پیشگیری از اگزما در فصل زمستان

بسیاری از افراد در زمستان دچار اگزما می شوند و خیلی از افراد به پزشک مراجعه نمی کنند ولی شما می توانید با روش های خانگی از بیماری اگزما به نحوه پیشگیری نموده و اگر به اگزما دچارید درمان نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پیشگیری از اگزما در فصل زمستان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : اگـزما در هر زمانی از سال میـ‌ـــتواند روی بدهــد اما فصــل زمســـتــان میـ‌ـتوانـد موجب تشــدید علائم اگـزمــا شده و دردســرهـایـــی ایـــجاد کند. اگزمــا یا درماتیت آتوپیـک یک بیماری مزمـــن پوستـــی اسـت. اگـــر دچـــار اگزمـــا باشـیـــد احتمـالا با علائمی چون خارشـــ‌هـای شدیـد (مخصوصا شب‌ــها)، خشکی و پوسته شدن پوست و قرمزی رنـــگ پوست و برآمدگــیـ‌هـــای کوچکــی که ممــکــن اســت ترشحـاتی داشتــه باشند و با خارانـدن زخـم می‌ـشوند روبرو هسـتـیـــد. ایـن علائم در زمـســـتـان تشـــدیـــد می‌ــشوند.

اگزما می‌ـتوانـــد قسمــت‌ـهـای مخـتلـــف بدن را مبـتـلـــا کنـــد شامـــل پشـــت زانوها و داخـل آرنـج و یا ساعد دست، صورت، گردن، مچـ‌هـا، پوست سر، بازوها، پاهــا، سینه و کمــر.

هوای خشک زمـســتــان با سیــســتمـ‌هـای گرمایـــشـی داخـل میـــ‌ـــتوانـنــد پوست را واقعا خشک کنـــند و علائم اگزما را برانــگیـــزانــنـــد. سایــر علـتـ‌هــا شامـل پوشیـــدن چنـــد لایــه لبـاس، حمام داغ و یا اســتـفاده از پتوهای بســیار گرم میـ‌ــشود. اگزمــا میـ‌ـتوانـــد به دلــیــل تحریکــ‌ـهــای پوستـی، عفونتـــ‌ـــها، اســتـــرس و قرار گرفــتــن در معرض آلرژن‌ـهـایــی خاص مانند گرد و خاک یا موی حیوانــات نیـز ایجـــاد شود. با افـت دما بسیاری از افراد به دنـــبال راهـهایی برای درمـان اگزمــا هسـتند. خوشبختانه راهکارهــای سادهــ‌ی زیــادی وجود دارد که در کنار تغـــیــیــراتـی در سبک زندگـــی میـــ‌توانــد به شما کمک کنـــد علائم اگـزمـــا را تخفیـف داده و از فصـل زمستان خاطرهــ‌ـای بد به حافـــظه نســپارید.

1. دمــای محـیـــط را یکــنواخـــت نگه دارید

پوست نسـبت به تغیـــیــرات ناگـهــانــی دما واکـــنش نشـــان می‌دهــد، مخــصوصا در فصـل زمســتـان. مثـــلا وقتی در یک روز بسیـار سرد زمـستـانـی، وارد خانــه‌ـــای بســیـــار گرم میـ‌شوید یا برعـکس، پوست نمـــیــ‌ـــتواند این تغییر دمـای ناگـــهـــانـی را تاب بیــاورد. در واقع تغییـــرات ناگهـــانـی دما منــجـر به خشــکـی و خارش پوست میــ‌ـشود که میـ‌تواند علــائم اگــزما را تشدیـد کند.

سعـی کنـیـد تا جایی که امــکـان دارد دمـا را ثابــت نگـه داریــد و تغـــییـــرات دما را تدریـــجـــا ایجاد کنـــیـــد. بهــتــر اســـت تمـــام قسمــت‌ــهای خانهـــ‌ـــتــان دمایـی یکـنواخت داشـتـه باشــد. به جای ایــنکـــه یک پتوی بسـیــار گرم روی خودتـان بیندازیــد، از چنـد لایـــه روانـداز استفاده کنیـــد تا بســـته به گرمـــایی که احــساس میـــ‌کـنید بتوانیـد یکی یکــی آنهـــا را برداریــد. همـیـــن مورد برای لبـــاســ‌ـهـایـ‌ـتان نیـــز صدق میــ‌ـــکند. پوشیـــدن چنـد لایـــه لباس به جای یک لبـاس ضخیـم و خیـــلــی گرم به شمـــا این امکـــان را می‌دهــد که هر وقت لازم بود، لایــهـــ‌ـــای از لباس خود کم کنـــید تا پوستــ‌ـــتان خیلــی گرم نشود و مجــبور هم نبـــاشیــد با برداشتـــن یک پوشش، پوستـــ‌تـــان را ناگـهـــان خنک کنــیـد.

