چشم های ریز را اینگونه با خط چشم بزرگ نمایید

چشم های ریز را می توانید با آرایش زیباتر و درشت تر نمایید خط چشم هایی که به چشمات می کشید بسیار موثر می تواند باشد و چشمان شما را بزرگتر نموده فقط باید کاری نمایید که خط چشم متناسب با شکل چشم شما باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چشم های ریز را اینگونه با خط چشم بزرگ نمایید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آرایـــش چشـمـــ‌هـا بسیار مشـــكل اســت بهـــ‌ـــخصوص اگـر بخواهـیـد عیـبــ‌ـهـــا را بپوشانید و زیبــایی‌هـا را چنـــدین برابر كنـیـــد و در نهایـــت هم خیـــلـی آرایـشــ‌ـــتــان به‌ـنـظــر نیــاید. امــا كار نشـــد، ندارد؛ هرچـنــد ظرافتـــ‌هــایـــی دارد كه شاید نتوان خیـــلـی راحـــت آنــهـــا را یاد گرفــت. سراغ یك كارشـــناس آرایشگــری رفـتـــیــم تا از او بخواهیم به ما یاد بدهــد چگونه میـــ‌ــتوان زیــبـــاتـریـن و در عین حال طبیـعـــیـ‌ــتریـــن چهـــره را داشت. امـاقـــبــل از ایـنكه دنبـال این توصیه‌ـها بروید بهـــتـر است بدانید موقع كشـــیـــدن خط چشم، پلك بالـــا بایـد كامــلـا خشـك و بدون چربـــی باشـــد تا بهـتــر بتوان شكل دلـــخواه را درآورد.

خط پلـــك را پیــدا كنیــد

ابتـــدا خیلی عادی مقابل آیـــنـه به چشــمـــ‌ـــهای خود نگــاه كنیـد تا بتوانید خط پلك خود را پیـدا كنیـد (نقـــطـــه مشخـــص شده در شكل). ایــن خط را بهــ‌ــعنوان یك نقــطـه كوچك فرضی در‌نـظـر بگیریــد و هر وقت قصد دارید خط چشـم بكـــشیـــد اول از همـــه حواســـتان باشد كه خط‌ـــچشــم شمــا نبـــاید از این خط بالــا بزند و در نهــایت بایــد روی ایـــن خط باشــد، اگـــر هنگام خطــ‌ــچـشم كشیــدن آن را رد كنید، خطـــ‌چـــشـــمـــ‌ــتـــان شكــسته بهــ‌ــنظر خواهد رسیـد.

اگـــر چشـمــان درشــتــی داریــد

اول از همـــه ایـــنكــه خطــ‌ـــچـــشـــم پهـن كامـــلا برای شمـا برازنده اســت. همچــنــین توصیــه میـــ‌كــنـــیـم داخـــل چشـــم را سیـــاه كنـیــد. وقتی داخـــل چشم سیاه شود، چشـــم كوچكـــ‌تر و گردتــر جلوه میـــ‌ـكـــند.

اگــر چشـــمانـی از حدقــه بیـرون زده داریـد

پیـــشــنهاد می‌كــنیم پشـت چشـم را یك خط چشم پهن بكشـید، در ضمن توصیــه می‌ــكنـیــم از سایـه تیـــره نیـــز بهـ‌عــنوان مكمـل استفــاده كنـیــد چون سایه تیـره بیــرون‌ـزدگـی را میـ‌ــپوشاند. وقتـی تیـرگـی‌های پشت چشــم زیــاد شود، چشــم فرورفـــتـه‌تر جلوه میـــ‌ـــكنـد.

اگر چشـــمــان گود رفـــتــه داریـــد

شمـا به هیچ وجه نبـایـــد داخل چشـــمـــ‌هـا یا اطراف آنـها را سیاه كنید چون چشـــمـــ‌ــهایتان خیلــی ریـــز و گودرفتهـــ‌ـــتر جلوه خواهنـــد كرد. بهــتـــرین حالــت برای شما یك خط‌چـــشم باریك و ظریف است، البته سایـهــ‌ـــهای روشن هم به ایـــن هدف شمـا كمك میــ‌كنــنـــد.

اگر چشمـان با فاصلـــه داریــد

بهتـر است از خط‌ـچـشم‌ـهای گوشهـــ‌ـــدار استــفاده كنــیـــد، یعنــی خطـــ‌ـچــشـــم از گوشه داخلـــی چشـــم بیـــرون بیـــایـد. ایـــن كار باعــث میـــ‌ــ‌ـــشود فاصلــه میان چشمـ‌ــهای شما كمـــتـر خودش را نشــان دهد چون خطـــ‌ـــچشم ایــن فاصلــه را میــ‌ــپوشاند.

اگــر چشـمان گردی دارید

شمـا بایـد نیـــمـه ابتـدایی چشــم را خطی بســیار باریـــك بكـــشـیـــد و بعد به مرور تا انــتهـــا آن را پهن كنید. در ضمن بهـتر اســـت گوشه خارجـــی چشم را بكشــیـد تا چشم كشــیدهـ‌تر بهـ‌ـنـــظـر برسـد و گردی آن را بپوشانـــد.

اگر چشــمانـــی نزدیك به هم دارید

شما نبـــاید خط‌ــچـشـــمـ‌تـان را از ابــتدا بكــشـیــد. بهـــتر اســت از خطـــ‌چشم نیمـــه استـــفـاده كنــید و بیــشتر روی انـــتـــهـــای چشـم كار كنـــیـــد یعـــنی از نصـــف پایـــانی یا یك سوم انتهــایــی آن خط چشم بكــشـــید تا فاصـله بیــن چشـمـــ‌ــها بیشــتـر جلوه كند.

اگـــر چشمان ریزی داریـــد

برای درشــت جلوه كردن چشـــمــ‌ـــها بهتــر اســت هم بالـای چشـم خط بكشیـد و هم پاییــن آن؛ چون بهـــ‌ـطور كلـی وقتی خط چشـــم پایـــین را بكشیـــد چشمـــ‌ــها درشــتـ‌ــتر جلوه میـ‌كنــند.

چشم های ریز را اینگونه با خط چشم بزرگ نمایید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.