اضطراب و استرس دچار پیری زودرس در افراد می شود

استرس بیش از اندازه در افراد باعث می شود که شما پیر شوید اگر همیشه استرس و اضطراب داشته باشید پوست شما دچار چین و چروک می شود شما با فکر کردن به چیزهای پر استرس باعث می شود ظاهر شکسته و چهره افسرده ای داشته باشید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اضطراب و استرس دچار پیری زودس در افراد می شود را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: آیــا سعـی میــ‌کنــیـــد به هر قیمتــی شده از استرس دوری کنــید؟ برخـــلــاف باور عموم، همــهــ‌ی اســـتـرســـ‌ها بد نیــسـتــنـــد. حتـــمــا دسـت کم با یک نوع استرس خوب آشـنا هستید؛ ورزش. یک جلسه‌ی تمریـــنی پُر حرارت که ضربان قلـب شما را بالــا می‌ــبــرد و بدن‌ـتان را تحت فشـــار قابـــل توجهی قرار می‌ـدهد، امــا اســـترسـی که ورزش ایـــجــاد میــ‌کنـد، کوتاه مدت است.

در واکنــش به ایـــن استــرس، با فرض بر مداوم و منـــظـم بودن آن، بدن شمـا به روش‌های گوناگونی خودش را تطبـــیــق می‌ــدهد و مقـاوم‌تر می‌شود. به همـین علت است که ورزش ما را قوی‌ـتــر و سالمــ‌ـــتر میـــ‌ـکند. مطـــالـــعــات نشــان داده که حتـی سایر انواع استرس‌هـــای کوتاه مدت هم میـ‌ــتواند برای ما مفــید باشد.

مثلا تحـقـــیقـات نشان داده روزهـــ‌ـی متنــاوب که در آن، بدن به مدت 16 تا 24 ساعــت از غذا محـــروم اســـت، گهــگــاه می‌ـــتواند سلــامت متـابولیســـم بدن را افزایش داده و حتـــی به ترمــیم سلولی کمــک کند.

رمـز ایـن نوع اســـترســ‌هـا در ایــن اســـت که مدت زمـان محدودی دارنـــد. اگر شمـــا ساعـــت‌هــای طولانـی ورزش کنـیـد، تاثیـرش دیــگر مثبت نخواهــد بود و آسیــب خواهیـد دیـــد. همـــینـطور در مورد محـــرومیـــت از خوردن، اگر این کار چنـد روز ادامــه پیـدا کنـد، دیـگر قابـلیت درمـــانـــگری نخواهـــد داشت. اسـترس کوتاه مدت و خفیف با استـــرس مزمن کامـــلا متـــفاوت اســت. پژوهش‌هـا اسـترس مزمـن را با افزایش ریـســـک مشــکـلات قلـــبی و فشار خون بالـــا ربـط داده‌انـــد امــا ایـن تاثیر ممـکن است به سایر بیمـاری‌ـــهـا نیز منجــر شود. اسـتـرس مزمن، سیــسـتـم ایـمــنی را ضعـیـــف می‌ــکــنـــد. در واقـــع سرکوب و مختـــل کردن عمــلـکـــرد ایمنـــی بدن با اســتـــرس میـــ‌تواند رشـــد سرطـان را تسـریــع کنـــد زیرا توانــایـــی سلول‌های سرطــانی را برای تکــثیـر و انــتـشار تقویت میـــ‌ـــکـند.

اســترس و پیری

شاید فکـر کنـیـد اســـتـــرس چه نقـشــی در پروسه‌ــی پیری دارد. اگـــر به عکـــســ‌ــهـای روسای جمهور سابــق ایالــات متـحده آمـــریـکا نگــاه کنـــید و ظاهر آنـها را با قبل از رئیس جمـــهور شدنـ‌شـان مقــایســـه کنـــید، خواهید دید بعـــد از دچـار شدن به چالـش‌ــ‌هــای ادارهــ‌ــی یک کشور، چقـدر پیر شدهــ‌ــانــد. ایـن نشــان میــ‌ـــدهـــد اســـتــرس باعث تســـریـــع پروسهـــ‌ـی پیری هم در سطـح ظاهـــری و هم عمــیــق‌ــتـر از آن، در سطح سلولی میـــ‌شود.