2. از دســتــگاه رطوبت ساز اســـتفاده کنـــید

رطوبت در زمــستـــان کم اســـت. با افـت دمــا، رطوبت هوا نیز کم میـ‌ــشود. سیـستـمـ‌هـای گرمـایشـــی هم میـ‌تواننـد هوای داخـــل را خشکـ‌تر کرده و علائم اگزمـا را تشـــدیـــد کنــنـــد.

دمای خانه را باید جوری تنـظــیـم کنید که نه خیلـــی گرم باشد و نه خیــلی سرد، و رطوبتی بیـــن 45 تا 55 درصد تا از خشکـی پوستـ‌ــتان جلوگیــری شود. اگـــر رطوبت داخل خانـــه خیلی کم اسـت میـ‌ــتوانیــد از دستگـاه رطوبت ساز اســتفـاده کنـیـــد. بهـــتــر است یک دســتگـاه رطوبت ساز بخرید یا در هر اتــاق، یک کاسه آب بگذارید تا رطوبت هوا بیـشتـــر شود. فرقـی نمی‌ــکنـــد کدام را انـــتـخـــاب میـــ‌کــنید، در هر صورت آن را تمیـز نگـه داریـــد تا از رشد کپــک پیـشـــگیـــری کنــید.

3. بیـــشتـــر مرطوب کنـنده بزنــیـــد

اســتفاده از مرطوب کننـــده در هر زمـــانــی از سال ضروری است، اما در فصـل زمســتـان بایـد از لایــهـ‌ـــای ضخـــیـــمـ‌ـتـــر از مرطوب کننـــده استـفاده کنیـد و مکــررتـر آن را روی پوست بزنـید. مرطوب کننــدهـــ‌ـــای را انـتخــاب کنـیــد که منـــاســب پوست شما باشـد.

بهـتــر اسـت در فصــل زمــستـــان از مرطوب کنــندهـــ‌های قوی‌تـر و ترجیحا به صورت پمـاد و نه به شکــل کِرِـم استــفـــاده کنـــید. یک راه دیگر هم اسـتــفـــاده از روغن بادام اسـت که غلـــیظ‌ تر بوده و تا ساعــتــ‌هــا رطوبت پوست‌ــتــان را حفظ می‌ــکند. هنـــگام اســـتــفـــاده از مرطوب کنـــنـده، صورت و دسـت‌ــها را فراموش نکــنیــد، چون ایـن قسـمــت‌هــا بیــشــتر اوقات در معرض هوای سرد و خشـــک هستـنـد. بهتر است بعد از دوش گرفتـــن، فورا مرطوب کننده بزنــید تا رطوبتـی که روی پوست است، حفــظ است. ممـــکـن است لازم شود چند بار در روز از مرطوب کنـــنــده اسـتــفاده کنـید، ایـــن بستگــی به پوست شما و شرایط‌ تان دارد.

4. لباس منــاسب بپوشیـد

با کاهــش دما دوست داریـم لبـــاســ‌ـــهـای بیـــشتــر و گرمــ‌ـــتـر بپوشیـــم. کلـاه و شال گردن و دسـتـــکش و ژاکـت و جورابــ‌ــهای ضخیم برای محافــظــت از بدن در برابر سرما ضروری میـــ‌شوند، اما آنهایــی که دچار اگـزما هســـتـند بایـــد از پوشیـــدن لبــاســ‌های پشمی خودداری کننـد.

پشــم می‌تواند پوست را خشـک کند و خارش و التــهـاب آن تشـدید شود. ضمنــا هر لبــاسـی که سطح یا درز و شکاف‌ــهـای زبر و ناهموار دارد میـ‌توانـــد همین تاثیر را روی پوست داشـــتـــه باشد. سعــی کنــیــد به جای پوشیدن یک لباس ضخــیـــم از پشــم، چنــد لایه لبــاس نخی بپوشیــد تا بهـتــر بتوانید در طول روز، دمـــای بدنـــ‌ـتان را تنظــیــم کنیـد. آنهایـی که به کرومات حساســیـت دارند نیـــز نبایـد کلاه و دستـــکـــش چرمـــی استــفاده کننـــد. اگـر دســتـکـــش پشـمـی یا چرمـی داریـــد، میـــ‌توانید زیــر آنـها یک جفـــت دستکش ابـریشمی به دســت کنــیـــد تا پوست‌ــتـان تحـریـــک نشود.

