــد با ماســاژ، لمـــس، بوسیـــدن و یا مکـیـــدن ساق و انـــگشتــان پا یکدیــگر را تحریـک کنـــند.
پوزیـــشـن های رابـطه جنـــســـی مخـــصوص مردان بیــمــار

این روش برای مردان بیمـار بالـــخص مردانـــی که در ناحــیه کمـــر و لگن دچار مشـکـــل هستــند، کاربـــرد بســـیـــاری دارد. در ایـن وضعــیـت، مرد بر روی کمر می خوابـــد و زن با پاهــای باز به طوری که کف پاهـا کامــلـا بر روی زمـین و ساق ها چســبیده به ران مرد اسـت، روی مرد قرار می گیـــرد تا عمل دخول انجـام گیـــرد. در ایــن حالت، زن و مرد با استفاده از انـــگشـــتان دســـت و پا که بر روی زمـــیــن ساپورت کرده اند آنــقدر باسن و کمر خود را به سمـــت بالا و پایـین حرکـت می دهـنــد که به ارگاسـم برســنـد.

از جمــلـه معــایب ایـن حرکــت می توان به پایـیـن بودن سطــح معاشـــقه و عدم دسـتـــرسـی به نقـاط حســاس بدن زن و مرد و تحـــریک آن بخش ها اشاره نمود. مرد صرفا می تواند کمـــر زن را نوازش داده و یا در صورت تمـایــل، هر چنــد وقت یک بار، با کف دسـت ضربه ای به ران یا باســـن زن وارد نمــایـــد.

شوک و سوزش شهوت انگیز و لذت بخـش ناشــی از ضربــه، باعـــث جمع شدن باسن و جهـــاز جنسی زن شده، تهییج و تحـــریک جنسی او را نیــز بیشـــتـر می کند که ایـن حالت، عموما بســـیـار مورد پسنــد و مطــلوب مردان است.

ارگـاســـم در این وضعـــیت آمـــیزشـی برای زنــان بســیــار لذت بخش است اما ارگــاســم در این حالت، برای مردانی که از شیوه “خـروج و انـزال” به منــظور جلوگیــری از بارداری اســتفــاده می کنند، به هیچ وجه توصیــه نمی شود.
پوزیـــشن های رابـطـــه جنــسی مخـــصوص بانوان فربـــه و چاق

در ایـــن حالـــت آمــیـزشـــی، زن با قرار دادن یک بالــش بزرگ در زیــر باســـن خود، به پشــت می خوابـد؛ پاها را از هم جدا و دور کرده و مرد در میـــان پاهای زن خود را جای می دهــد. سپـس زن پاهای خود را به دور ران یا کمـر مرد حلـــقــه کرده و یا آن که با کف پایــش، ساق های مرد را لمـــس و نوازش می کنـــد. مرد نیــز بر روی زن قرار می گیــرد و ساعــدهای خود را در اطراف بدن زن، روی زمـــیـن قرارداده و از آنهــا به عنوان ساپورت اســـتـفـــاده می کنـــد تا تمام وزنـش را به طور کامــل بر روی زن قرار ندهـد و به راحتـی بتوانـد عمـل دخول را انجـام دهـــد.

در ایـن وضعــیت آمـــیزشی، علـاوه بر آن که دخول مهـبـلی به راحــتی امـــکان پذیـــر است، مرد به سهولت می تواند به قسـمـت حساس و تحریــکـی زن (لاله گوش، سینـــه ها، و…)دسـت یافــتـه و انهـا را بوسیـده، مالـــش داده و یا گاز بگـــیرد؛ بدیـــن طریق اســـت که زن تحـــریـک شده و به اوج لذت و ارگـــاسم کامل می رسد چون به هنگام امیـزش، تمـــامی قسـمـــت های بدن و حتـــی اعـصـــاب زن متوجه لذتــی اســـت که توسط مرد اعمـــال می شود. در ایـــن حالــت، میــزان لذت جنسی 50 به 50 به نفـع هر دو جنـــس است.

پوزیشن مناسب دخول برای همه شرایط ها در رابطه زناشویی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.