یکی از راهـهـــایــی که استـرس مزمـــن میـ‌ـتوانــد پروسهـ‌ـــی پیـــری را تسـریع کنـــد، افــزایـش اسـتـرس اکســـیداتـیو اســت؛ یعــنی تولیـد رادیکــالـــ‌ـهای آزاد که به سلول‌ـــها و ماده ژنـــتـیـــکـــی داخـلــ‌ــشـــان به نام DNA آسیــب میــ‌ـــ‌زننـد. اســـتــرس اکــسیداتـــیو، التـهاب برانگیـــز است و ما می‌ــدانیـم الـــتـهـــاب تا چه اندازه میـــ‌ـتواند به سلول‌ـــهــا و بافـــت‌هـــا آسـیـــب برســاند.

مثـــلــا اسـترس اکـســـیـداتـیو و التهاب می‌ـــتواننـــد به دیوارهـ‌ی داخلـــی رگـهای خونی آســیب زده و ریـســـک پارگی پلــاک خونی و نتیجـا ایجـاد لخته را افزایــش داده و محـــرکی برای حمــله‌ی قلـبــی و سکته‌ی مغزی باشـنـد. برخی از کارشـــناسان باور دارنـد در سبــب شنـاسی بیمـاری‌ــهای قلبـــی و عروقی، التـــهاب مهمـتـــر از کلــسـتـــرول است. بنابـــراین اگـر استرس مزمن، الـتهـاب برانگــیز بشود، به احـــتـــمال زیـاد، ریسـک بیـمـــاریـ‌هـای مزمـــنی را که الـــتــهاب در آنهـا نقش دارد، بالا خواهــد برد.

درست مانـنــد جنــبه‌های ظاهــری پیری، مانــند چیـــن و چروک‌‌هـــا و افزایــش وزن، اســـترس مزمن هم در ایـــنـجــا نقش مهمــی دارد. التهــاب به پروتئینــ‌ـهــا، کلـاژن و الاستـــیـــن که پوست شمـا را سفـت و محـــکم نگه میـ‌ـــدارنــد آســـیب میــ‌ـــ‌ـزنـــد. ضمــنـا، اسـترس مداوم باعث افزایـش کورتـــیـــزول میــ‌ــشود که حســـاسیت به انـــسولیــن را کاهـــش داده و ذخـــیــرهـ‌ی چربـــی در ناحــیــهـ‌ی شکم را راحــت‌ــتر میـ‌کــنـــد. اسـتـرس مزمـن و کورتیزول میـــ‌ــتوانــند ساخـــتـار بدن را تغــییــر داده و منـــجر به افـزایش ذخـیرهـــ‌ــی چربی در اطــراف شکم و از دست دادن بافــت عضــلانی شوند. بنـابرایـن ساکروپنــیــا یا از دست دادن بافـت عضـــلـانــی که بیـــمـاری مرتـــبط با افـــزایـش سن اســت، شتـــاب خواهـــد گرفـت.

پیـــری و طول تلومر

یکـی از قانع کنـــندهـ‌ــتـــریـن ارتـباطـ‌ـــهای بین اســتـــرس و پیـــری، تاثیـر استرس مزمـــن بر طول تلومر اسـت. تلومرهـــا، کلــاهــکـــ‌ــهــای مادهــ‌ـــی ژنـتــیکــی در انـتـــهـای کروموزوم‌ـــهـــا هســـتـــنــد. ایـــن کلاهک‌ـها انـتــهای DNA را میـــ‌ـپوشانند تا وقتــی DNA خودش را تکــثـیــر می‌کند، ریش ریش شده باقـــی نمــاند. وقتـــی DNA به تکثــیر خودش ادامه میـــ‌ـدهد، تلومر کوتاه و کوتاه‌ـــتـر می‌شود تا جاییـکـــه دیـگــر نمـــیـ‌ـتواند رشته‌ــی DNA‌ را ببـــنـدد. در ایـــن مرحـــلـــه، DNA‌ هم دیـــگــر نمـــی‌توانـد خودش را تکـــثیر کنــد و سلول‌ میـــمیـرد.

پس منــطـــقـی است که اگر شما تلومرهـــای بلنـــدتــری داشــته باشید، DNA هم میـ‌تواند همچــنـــان پیـش از آنـــکه تلومرهــا تمـام شوند و سلول بمـیـرد، خودش را تکـــثیر کنـــد. مطالعات نشان می‌ـدهــد طول تلومر، یکی از شاخـــص‌ــهای پیــری سلول‌ اســـت. تلومرهای بلـنــدتر معادل کاهــش احــتمال مرگ زودرس و طول عمر بیـــشــتــر هســـتنـــد. برعـــکس؛ تلومرهـای کوتاه‌تر نیز بیانگر طول عمـر کمتـر هستند.