یک نکـــتهــ‌ــی مهـــم دیـــگــر ایـــن اسـت که شما بایــد لبـــاس‌ و کفـــش مرطوب را فورا از تن خارج کنـید چون میــ‌ـــتوانـنـــد پوست‌ـتان را تحریک کنند و موجب تشـــدیـــد علائم اگـزمــا شوند.

5. حمــام داغ نگیـریـد

درســت است که یک حمام داغ و طولانـی بعـــد از یک روز کاری بســیار دلـــچسب اســت، امـــا حمـــام داغ در زمستـــان چیـزی است که باید از آن پرهیز کنـید، چون می‌تواند دلـیـل برانـگیختگـی علائم اگزمایـ‌ـتان باشــد. گرمای ناشی از حمـــام داغ می‌تواند باعــث افـزایش خشکـی پوست شود که خارش و الـــتــهــاب را به دنــبال دارد. به جای آب داغ از آب ولرم اســتفاده کنید و کمتر دوش بگــیـرد، ضمـنـا زمانی را که در حمام هستـــیـــد محــدود کنــید.

از صابون‌ـــهـــای تند اســـتــفـــاده نکنـــیـــد چون چربی طبیـــعـی پوست را از بین می‌ـبــرند و آن را بیـــشـــتـر مســـتعد خشکـــی می‌کــننـد. بعــد از دوش گرفــتـن یا حمـام کردن، پوستـ‌تـــان را با حوله نســـابید، از روغن زیــتون یا روغن بادام وقتـــی که هنوز مرطوب هستــید استفـاده کنید.

6. در وان جو دوسر دراز بکـــشیــد

دراز کشیــدن در وانـی که جو دوسر دارد در روزهای سرد زمـــستـــانـی، لذت بخــش اســت و میـــ‌تواند خارش پوست را تسکـــین داده و آن را نرم کند. ایـــن راهـکــار برای مبارزه با خشکی پوست نیز مفـــید اســت زیــرا سلول‌هـای مرده را از پوست جدا کرده و مانع از دســـت رفــتـن رطوبت پوست می‌شود. بهــتر اسـت از جو دسر کلوئیدی (خُرد شده) استفـــاده کنـیــد که دارای خواص ضد الــتهابـــی و ضد خارش بوده و احـســـاس ناراحـــتــیـ‌ـــتــان را کاهـــش می‌دهد. یک وان آب گرم آمـاده کنـــیــد و یک فنـــجـام جو دوسر کلوئیدی در آن بریــزیــد، 15 دقیقــه در ایــن وان غوطه ور شوید. به محض بیـرون آمدن از وان، مرطوب کنــنــده بزنیـــد. می‌ـتوانـــیــد از ایـن راهکار هفتهــ‌ای یک یا دو بار اسـتــفــاده کنـــید.

7. از پوست‌تـان در برابـر آفتــاب محافـــظـــت کنید

طی ماههـــای زمسـتـان، گرمای آفـــتاب میــ‌ـتوانــد حس خوبی به ما بدهد، اما صرفا به ایـن دلیـل که دما پایین اسـت نمیـ‌توانـیـــد ضد آفـتـــاب را کنـار بگـذارید. حتی در روزهــای ابری هم اگــر مدتــی طولانی بیرون باشید، ممـــکن است دچــار آفـــتاب سوختـــگـــی شوید که می‌توانـد علـــائم اگـزما را تشدید کنــد.

پس قبل از بیرون رفــتن از خانه، حتما روی پوستــ‌ـــتان ضد آفـتابــی با SPF 30 یا بالاتر بزنیـد. هنــگـام خرید ضد آفتـــاب، ترکیـــبــات آن را بررسی کنیـد و نوعی را انتخـاب کنیـــد که حاوی عنـــصری که حسـاسیــت برانـگــیز اسـت نبــاشـــد. همـــچنــیــن یادتـــان باشــد که کمی نور آفـتاب برای تولیــد ویتامـــیـن D‌ در بدن ضروری اســت. اگـر قرار گرفــتـن در معـــرض آفـتاب برایــ‌تــان مقـدور نیـسـت، با پزشکـ‌ـــتان در مورد مصــرف مکـــمـــل ویتـامیـــن D مشورت کنـیــد.

