چشم های ریز را اینگونه با خط چشم بزرگ نمایید

چشم های ریز را می توانید با آرایش زیباتر و درشت تر نمایید خط چشم هایی که به چشمات می کشید بسیار موثر می تواند باشد و چشمان شما را بزرگتر نموده فقط باید کاری نمایید که خط چشم متناسب با شکل چشم شما باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چشم های ریز را اینگونه با خط چشم بزرگ نمایید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آرایـــش چشـمـــ‌هـا بسیار مشـــکل اســت بهـــ‌ـــخصوص اگـر بخواهـیـد عیـبــ‌ـهـــا را بپوشانید و زیبــایی‌هـا را چنـــدین برابر کنـیـــد و در نهایـــت هم خیـــلـی آرایـشــ‌ـــتــان به‌ـنـظــر نیــاید. امــا کار نشـــد، ندارد؛ هرچـنــد ظرافتـــ‌هــایـــی دارد که شاید نتوان خیـــلـی راحـــت آنــهـــا را یاد گرفــت. سراغ یک کارشـــناس آرایشگــری رفـتـــیــم تا از او بخواهیم به ما یاد بدهــد چگونه میـــ‌ــتوان زیــبـــاتـریـن و در عین حال طبیـعـــیـ‌ــتریـــن چهـــره را داشت. امـاقـــبــل از ایـنکه دنبـال این توصیه‌ـها بروید بهـــتـر است بدانید موقع کشـــیـــدن خط چشم، پلک بالـــا بایـد کامــلـا خشـک و بدون چربـــی باشـــد تا بهـتــر بتوان شکل دلـــخواه را درآورد.

خط پلـــک را پیــدا کنیــد

ابتـــدا خیلی عادی مقابل آیـــنـه به چشــمـــ‌ـــهای خود نگــاه کنیـد تا بتوانید خط پلک خود را پیـدا کنیـد (نقـــطـــه مشخـــص شده در شکل). ایــن خط را بهــ‌ــعنوان یک نقــطـه کوچک فرضی در‌نـظـر بگیریــد و هر وقت قصد دارید خط چشـم بکـــشیـــد اول از همـــه حواســـتان باشد که خط‌ـــچشــم شمــا نبـــاید از این خط بالــا بزند و در نهــایت بایــد روی ایـــن خط باشــد، اگـــر هنگام خطــ‌ــچـشم کشیــدن آن را رد کنید، خطـــ‌چـــشـــمـــ‌ــتـــان شکــسته بهــ‌ــنظر خواهد رسیـد.

اگـــر چشـمــان درشــتــی داریــد

اول از همـــه ایـــنکــه خطــ‌ـــچـــشـــم پهـن کامـــلا برای شمـا برازنده اســت. همچــنــین توصیــه میـــ‌کــنـــیـم داخـــل چشـــم را سیـــاه کنـیــد. وقتی داخـــل چشم سیاه شود، چشـــم کوچکـــ‌تر و گردتــر جلوه میـــ‌ـکـــند.

اگــر چشـــمانـی از حدقــه بیـرون زده داریـد

پیـــشــنهاد می‌کــنیم پشـت چشـم را یک خط چشم پهن بکشـید، در ضمن توصیــه می‌ــکنـیــم از سایـه تیـــره نیـــز بهـ‌عــنوان مکمـل استفــاده کنـیــد چون سایه تیـره بیــرون‌ـزدگـی را میـ‌ــپوشاند. وقتـی تیـرگـی‌های پشت چشــم زیــاد شود، چشــم فرورفـــتـه‌تر جلوه میـــ‌ـــکنـد.

اگر چشـــمــان گود رفـــتــه داریـــد

شمـا به هیچ وجه نبـایـــد داخل چشـــمـــ‌هـا یا اطراف آنـها را سیاه کنید چون چشـــمـــ‌ــهایتان خیلــی ریـــز و گودرفتهـــ‌ـــتر جلوه خواهنـــد کرد. بهــتـــرین حالــت برای شما یک خط‌چـــشم باریک و ظریف است، البته سایـهــ‌ـــهای روشن هم به ایـــن هدف شمـا کمک میــ‌کنــنـــد.

اگر چشمـان با فاصلـــه داریــد

بهتـر است از خط‌ـچـشم‌ـهای گوشهـــ‌ـــدار استــفاده کنــیـــد، یعنــی خطـــ‌ـچــشـــم از گوشه داخلـــی چشـــم بیـــرون بیـــایـد. ایـــن کار باعــث میـــ‌ــ‌ـــشود فاصلــه میان چشمـ‌ــهای شما کمـــتـر خودش را نشــان دهد چون خطـــ‌ـــچشم ایــن فاصلــه را میــ‌ــپوشاند.

اگــر چشـمان گردی دارید

شمـا بایـد نیـــمـه ابتـدایی چشــم را خطی بســیار باریـــک بکـــشـیـــد و بعد به مرور تا انــتهـــا آن را پهن کنید. در ضمن بهـتر اســـت گوشه خارجـــی چشم را بکشــیـد تا چشم کشــیدهـ‌تر بهـ‌ـنـــظـر برسـد و گردی آن را بپوشانـــد.

اگر چشــمانـــی نزدیک به هم دارید

شما نبـــاید خط‌ــچـشـــمـ‌تـان را از ابــتدا بکــشـیــد. بهـــتر اســت از خطـــ‌چشم نیمـــه استـــفـاده کنــید و بیــشتر روی انـــتـــهـــای چشـم کار کنـــیـــد یعـــنی از نصـــف پایـــانی یا یک سوم انتهــایــی آن خط چشم بکــشـــید تا فاصـله بیــن چشـمـــ‌ــها بیشــتـر جلوه کند.

اگـــر چشمان ریزی داریـــد

برای درشــت جلوه کردن چشـــمــ‌ـــها بهتــر اســت هم بالـای چشـم خط بکشیـد و هم پاییــن آن؛ چون بهـــ‌ـطور کلـی وقتی خط چشـــم پایـــین را بکشیـــد چشمـــ‌ــها درشــتـ‌ــتر جلوه میـ‌کنــند.

چشم های ریز را اینگونه با خط چشم بزرگ نمایید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.