جالـب است بدانــیـــد استرس مزمن که شامــل اســـتـــرس روحی و روانـــی میـــ‌ــشود، باعـث کوتاه شدن تلومرهـــا خواهـــد شد. مثـــلـا پژوهشی که دربـــارهــ‌ی طول تلومر در طوطیـ‌ـهای خاکــســـتـری آفریـــقـــایـی (کاســکو) انـــجــام شد دریـافـــت آنهایی که از لحاظ اجـــتـماعی تنهـاتــر بودنــد، نسبت به آنهــایی که زوج زنــدگی میـ‌کـردنـــد، تلومرهـای کوتاهـ‌تـــری داشـتنــد. در انـسان، افــسـردگـی درمان نشــده و اضــطراب فوبیــایی نیـــز می‌توانـــد منـــجــر به کوتاهی تلومرها شود.

سالـخوردگـی و انــتـخــاب‌هــای سبـک زندگـی

اسـتـــرس مزمن، پیــری را جلو می‌ـــانــدازد و ریســـک بیمـــاریـــ‌ــهــای مرتــبـط با افزایش سن را بالـا می‌ـــ‌بـرد. ضمـــنــا، اســتـرس مداوم باعـث کوتاهی تلومرهـا میـــ‌ـــشود که شاخصــی از پیـری زودرس است. امـا مطـــالــعـات ایـن را هم نشـان دادهـ‌اند که مداخـــلات سبک زندگی مانند تغیـــیـرات غذایــی، ورزش و مدیریـت اســـترس می‌ــتوانند به کاهـش فشار ناشی از اســـتـرس بر بدن کمـک کنـــنـد.

جالــبـ‌تر اینــکه تحــقـــیـقـــات نشــان داده تغـــییرات سبک زنـــدگی میــ‌ـتوانـند حتـــی موجب بلنـــدتــر شدن طول تلومرها بشوند و این قدرت سبک زنـــدگی را می‌ــرســـاند! اصـلا جای تعـــجب ندارد زیـرا ما میــ‌ـــدانیم که تغــیــیــرات سبـــک زنـــدگـــی میـــ‌تواننـد بر بیــان ژنتــیـــکـی که کنـــترل کنـــنـــدهــ‌ــی بسـیاری از عمـلــکردهـای مرتـبط با سلامتـی و پیـــری هســـتـنـــد تاثـــیــر بگـــذارنـــد. ما اکـــنون میــ‌ـــدانیم که ژن‌ها دیـگر سرنوشت قطــعی نیسـتــنـــد، چون علـم امروز می‌توانـــد آنــها را روشن باقی بگذارد و یا خاموش کنـد، چیــزی که به آن تنـــظیـم اپـــی ژنـــیـــک میـــ‌ـگویند. حتــی بعضــی از مطالعـات ثابـــت کردهـــ‌انـــد که تغــیـــیرات سبک زنــدگـی میـ‌ـتواند بیان ژن را در مدت کوتاهی تغـــیــیر بدهـــد؛ مثلا در عرض چند ساعـــت! خیــلـی قابل توجه است، اینـــطور نیسـت؟

برخـی مطالعـــات ورزش و پیــروی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای را با طول تلومرهـــا مرتبط دانسـتهـــ‌ــانـد. در یک تحقــیق، طول تلومرهــای دوندگــان نسـبـــت به طول تلومرهای افــراد یکــجـــا نشــین، 40 درصـد بیشتــر بوده اســـت.

ذهـن آگاهی و کنـــتـــرل اسـترس

ورزش کردن و رژیـــم غذایی سالــم داشتن اهمیت دارد امـا اهـــمـــیت اســـتراتژی‌ـهــای مدیــریــت اسـترس ذهنی از آنها کمتــر نیــسـت. کمی ذهـــن آگـاهــی، شرکت در فعـــالـیــت‌ــهــای ذهنــی مانــند مدیـتـیـشـــن میـ‌توانند ازتاثـیـــرات منـــفی اسـترس مزمــن کم کنـند. برخــی مطالـــعات نشــان داده که تمــرین‌هــای ذهـــن آگاهی میـــ‌ـــتوانــنـد برانــگــیـــزاننـــدهـ‌ـــی تغیــیـــرات اپی ژنـــیک بوده و پروسهـ‌ی پیـــری را کُنــد کنند. پس طول عمر شمــا به چیـــزهـایـی فراتر از تغذیـــه و ورزش بســتگــی دارد!

اضطراب و استرس دچار پیری زودرس در افراد می شود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.