8. از سرکه سیب استفاده کنید

سرکه سیب را می‌توانید هم به صورت خوراکی و هم استعمال خارجی برای تسکین اگزما بکار ببرید. سرکه سیب به تعدیل سطح pH بدن کمک کرده و خواص قابض، ضد قارچ و ضد میکروبی دارد که می‌تواند اگزما را تسکین بدهد.

ضمنا سرکه سیب به بدن کمک می‌کند تا از سموم رها شود که نکته‌ی مهمی برای سلامت پوست است. مقدار مساوی سرکه سیب خالص و آب را با هم ترکیب کنید و آن را به قسمتی که دچار اگزما است بزنید، بگذارید خشک شود. سپس با آب ولرم آبکشی کرده و خشک کنید و لایه‌ای ضخیم از مرطوب کننده روی آن بزنید. این کار را روزی دو بار انجام دهید. همچنین، دو قاشق چایخوری از سرکه سیب خالص را با دو قاشق چایخوری عسل خام و یک لیوان آب ترکیب کرده و روزی دو بار بنوشید.

9. تغذیه‌ی سالم داشته باشید

برای کنترل خشکی و اگزمای پوست در زمستان باید رژیم غذایی سالم و مغذی داشته باشید.

غذاهای سرشار از امگا 3 مانند سالمون، روغن ماهی و بذر کتان برای سلامت پوست مفید هستند. این اسیدهای چرب می‌توانند به پوست کمک کنند رطوبتش را حفظ کرده و هیدراته بماند. همچنین پروتئین و غذاهای غنی از ویتامین E و C نیز برای پوست سودمندند. برای پخت و پز از روغن زیتون یا روغن نارگیل بکر استفاده کنید. غذاهای تخمیر شده مانند کفیر و ماست هم برای پوست مفیدند. گیاهانی چون بابونه، زردچوبه، بارهنگ، کالاندولا، کامفری و بابا آدم نیز برای اگزما مفیدند. از مصرف مرکبات و شیرهای هموژنیزه اجتناب کنید چون می‌توانند علائم اگزما را بدتر کنند. همچنین باید مصرف غذاهای فرآوری شده، آرد سفید، قند و شیرین کننده‌های مصنوعی را به حداقل برسانید.

10. زیاد آب بنوشید

هیدراته نگه داشتن بدن، پوست‌تان را هم هیدراته نگه می‌دارد. در نتیجه طی ماههای فصل زمستان علائم اگزما تشدید نمی‌شوند.

روزانه حداقل 8 تا 10 لیوان آب بنوشید. اگر ادرارتان شفاف باشد می توانید مطمئن شوید که بدن‌تان هیدراته است. برای اینکه آب بیشتری بنوشید، مجبور نیستید فقط آب خالی بنوشید. می‌توانید چند برش لیمو یا خیار به آب اضافه کنید تا طعم ملایمی بگیرد. ضمنا میوه‌ها و سبزی‌ها محتوای آب زیادی دارند که به هیدارته نگه داشتن پوست کمک می‌کند. نوشیدن چای سبز، شیر و نوشیدنی‌های گرم زمستانی مانند هات چاکلت هم راههای خوبی هستند.

چند نکته

. اگر لازم شد می‌توانید از داروهای آلرژی که روی پیشخوان داروخانه‌ها هستند استفاده کنید اما بهتر است همیشه اول با پزشک مشورت کنید.

. برای تسکین خارش می‌توانید از کرم موضعی مانند کالامین استفاده کنید.

. کمپرس سرد هم می‌تواند خارش و التهاب پوست را کاهش بدهد.

. پوست خود را نخارانید چون تنها آن قسمت را حساس‌تر کرده و می‌تواند به پوست آسیب بزند.

. روی اگزما آبنمک بزنید تا باکتری‌هایی که ممکن است در آن قسمت رشد کنند نابود شوند.

. لباس‌های‌تان را با شوینده‌ای بشویید که مخصوصا برای پوست‌های حساس تهیه شده و بدون عطر باشد.

. خوب بخوابید و استرس‌تان را کنترل کنید تا تولید کورتیزول در بدن‌تان محدود شود. بالا بودن سطح کورتیزول در بدن می‌تواند منجر به التهاب بیشتر شده و اگزما را تشدید کند.

پیشگیری از اگزما در فصل زمستان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.